אוכלוסיות מיוחדות
1.
חינוך מיוחד
1.2
יישום חוק החינוך המיוחד: אספקת שירותים
פרא-רפואיים לגני ילדים לחינוך מיוחד באמצעות
המרכזים להתפתחות הילד בהתשנ"ט
(נט)1.2‎-2


1. כללי
בשנת הלימודים התשנ"ט, על-פי הסכם בין משרד החינוך התרבות והספורט
לבין משרד הבריאות, מספקים המרכזים להתפתחות הילד שירותים
פרא-רפואיים לגני הילדים לחינוך מיוחד במוסדות הרשמיים באזורי השירות
של מתי"א (=מרכז תמיכה יישובי-אזורי) כדלקמן:

מחוז ירושלים
מתי"א יחדיו (פסגות)

מחוז הצפון
מתי"א עמק הירדן
מתי"א בקעת בית שאן
מתי"א קרית שמונה
מתי"א סחנין
מתי"א טבריה
מתי"א מג'אר
מתי"א כפר כנא
מתי"א בועינה נג'ידאת

מחוז המרכז
מתי"א לוד
מתי"א יהוד
מתי"א יבנה
מתי"א דרום השרון
מתי"א רעננה
מתי"א ראש העין

מחוז תל אביב
מתי"א בני ברק

מחוז הדרום
מתי"א באר שבע
מתי"א אשקלון
מתי"א קרית גת

מנח"י
מתי"א ירושלים מערב
מתי"א ירושלים מזרח.
1.1
משרד החינוך התרבות והספורט יקבע לכל מתי"א מכסת שעות זכאות לקבלת
השירותים הפרא-רפואיים על-פי קריטריונים שיפורסמו בנפרד. מספר השעות
שתסופקנה בפועל על-ידי המרכזים להתפתחות הילד, בכפיפות למכסה זו, יהיה
בהתחשב בכוח-האדם הפרא-רפואי שיעמוד לרשותם.
1.2
לגני ילדים מיוחדים במעמד מוכר שאינו רשמי יוקצה התקציב לשירותים פרא
רפואיים ישירות לבעלויות. מומלץ לבעלויות להתקשר במישרין עם המרכזים
להפתחות הילד לקניית השירותים.
1.3
סוגי השירותים הפרא-רפואיים 2.
הטיפולים הפרא-רפואיים שיינתנו במסגרות החינוך המיוחד כוללים
פיזיותראפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, טיפול במחול, טיפול במוזיקה,
טיפול בתנועה, טיפול באמנות חזותית, טיפול בדרמה וביבליותרפיה.
כל בעלי המקצוע בתחומים האלה יהיו בעלי תעודות הסמכה ותעודות להכרה
במעמד בתחום השירות שלהם מטעם משרד הבריאות.
מנהל המכון להתפתחות הילד, בתיאום עם המפקח לחינוך מיוחד, יבדוק את
התאמתם של המטפלים לעבודה במסגרת חינוכית בכלל ובגן הילדים בפרט.
תשומת לב מיוחדת תינתן לעניין השליטה של המטפלים בשפה שבה מלמדים
בגן.
3. תיאור התפקידים
בסיס המשרה של המטפל הפרא-רפואי יהיה 40 שעות בשבוע; מהן תיועדנה
לטיפול ישיר בתלמיד 30 שעות בשבוע, והיתרה - לשירותים הנלווים ולקבלת
הדרכה.
3.1
המטפלים הפרא-רפואיים יעסקו הן בטיפול ישיר בתלמיד והן במתן שירותים
נלווים למסגרת החינוכית.
השירותים הנלווים כוללים -
3.2
השתתפות בצוות הרב-מקצועי של גן הילדים שאותו תרכז הגננת מנהלת
הגן (ההשתתפות תהיה על פי הצורך שייקבע על-ידי הגננת);
א.
בדיקה/הערכה של התלמיד ומעקב אחריו כחלק ממכלול הצרכים
החינוכיים שלו;
ב.
השתתפות בהכנת תכנית הלימודים האישית של התלמיד; ג.
ייעוץ, הדרכה והנחיה לצוות המסגרת החינוכית וכתיבת דו"חות; ד.
קיום קשר עם ההורים.
ה.
הטיפולים הפרא-רפואיים עשויים להיות פרטניים וקבוצתיים - הכול בהתאם
להחלטת הצוות הרב-מקצועי.
3.3
המטפלים יעבדו בגני הילדים בהתאם לזמני הפעילות שגני הילדים פועלים
בהם וגם בחופשות.
3.4
עבודתם של המטפלים תהיה בהתאם לקווים המנחים לעבודתם של מטפלים
פרא-רפואיים במסגרות החינוך המיוחד, שיפורסמו בחוזר המנהל הכללי
בנפרד.

הערה: כל השירותים הטיפוליים והנלווים של המטפלים הפרא-רפואיים
יינתנו בתחום הפיזי של גן הילדים, למעט כתיבת דו"חות וקבלת הדרכה.
3.5
4. נוהלי הביצוע
האגף לחינוך מיוחד יודיע מדי שנה לכל מפקח חינוך מיוחד על מתי"א מהו
מספר השעות המיועדות לטיפולים פרא-רפואיים ישירים לתלמידים שיסופקו
על-ידי המרכז
להתפתחות הילד באזור השירות של המתי"א. מספר שעות זה אינו כולל את
השעות המיועדות לשירותים נלווים אשר יסופקו על-פי האמור ב-3.2 לעיל.
4.1
סוגי הטיפולים הפרא רפואיים והיקפם בכל גן ילדים ייקבעו על ידי הצוות הרב
מקצועי של גן הילדים.
4.2
על פי הנחיות הפיקוח על החינוך המיוחד ירכז מנהל המתי"א או רכז מטעמו
את הצרכים של כל גן ילדים לחינוך מיוחד בטיפולים השונים.
4.3
מנהל המכון להתפתחות הילד יתאם עם מפקח החינוך המיוחד על המתי"א את
הפניית המטפלים השונים אל גני הילדים על פי מיפוי הצרכים ובהתאם ליכולת
המכון להיענות לצרכים אלה.
4.4
לוח הזמנים למתן השירותים יתואם עם הגננת בהתחשב בתכנית הלימודים
ובשעות הפעילות של הגן.
4.5
הפיקוח המקצועי בתחום ההתמחות והטיפול של המטפל הפרא-רפואי, הפיקוח
המינהלי על עבודתו וההדרכה שלו ייעשו על ידי המכון להתפתחות הילד
המעסיק אותו.
המפקח על החינוך המיוחד, באמצעות המתי"א, יעקוב אחר עבודת המטפלים
כדי להבטיח הלימה של עבודתם לצרכים החינוכיים ולכללים המפורטים
במסמך זה.
4.6
במסגרת מכסת השעות לשירותים נלווים יהיה רשאי המפקח על החינוך
המיוחד, או מנהל המתי"א מטעמו, ליזום השתלמויות לעובדים בנושאים
הקשורים להיבט החינוכי בעבודתם. ההשתלמויות תתואמנה עם מנהל המכון
להתפתחות הילד.
4.7
בכל מתי"א יוקם פורום משותף להפעלת התכנית אשר יכלול את המפקח על
החינוך המיוחד, את מנהל המכון להתפתחות הילד, את מנהל המתי"א וגורמים
נוספים על פי הצורך. פורום זה יעסוק בתכנון משותף, בליבון בעיות בשטח
ובמתן פתרונות במסגרת הנהלים הקיימים.
4.8
ועדה משותפת למשרד החינוך התרבות והספורט ולמשרד הבריאות תקבל
דיווחים מהשטח כדי שתעקוב אחר הפעלת התכנית.
4.9
בהערות ובשאלות אפשר לפנות אל הגב' לאה שקד, הממונה על שח"ם
באגף לחינוך מיוחד, טל' 03‎-6931853, פקס' 03‎-6931855.הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(א), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999