ארגון ומינהל
3.
מבנה שנת הלימודים
3.5
מהלך שנת הלימודים התש"ס (לוח חופשות)
(נט)3.5‎-8


פורים: הימים שני, שלישי ורביעי, י"ג, י"ד ו-ט"ו באדר התשנ"ט (3‎-1 במרס 1999).
הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ט"ז באדר התשנ"ט (4 במרס 1999), בשעה
הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
פסח: מיום שלישי, ו' בניסן התשנ"ט (23 במרס 1999), עד יום שישי, כ"ג בניסן
התשנ"ט (9 באפריל 1999). הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ה בניסן התשנ"ט (11
באפריל 1999), בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(א), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999