בחינות
4.
בחינות בגרות
4.3
בחינת הבגרות במקרא בחינוך הממלכתי
(נט)4.3‎-13

הודעות לקיץ התשנ"ט
1.
ארגון השאלות בפרק הראשון (קטע שלא נלמד) בשאלון 900091
החל ממועד קיץ התשנ"ט יחול שינוי בארגון השאלות המתייחסות לקטע
שלא נלמד ("אנסין") בפרק הראשון בשאלון 900091:
1.1
שאלה 1 תהיה שאלת חובה. בשאלה יתבקש התלמיד לענות על
שאלה הנוגעת לתוכן הקטע. השאלה תתייחס לקטע כולו,
ומטרתה תהיה להבטיח שהתלמיד יקרא את הקטע כולו לפני
שהוא עונה על שאר השאלות.
א.
מתוך שאר שלוש השאלות יתבקש התלמיד לענות על שתיים, על
פי בחירתו, כמקובל.
ב.
סך כל השאלות שיש לענות עליהן נשאר כשהיה: שלוש שאלות
מתוך ארבע.
ג.
מומלץ שהתלמידים יענו קודם כול על שאלה 1. ד.
נושאים מסכמים מחודשים - "דמות האדם" ו"חקלאות במקרא"
בקיץ התשנ"ט (ובחורף התש"ס) תישאלנה שאלות בנושאים אלה גם
מהחוברת הישנה וגם מהחוברת החדשה. בקיץ התש"ס תישאלנה
שאלות רק מהחוברות החדשות.
1.2
הודעה לקיץ התש"ס
2.
הנושא המסכם "נבואה ונביאים"
החל ממועד קיץ התש"ס (כולל מועד קיץ התש"ס) ואילך, בכפיפות
להחלטות שתתקבלנה במשרד החינוך התרבות והספורט לגבי בחינות
הבגרות, יבוטל הנושא המסכם "נבואה ונביאים" כנושא מסכם מרכזי
הכלול בתוך שאלון הבחינה. בתי הספר המבקשים ללמד נושא זה יוכלו
ללמדו כנושא מסכם בית ספרי, בשאלון בית הספר באישור המפמ"ר.
א.
יש לשלוח את התכנית וכן את השאלון ומדגם תשובות לאישור המפמ"ר,
בהתאם לפרסום בחוזר המפמ"ר, בתאריכים שייקבעו.
ב.
בתכנית יש לכלול רישום מדויק של טקסטים מקראיים ושל מאמרים או
קטעי מאמרים (כשבעה מאמרים), בציון שם המאמר, שם המחבר,
ההוצאה, שנת ההוצאה ושם הספר שהמאמר פורסם בתוכו.
ג.
את השאלון ואת המדגם יש לצרף למחברות הבחינה ולשלוח למרב"ד. ד.
מחובתו של בית הספר ליידע את נבחני המשנה הנבחנים באמצעותו על
השינוי.
ה.

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"רית למקרא בחינוך הכללי,
הגב' תמר שילה, טל' 02‎-5603600.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(א), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999