תכניות לימודים
9.
מקצועות הלימוד
9.7
תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה בחינוך הכללי לכיתות ו'-ט'
(נט)9.7‎-11

כיתות ו'-ח'
בשנת הלימודים התש"ס חובה ללמד היסטוריה בכיתות ו', ז', ח' לפי תכנית
הלימודים החדשה בעזרת ספרי הלימוד החדשים שיצאו לפי התכנית החדשה,
כדלקמן:
כיתה ו'
א.
ב' בן ברוך, בימי יוון ורומא, היסטוריה לכיתה ו', הוצאת ספרי ת"א.
כיתה ז'
א' ברנביא ו-א' קליינברגר, בימי הסהר והצלב, היסטוריה לכיתה ז',
הוצאת ספרי ת"א.
ק' טביביאן (ראש צוות פיתוח וכתיבה), מסע אל העבר, היסטוריה
לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי, הוצאת מט"ח.
כיתה ח'
צ' אלדר ו-ל' יפה, משמרנות לקדמה, היסטוריה לכיתה ח', על פי תכנית
הלימודים החדשה, ת"ל, הוצאת מעלות.
ב' בן ברוך, המאה ה-19 - העולם של אתמול, היסטוריה לכיתה ח' לפי
תכנית הלימודים החדשה, הוצאת ספרי ת"א.
כיתות ט'
בשנת הלימודים התשס"א חובה יהיה ללמד בכיתות ט' לפי תכנית הלימודים
החדשה. בשנת הלימודים התש"ס ילמדו בכיתות ט' לפי תכנית הלימודים
החדשה רק מי שלמדו בכיתה ח' בשנת הלימודים התשנ"ט לפי התכנית
החדשה.
צוותי המורים בבתי הספר שילמדו לפי התכנית החדשה יבחרו באחד משלושת
ספרי הלימוד החדשים שיצאו לאור במחצית השנייה של שנת הלימודים
התשנ"ט.
ב.
השתלמויות מורים
בחופשת הקיץ תתקיימנה השתלמויות מורים בחטיבות הביניים על תכנית
הלימודים החדשה בכיתות ח'-ט'. ההשתלמויות תתקיימנה למורים מחיפה
ומהצפון באוניברסיטת חיפה ולמורים משאר אזורי הארץ במכללת סמינר
הקיבוצים בתל-אביב.
ההשתלמות במכללת סמינר הקיבוצים תתקיים בימים ראשון-שלישי, י"ג-ט"ו
בתמוז התשנ"ט, 29‎-27 ביוני 1999.
ההשתלמות באוניברסיטת חיפה תתקיים בימים שני-רביעי, כ"א-כ"ג בתמוז
התשנ"ט, 7‎-5 ביולי 1999.
פרטים על סדרי ההרשמה יישלחו למרכזי הוראת המקצוע בבתי הספר בקרוב.
ג.

שאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר להיסטוריה בחינוך הכללי,
מר מיכאל ירון, טל' 02‎-5603478.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(א), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999