תכניות לימודים
9.
מקצועות הלימוד
9.7
תיקון בחוברת תכנית הלימודים במחשבת
ישראל לחטיבה העליונה בביה"ס הדתי
(נט)9.7‎-13

בחוברת תכנית הלימודים במחשבת ישראל לבית הספר הדתי, שיצאה בהוצאת
המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים, התשנ"ד, נפלה טעות. להלן תיקונה:
בסוגיה 7, בנושא "אמונת חכמים", נכלל הספר של רבינו ניסים, "דרשות הר"ן" הוצאת
מכון שלם, ירושלים (סעיף ה' בעמ' 44 בחוברת).
הנושאים שיילמדו מתוך דרשות הר"ן הם:
סמכות בית הדין וחכמי ישראל
1.
משפט המלך.
2.
להלן פירוט חומר הלימוד:
הדרוש החמישי, עמ' פ"ה, מהמילים "אבל העניין", עד עמ' פ"ח, המילים "אחד
הלאווין".
1.
הדרוש האחד עשר, עמ' קפ"ט, מהמילים "כתב רבינו שלמה", עד עמ' קצ"ב,
המילים "ומיעוטו אל המלך".
2.
הדרוש השנים עשר, עמ' רי"א, מהמילים "הפרשה הזאת", עד עמ' רי"ג, המילים
"מצווה לשמוע לו".
הערה: בהוצאת קורונלדי ובהוצאת המדרשייה כבר תוקנה הטעות.
3.

בשאלות נוספות אפשר לפנות אל המפמ"ר למחשבת ישראל בחינוך הדתי,
הרב ד"ר יוחאי רודיק, טל' 02‎-5604180.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(א), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999