אוכלוסיות מיוחדות
1
חינוך מיוחד
1.2
אספקת שירותים סוציאליים למסגרות החינוך
המיוחד במסגרת יישום חוק החינוך המיוחד

1.2‎-17
1 בספטמבר 1998
תאריך תחולה
חדש
מטרת הפרסום 


1. כללי
בשנת הלימודים התשנ"ט יקצה משרד החינוך התרבות והספורט משאבים
לתגבור השירותים הסוציאליים במסגרות החינוך המיוחד כחלק מיישום חוק
החינוך המיוחד.
1.1
על-פי סיכום עם משרד העבודה והרווחה ועם מרכז השלטון המקומי, תגבור
השירותים הסוציאליים מיועד בעיקרו להבטיח תיאום מרבי בין המסגרת
שבה התלמיד לומד ובין המערכת לשירותים חברתיים, כמפורט להלן. שירות
זה בא להוסיף על השירותים שכל תלמיד ומשפחתו זכאים להם ואשר ניתנים
בפועל במסגרת שירותי הרווחה של הרשות המקומית.
1.2
המשאבים יוקצו על-פי מפתח של משרה אחת של עובד סוציאלי ל-390
תלמידים (שעה אחת בשבוע ל-10 תלמידים), בשיעור השתתפות של 100%.
1.3
2. המסגרות הזכאיות לקבלת השירותים המתוגברים
מסגרות החינוך המיוחד שניתן לספק בהן את השירותים הן כדלקמן: גני
ילדים לחינוך מיוחד, בתי-ספר לחינוך מיוחד וכיתות חינוך מיוחד עם לקויות
קשות בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים של החינוך הרגיל (שהתקן
הבסיסי מוקצה להן
2.1
ממקור 06), למעט מסגרות חינוך מיוחד במוסדות רפואיים (סוג מוסד 32)
ובמוסדות פנימייתיים.
במוסדות חינוך רשמיים (ובכלל זה מוסדות בפיקוח המינהל לחינוך
התיישבותי) יסופקו השירותים על-ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשות
המקומית שהמוסד החינוכי נמצא בה. המשאבים יועברו אליהם באמצעות
משרד העבודה והרווחה.
2.2
במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים יסופקו השירותים באמצעות
הבעלויות. בעלויות שתהיינה מעוניינות להצטרף להסדר זה תפנינה בבקשה
לאגף החינוך המוכר.
2.3
3. תפקידי העובד הסוציאלי במסגרת חוק החינוך המיוחד
העובד הסוציאלי הוא עובד המחלקה לשירותים חברתיים.
3.1
העובד הסוציאלי יהיה חבר בצוות הרב-מקצועי של המסגרת החינוכית שבה
הוא שובץ, וישתתף בישיבות הצוות העוסקות בהכנת תכנית הלימודים
האישית לכל תלמיד ובהערכתה התקופתית בהתאם לצורך.
3.2
העובד הסוציאלי, כחבר בצוות הרב-מקצועי, יאבחן את הצרכים הסוציאליים
של התלמיד. כל זאת על פי המדיניות החינוכית בנושא זה כפי שהיא הוגדרה
על-ידי מנהל המסגרת החינוכית ובתיאום עמו וכן בהתאמה לחוקים ולתקנות
בתחום השירותים הסוציאלים. בקשות להתערבות טיפולית בתחום הסוציאלי
תופנינה אל המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית שבה התלמיד
מתגורר.
3.3
העובד הסוציאלי יציג מידע רלבנטי אודות התלמיד ומשפחתו לצוות
הרב-מקצועי, וכן את ראייתו המקצועית על דרכי ההתערבות.
3.4
העובד הסוציאלי יהיה אחראי לקיום הקשר והתיאום בין המסגרת החינוכית
שבה התלמיד לומד לבין המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית
האמורה לטפל בו ובין גורמי חוץ אחרים שבתחום אחריותו, בהסכמת
ההורים.
3.5
העובד הסוציאלי יפנה תלמיד לטיפול הגנתי על-פי חוק במידת הצורך.
3.6
העובד הסוציאלי יתאם במסגרת תפקידו הפעלת מתנדבים במסגרת החינוכית.
3.7
העובד הסוציאלי יהיה אחראי להבטחת הרצף הטיפולי של השירותים
הסוציאליים לתלמידים המסיימים את לימודיהם במסגרות החינוך המיוחד.
3.8
העובד הסוציאלי יבצע את עבודתו בתוך המסגרת החינוכית, למעט משימות
הנדרשות מחוץ למסגרת, שתואמו מראש על ידי מנהל המחלקה לשירותים
חברתיים עם מנהל המסגרת החינוכית. עבודתו תתבצע לאורך כל תקופת
הפעילות של המסגרת החינוכית.
3.9
4. נוהלי הביצוע
אגף החינוך המיוחד יודיע לכל מתי"א (=מרכז תמיכה יישובי-אזורי) על היקף
המשרות (מספר השעות השבועיות) שנקבע לכל רשות מקומית באזור השירות
שלו. הנתונים יועברו גם למשרד העבודה והרווחה, והוא יעבירם לידיעת
מנהלי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות.
4.1
מתן השירותים של העובד הסוציאלי והיקף השירותים בכל מסגרת חינוכית
ייקבעו על-ידי צוות הכולל את מפקחי החינוך המיוחד בכל רשות מקומית, את
מנהל המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית ואת מנהל המתי"א.
מפקח החינוך המיוחד על המתי"א ירכז את עבודתו של הצוות וידווח על
חלוקת השעות למנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית.
4.2
מנהל המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית יתאם עם מפקח
החינוך המיוחד על המתי"א את שיבוץ העובדים הסוציאליים למסגרות
החינוך המיוחד על-פי חלוקת השעות.
העובדים הסוציאליים שישובצו במסגרות החינוך המיוחד יהיו עובדים
סוציאליים מוסמכים, בעלי ותק של חמש שנים לפחות. תינתן עדיפות לשיבוץ
עובד סוציאלי בעל מיומנות וניסיון בתחום החריגות שהמסגרת החינוכית
מטפלת בה.
4.3
מנהל המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית ידווח למשרד העבודה
והרווחה על העובדים ששובצו במסגרות החינוך המיוחד, על-פי הנהלים
שסוכמו עם משרד העבודה והרווחה ויפורסמו על-ידו.
4.4
מנהל המתי"א יודיע לכל מסגרת חינוכית על היקף השעות שנקבע לה ואת שמו
של העובד הסוציאלי שיופנה אליה על-ידי המחלקה לשירותים חברתיים
ברשות המקומית. מנהל המחלקה לשירותים חברתיים יפנה את העובד
הסוציאלי אל מנהל המסגרת החינוכית כדי לתאם עמו את שעות העבודה
במסגרת.
4.5
בסוף כל חודש יגיש העובד הסוציאלי דו"ח על עבודתו במסגרת למנהל
המסגרת החינוכית וכן העתק של הדו"ח למנהל המחלקה לשירותים
חברתיים.
4.6
העובדים הסוציאליים ששובצו במסגרות החינוך המיוחד יקבלו הדרכה ויהיו
בפיקוח של האחראי על התחום במחלקה לשירותים חברתיים ברשות
המקומית. מפקח החינוך המיוחד על המתי"א רשאי ליזום פעולות הדרכה
והשתלמות בנושאים חינוכיים רלבנטים לעובדים הסוציאליים ולבעלי מקצוע
אחרים החברים בצוות הרב-מקצועי של מסגרות החינוך המיוחד. פעולות
אלה תיעשינה בתיאום עם מנהל המחלקה לשירותים חברתיים ברשות
המקומית.
4.7
מנהל המתי"א יעקוב אחר השתלבותם של העובדים הסוציאליים במסגרות
החינוך המיוחד ויהיה אחראי על התיאום השוטף בין המחלקה לשירותים
חברתיים ברשות המקומית לבין מסגרות החינוך.
4.8
מפקח החינוך המיוחד על המתי"א ידווח לממונה על שח"ם באגף לחינוך
מיוחד על כל מקרה שבו לא הופעלו השירותים במלואם או בחלקם.
על-פי דרישת האגף לחינוך מיוחד יעביר לו מנהל המתי"א דו"ח ביצוע
תקופתי.
4.9
בהערות ובשאלות אפשר לפנות אל הגב' לאה שקד, הממונה על שח"ם
באגף לחינוך מיוחד, טל' 03‎-6931853, פקס' 03‎-6931855.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/7(א), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999