שימו לב: לחוזר זה פורסם עדכון

אוכלוסיות מיוחדות
1
חינוך מיוחד
1.2
אספקת שירותים רפואיים למסגרות החינוך
המיוחד במסגרת יישום חוק החינוך המיוחד

1.2‎-17
1 בספטמבר 1999
תאריך תחולה
חדש
מטרת הפרסום 


1. כללי
החל בשנת הלימודים התשנ"ט משרד החינוך התרבות והספורט מקצה משאבים
לאספקת שירותים רפואיים למסגרת החינוך המיוחד כחלק מהמכסה הכוללת לשח"ם
(=לשירותי חינוך מיוחדים), כלדקמן:
במוסדות חינוך רשמיים -
בגני ילדים: באמצעות משרד הבריאות, המרכזים להתפתחות הילד;
בבתי ספר: באמצעות משרד הבריאות, לשכות הבריאות.
1.1
במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים - באמצעות הבעלויות.
1.2
השירותים הרפואיים הניתנים במסגרות חוק החינוך המיוחד מיועדים לענות על
הצרכים החינוכיים המיוחדים במסגרות החינוך המיוחד.
על פי סיכום עם משרד הבריאות, שירותים אלה הם נוספים על שירותי הרפואה
המונעת הניתנים למסגרות החינוך במימון חוק ביטוח הבריאות הממלכתי.
2. סוגי השירותים הרפואיים והמסגרות שבהן הם יינתנו
סוגי השירותים 2.1
רופא: מומחה לרפואת ילדים, נוירולוג מומחה לילדים, פסיכיאטר
מומחה לילדים ולנוער, רופא בתחום התמחות אחר - על-פי תיאום
מוקדם בין משרד הבריאות לבין משרד החינוך התרבות והספורט.
א.
אחות מוסמכת.
ב.
כל בעלי המקצוע האלה יהיו בעלי תעודת הסמכה תקפה מטעם משרד הבריאות
בתחומם.
המסגרות שבהן יינתנו השירותים
2.2

המסגרות הזכאיות לקבל את השירות על-פי הצרכים סוג השירות
גני ילדים לחינוך מיוחד
-
בתי-ספר לחינוך מיוחד
-
כיתות חינוך מיוחדות לתלמידים בעלי חריגויות קשות
(המקבלות את התקן הבסיסי ממקור 06) בבתי-ספר
יסודיים ובחטיבות הביניים של החינוך הרגיל
-
רופא
מסגרות חינוך מיוחד שמתקיימת בהן כיתה אחת לפחות המסווגת
ככיתה לתלמידים משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות (סוג
כיתה 19) וכיתה המסווגת ככיתת תלמידים בעלי פיגור
קשה/עמוק/סיעודי (סוג כיתה 24)
אחות
3. תיאור התפקידים
הרופא 3.1
חבר בצוות הרב-מקצועי של המסגרת החינוכית, שותף בישיבות הצוות
(על-פי הצורך שייקבע על ידי מנהל המסגרת החינוכית ובתיאום עם
הרופא).
א.
בודק ומעריך את התלמיד על-פי הצורך, ועוקב אחריו כחלק ממכלול
הצרכים החינוכיים שלו (בדיקת התלמיד תיעשה בנוכחות אחד
ההורים).
ב.
שותף בהכנת תכנית הלימודים האישית של התלמיד. ג.
מתווה את התכנית הרפואית הטיפולית של התלמיד במסגרת החינוכית
בהתאם לצורך.
ד.
מדריך ומנחה את הצוות במסגרת החינוכית ויועץ לו.
ה.
יועץ להורי התלמיד, ובכלל זה מפנה אותם לגורמי טיפול חיצוניים. ו.
מתאם ומקשר בין גורמי טיפול חיצוניים המטפלים בילד ובמשפחתו
לבין המסגרת החינוכית, בידיעת ההורים ובהסכמתם.
ז.
מרכז מידע רפואי אודות התלמיד שהוא רלבנטי לקידומו במסגרת
החינוכית או לתפקודו בה.
ח.
הערה: הרופא יימנע ממתן טיפול ישיר לתלמיד ולא ייתן לו מרשמים לטיפול
תרופתי במסגרת החינוכית.
האחות 3.2
חברה בצוות הרב-מקצועי של המסגרת החינוכית, שותפה בישיבות
הצוות (על-פי הצורך שייקבע על-ידי מנהל המסגרת החינוכית).
א.
בודקת ומעריכה את התלמיד ועוקבת אחריו על-פי הצורך, כחלק
ממכלול הצרכים החינוכיים שלו (בדיקת התלמיד תיעשה בנוכחות
אחד ההורים).
ב.
מטפלת ישירות בתלמיד. הטיפול יינתן רק אם הוא בזמן שהייתו של
התלמיד במסגרת החינוכית. הטיפולים יכללו הפעלת עזרים רפואיים
או טיפולים אחרים הדורשים מיומנויות סיעוד. הטיפולים יינתנו אך
ורק על פי פנייה בכתב של הורי התלמיד על גבי טופס המובא בנספח
להלן.
ההורים יצרפו לפנייתם מכתב של הרופא המטפל בתלמיד המפרט את
הטיפולים הדרושים, הנחיות למתן הטיפולים ואת הצורך לבצעם בזמן
שהייתו של התלמיד במסגרת החינוכית.
ג.
שותפה בהכנת תכנית הלימודים האישית של התלמיד ובביצוע התכנית
הרפואית והטיפולית במסגרת החינוכית, כל זאת לפי הצורך, על-פי
הזמנת מנהל המסגרת.
ד.
מדריכה ומנחה את הצוות במסגרת החינוכית ויועצת לו, בעיקר בכל
הקשור לשירותי הגיינה לתלמיד, תזונה נכונה, האכלה וטיפול בתלמיד
ושימוש בעזרים רפואיים.
ה.
מנחה את צוות המסגרת החינוכית להקפיד על נוהלי מתן תרופות
ואחסונן בהתאם להוראות בחוזר נב/1, סעיף 9, "נוהל השימוש
בתרופות במסגרות חינוכיות".
ו.
הערות
אם התלמיד נזקק לציוד/לעזרים רפואיים, יידרשו הוריו להביא את
הציוד המתאים למסגרת החינוכית בהתאם להנחיות הרופא המטפל.

א.
מובהר בזאת כי משרד החינוך התרבות והספורט לא יספק עזרים
רפואיים הדרויצוע הטיפולים בתלמיד.
הטיפול הישיר בתלמיד אינו כולל מתן תרופות.
ב.
4. המפתח להקצאת השירותים
המשאבים לאספקת השירותים של הרופאים יוקצו מדי שנה ברמת המתי"א
(=מרכז תמיכה יישובי-אזורי) ויהיו מכסה משותפת למסגרות החינוך באזור
השירות של המתי"א. ההקצאה תיעשה על-פי המפתח כדלקמן: משרה אחת
ל-450 תלמידים בגני ילדים לחינוך מיוחד, בבתי-ספר לחינוך מיוחד ובכיתות
מיוחדות בבתי-ספר של החינוך הרגיל שהתקן הבסיסי להן מוקצה ממקור
06; דהיינו, שעה אחת ל-10 תלמידים (5 שעות בודדות בשנה לתלמיד).
4.1
שירותי האחות יתוקצבו ברמת המתי"א לפי 12 שעות בשבוע למסגרת
חינוכית (בהתאם לקריטריונים שצוינו לעיל), ללא קשר לגודל המסגרת.
אשכול גנים יתוקצב כמסגרת חינוכית אחת.
4.2
היקף משרות הרופא והאחות שתוקצינה לכל מתי"א יעודכן מדי שנה על בסיס
נתוני התלמידים בשנה הקודמת.
4.3
5. נוהלי הביצוע
האגף לחינוך מיוחד יודיע על היקף המשרות שתוקצינה לכל מתי"א למפקח
לחינוך מיוחד על המתי"א.
5.1
המפקח על החינוך המיוחד יקבע את סדרי העדיפויות בהקצאת השירותים
הרפואיים ושירותי האחות על-פי מיפוי הצרכים שיבוצע במסגרת החינוכית.
5.2
מנהל לשכת הבריאות/מנהל המכון להתפתחות הילד יתאם עם המפקח על
המתי"א את הפניית הרופאים והאחיות למסגרות החינוך המיוחד.
לוח הזמנים של מתן השירותים יתואם עם מנהל המוסד החינוכי בהתחשב
בתכנית הלימודים ובשעות הפעילות של המוסד החינוכי.
5.3
מנהל המתי"א ידווח למפקח על החינוך המיוחד על השתלבותם של הרופאים
והאחיות במסגרות החינוך המיוחד.
5.4
אם, לאחר בדיקת הצרכים בשטח, ימצא ספק השירותים, בתיאום עם המפקח
על המתי"א, שאין צורך במלוא מכסת השעות, ידווח על כך המפקח לממונה
על שח"ם באגף לחינוך מיוחד, בציון מספר השעות העודפות. האגף לחינוך
מיוחד, בתיאום עם משרד הבריאות, יבדוק את האפשרות להמיר את השעות
העודפות לשעות טיפולים פרא-רפואיים באזור שבו נמצא העודף.
5.5
הערה: בעלות של מוסד חינוך מיוחד מוכר שאינו רשמי תוכל לפנות אל מנהלת
האגף הבכיר לחינוך מוכר שאינו רשמי ולבקש להצטרף להסדר הקיים
לגבי המוסדות הרשמיים.
בהערות ובשאלות אפשר לפנות אל הגב' לאה שקד, הממונה על שח"ם
באגף לחינוך מיוחד, טל' 03‎-6931853, פקס' 03‎-6931855.

6. נספח: טופס בקשת ההורים למתן טיפול סיעודי לתלמיד בזמן
  הלימודים במסגרת החינוכית
תאריך _____________
לכבוד
_____________

מנהל המסגרת החינוכית
_____________

שלום רב,
הנדון: מתן טיפול סיעודי לתלמיד במסגרת החינוכית
שם התלמיד/ה: _____________
מס' ת"ז: _____________
בני/בתי בטיפול רפואי של (שם הרופא): _____________
על-פי הנחייתו של הרופא אבקש לבצע את הטיפול _____________
בזמן שהותו/ה של בני/בתי במסגרת החינוכית.
מצורף בזה מכתב מאת הרופא המטפל, הכולל -
את האבחנה הרפואית שבגינה נדרש הטיפול;
א.
את סוג הטיפול הנדרש, את אופן הטיפול ואת התקופה שבה יש לבצע את
הטיפול;
ב.
את קביעת הרופא שהטיפול חייב להינתן בזמן שהותו של התלמיד במסגרת
החינוכית.
ג.
ידוע לי כי אם הטיפול הנדרש כרוך בשימוש בציוד רפואי חובה עליי לספק את הציוד
הנדרש למסגרת החינוכית.
חתימת ההורה _____________
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/7(א), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999