אורחות חיים במוסדות החינוך
1
בריאות
1.2
בדיקות שיניים
1.2‎-17
1 במרס 1999
תאריך תחולה
חדש

חוזר זה בוטל
מטרת הפרסום 


אין לאפשר כניסת גורמים מסחריים בלתי מוסמכים לכותלי בית הספר במסווה של
חינוך לבריאות השן לצורך מבצעי בדיקות חינוך או לשם חלוקת חומר פרסומי.
במקרה של פנייה אל בית הספר בנושא בריאות השן יש לקבל אישור מקצועי מרופא
השיניים המחוזי של משרד הבריאות.
להלן רשימת רופאי השיניים המחוזיים של משרד הבריאות:

מס' הטלפון לשכת הבריאות
שם הרופא
02‎-6243979 ירושלים ד"ר נטפוב לנה
07‎-6745260
07‎-6745269
אשקלון ד"ר פיקובסקי ודים
04‎-8619710 חיפה ד"ר גורדון משה
06‎-6573030
06‎-6573031
נצרת ד"ר ג'ובראיל חורי
07‎-6464767 באר שבע ד"ר גרינבאום משה
03‎-5634765 תל אביב ד"ר לכיש פרח
08‎-9777858 לוד ד"ר אלי קובי


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה,
הממונה על הבריאות ועל החינוך לבריאות, טל' 02‎-5603451.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/7(א), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999