ארגון ומינהל
3
ארגון העבודה הפדגוגית
3.1
תוספת לסעיף 3.1‎-4 בחוזר הוראות הקבע
נט/4(ב), בנושא שבוע לימודים בן 41 שעות

3.1‎-6
1 במרס 1999
תאריך תחולה
עדכון חוזר תשנט/4(ב)
סעיף 3.1‎-4
מטרת הפרסום 


אנו מבקשים להוסיף קטע לסעיף 3.1‎-4 בחוזר "הוראות קבע" נט/4(ב), ולכן אנו
מביאים שוב את עמ' 23‎-21 בחוזר זה ומבקשים להחליפם.
תצפית ומעקב לצורך הערכה מעצבת), הנחיית קבוצות (לפי
העניין, לצורך פיתוח כישורים ומיומנויות, מושגים, ערכים וכו')
ומפגשי מליאה.
הוראת התכנית "כישורי חיים" ז.
התכנית "כישורי חיים" תשולב במסגרת שבוע לימודים בן 41
שעות כשעה שבועית במערכת. זוהי תכנית התפתחותית
המכוונת לפתח בתלמידים כוחות, יכולות וכישורים
להתמודדות במצבי חיים שונים ולזיהוי סיכונים, למניעתם
ולהתמודדות עמם.
1)
התכנית תכלול נושאים כגון זהירות בדרכים, מניעת אלימות,
מניעת התעללות, מניעת שימוש לרעה בסמים ובאלכוהול, מניעת
עישון וכדומה.
2)
מדובר בתכנית כוללת, שאינה מצטמצמת בשיעור "כישורי
חיים" אלא עושה שימוש במצבי החיים השונים המתרחשים
בבית-הספר לשם למידה.
3)
התכנית מכוונת להשפיע על מכלול החיים בבית-הספר ועל יחסי
תלמידים ומורים ותלמידים בינם לבין עצמם.
4)
המחשבה היא ששילוב התכנית בבתי-הספר יתרום לפיתוח
אקלים בית-ספרי חיובי והתכנית תהפוך לחלק מאורח החיים
המתקיים בו.
5)
כדי לשמור על רוח התכנית ולקדם את מטרותיה חשוב להבטיח
שכלל המורים בבתי-הספר יכירו את עקרונות העבודה של
התכנית, ויהיו מעורבים ישירות בהפעלתה.
6)
בתי-הספר יקבלו הדרכה לבניית התכנית ולהפעלתה על-ידי
מדריכי שפ"י. נושא הבטיחות בדרכים יונחה בשיתוף עם
האחראים לתחום הבטיחות והזהירות בדרכים.
7)
הקצאות נוספות 3.4
אבטחה ושמירה: כל מוסד יקבל תוספת אבטחה בימים ובשעות שבהם
יום הלימודים מוארך. נושא זה הוא בטיפול המשרד לביטחון פנים.
א.
ועדת היגוי יישובית: ועדת היגוי יישובית המייצגת את קבוצות העניין
השונות תמשיך למפות משאבים מתוך החינוך המשלים, המסייעים
לקידומם של תלמידים בעלי צרכים ייחודיים, במטרה לבחון את
שילובם בפעילויות רוחביות בתוך מערכת השעות של החינוך הפורמלי.
כמו כן תבחן ועדת ההיגוי היישובית ניצול מתאים של מתקנים
ציבוריים (ספריות, מתנ"סים ומועדוניות) להרחבת הקשר עם פעילות
בית הספר.
ב.
שרתים: כל מוסד יקבל תוספת תקן לשרתים שתהיה בגובה ההפרש
שבין תקציב משרה על-פי מפתח של 4 כיתות ובין משרת שרת. על
השרתים מוטלת האחריות להבטיח את ניקיון בית-הספר בכל מהלך
יום הלימודים: חדרי השירותים ינוקו אחרי ההפסקות הגדולות וגם
אחרי יום הלימודים, כלי האוכל בחדר המורים ינוקו לאחר ההפסקות,
ופחי האשפה בכיתות ירוקנו בסוף הפסקת האוכל.
ג.
מזכירות: כל מוסד יקבל תקן של 12.5 כיתות לכל משרה. המזכירות
תעבודנה מ-7.30 עד 16.
ד.
חומר לימודי משוכפל: כל מוסד יקבל תוספת בסך של 300 ש"ח
לכיתה.
ה.
מיזוג בית-הספר: בתכנון התקצוב להתקנת מערכות מיזוג אוויר תינתן
עדיפות לכיתות שלומדים בהן 41 שעות שבועיות וטרם הותקנו בהן
מזגנים. בתי-הספר ייבחרו על-פי אזורים אקלימיים ובתנאי שהרשות
המקומית תעמיד את התשתיות הפיזיות הנדרשות להתקנתם.
ו.
הדרכה: תיתנן עדיפות להפניית משאבי ההדרכה ליישובים שמופעל
בהם יום חינוך ארוך, מתוך הצורך לייעל ככל האפשר את ניצול
השעות בדרך של הוראה דיפרנציאלית. האגף לחינוך יסודי יפעיל מערך
תמיכה בבתי-ספר, על-פי בקשת המקום ובתיאום עם מנהלי המחוזות.
ז.
מעקב, בקרה והערכה
הפעלה יעילה של מערכת החינוך מחייבת הפעלה של מנגנוני בקרה ומעקב
אחר ביצוע התכנית, כדלקמן:
3.5
במחוז:
ועדת היגוי מחוזית, בראשות מנהל המחוז, מפקח המחוז והמחמ"ד או
הרפרנט הממונה על בתי-הספר מטעמו ישמשו אחראים לבקרת
הביצוע.
א.
בבתי-הספר:
המפקח הכולל יעקוב אחר אופן ניהול הכיתה משך 41 שעות שבועיות,
כגון הפעלה דיפרנציאלית של שעות הלימוד למתקשים, לחזקים
ולאחרים, הסבת עיקר שיעורי-הבית לעבודה עצמית מודרכת
בבית-הספר וגיוון ההפעלה ותוכני הלימוד במהלך היום בכוונה
להקטין קשיי ריכוז, גילויי עייפות ובעיות התנהגות. על-פי הצורך
ימליץ המפקח על דרכים לשיפור ההוראה.
המפקח יעקוב אחר דוחות נוכחות התלמידים והמורים וינקוט עמדה
כלפי חריגות בולטות. מידע בדבר יועבר לאחראים לבקרת הביצוע
במחוז מדי שלושה חודשים.
ב.
ברשות: ג.
ועדת ההיגוי היישובית תמליץ על תכנית בקרה בנושאים
שבתחום אחריותה (כגון ניקיון ומצב חדרי השירותים ותפקוד
המאגר למורים ממלאי המקום), ותסתמך על נתוני הבקרה כדי
להמליץ על שינויים ועל שיפורים בעוד מועד.
*
מנהל מחלקת החינוך ביישוב יערוך את הבקרה. הנתונים וחוות
דעתו יעלו לדיון משותף עם הפיקוח בוועדת ההיגוי היישובית
וישמשו בסיס לשינוי ולשיפור.
*
במטה: ד.
ועדת ההיגוי הארצית המורכבת מרפרנטים במחוזות, מנציגי
אגף הגיל ומנציגי מטה שבוע לימודים בן 41 שעות תלווה את
ביצוע התכנית. הוועדה תערוך מעת לעת בדיקה מדגמית לבחינת
צרכים לשינוי המדיניות או העקרונות המנחים של התכנית.
*
הערכה ומחקר של התכנית יתבצעו באחריות לשכת המדענית
הראשית, הגף להערכה ולמדידה והמינהל הפדגוגי. שיתוף
הפעולה של בתי-הספר עם יחידת ההערכה יסייע להגדרת
היעדים לשיפור.
*
לשאלות ולהבהרות יש לפנות אל מנהלות אגפי הגיל וכן
לגב' רונית בר סימן טוב, טל' 02‎-5604022, פקס' 02‎-5602665.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/7(א), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999