חוזר זה מבוטל
בחינות
4
בחינות בגרות
4.3
נהלים והנחיות לבחינות הבגרות במועד
החורף לבתי ספר המפעילים תכנית מב"ר

4.3‎-11
1 במרס 1999
תאריך תחולה
חדש
מטרת הפרסום הגדרה
1.
פרויקט מסלול בגרות רגיל - מב"ר - הוא פרויקט המיועד לקבוצות תלמידים שבחר
ומיין בית הספר לצורך קידומם לקראת בחינוך בגרות ושאושרו להשתתף בפרויקט על
ידי אגף שח"ר במשרד החינוך התרבות והספורט.
קריטריונים
2.
התלמידים שישולבו בפרויקט זה נבחרים על פי הקריטריונים הנקבעים על ידי משרד
החינוך התרבות והספורט והמועברים באמצעות אגף שח"ר לאגף הבחינות לצורך
ארגון הבחינות במועד החורף.
התלמידים המשתתפים בפרויקט מב"ר - נוהל כללי 3.
רשימות התלמידים המלאות והסופיות תועברנה על ידי אגף שח"ר
כשהן חתומות על ידי הממונה על הפרויקט מטעם אגף שח"ר לאגף
הבחינות עד 1 באוקטובר בכל שנה.
3.1
באותו מועד, 1 באוקטובר, יעביר אגף שח"ר לאגף הבחינות את רשימת
המקצועות הנלמדים בכל בית ספר במסגרת פרויקט זה לקראת
הבחינות במועד החורף.
3.2
מסירת שמות התלמידים ורשימת המקצועות שהם ייבחנו בהם היא
באחריות אגף שח"ר, ומחובתו ליידע במקביל את בתי הספר כי
הרשימות אושרו. כל פגם ברשימות, לרבות השמטה של נתונים, לא
יאפשר את הכללתם של התלמידים בפרויקט ובהסדרים הניתנים
והמתאפשרים בו.
3.3
בחינות הבגרות במועד חורף 4.
בתי הספר ירשמו את התלמידים שבפרויקט לבחינות במועד החורף
לפי נוהלי ההרשמה של נבחני משנה למועד חורף, ע"ג טופס 9857
שיועבר לאגף הבחינות לא יאוחר מ-1 באוקטובר, כמקובל לגבי נבחני
המשנה (ייתכן שתאריך זה ישתנה מדי שנה, בכפיפות למועדי החגים).
בית הספר יעביר במקביל העתק של טופס ההרשמה לאגף שח"ר.
4.1
"הציונים המסכמים" של כל נבחן בתכנית זו יועברו למרב"ד בדו"ח
בחינה ייעודי ומסומן, שבוע לפני תחילת מועד הבחינות של הנבחנים
במועד זה. העברת הציונים לכל התלמידים שאושרו לתכנית מב"ר היא
באחריות כל מנהל בית ספר המפעיל את התכנית. העברת הציונים
בזמן היא תנאי לדיווח על הציונים בתום מועד הבחינות ולהמשך
התכנית בבית הספר. נוהל העברת הציונים וטפסים מתאימים יוכנו על
ידי אגף הבחינות.
4.2
נוהל הדיווח על תלמידים בעלי לקויות למידה/חריגים 5.
כמקובל, על בית הספר לאתר את התלמידים בעלי לקויות הלמידה לכל
המאוחר בהיותם בכיתה י'. בית הספר יקבע מי הם התלמידים האלה
וידווח עליהם כמועמדים להיבחן בבחינות במועד הקיץ של כיתה י',
אם הם נבחנים בכיתה זו.
5.1
בתי הספר יגישו לוועדה למקרים חריגים באגף הבחינות את הבקשות
להתאמת דרכי ההיבחנות לכל תלמיד שאובחן כתלמיד בעל לקות
למידה. הבקשה תכלול אבחון של פסיכולוג חינוכי, כפי שמוגדר בחוזר
המיוחד ד', התשנ"ז, "ליקויי למידה וקשיי למידה: הגדרה ועקרונות
לאבחון ולטיפול". ועדת החריגים שבאגף הבחינות, בעצה עם אגף
שח"ר, תדון בכל בקשה לגופה ותקבע על פי שיקול דעתה המקצועי את
התאמת דרך ההיבחנות לכל תלמיד. אישור ועדת החריגים יהיה תקף
למשך חמש שנים, ולגבי תלמידים אלה לא תהיה למועצה הפדגוגית של
בית-הספר סמכות כלשהי של קביעה או שינוי הנוגעים לדרכי בחינתם
ביתר המועדים שבהמשך.
5.2
פיקוח ובקרה 6.
צוות הפיקוח של אגף שח"ר ילווה את תהליכי המיון וההרשמה
לפרויקט בבית הספר ויאשר את כל התלמידים המשתתפים על בסיס
הקריטריונים שנקבעו.
6.1
צוות הפיקוח של אגף שח"ר יוודא שהתכנית פועלת על פי הנהלים
המחייבים לגבי כל תלמידי התכנית, אך בתשומת לב מיוחדת
לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לקראת בחינות הבגרות שהם
מתעתדים להיבחן בהן.
6.2
צוות הפיקוח של אגף שח"ר יסייע בכל בעיה שיידרש לה המשרד
במסגרת הפרויקט ובמסגרת הבחינות במועד החורף.
6.3
בשאלות אפשר לפנות אל מר משה דקלו, מנהל אגף הבחינות, טל' 02‎-5602585.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/7(א), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999