בטיחות, ביטחון ושעת חירום
5
בטיחות
5.1
אספקת שירותים סוציאליים למסגרות החינוך
המיוחד במסגרת יישום חוק החינוך המיוחד

5.1‎-16
1 במרס 1999
תאריך תחולה
עדכון לסעיף
5.1‎-6 בחוזר
תשנח/8א
מטרת הפרסום 


סעיף 5.1‎-6 בחוזר "הוראות קבע" תשנח/8א עוסק בהוראות הבטיחות בפעילויות
ספורט ונופש חוץ בית ספריות. להלן תוספת לפרק העוסק ב"פעילויות נוספות":
1. כללי
משחק העפלה הוא סימולציה המשחזרת את פעולות ההעפלה בים וביבשה,
והתלמידים נוטלים חלק פעיל במשחק ומתפקדים כמעפילים.
מטרת הוראות הבטיחות שלהלן היא להגדיר את הנוהל למשחקי העפלה כדי למנוע
תקלות ובכך להוסיף לבטיחותם ולהנאתם של המשתתפים.
מנהלי בתי ספר, מרכזי קייטנות ומפעילים בתנועות נוער ובכל מסגרת חינוכית
אחרת היוצאים לפעילות של משחקי העפלה יקפידו על הוראות הבטיחות
האלו:
2.
היציאה לפעילות של משחקי העפלה מחייבת הודעה מראש להורים
והסכמה בכתב שילדם ישתתף בפעילות זו. האישור יכלול מצב רפואי
(חולים במחלות מיוחדות, כגון אפילפסיה, חייבים להודיע למשיט
הספינה על מחלתם לפני העלייה לכלי השיט).
2.1
יש לוודא מראש עם בעל האתר את הפרטים האלה:
2.2
לאתר יש רשיון מטעם הרשות המקומית לפעילות זו (לפי חוק
רישוי עסקים), והוא מוכרז/מוגדר כאתר פעילות שיט.
א)
יש בידי המפעיל רשיון שיט "בשכר", בהתאם להוראות משרד
התחבורה - מינהל הספנות והנמלים.
ב)
קיים ביטוח לפעילות התלמידים במקום. ג)
קיים אחראי בטיחות שיט באתר הפעילות של משחקי ההעפלה.
ד)
בעל האתר יפרט אם קיימות מגבלות כלשהן למשתתפים, ובכלל זה
דרישות רפואיות, ויש לפעול בהתאם.
2.3
יש לוודא כי בידי בעל האתר נמצא אישור לפעילות מהבקרה הימית של
חיל הים וממשטרת ישראל לתאריך קיום הפעילות של המסגרת
החינוכית.
2.4
התלמידים 2.5
התלמידים המשתתפים יהיו מכיתות ז' ומעלה. א)
אין להכריח תלמיד לבצע פעילות זו אם הוא אינו רוצה בכך. ב)
תלמיד שאינו יודע לשחות יודיע על כך למורה ויחגור אפוד
הצלה.
ג)
המלווים 2.6
כל כיתה המבצעת פעילות באתר תלווה במורה אחראי (מבוגר
מעל גיל 21 על כל 10 תלמידים).
א)
המורה האחראי יקפיד על משמעת התלמידים במהלך הפעילות
וכן על המשמעת בקרב התלמידים שסיימו את הפעילות או
שאינם משתתפים בה.
ב)
המורה יפקוד את התלמידים בתחילת הפעילות, במהלכה
ואחריה.
ג)
המורה יוודא כי התלמידים לא ייכנסו למים ולא יתפזרו. ד)
המורה יוודא כי כל התלמידים המשתתפים קיבלו הדרכה
לפעילות על ידי מדריך מקצועי של האתר.
ה)
מספר המלווים עם נשק, החובשים וכדו' יהיה על פי תנאי
האישור הביטחוני.
ו)
בידי המורה המלווה תהיה רשימת תלמידים שיש להם בעיות
רפואיות ושל תלמידים שאינם יודעים לשחות, והוא יקפיד
שהתלמידים שאינם יודעים לשחות יחגרו אפוד הצלה בזמן
הפעילות על כלי השיט.
ז)
המקום
משחקי ההעפלה יתבצעו באזורים ובתחומים שנקבעו לפעילות על ידי
הרשויות המקומיות והמנוהלים בהתאם לתקנות.
העלייה על כלי השיט תהיה מרציף מאושר ומוסדר ובצורה בטוחה,
ללא סכנת מעידה, נפילה וכד'.
2.7
תקופת הפעילות
הפעילות תתקיים במועדים שייקבעו על ידי הרשות המקומית, בהתאם
לרשיון העסק, בתיאום עם תחום הבטיחות במשרד החינוך התרבות
והספורט וכפי שיפורסם בלשכות לתיאום טיולים (בכל מקרה לא יהיה
שיט אם מצב הים אינו מאפשר זאת והדבר נקבע על ידי אחראי
הבטיחות על השיט באתר).
2.8
כלי השיט והמשיט 2.9
לכלי השיט יהיה רשיון להשטת נוסעים בשכר של משרד
התחבורה, בתוקף ועל פי תנאיו.
א)
המשיט יהיה בעל רשיון שיט תקף בשכר מטעם משרד
התחבורה.
ב)
על כלי השיט יהיה ציוד תקני על פי רשיון השיט, כדלקמן: ג)
אפודי הצלה תקניים, אחד לכל נוסע, בהתאם לתקן של
מכון התקנים ולגילם ולמבנה גופם של התלמידים
(האפוד יכלול משרוקית ומחזירי אור)
-
גלגלי הצלה קשורים בחבל (על פי רשיון השיט) -
קשר אל החוף: V.H.F. וטלפון (על פי רשיון השיט) -
ציוד עזרה ראשונה תקני וציוד החייאה (על פי רשיון
השיט)
-
ציוד כיבוי אש תקני (על פי רשיון השיט). -
עזרה ראשונה והצלה באתר הפעילות 2.10
אחראי בטיחות שיט חייב להיות נוכח באתר. א)
חייב להיות באתר בעל הכשרה בהגשת עזרה ראשונה
ובהחייאה.
ב)
באתר יהיה מערך תקשורת לאזעקה ולבקשה לסיוע רפואי
ולפינוי של הנפגע למוקד עזרה ראשונה באתר.
ג)
באתר יהיה מערך תובלה לפינוי הנפגע למוקד עזרה ראשונה
באמצעות רכב או סירה וכן אמצעי לפינוי הנפגע באמצעות רכב
או מסוק לבית החולים הקרוב.
ד)
באתר יהיה מציל אחד או יותר בעל ניסיון ומיומנות בחילוץ
אנשים מהמים, בטיפול בהם ובהגשת עזרה ראשונה להם.
ה)
הדרכה 2.11
כללי
חובה לתת הדרכה והנחיות מתאימות לפעילות במקום מוצל.
המורה המלווה יוודא את מתן ההדרכה לפני תחילת הפעילות.
ההדרכה תינתן על ידי מפעיל האתר או על ידי אדם מטעמו
ותעסוק בכל הקשור בפעילות הצפויה ביבשה ובים.
עם עליית התלמידים לכלי השיט תינתן ההדרכה על ידי המשיט
ותעסוק בנוהלי השיט ובאמצעי הזהירות שיש לנקוט במהלכו.
א.
ההדרכה תכלול כללים אלה: ב.
כללי התנהגות בחוף 1)
תלמידים שאינם מבצעים את הפעילות ישבו
במקובץ, באחריות מבוגר, ויימנעו מהתפזרות
בשטח.
א)
אסור בהחליט להיכנס למים באתר ולהתרחץ
בהם.
ב)
הגישה אל כלי השיט תתבצע באישור ובהנחיית
המשלח/המורה.
ג)
לכל תלמיד ייקבע מספר אשר ילווה אותו לכל
אורך הפעילות לצורך איתור, התפקדות וכו'.
ד)
אסור להרים אבנים עקב סכנת הימצאות מזיקים.
ה)
יש להבהיר לתלמידים מהי נקודת החבירה
המוארת והברורה הנראית מכל מקום באזור
הפעילות.
ו)
יש לקבוע זמן אחרון לסיום הפעילות. ז)
יש לקבוע צורת סימון ואיתות במקרה של מצוקה.
ח)
יש לקבוע את גבולות הגזרה לפעילות. ט)
בכל שאר הנושאים יש לפעול על פי הוראות החוזר
המיוחד ו', התשנ"ז, "טיולים במערכת החינוך".
י)
כללי התנהגות בזמן השיט 2)
לכל קבוצה העולה על כלי השיט יתלווה מבוגר (על
כל 10 תלמידים מבוגר אחד).
א)
על כלי השיט יעלו תלמידים במספר המותר
בהתאם לתנאי רשיון כלי השיט, ובכלל זה
המשייט והמלווה המבוגר.
ב)
המורה/המדריך האחראי יבצע מפקד נוכחות שמי של
התלמידים לפני תחילת השיט ובסיומו.
ג)
המורה/המדריך האחראי יוודא שתקוים משמעת
קפדנית והתלמידים ישבו במקום שנקבע להם על ידי
המשיט.
ד)
המורה/המדריך האחראי יוודא חגירת אפוד הצלה על
ידי תלמידים שאינם יודעים לשחות על פי הרשימה
הנמצאת בידו לפני תחילת הפעילות או במקרה שתלמיד
מודיע כי אינו יודע לשחות.
ה)
לפני התחלת השיט יקבלו התלמידים תדרוך בטיחות.
בתדרוך יודגשו:
ו)
חובת ההקפדה על משמעת והתנהגות נאותה בעת
השיט;
-
האיסור החל על התלמידים להוציא חלק מגופם
אל מחוץ לכלי השיט;
-
מיקום אפודי ההצלה וצורת הלבישה של אפוד
ההצלה (תלמידים שאינם יודעים לשחות ילבשו
את אפוד ההצלה בפועל לאורך השיט)
-
איסור הקפיצה למים; -
מצב הים; -
שעת היציאה והחזרה המשוערת; -
החובה לדווח למשיט על מחלות מיוחדות; -
הפעולות שיש לנקוט במקרה של נפילה/ירידה
לים במקרה חירום.
-
הוראות נוספות למפעיל 2.12
חובה לתת הדרכה לתלמידים לפני הפעולות כאמור לעיל. א)
חובה לקבוע נקודת חבירה מוארת, ברורה ונראית מכל מקום
באזור הפעילות.
ב)
אסור בהחלט להפעיל אמצעים פירוטכניים לצורך הפעלה
והדמיה (למעט בשעת הצורך, על פי תקנות השיט).
ג)
המפעיל יוודא שפעילות קבוצת התלמידים תהיה בהתאם לגילם
ולמבנה גופם, ויתאים את קצב הפעילות לתלמיד "החלש" ביותר
באותה קבוצה.
ד)
לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר ציון שבת,
מנהל תחום הבטיחות והזהירות בדרכים, טל' 02‎-5602268.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/7(א), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999