בטיחות, ביטחון ושעת חירום
5
ביטחון
5.3
תוספת לסעיף 5.3‎-1 בחוזר "הוראות קבע" נט/1(ב),
"נוהל אבטחת משלחות היוצאות לחו"ל"

5.3‎-13
1 במרס 1999
תאריך תחולה
עדכון חוזר תשנט/1(ב)
סעיף 5.3‎-1

חוזר זה בוטל
מטרת הפרסום 


בסעיף 5.3‎-1 של חוזר "הוראות הקבע" נט/1(ב) פרסמנו נוהל לאבטחת משלחות
היוצאות לחו"ל. אנו מבקשים לעדכן את הנוהל ולהוסיף שני נספחים - ה' ו-ו'. יש
להחליף את העמ' 3, 4 ו-8‎-7 של הסעיף בעמ' החדשים שלהלן וכן להוסיף את
הנספחים ה' ו-ו' לאחר נספח ד.

יש להקפיד במיוחד לתת את פרטי איש הקשר/המארח בכל מדינה בחו"ל
וחובה לציין את מספר הטלפון שלו. יש להודיע למארח בחו"ל כי בשגרירות
ישראל באותה ארץ ייצרו עמו קשר וכי עליו לעדכן את הפונה בכל פרטי
תכנית השהייה של המשלחת (בנסיעה לפולין יש לצרף תכנית מודפסת
בעברית ובאנגלית על פי ימים ושעות).
4.5
בסעיפים שבהם אין די מקום למילוי כל הפרטים המבוקשים יש להוסיף דף
נפרד ובו יפורט המידע הרלוונטי.
4.6
בכל מקרה יש לצרף לטפסים את "ההתחייבות הבלתי חוזרת" (נספח ג),
חתומה על ידי נציג מוסמך של הגוף המשגר.
4.7
מילוי הטפסים בכל הפרטים המבוקשים והגעתם אל הקב"ט הארצי לא יאוחר
מ-35 יום לפני יציאת המשלחת - אלה הם תנאי הכרחי לטיפול במשלחת.
4.8
משלחות לפולין תאושרנה אך ורק בין החודשים אוגוסט-ספטמבר-אוקטובר
ובחודשים מרס-אפריל, ובתקופות אלה יתוגבר מערך האבטחה בפולין בצורה
משמעותית. משלחות שתבקשנה לצאת שלא במועדים אלה תפנינה בבקשה
חריגה למשרד הקב"ט הארצי, וכל בקשה תיבחן לגופה.
4.9
גמר הפעילות וההגעה למלון בפולין יהיו לא יאוחר מהשעה 12.
4.10
5. קביעת רמת האבטחה
הגדרת רמת האבטחה למשלחת היא על פי קביעה בלעדית של משרד הביטחון.
רמת האבטחה נקבעת לאחר ניתוח כל הגורמים המשפיעים המשמשים בסיס
ל"הערכת מצב" לקביעת רמת האבטחה והיקפה.
עד להוצאת חוזר זה רמת האבטחה בפולין מתבססת על מאבטח לכל
אוטובוס, ובתקופות שבהן נמצאות משלחות רבות בפולין מוקם במקום בסיס
אבטחה המושתת על מאבטחים מהארץ.
5.1
להלן רמות האבטחה הבסיסיות (לעתים ניתן לשלב ביניהן): 5.2
קבלת תדרוך ביטחוני להתנהגות מונעת בחו"ל א.
השתתת האבטחה של המשלחת על כוחות מקומיים ב.
הקצאת מאבטח אחד או יותר הצמוד/ים למשלחת בעת שהותה בחו"ל.
ג.
הערות
בכל רמות האבטחה יינתן תדרוך ביטחוני להתנהגות מונעת לפני יציאת
המשלחת.
א.
עלות האבטחה תחול על המשלחות.
ב.
6. אחריותם של הגופים נותני החסות
גוף הנותן את אישורו ליציאת משלחת בתחומו יגדיר בעל תפקיד שיהיה
בקשר שוטף עם משרדו של ממונה הביטחון הארצי בכל תחום הקשור
למשלחת. מעת לעת יבוצע רענון הנהלים לבעלי התפקידים.
6.1
אישור יציאת המשלחת יבוצע לאחר בחינת התכנים הפדגוגיים והחינוכיים,
בהתאם להגדרת מטרת הנסיעה.
6.2
אופן הדיווח על יציאת משלחת יהיה בהתאם ל-4.3 לעיל.
6.3
משלחות נוער ותלמידים חייבות לקבל את חסות המשרד; אבטחת המשלחת
מותנית בקבלת החסות.
6.4
טיולים לחו"ל במתכונת של טיול שנתי לא יאושרו.
6.5
7. אחריות הגוף המשגר
על הגוף המשגר לקבל את הטופס "בקשה ליציאת משלחת לחו"ל" מהגוף
הנותן את חסותו למשלחת.
7.1
הגוף המשגר אחראי למילוי הטפסים (הוא יוכל להסתייע בחברת הנסיעות,
אולם החומר יועבר על ידו לגוף הנותן את חסותו).
7.2
הגוף המשגר אחראי לתחום המינהלתי לפני יציאת המשלחת: 7.3
העברת סדר יום פרטני בחתך ימים, שעות ואתרי ביקור לכל ימי
השהייה בחו"ל, כמפורט בנספח ה
א.
העברת פרטי חברת התעופה, מספרי הטיסות, מועדי ההמראה
והנחיתה וכו'
ב.
אחריות לתשלום בגין האבטחה ג.
הודעה במועד לממונה הביטחון הארצי לגבי שינויים הנוגעים למועדי
הטיסה, לשהייה בבתי מלון וללוחות הזמנים (כל שינוי מותנה באישור
ממונה הביטחון הארצי).
ד.
8. אחריות ראש המשלחת
מודגש בזאת שלחברת הנסיעות אין כל אחריות כלפי משרד החינוך התרבות
והספורט, והגוף המשגר הוא הכתובת הבלעדית לכל דבר ועניין.
8.1
ראש המשלחת אחראי על המשלחת והוא איש הקשר היחיד מול משרד
הקב"ט הארצי בכל נושא הקשור למשלחת.
8.2
ראש המשלחת אחראי, בעת השהייה בחו"ל, לסדר היום וללוח הזמנים
שהועבר בעוד מועד.
8.3
ראש המשלחת הוא האחראי הבלעדי עליה בעת שהייתה בחו"ל, וכל החלטה
שתתקבל בעקבות אילוצים של שינוי לוח זמנים או אתרי ביקור יהיה באישור
אנשי האבטחה.
8.4
12. נספחים
נספח א
הנחיות לטיפול בבקשה ליציאת משלחת לחו"ל
סיווג המשלחות
משרד החינוך התרבות והספורט קבע את היחידות המפורטות להלן כיחידות
נותנות החסות וכמוסמכות לקבוע אם משלחת היא משלחת רשמית מטעם
המשרד:
א. רשות הספורט
ב. האגף לתרבות ולאמנות
ג. המועצה הציבורית לחילופי נוער וצעירים
ד. מנהלי המחוזות
ה. המזכירות הפדגוגית
ו. אגף הנוער
ז. מינהל החינוך הדתי
ח. האגף לחינוך התיישבותי
ט. גורם אחר שאושר על ידי מנכ"ל המשרד.
1.
משלחות רשמיות תקבלנה טיפול אבטחתי מלא על ידי משרד החינוך התרבות
והספורט.
2.
העברת טופסי המשלחת
גוף המבקש להוציא משלחת לחו"ל בטיפול אבטחתי של משרד החינוך
התרבות והספורט יפנה לאחת היחידות נותנות החסות המפורטות ב-1 לעיל
לקבלת הטפסים למילוי.
3.
יש למלא את הטופס במקור והלחזירו לפחות 45 יום לפני מועד יציאת
המשלחת לחו"ל אל היחידה נותנת החסות.
4.
היחידה נותנת החסות תבדוק את מעמד המשלחת, תציין על הטפסים את
החלטתה, ותעביר את המקור, ללא עיכוב, אל מר רן קליימן, ממונה הביטחון
הארצי במשרד החינוך התרבות והספורט, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים
91911, פקס' 02‎-5602533.
5.
לתשומת לב: על הגוף משגר המשלחת לוודא כי הטפסים אכן הגיעו לקב"ט משרד
החינוך התרבות והספורט לא יאוחר מ-35 יום לפני יציאת המשלחת.
מילוי הטפסים
יש למלא (בהדפסה) את כל הסעיפים המופיעים בטופס באופן ברור ומדויק.
6.
יש להקפיד במיוחד לתת את פרטי איש הקשר/המארח בכל מדינה בחו"ל
וחובה לציין את מספר הטלפון שלו. יש להודיע למארח בחו"ל כי בשגרירות
ישראל באותה ארץ ייצרו עמו קשר וכי עליו לעדכן את הפונה בכל פרטי
תכנית השהייה של המשלחת (בנסיעה לפולין יש לצרף תכנית מודפסת
בעברית ובאנגלית על פי ימים ושעות, כמפורט בנספח ה).
7.
בסעיפים שבהם אין די מקום למילוי כל הפרטים המבוקשים יש להוסיף דף
נפרד ובו יפורט המידע הרלוונטי.
8.
בכל מקרה יש לצרף לטפסים את "ההתחייבות הבלתי חוזרת" (נספח ג),
חתומה על ידי נציג מוסמך של הגוף המשגר.
9.
מילוי הטפסים בכל הפרטים המבוקשים והגעתם אל הקב"ט הארצי לא יאוחר
מ-35 יום לפני יציאת המשלחת - אלה הם תנאי הכרחי לטיפול במשלחת.
10.
מינוי האחראי לביטחון
הגוף המשגר את המשלחת ימנה אחראי לביטחון מבין חברי המשלחת, שיהיה
בעל כישורים מתאימים למילוי התפקיד. רצוי שהאחראי יהיה מי שמילא
תפקיד פיקודי בצה"ל/במשטרה/במערכת הביטחון, ובכל מקרה בעל אזרחות
ישראלית.
11.
מינויו הסופי של האחראי לביטחון יהיה כפוף לאישור ממונה הביטחון
הארצי.
12.
במקרים שבהם יוחלט לצרף מאבטח מטעם משרד הביטחון, יסייע האחראי
על הביטחון, אשר מונה על ידי הגוף המשגר את המשלחת, למאבטח מטעם
משרד הביטחון.
13.
החזרת הוצאות