6. דרכי הוראה
6.3 ספרי לימוד
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התש"ס
בפיקוח משרד החינוך התרבות והספורט
(נט)6.3‎-6

תוכן העניינים

מבוא
ביאורי הסימנים וראשי התיבות
מפתח למספרים הקטלוגיים ולסדר המדורים
1. ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות א'
2. ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות ב'-ו'
3. ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות ז'-ט'
4. ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות י'-י"ב
5. ספרי לימוד וספרי עזר לתלמידים עולים
6. ספרי קודש
7. אטלסים, מפות וגלובוסים
8. חינוך גופני
9. ספרי לימוד בחינוך הטכנולוגי העל-יסודי
נספח א' ספרי לימוד לתלמידים ולעובדי הוראה - עיקרי הוראות הקבע
נספח ב' היערכות בנושא ספרי לימוד לשנת הלימודים התשנ"ט
נספח ג' רשימת הוצאות הספרים שמע"מ אינו חל על ספריהן

מבוא
רשימה זו כוללת את ספרי הלימוד שאושרו לשימוש בתי הספר בשנת הלימודים
התש"ס. ברשימה צוינו גם מחירי הספרים.
מנהלי בתי הספר מתבקשים להקפיד על מילוי התקנות, כמובא בהוראות המנכ"ל
בעניין ספרים לתלמידים (חוזר נג/4, סעיף 163; עיקרי ההוראות מובאים בנספח א
לחוזר זה). כמו כן, המנהלים מתבקשים להקפיד על ביצוע ההנחיות בדבר ההיערכות
לשנת הלימודים התש"ס, כמובא בנספח ב לחוזר זה.
מנהלי בתי הספר יביאו את הרשימה בהקדם האפשרי לעיונם של כל המורים, ולאחר
קביעת רשימת ספרי הלימוד לשנת הלימודים התש"ס תימסרנה הרשימות לתלמידים.
בחירת ספרי לימוד בכל המקצועות היא בחירה בית ספרית בלבד.
בכל מקרה של סטייה מנוהל זה יש לפנות לקבלת אישור בכתב ממנהלי המחוזות.
בהתאם לסעיף 16 ז' לחוק הפיקוח על המצרכים ושירותים, התש"ח-1957, מפורטים
כאן מחיריהם של ספרי הלימוד. המחירים המצוינים ברשימה שבחוזר זה כוללים
מע"מ בשיעור17%. זאת למעט הספרים בהוצאות שקיבלו פטור והמפורטות בנספח ג
לחוזר זה.
המחירים המופיעים בחוזר הם מחירים מרביים. בעלי החנויות והמו"לים אינם
רשאים, בשום מקרה, לדרוש סכום גבוה מזה הרשום במחירון. יחד עם זאת, הם
רשאים לתת הנחות לרוכשי הספרים, לפי ראות עיניהם.
תלונות על הפקעת מחירים ועל מחסור בספרים יש להפנות אל המינהל הפדגוגי, משרד
החינוך התרבות והספורט, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' שרה אשכנזי מהמינהל הפדגוגי, טל' 5604023‎-02.


בכבוד רב,

בן-ציון דל
המנהל הכללי


ביאורי הסימנים וראשי התיבות
*- יש לחדש אישור, התראה ראשונה.
**- יש לחדש אישור, התראה אחרונה.
אח"ד- אגף החינוך הדתי.
ב"א+ת"ל- המחלקה לתלמוד באונ' בר אילן, בשיתוף האגף לתכניות
לימודים.
הלמ"ה- המרכז להוראת מדעי הרוח והחברה, ביה"ס לחינוך, האונ'
העברית, ירושלים.
הקמ"ה- הקיבוץ המאוחד.
מא"ה- המכון לאמצעי הוראה.
ת"ל- האגף לתכניות לימודים, משרד החינוך התרבות והספורט,
ירושלים.
מל"מ י-ם- המרכז להוראת המדעים ע"ש עמוס דה-שליט, האונ'
העברית בירושלים.
מל"מ רחובות- המרכז להוראת המדעים ע"ש עמוס דה-שליט, מכון ויצמן,
רחובות.
מל"מ ת"א- היחידה למחקר ולפיתוח, אונ' ת"א.
מל"ל- המדור לתכניות לימודים, ביה"ס לחינוך, אונ' חיפה.
מט"ח- המרכז לטכנולוגיה חינוכית, תל-אביב.
מחת"ב- המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה, ירושלים.
מעל"ב- המכון העברי להשכלה בכתב בישראל (רובינשטין), ירושלים.
מישל"ב- המכון הישראלי להשכלה בכתב, תל-אביב.
נט"ע- מעבדה לטיפוח חינוכי חברתי, אונ' תל-אביב.
ס"פ- ספרית פועלים.
המפ"ה- המרכז הפדגוגי הארצי.
מד"ל- מדריך למורה.
מפ' אונ'- מפעלים אוניברסיטאים להוצאה לאור, אונ' תל-אביב.
ע"ע- עם עובד.
יח"ס- סיוע לילד החריג, אוניברסיטת ת"א.
טח"י- הטלוויזיה החינוכית הישראלית, תל-אביב.
אן' אם' סי'- המרכז למוסיקה, רח' טהון 50, חולון.
מל"ט- המרכז לחינוך טכנולוגי, חולון.
מפ"ט- המרכז הפדגוגי-טכנולוגי, עמל.


מפתח למספרים הקטלוגיים ולסדר המדורים

30. מדעי החברה ומקצועות קרובים א. הספרה הראשונה משמאל
מסמנת
31. היסטוריה את הספרים לפי הגילים והסוגים
32. אזרחות 1. לכיתות א'
33. מולדת ולימודי החברה לביה"ס
היסודי
2. לכיתות ב'-ו'
34. תולדות היישוב 3. לכיתות ז'-ט'
35. גיאוגרפיה 4. לכיתות י'-י"ב
36. מדעי החברה 5. לילדי עולים
37. תקשורת וקולנוע 6. לספרי קודש
  7. לאטלסים, למפות ולגלובוסים
40. מתמטיקה 8. לחינוך הגופני
41. מתמטיקה 9. לחינוך הטכנולוגי
46. סטטיסטיקה
47. מדעי המחשב
50. מדעי הטבע והחקלאות ב. הספרות השנייה והשלישית
משמאל
51. טבע לביה"ס היסודי מסמנות את המקצוע, כדלהלן:
52. מדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים 10. לימודי יהדות
53. ביולוגיה 11. תנ"ך
54. פיזיקה 12. תורה שבע"פ
55. כימייה 13. דינים
56. גיאולוגיה 14. תפילה
57. לימודי הסביבה והחקלאות 15. מחשבת ישראל
58. מדע וטכנולוגיה לחטיבה העליונה 16. נושאים בין תחומיים
ביהדות
59. מדעי החיים והחקלאות
(לביה"ס החקלאי וההתיישבותי)
  20. לשון עברית, ספרות
ופילוסופיה
60. שפות זרות 21. קריאה וכתיבה
61. אנגלית 22. דקדוק (ידיעת הלשון)
62. ערבית 23. הבעה
63. צרפתית 24. ספרות
64. צ'רקסית 25. פילוסופיה
88. תיירות 70. אמנויות ומקצועות העבודה
91. אמנויות העיצוב 71. ציור ואמנות
92. כימייה תעשייתית
וביוטכנולוגיה
72. חינוך מוזיקלי
93. מכונות 73. חינוך גופני ובטיחות בדרכים
94. חינוך לפעוטות 74. טכנולוגיה לביה"ס היסודי
ולחטה"ב
95. מכונאות ימית ותובלות 75. אמנויות טכניות לחטה"ב
96. עיבוד עץ 76. אמנויות כלליות לתזונה
97. טכנולוגיות תקשורת 77. בריאות וחינוך לתזונה
98. תעשייה וניהול 78. תכניות רשות
99. מדעית-טכנולוגית 79. נושאים מיוחדים
ג. הספרות הרביעית, החמישית
והשישית משמאל מסמנות את 80. חינוך טכנולוגי
המספר הסידורי של הספר בתוך 81. טכנולוגיה בחטה"ב
המקצוע, לפי החלוקה שלהלן: 82. חשמל ואלקטרוניקה
- 1‎-299, 400‎-899: ספרי לימוד 83. טכנולוגיות מידע
בהוצאות שונות 84. בנייה ואדריכלות
- 300‎-399: ספרים במסגרת האגף 85. מינהל
לתכניות לימודים 86. מכונאות רכב ותחבורה
- 900 ואילך: ספרים במסגרת
הטלוויזיה
87. אופנה
החינוכית

נספחים
נספח א'
ספרי לימוד לתלמידים ולעובדי הוראה וחינוך - עקרי הוראות
הקבע

10.
הגדרות
1.
ספר לימוד מאושר
ספר לימוד מאושר הוא ספר לימוד שניתן בעבורו אישור על ידי
הממונה לפי הוראות הקבע ובכפיפות לתנאים ולתקופת התוקף
שנקבעו לאישור.

א.
ספרים כלליים
ספרים כלליים הם ספרי יען (אנציקלופדיות, לקסיקונים, מילונים)
, ספרי מדע וכתבי עת מדעיים, מקורות ויצירות מקור בשלמותן
(בלי מנגנון דידקטי וכלולות בתכנית הלימודים), ספרי העשרה- כל
אלה וכיוצא בהם. ספרים אלה אין צורך לאשר במשרד החינוך
התרבות והספורט. ניתן להמליץ על השימוש בהם, אך אין לחייב
את התלמידים לרכשם.

ב.
ספרי קודש
ספרי קודש הם תנ"ך ותושב"ע (מלווים בפירושים מקובלים). מותר
לחייב את התלמידים לרכשם או להצטייד בהם.
ג.
הדפסה חוזרת
הדפסה חוזרת היא הוצאת הספר עצמו בלי שינוי. פרט לתיקוני
שגיאות דפוס, טעויות לשון ושגיאות אחרות לא משמעותיות.
ד.
מהדורה מחודשת
מהדורה מחודשת היא הוצאת הספר בשינויים מהותיים, נוסף
לתיקונן של שגיאות, כנאמר ב-ד לעיל.
ה.
אישור ספרים
2.
ספר לימוד יאושר בתנאים האלה:
א.
הוא תואם את מטרות החינוך בישראל, כפי שנוסחו בסעיף 2 של
חוק החינוך הממלכתי התשי"ג, ואת התיקונים שהוכנסו בו במהלך
השנים.
(1)
הוא תואם את אחת מתכניות הלימודים התקפות שאושרו על ידי
המזכירות הפדגוגית, מדויק, מעודכן וערוך מבחינה מדעית,
דידקטית, לשונית וגרפית בידי בני סמכא.
(2)
הוא מלווה במדריך למורה. ראוי שהמדריך יהיה נפרד. במקרים
מיוחדים יאושר גם ספר לימוד הכולל בתוכו הערות למורה.
(3)
הוא כולל את כל החומר הקבוע בתכנית החובה בנושא שהספר
עוסק בו ו-50% לפחות מחומר הבחירה והרשות הכלול במסגרת
הנושא, ומותר להוסיף לפי טעמו של העורך או המחבר בהיקף של
עד 25% מהספר.
(4)
הוא אינו כולל חומר המפלה בין מינים, עדות, עמים, דתות,
תרבויות וגזעים שונים.
(5)
הוא אינו כולל, בכל צורה שהיא, פרסומת מסחרית
ותעמולה פולטית.
(6)
ספר לימוד המיועד לחינוך הדתי צריך, נוסף לאמור לעיל, להיות
תואם את דרישות מינהל החינוך הדתי.
ב.
ספר לימוד המיועד לחינוך הערבי והדרוזי צריך ,נוסף לאמור
לעיל, להיות תואם גם את דרישות המגזרים הללו.
ג.
ספרים שחוברו או נערכו בידי צוותים שמינה משרד החינוך
התרבות והספורט, בפיקוחה של ועדת מקצוע והוועדה למקצועות
לימודים, או ספרים שחוברו על ידי גופים הקשורים למשרד
החינוך התרבות והספורט , בשיתופם של אנשי מדע ומומחים
אחרים בעריכה, בייעוץ, ובפיקוח , וקיבלו אישור מראש מאת
הוועדה המרכזית לאישור ספרי לימוד, וכן ספרים המכילים רק
שאלות הלקוחות מבחינות הבגרות והגמר של המשרד - ספרים
כאלה אינם טעונים אישור בהדפסתם הראשונה . החל מן השנה
השישית, או עם פרסום מהדורה מסחרית, נדרש אישור מאת
הממונה על אישור ספרי לימוד.
ד.
ספרי לימוד שנתחברו בידי מורים ובידי צוותי מורים עבור בית
ספרם בלבד, על פי תכניות רשות או על פי תכניות ייחודיות, אינם
טעונים אישור הממונה, אלא אישור של המועצה הפדגוגית של בית
הספר.
ה.
נושא משרה במשרד החינוך התרבות והספורט, וכן נושא משרה
במחלקת חינוך של רשות מקומית, המבקש לחבר ספר לימוד, חייב
לפנות בבקשה מיוחדת לקבלת היתר אל הוועדה המרכזית לאישור
ספרי לימוד.
ו.
תוקפו של אישור ספר יפוג לאחר חמש שנים, אלא אם כן חלו
בינתיים תמורות מהותיות המחייבות שינוי הכרחי בספר להדפסה
אין צורך באישור.
ז.
בשער של כל ספר מאושר מותר לציין "אושר ע"י הממונה על
אישור ספרי לימוד" וכן באיזו שנה הוא הודפס, תוך הבחנה בין
מהדורה מחודשת לבין הדפסה
ח.


נספח ב'
היערכות בנושא ספרי לימוד לשנת הלימודים התשנ"ט
חובתם של כל המורים לטפח אצל התלמידים את ההכרה , כי
ספר לימוד הוא מקור חשוב להתפתחותם ולהרחבת ידיעותיהם, וכי
עליהם לנהוג זהירות וכבוד בכל הספרים, ובמיוחד בספרי קודש.
כמו כן על המורים ללמד את תלמידיהם, שמחירם הגבוה של
הספרים מצדיק שימוש חוזר בהם והעברתם מתלמידים לתלמידים
או מכירתם.

על המורים להקפיד שהתלמידים-
א.
ישמרו על שלמות הספר ועל ניקיונו
1.
לא יקמטו ולא יקפלו את דפי הספר שלא לצורך , וישתמשו
בסימנים לשם ציון המקום.

2.
המועצה הפדגוגית או הוועדה המקצועית של בית הספר, הקובעת
את רשימת ספרי הלימוד תקפיד:
ב.
על קביעת ספרי לימוד מאושרים על ידי משרד החינוך התרבות
והספורט בלבד (כמפורט ב-ה להלן).
1.
על ארגון השאלת ספרים בבית הספר (כמפורט ב- ה להלן)
2.
על ארגון רכישת הספרים בצורה מסודרת וחסכונית ככל האפשר
(כמפורט ב- ה' להלן)

3.
מטעמי חיסכון ומטעמי חינוך לחיסכון -
ג.
לא ייכללו ברשימת ספרי הלימוד של בית הספר ספרים שקיים
ספק אם ישתמשו בהם.
1.
לא יוחלף ספר לימוד ברשימת ספרי הלימוד של בית הספר, אלא
לאחר חמש שנים מתאריך קביעתו כספר לימוד במקצוע מסוים,
לכיתה מסוימת בבית הספר, או כעבור שלוש שנים , בהתאם
לאמור בסעיף ז בנספח א'
2.
התלמידים לא יידרשו לרכוש ספר לימוד מן ההדפסה האחרונה,
אלא אם כן נפסלה ההדפסה הקודמת של הספר, משום שאיננה
קריאה . במקרים שקיים הבדל במספור העמודים בהדפסות
השונות, או שחסר קטע מסוים בספר בהדפסה זו או אחרת, יסייעו
המורים לתלמידים להתגבר על הקושי.
3.
ספרי לימוד מיועדים לשימוש חוזר, ולכן חל איסור מוחלט לכתוב
בספרי לימוד או להשתמש בספרי לימוד כחוברות עבודה שהתלמיד
צריך לכתוב בהם. בנושאים לימודיים שבהם אישר המשרד להצמיד
לספר הלימוד או לתחום חוברת עבודה, ניתן לכתוב בחוברת בלבד
4.
ספרי לימוד שאין מתחילים ללמוד בהם בתחילת שנת הלימודים
לא ייכללו ברשימת הספרים שהתלמידים יתבקשו לרכוש. על מנהלי
בית הספר להודיע מבעוד זמן ,במהלך השנה, אילו ספרים נוספים
יש לרכוש. כל זאת כדי למנוע מצב שבו הספרים נרכשים ואין
משתמשים בהם במהלך השנה, וכן כדי לפזר את ההוצאה הכספית
של ההורים על פני חודשים נוספים.
5.
אין לחייב לרכוש ספרי לימוד שאינם כלולים ברשימת ספרי
הלימוד המאושרים.
רשימת ספרי הלימוד המאושרים לא תכלול ספרי עזר, ספרי עיון
וספרי העשרה, ובכל מקרה אין לחייב לרכוש ספרים אלו.
אם אין ברשימת הספרים המאושרים ספרים בנושא הנלמד, יוכל
הצוות המקצועי הבית ספרי לפנות למפקח המרכז על המקצוע
לקבלת אישור ללמוד בספר מתאים אחר .במקרה זה יודיע בית
הספר להורים על אישור החריגה.
ד.
הצעות לחיסכון ברכישת ספרי לימוד
כדי להקל על נטל ההוצאות של ההורים בגין ספרי לימוד המשרד
מציע לפעול בדרכים המוצעות להלן:
השאלת ספרים
מומלץ לאמץ את שיטת השאלת הספרים לתלמידים שהיא הטובה
ביותר להוזלת הספרים של התלמידים.
להלן כמה כללים, עקרונות ותנאים מוקדמים המשמשים בסיס
להפעלת השיטה:
ה.
ההשאלה תתבצע באחריות בית הספר ו/או באחריות הרשות
המקומית
1.
ההחלטה אם להפעיל פרויקט זה בבית הספר תהיה בידי הרשות
המקומית, או בידי הנהלת בית הספר, אם הרשות המקומית לא
תרצה להפעיל זאת בכל בתי הספר שבאותה רשות
2.
בית ספר שיחליט להפעיל את השיטה חייב להפעילה על כלל
התלמידים בבית הספר.
3.
ככלל יש לדאוג, שההשאלה לא תיצור גירעון כספי בבית הספר או
ברשות המקומית
4.
אגרת השאלה תיגבה במסגרת :"איגרת השירותים הנוספים"
הקיימת היום ובהתאם לנהלים שנקבעו לגביית אגרה זו.
5.
פרויקט ההשאלה ימומן על ידי גביית האגרות שנקבעו להשאלת
ספרי לימוד לא יינתן תקציב שעות מיוחד לנושא השאלת ספרי
לימוד. בתי ספר המעונינים בכך יקציבו שעות מתוך מאגר שעות
בית הספר
6.
הפעלת ההשאלה תהיה ברמה בית ספרית או ברמה יישובית. אם
בית הספר או הרשות אינם יכולים לבצע את ההשאלה, ניתן לפנות
למתנ"ס המקומי שיקבל על אחריותו את ביצוע השאלת הספרים.
במקרה זה יועברו למתנ"ס כספי התגמול בגין העבודה המנהלית
הכרוכה בביצוע ההשאלה
7.
בשנת המעבר מן השיטה הנהוגה כיום לשיטת ההשאלה יהיה צורך
ליצור תשתית להשאלת הספרים. תשתית זו תתבסס על כך
שהתלמידים ישאירו בבית הספר בתום השנה את ספריהם
המשומשים, ללא קבלת תמורה כל שהיא עבורם. כמו כן ישלמו
התלמידים את אגרת ההשאלה, ובעבורה יקבלו את כל הספרים
בשנת הלימודים החדשה
8.
בטווח הארוך יממן פרויקט ההשאלה את עצמו על ידי גביית
האגרות. בשנת הלימודים הראשונה להצטרפות בית הספר לפרויקט
ההשאלה יסייע המשרד במימון הפערים שיווצרו על ידי סיוע בגובה
50%‎-12% מגובה אגרת ההשאלה לתלמיד, מותנה במיקומו של בית
הספר במדרג הטיפוח שקבע משרד החינוך התרבות והספורט. סיוע
זה הוא חד פעמי, לשנת המעבר בלבד, והוא יינתן רק לבתי ספר
שיעברו לשיטת ההשאלה
9.
עם סיום שנת הלימודים יחזירו התלמידים את ספרי הלימוד
לבתי הספר תלמיד שלא יחזיר ספר יתבקש לרכוש ספר אחר
במקומו, או, לחילופין, לשלם לקופת בית הספר את מחיר הספר
בחנות. כמו כן ייקבעו קנסות למחזירים ספרים בלויים בצורה לא
סבירה.
10.
ספרים החייבים בשיפוץ קל יטופלו על ידי בית הספר. ספרים
החייבים בשיפוץ רציני יועברו לכריכיות.
11.
לאחר שיפוץ הספרים, ועם קבלת ספרים חסרים או חדשים מן
ההוצאות לאור, יוכן סל ספרים לכל תלמיד , בהתאם לרשימת
הספרים שנקבעה לכל כיתה על ידי המועצה הפדגוגית של בית
הספר.
12.
בית הספר יודיע בתום שנת הלימודים על התאריכים שבהם על
התלמידים להופיע בבית הספר כדי לקבל את סל הספרים שלהם .
מומלץ שחלוקת הספרים תתבצע ביומיים האחרונים של חופשת
הקיץ, כדי לאפשר את התחלת הלימודים בשעה הראשונה של היום
הראשון ללימודים.
13.
לכל תלמיד יהיה כרטיס שואל , ובו פרטים על התלמיד, שמות
הספרים שהושאלו לו , מצבם, מחיריהם, תאריך קבלת הספרים,
תאריך החזרת הספרים, התחייבות לשמור על הספרים ולהחזירם
שלמים ונקיים והתחייבות לשלם לקופת בית הספר את מחיר הספר
שלא יוחזר מסיבה כלשהי. כל תלמיד יחתום על הכרטיס עם קבלת
הספרים

רכישה מרוכזת של ספרים
מומלץ לבית הספר או לרשות המקומית להתקשר עם חנות ספרים
או עם מפיץ או ישירות עם ההוצאה לאור ולרכוש את הספרים
הנדרית הספר ברכישה מרוכז, ובכך להוזיל את עלות
הרכישה.

14.
אכיפה
משרד החינוך התרבות והספורט יגביר את האכיפה של ההוראות
הנוגעות לספרי לימוד שהוציא עד כה, וזאת בעקבות המלצות
הוועדה לבדיקת עלויות ספרי לימוד.
האכיפה תופעל על כל הגורמים הנוטלים חלק בנושא ספרי הלימוד
(מפקחים, מנהלי בתי ספר , הבעלויות ויחידות המשרד, מו"לים
וכד').
מורים, מנהלי בתי ספר, ומפקחים שלא ימלאו את ההוראות
ייקראו לבירור בפני מנהל המחוז ו/או המנהל הכללי.

ו.
תקופת המעבר
ז.
ברשימת הספרים המאושרים לשנה זו מופיעים ספרים שאושרו
בעבר ואינם עונים על הקריטריונים החדשים . לכן על מנהלי בתי
הספר להנחות את המורים ואת התלמידים שלא לכתוב בספרים
קיימים שניתן לכתוב בהם, אלא לכתוב במחברות בלבד.
1.
במקביל יפנה משרד החינוך התרבות והספורט אל המו"לים
ויבקשם -
2.
לא להדפיס עוד מהדורות נוספות של ספרים קיימים שאינם
עומדים בקריטריונים החדשים שקבע המשרד,
א.
להתאים ספרים שכותבים בהם למתכונת של ספרי לימוד
וחוברות עבודה הצמודות להם, באישור המשרד.
ב.נספח ג'
רשימת הוצאות הספרים שמע"מ אינו חל על ספריהן
מל"מ ירושלים, מכון ויצמן, מכון וינגייט, האוניברסיטה הפתוחה,
ההסתדרות הציונית- המחלקה לתרבות בגולה, קרן בית הלוי
ירושלים, מכון שון, מכללת ירושלים לבנות, מא"ה, אורט., בזק.
המכללה לפריון העבודה, האוניברסיטה העברית, הטכניון, ספרית
המנהל, מוזיאון ישראל.
ניתן לרכוש את הספרים ישירות מההוצאה.


הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(ג), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999