6. דרכי הוראה
6.3 ספרי לימוד
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התש"ס לכיתות א' (חלק 2)
בפיקוח משרד החינוך התרבות והספורט
(נט)6.3‎-6

ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    דרך המילים, ספר א' שלי, מקראה / ב' טליתמן, 1.24.008/00
34.65 כנרת רייזברג*
    דרך המילים, ספר א' שלי, מדריך למורה / 1.24.008/01
15.05 כנרת ב' טליתמן, רייזברג*
    קלי קלות, מקראה ראשונה, עבודה עצמית לטיפוח 1.24.010/00
42.85 יבנה החשיבה / ח' צ'רנוב, מ' הרפז*
    קלי קלות, מקראה ראשונה, עבודה עצמית לטיפוח 1.24.010/01
11.90 יבנה החשיבה, מדריך למורה / ח' צ'רנוב, מ' הרפז*
מקראות
28.45 מט"ח +
ע"ע
חלונות א', מקראה / ת"ל + מט"ח + עם עובד* 1.24.300/00
7.65 מט"ח +
ע"ע
חלונות א', חוברת עבודה / ת"ל + מט"ח + עם
עובד*
1.24.301/00
8.40 מט"ח +
ע"ע
חלונות א', מדריך למורה / ת"ל + מט"ח + עם
עובד
1.24.301/01
49.55 מט"ח +
ע"ע
חלונות א', קלטת וידיאו / ת"ל + מט"ח + עם
עובד*
1.24.302/00
11.70 מט"ח +
ע"ע
חלונות א', קלטת שמע / ת"ל + מט"ח + עם
עובד*
1.24.303/00
1.41
מתמטיקה
11.35 יבנה חשבון למתחילים א' (לחינוך מיוחד) / ש' בורק* 1.41.002/00
    ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א', חלק א',
לתלמיד/
1.41.003/00
20.95 ספר לכול
תמר עץ-הדר
  ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א', חלק א' - 1.41.003/01
12.15 ספר לכול
"תיק", חוברת עבודה / תמר עץ-הדר
    ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א', חלק א' -
תיק
1.41.003/02
14.60 ספר לכול
מבדקים (ודפי עבודה לחלקים א'+ב')/תמר
עץ-הדר
    ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א', חלק ב',
לתלמיד/
1.41.003/03
34.20 ספר לכול
תמר עץ-הדר
    ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א', חלק ב' -
"תיק"
1.41.003/04
17.05 ספר לכול
חוברת עבודה
    ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א', חלק ב' -
תיק
1.41.003/05
14.60 ספר לכול
מבדקים / תמר עץ-הדר
    ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א' - מד"ל (לכל 1.41.003/06
68.20 ספר לכול
ששת החלקים של המארז) / תמר עץ-הדר
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
23.85 עמיחי מתמטיקה 1, כרך א' / ש' בורק 1.41.007/00
23.85 עמיחי מתמטיקה 2, כרך ב' / ש' בורק 1.41.007/01
5.95 עמיחי מתמטיקה, מדריך למורה, לחלקים א'-ב' / ש' בורק
1.41.007/02
21.40 טח"י מתי ומטיקה 1, חלק א', חוברת פעילויות, לתלמיד
למורה
1.41.900/02
אחת שתיים ו... שלוש, לכיתה א' / ת"ל + מט"ח
17.55 מט"ח חלק 1 (מהדורה משוכתבת)* 1.41.300/01
17.10 מט"ח חלק 2 (מהדורה משוכתבת)* 1.41.300/02
16.85 מט"ח חלק 3 (מהדורה משוכתבת)* 1.41.300/03
14.00 מט"ח מארז אבזרים לתלמיד* 1.41.301/00
30.85 מט"ח מארז מבחנים (ל-5 תלמידים)* 1.41.303/00
17.60 מט"ח פרקי גיאומטרייה, לכיתה א'* 1.41.305/00
21.45 מט"ח מדריך למורה לחלק 1 1.41.305/01
26.45 מט"ח מדריך למורה לחלק 2 1.41.305/04
ועוד אחת, תכנית להוראת המתמטיקה להוראה
מותאמת / ת"ל + מט"ח
כיתה א' - מהדורה משוכתבת
6.10 מט"ח הכרת המספרים 0‎-10, הסימנים <,<,> 1.41.306/00
9.15 מט"ח חיבור וחיסור בבדידים 1.41.307/00
3.50 מט"ח קטעים ומצולעים* 1.41.308/00
6.05 מט"ח חיבור וחיסור עד 10 1.41.309/00
6.90 מט"ח המספרים עד 20: עשרות שלמות 1.41.310/00
3.05 מט"ח חידת מראה* 1.41.311/00
5.65 מט"ח בעיות מילוליות - חלק א' 1.41.312/00
7.65 מט"ח בעיות מילוליות - חלק ב' 1.41.313/00
6.40 מט"ח חיבור וחיסור עד 13 : תרגילי שרשרת 1.41.314/00
7.75 מט"ח כפל עד 20 1.41.315/00
6.50 מט"ח מדידת אורך 1.41.316/00
1.70 מט"ח ישר המספרים 1.41.317/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
5.75 מט"ח חשבון מחשבון א'; מספרים חסרים, הצבות 1.41.318/00
14.00 מט"ח מארז אבזרים לתלמיד 1.41.319/00
24.00 מט"ח שקית בדידים 1.41.320/00
5.75 מט"ח מבחן סוף השנה לכיתה א' (ל-5 תלמידים) 1.41.321/00
4.80 מט"ח מארז שקפים אדומים - להשלמה (ל-10 תלמידים)
1.41.322/00
17.55 מט"ח מארז מראות (ל-5 תלמידים) 1.41.323/00
34.10 מט"ח מארז רצועות לבניית מצולעים (ל-5 תלמידים) 1.41.324/00
חומרים למתקשים (גשרים)
    כיתה א' - גשרים
6.55 מט"ח הכרת המספרים 0‎-10 - השלמה 1.41.325/00
6.55 מט"ח מצבי חיבור וחיסור - מוכנות 1.41.326/00
4.05 מט"ח חיבור - מוכנות 1.41.327/00
4.05 מט"ח חיסור - מוכנות 1.41.328/00
5.10 מט"ח המספרים 11‎-20 - חלופה 1.41.329/00
6.55 מט"ח בעיות מילוליות - חלופה 1.41.330/00
1.51
טבע לבית הספר היסודי
    עונות במעגל - טבע, אדם ומים בעונות השנה,
חוברת
1.51.001/00
11.35 מט"ח לכיתות א'-ב' / מט"ח
    עונות במעגל - טבע, אדם ומים בעונות השנה,
מדריך
1.51.001/01
12.70 מט"ח למורה / מט"ח
51.25 מט"ח מארז תמונות להפעלה, כיתות א'-ב' / מט"ח 1.51.002/00
    זה הטבע שלי, לכיתות א'-ב' / יונה זלברמן, 1.51.003/00
15.45 כנרת דליה קורח-שגב
    זה הטבע שלי, מדריך למורה / יונה זלברמן, 1.51.003/01
14.15 כנרת דליה קורח-שגב
1.85 גסטליט אבנים, דפי קריאה לכיתות א'-ב' / מט"ל ** 1.51.301/00
10.65 גסטליט אבנים, מדריך למורה / מט"ל ** 1.51.302/00
3.75 גסטליט יצורים חיים וסביבתם, לכיתות א'-ב' / מט"ל ** 1.51.303/00
6.20 גסטליט יצורים חיים וסביבתם, מדריך למורה / מט"ל ** 1.51.304/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
20.25 רמות קולט כל העת (תקשורת), לכיתות א'-ב' / אונ'
ת"א **
1.51.305/00
17.55 רמות קולט כל העת, מדריך למורה / אונ' ת"א ** 1.51.306/00
32.40 רמות עונות השנה, לכיתות א'-ב' / אונ' ת"א ** 1.51.307/00
28.95 רמות עונות השנה, מדריך למורה / אונ' ת"א ** 1.51.308/00
    תצפיות במזג אוויר, לתלמידים מחוננים, לכיתה
א'
1.51.309/00
25.70 מל"מ י-ם
ואילך **
26.55 רמות בינינו, לכיתות א'-ב' / אונ' ת"א 1.51.310/00
15.25 רמות בינינו, מדריך למורה / אונ' ת"א 1.51.310/01
26.55 רמות להיות בריא, ספר א', לכיתות א'-ב' / אונ' ת"א 1.51.311/00
15.25 רמות להיות בריא, ספר א', מדריך למורה / אונ' ת"א 1.51.312/00
26.55 רמות להיות בריא, ספר ב',לכיתות א'-ב', / אונ' ת"א 1.51.313/00
25.40 רמות להיות בריא, ספר ב' , מדריך למורה / אונ' ת"א 1.51.314/00
12.70 רמות אנחנו לא לבד / אונ' ת"א 1.51.315/00
11.10 רמות אנחנו לא לבד - למורה / אונ' ת"א 1.51.315/01
13.70 רמות אכפת לי, לכיתות א'-ב' / אונ' ת"א 1.51.316/00
11.60 רמות אכפת לי, מדריך למורה / אונ' ת"א 1.51.316/01
1.62
ערבית לכיתות א'-ב'

13.35 טח"י כאן יא מא כאן, חוברת עבודה 1.62.904/02
14.45 טח"י כאן יא מא כאן, חוברת עבודה 1.62.904/01
14.45 טח"י שירי ג'וסון אל זייתון, חוברת עבודה 1.62.905/02
22.45 טח"י שירי ג'וסון אל זייתון, מדריך למורה 1.62.905/01
23.85 טח"י סיפורים מהחיים חלק א', מדריך למורה 1.62.906/01
22.45 טח"י סרטי היסטוריה ותיעוד, מדריך למורה 1.62.907/01
10.70 טח"י חרבוט ומזבוט (זה"ב), חוברת לתלמיד 1.62.908/01
1.71
אמנות

    ילדים נפגשים עם יצירות אמנות, ערכת תמונות, 1.71.301/00
84.20 מעלות כולל מדריך / ת"ל
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
1.73 בטיחות בדרכים
    מעשה שהיה במעבר חצייה, לגן הילדים ולכיתות 1.73.001/00
39.20 כתר א'-ב' / נ' הראל*
39.20 כתר מעשה שהיה, מדריך למורה / ש' רביד* 1.73.002/00
    זהרור, סדרת חוברות לגיל הרך, ערכת הדרכה / 1.73.003/00
240.70 מט"ח איילה יפתח
    במדינת אל תאונה, לכיתות ב'-ד', 3 חוברות: 1.73.004/00
13.85 מט"ח אני וסביבתי, רחובות, בבית / איילה יפתח כל
חוברת
7.30 מט"ח במדינת אל תאונה, מדריך למורה / איילה יפתח 1.73.004/01
1.74
טכנולוגיה
9.35 מט"ח משהו זז כאן, לכיתות א'-ב' / ת"ל + מט"ח 1.74.300/00
12.95 מט"ח משהו זז כאן, מדריך למורה / ת"ל + מט"ח 1.74.301/00
8.65 מט"ח הכל מנייר לכיתות א'-ב' / ת"ל + מט"ח 1.74.302/00
10.75 מט"ח מה עושים? מדפיסים ! / ת"ל + מט"ח 1.74.303/00
13.85 מט"ח חומרים ותהליכים, מדריך למורה / ת"ל + מט"ח
1.74.304/00
35.80 המפ"ה חומרים ותהליכים, קלטת וידיאו / ת"ל 1.74.305/00
1.79
כישורי חיים
    כישורי חיים, מד"ל לכיתות א'-ב' לביה"ס הממ' / 1.79.300/00
39.90 מעלות ת"ל + שפ"י
    כישורי חיים, מד"ל לכיתות א'-ב' לביה"ס הממ"ד/
1.79.301/00
46.95 מעלות ת"ל + שפ"י
עניין לגדולים
24.60 מט"ח מסע השתלבות בעולם הגדולים / המינהל הפדגוגי 1.79.400/00
    מסע השתלבות בעולם הגדולים, מדריך למורה / 1.79.400/01
21.40 מט"ח המינהל הפדגוגי


קדימה
אחורה
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(ג), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999