6. דרכי הוראה
6.3 ספרי לימוד
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התש"ס לכיתות ב'-ו' (חלק 1)
בפיקוח משרד החינוך התרבות והספורט
(נט)6.3‎-6

2. ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות ב'-ו'
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
2.10 לימודי יהדות
    למה חנוכה?, חוברת לתלמיד לכיתות ד'-ו' 2.10.001/00
7.60 מט"ח (חגים) / מט"ח*
76.20 מט"ח למה חנוכה?, מרכז למידה, כולל משחק / מט"ח* 2.10.002/00
1.60 מט"ח למה חנוכה?, דפי הדרכה למורה / מט"ח* 2.10.003/00
    ברוכים הבאים - מושגים ראשוניים על עם ישראל 2.10.004/00
    ותרבותו לתלמידים עולים, לכיתה ד' ומעלה
13.50 מט"ח (ממ', ממ"ד) / מט"ח
14.05 טח"י קשת וענן, ב', תדריך למורה / י' הרטום + צוות * 2.10.902/00
19.30 טח"י קשת וענן, ג', תדריך למורה / י' הרטום + צוות * 2.10.903/00
    קשת וענן: חגי תשרי, חוברת עבודה לתלמיד לכיתות
2.10.905/00
15.95 טח"י ג'-ו' / י' וינקלר, ש' פריאל
    קשת וענן: ט"ו בשבט, חוברת עבודה לתלמיד,
לכיתות
2.10.906/00
14.65 טח"י ג'-ו' / י' וינקלר, ש' פריאל
16.00 טח"י הכנרי המת (ליום השואה) 2.10.907/00
16.05 טח"י חלום ישן - מדינה חדשה (ליום העצמאות) 2.10.908/00
16.00 טח"י סוד המדורים (ל"ג בעומר) 2.10.909/00
2.11
תנ"ך
    תנ"ך מפורש לביה"ס - בראשית, לכיתה ב'/א' 2.11.005/00
44.95 הד ארצי אהובה, ד' שי
    תנ"ך מפורש לביה"ס - בראשית, מדריך למורה/ 2.11.005/01
10.70 הד ארצי א' אהוביה, ד' שי
    תנ"ך מפורש לביה"ס - בראשית, חוברת עבודה/ 2.11.005/02
33.15 הד ארצי א' אהוביה, ד' שי
    תורה לילד א' (בראשית) / נ' גבריאלי, ב' אביבי, 2.11.012/00
11.95 יבנה א' מינקוביץ
    תורה לילד א' (בראשית), מדריך למורה / ב' אביבי
2.11.012/01
חינם יבנה מ' הרפז
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    תורה לילד א' (בראשית), חוברת עבודה לתלמיד
א'-ב' /
2.11.013/00
3.90 יבנה א' מינקוביץ, ב' אביבי, מ' הרפז
    תורה לילד ג', שמות-ויקרא, מקראה / ב' אביבי, 2.11.014/00
13.40 יבנה מ' הרפז
    תורה לילד ג', שמות-ויקרא, מדריך למורה / ב'
אביבי,
2.11.014/01
13.40 יבנה מ' הרפז
    תורה לילד ג', שמות-ויקרא, חוברת עבודה / 2.11.014/02
7.25 יבנה ב' אביבי, מ' הרפז
    להתחיל מבראשית, חוברת לתלמיד (2 רמות קושי) 2.11.018/00
9.10 מט"ח לכיתות א'-ב' (ממ"ד) / מט"ח ** כל חוברת
    להתחיל מבראשית, חוברת דוגמה למורה 2.11.018/01
9.10 מט"ח (2 רמות קושי) (ממ"ד) / מט"ח **
18.20 מט"ח מדריך למורה בהוראת מקרא - עקרונות ומטרות ** 2.11.018/02
ספר בראשית לכיתה ב', ממ"ד/מט"ח
נושא 1: מנח עד אברהם
8.15 מט"ח מדריך למורה: פרקים ו'-ט', י"ג, ט"ז ** 2.11.019/01
    מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה גבוהה - פעמון 2.11.019/02
8.50 מט"ח (3 חוברות) **
    מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה בינונית - בית 2.11.019/03
8.50 מט"ח (3 חוברות) **
    מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה קלה - פרח 2.11.019/04
8.50 מט"ח (3 חוברות - מהדורה מתוקנת) **
נושא 2: אברהם ויצחק
8.15 מט"ח מדריך למורה: פרקים כ"א, כ"ב, כ"ד ** 2.11.020/01
    מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה גבוהה - פעמון 2.11.020/02
7.85 מט"ח (3 חוברות) **
    מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה בינונית - בית 2.11.020/03
7.25 מט"ח (3 חוברות) **
    מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה קלה - פרח 2.11.020/04
7.25 מט"ח (3 חוברות - מהדורה מתוקנת) **
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    חוברת לתלמיד, לסיכום פרקים ט"ו ו-כ"א: אברהם,
2.11.020/05
9.45 מט"ח ישמעאל ויצחק **
נושא 3: יעקב ועשו
8.15 מט"ח מדריך למורה, פרקים כ"ה, כ"ז, כ"ח, ל"א, ל"ג ** 2.11.021/01
    מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה בינונית - בית 2.11.021/03
19.40 מט"ח (5 חוברות) **
    מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה קלה - פרח 2.11.021/04
18.00 מט"ח (5 חוברות - מהדורה מתוקנת) **
נושא 4: סיפורי יוסף
8.15 מט"ח מדריך למורה, פרקים ל"ז, מ"ד, מ"ה, מ"ז ** 2.11.022/01
    מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה גבוהה - פעמון 2.11.022/02
11.60 מט"ח (3 חוברות) **
    מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה בינונית - בית 2.11.022/03
11.60 מט"ח (3 חוברות) **
    מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה קלה - פרח 2.11.022/04
11.60 מט"ח (3 חוברות - מהדורה מתוקנת) **
13.00 מט"ח מבראשית ל... שמות, חוברת פעילות לתלמיד
(ממ"ד)
2.11.022/05
לבתי ספר ממלכתיים
39.45 מודן בראשית שלי, טקסט לתלמיד / ד' שגב, י' זילברמן
**
2.11.028/00
    בראשית שלי, לכיתה ב', חוברת עבודה לתלמיד / 2.11.028/01
34.50 מודן ד' קרח שגב, י' זילברמן **
חינם מודן בראשית שלי, מדריך למורה / ד' שגב, יונה זילברמן
**
2.11.029/00
46.95 יבנה טיפוח הבנת התורה - בראשית לכיתה ב' / ש' הרמתי
**
2.11.033/00
    טיפוח הבנת התורה - בראשית ושמות, מדריך למורה
/
2.11.034/00
חינם יבנה ש' הרמתי **
    תנ"ך מפורש לבית הספר, דברים-יהושע, טקסט, 2.11.035/00
32.80 מסדה
לכיתה ד' / א' אהוביה, ד' שי **
    תנ"ך מפורש לבית ספר, דברים-יהושע, חוברת עבודה
2.11.036/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
27.55 מסדה
לכיתה ד' / פ' ירוחמי, מ' קמיל, ד' שי **
    תנ"ך מפורש לבית הספר, שופטים-רות, טקסט, 2.11.037/00
32.80 מסדה
לכיתה ד' / א' אהוביה, ד' שי **
    תנ"ך מפורש לבית-הספר, שופטים-רות, חוברת
עבודה
2.11.038/00
27.55 מסדה
לכיתה ד' / פ' ירוחמי, מ' קמיל, ד' שי **
    תנ'ך מפורש לבית הספר, דברים-יהושע,
שופטים-רות,
2.11.039/00
10.45 מסדה
מדריך למורה / א' אהוביה, ד' שי **
    בראשית לילד, ספר לתלמיד, לכיתה ב' / ב' אביבי, 2.11.040/00
31.05 יבנה מ' טורנר
    בראשית לילד, לכיתה ב', מדריך למורה / ב' אביבי, 2.11.040/01
חינם יבנה מ' טורנר
    בראשית לילד, לכיתה ב', חוברת עבודה לתלמיד / 2.11.040/02
34.80 יבנה מ' הרפז
    שמות-ויקרא לילד, ספר לתלמיד, לכיתה ג' / ב'
אביבי,
2.11.041/00
38.55 יבנה נ' זיו
    שמות-ויקרא לילד, מדריך למורה, לכיתה ג' / ב'
אביבי,
2.11.041/01
31.85 יבנה נ' זיו
    שמות-ויקרא לילד, חוברת עבודה, לכיתה ג' / ב'
אביבי,
2.11.041/02
28.30 יבנה נ' זיו
    שמות-ויקרא לילד, מדריך למורה לחוברת העבודה, 2.11.041/03
חינם יבנה לכיתה ג' / ב' אביבי, נ' זיו
ספר שמות לכיתה ג' , ממ"ד/מט"ח
פירוט הסדרה: 8 חוברות ב-3 רמות קושי
9.10 מט"ח בני ישראל עבדים במצרים ** 2.11.043/01
9.10 מט"ח משה ** 2.11.043/02
12.25 מט"ח ה' מתגלה למשה בסנה ** 2.11.043/03
7.55 מט"ח וארא ** 2.11.043/04
8.65 מט"ח פסח מצרים ** 2.11.043/05
8.65 מט"ח בני ישראל בים סוף ** 2.11.043/06
9.95 מט"ח מתן תורה ** 2.11.043/07
8.80 מט"ח ואלה המשפטים 2.11.043/08


ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    אותות ומופתים - מארז מפעיל לעבודה בקבוצות 2.11.044/00
80.45 מט"ח לכיתה ג' (ממ"ד) / מט"ח **
    משעבוד לגאולה, סדרת מדריכים למורה, 8 חלקים 2.11.045/00
8.10 מט"ח (ממ"ד) / מט"ח **
    המטמון בכדים, חוברת פעילות, לכיתות ד'-ו' (ממ"ד)
/
2.11.046/00
13.00 מט"ח מט"ח **
ספר ויקרא לכיתה ה', ממ"ד/מט"ח
    ויקרא-צו, מדריך למורה + חוברת עבודה / מתיה
קם,
2.11.400/01
13.00 מט"ח ברוריה מכמן
לבתי ספר ממלכתיים
    סדרה, "עם התנ"ך", עם השופטים ובלעדיהם, 2.11.047/00
33.50 רכס יבנה
לכיתה ד' / ב' טליתמן, א' תירוש **
    סדרה, "עם התנ"ך", עם השופטים ובלעדיהם,
ומדריך
2.11.048/00
    למורה לספר שופטים ולמגילת רות / ב' טליתמן,
40.25 רכס יבנה
א' תירוש **
    סדרה, "עם התנ"ך", עם שמואל ובני דורו, לכיתה
ה' /
2.11.049/00
41.90 רכס יבנה
ב' טליתמן, א' תירוש **
    סדרה, "עם התנ"ך", עם שמואל ובני דורו, 2.11.050/00
50.30 רכס יבנה
מדריך למורה / ב' טליתמן, א' תירוש **
    סדרה, "עם התנ"ך", עם יהושע, לכיתה ד' / 2.11.051/00
29.65 רכס יבנה
ב' טליתמן, א' תירוש*
    סדרה "עם התנ"ך", עם יהושע, מדריך למורה / 2.11.052/00
34.35 רכס יבנה
ב' טליתמן, א' תירוש*
    סדרה, "עם התנ"ך", עם דוד המלך (שמואל ב') 2.11.053/00
38.25 רכס לכיתה ה' / ב' טליתמן, א' תירוש*
    סדרה, "עם התנ"ך", עם דוד המלך (שמואל ב'), 2.11.054/00
45.90 רכס מדריך למורה / ב' טליתמן, א' תירוש*
    טיפוח הבנת התורה - שמות-ויקרא, לכיתה ג' / 2.11.055/00
34.65 יבנה ש' הרמתי*
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    תנ"ך מפורש לבית הספר, שמואל א', טקסט, 2.11.056/00
44.35 מסדה לכיתה ה' / א' אהוביה, ד' שי*
    תנ"ך מפורש, שמואל א', חוברת עבודה / פ'
ירוחמי,
2.11.056/01
27.70 מסדה מ' קמיל, ד' שי*
    תנ"ך מפורש לבית הספר, שמואל ב', טקסט, 2.11.056/02
35.20 מסדה לכיתה ה' / א' אהוביה , ד' שי*
    תנ"ך מפורש לבית הספר , שמואל ב', חוברת
עבודה /
2.11.056/03
26.25 מסדה פ' ירוחמי , מ' קמיל, ד' שי*
    תנ"ך מפורש לבית הספר, שמואל א'-שמואל ב', 2.11.057/00
15.30 מסדה מדריך למורה / א' אהוביה, ד' שי*
    תנ"ך שלי, ספר יהושע, חוברת עבודה לתלמיד / 2.11.059/00
33.90 מודן ד' שגב-קורח, י' זילברמן
    תנ"ך שלי, ספר שופטים, חוברת עבודה לתלמיד /
2.11.060/00
38.55 מודן ד' שגב-קורח, י' זילברמן
    תנ"ך שלי, ספר יהושע-שופטים, מדריך למורה / 2.11.061/00
29.10 מודן ד' שגב-קורח, י' זילברמן
    רש"י - האיש, הכתב והפירוש, לכיתות ב'-ד'
(ממ"ד) /
2.11.062/00
31.80 תמיר ע' זיסמן, א' הורוביץ
39.35 מודן במדבר-דברים שלי / דליה שגב, יונה זילברמן* 2.11.063/00
    במדבר-דברים שלי, מדריך למורה / דליה שגב, 2.11.063/01
29.75 מודן יונה זילברמן*
    במדבר-דברים שלי, חוברת עבודה / דליה שגב, 2.11.063/02
34.50 מודן יונה זילברמן
    שמואל א, ב, חוברת עבודה לתלמיד / ד'
קורח-שגב,
2.11.066/00
37.65 מודן י' זילברמן
28.35 מודן שמואל א, ב, מדריך למורה / ד' קורח-שגב, י'
זילברמן
2.11.066/01
    במדבר, הצעות, נושאים ונקודות לדיון, לכיתה ד',
2.11.300/00
23.90 רכגולד מדריך למורה (ממ"ד) / ת"ל
22.35 מעלות שיעורים בספר במדבר, לכיתה ד' (ממ"ד) / ת"ל 2.11.301/00
14.75 מעלות במדבר, ערכת עבודה לתלמיד (ממ"ד) / ת"ל 2.11.302/00
    שיעורים בספר יהושע לכיתה ד', מדריך למורה 2.11.303/00
11.30 רכגולד (ממ"ד) / ת"ל
12.30 מעלות שופטים, לכיתה ד' (ממ') / ת"ל ** 2.11.308/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
31.05
    תכנית להוראת פרשת השבוע, מדריך למורה,
לכיתות
2.11.303/01
9.40 מעלות ב'-ו' (ממ"ד)/ת"ל
    שיעורים בספר דברים, מדריך למורה, לכיתה ו'
2.11.303/02
18.40 מעלות (ממ"ד)/ת"ל
9.85 מעלות שמואל א', לכיתה ה' (ממ') / ת"ל ** 2.11.304/00
4.55 מעלות שמואל א', תיק מפות ותמונות (ממ') / ת"ל **
2.11.305/00
10.05 מעלות מלכים, לכיתה ו' (ממ') / ת"ל ** 2.11.306/00
    מקרא, תורה ונביאים ראשונים, למורה 2.11.307/00
  מעלות לחינוך מיוחד, לכיתות א'-ט' (ממ') / ת"ל
  הדרת
הספר
חמישה חומשי תורה, רש"י מנוקד (אותיות
מרובעות),
2.11.500/00
94.15 מבית
שמואל
5 כרכים / שמואל גוטמן
2.12
תורה שבעל-פה
    חג לי - פסח (סדרת חגים), ספר + דפי עבודה
לתלמיד
2.12.005/00
40.60 המחברת לכיתות ג'-ה' (ממ"ד) / מ' לייזר **
חינם המחברת חג לי - פסח, מדריך למורה / מ' לייזר (ממ"ד) ** 2.12.006/00
    אגדות חז"ל מצוירות על ספר שמות - משה
ויציאת
2.12.007/00
24.15 יא"ר מצרים, חוברת לתלמיד, ממ' / ת' אלימלך
    אגדות חז"ל על ספר שמות - משה ויציאת
מצרים,
2.12.007/01
8.75 יא"ר מדריך למורה, ממ' / ת' אלימלך
27.45 יא"ר אגדות חז"ל מצוירות, ספר בראשית / ת' אלימלך 2.12.008/00
    אגדות חז"ל מצוירות, בראשית, מדריך למורה / 2.12.008/01
חינם יא"ר ת' אלימלך
לבית הספר הממלכתי דתי
5.85 מעלות מטר לברכה לכיתות ג'-ד' / ב"א + ת"ל ** 2.12.300/00
16.05 מעלות מחג לחג, לכיתה ב' / ב"א + ת"ל ** 2.12.300/01
11.50 מעלות ראש חודש, לכיתות ג'-ד' / ב"א + ת"ל ** 2.12.301/00
7.85 מעלות המטבח שלנו, לכיתות ב'-ג' / ב"א + ת"ל ** 2.12.302/00
8.40 מעלות בדרכו של אברהם, לכיתה ב' / ב"א + ת"ל ** 2.12.304/00
13.40 מעלות לכם לציצית, לכיתות ב'-ד' / ב"א + ת"ל ** 2.12.304/01
7.50 מעלות השב תשיבם, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל ** 2.12.305/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
6.95 מעלות נצור לשונך, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל ** 2.12.306/00
11.70 מעלות ממועד למועד, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל 2.12.306/01
9.40 מעלות ושיננתם לבניך, לכיתות ד'-ה' / ב"א + ת"ל ** 2.12.307/00
12.40 מעלות מהתורה למשנה, לכיתות ד'-ו' / ב"א + ת"ל ** 2.12.309/00
10.45 מעלות שבת מנוחה, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל 2.12.309/01
14.90 מעלות פרקי משנה: סוכה ומגילה, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל
2.12.309/02
22.60 מעלות פרקי שבת, לכיתה ה' / ב"א + ת"ל ** 2.12.310/00
23.05 מעלות פרקי שבת, מדריך למורה / ב"א + ת"ל ** 2.12.310/01
8.55 מעלות וחי אחיך עמך, לכיתות ה'-ו' / ב"א + ת"ל ** 2.12.310/02
36.75 מעלות פרקי תלמוד: ערבי פסחים, לכיתה ד' / ב"א +
ת"ל
2.12.310/03
8.45 מעלות ואני תפילתי א' / קריאת שמע, לכיתה ד' / ב"א +
ת"ל
2.12.310/04
    ואני תפילתי ב' / תפילת למידה, לכיתה ה' / 2.12.310/05
8.55 מעלות ב"א + ת"ל
10.25 מעלות הישר והטוב, לכיתות ה'-ו' / אונ' ב"א + ת"ל ** 2.12.311/00
18.75 מעלות פרקי משנה: ברכות, לכיתה ה' / ב"א + ת"ל ** 2.12.311/01
    פרקי משנה : ראש השנה, לכיתה ו' מהדורה
מורחבת /
2.12.311/02
12.20 מעלות ב"א + ת"ל **
12.05 מעלות פרקי משנה: סנהדרין / ב"א + ת"ל* 2.12.311/03
9.95 מעלות בית דין, לכיתות ה'-ו' /(מהדורה חדשה) ב"א +
ת"ל
2.12.311/04
9.50 מעלות שבת לארץ / ב"א + ת"ל 2.12.311/05
    פרקי גמרא א', לכיתות ד' - ה' / מכללת ליפשיץ +
2.12.311/06
19.70 רכגולד ת"ל **
23.15 רכגולד פרקי גמרא א', מדריך למורה/מכללת ליפשיץ +
ת"ל **
2.12.311/07
15.50 רכגולד פרקי גמרא ב', לכיתות ה'-ו'/מכללת ליפשיץ +
ת"ל **
2.12.311/08
28.95 רכגולד פרקי גמרא ב', מדריך למורה/מכללת ליפשיץ +
ת"ל **
2.12.311/09
25.75 רכגולד פרקי גמרא ג', לכיתות ו'-ז' / מכללת ליפשיץ +
ת"ל
2.12.311/10
23.75 רכגולד פרקי גמרא ג', מדריך למורה / מכללת ליפשיץ +
ת"ל
2.12.311/11
32.00 מעלות פרקי גמרא ד' לכיתות ז'-ח' / מכללת ליפשיץ +
ת"ל
2.12.311/12
16.35 מעלות פרקי גמרא ד' , מד"ל / מכללת ליפשיץ + ת"ל 2.12.311/13
12.00 מעלות פרקי משנה: פסחים לכיתות ו'-ז' / ב"א + ת"ל 2.12.311/14
    פרקי משנה: בבא מציעא ובבא בתרא, לכיתה ז'/ 2.12.311/15
17.30 מעלות ב"א + ת"ל
8.65 מעלות המשנה והוראתה, מדריך למורה / ב"א + ת"ל 2.12.311/16ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי

    מאגרי מידע ביהדות, חלק א', מדריך למורה / 2.12.311/17
17.35 מעלות ב"א + ת"ל
ילקוט משניות א', לכיתות ד'-ו'
16.25 אומן משנה מפורשת, לכיתות ד'-ה' / מ' בקר 2.12.500/00
16.25 אומן עבודות במשנה, לכיתות ד'-ה' / מ' בקר 2.12.501/00
20.00 אומן משנה מפורשת, לכיתות ו' / מ' בקר 2.12.502/00
16.25 אומן עבודות במשנה, לכיתות ו' / מ' בקר 2.12.503/00
16.25 אומן תדריך למורה, לכיתות ד'-ה' / מ' בקר 2.12.504/00
חוברות ללימוד משנה
5.00 אומן ראש השנה, יומא, סוכה, חוברת א' / מ' בקר 2.12.505/00
5.00 אומן ראש השנה, יומא, סוכה, חוברת ב' / מ' בקר 2.12.506/00
5.00 אומן מסכת ברכות / מ' בקר 2.12.507/00
5.00 אומן שבת, ביצה / מ' בקר 2.12.508/00
5.00 אומן פסח, ביכורים / מ' בקר 2.12.509/00
5.00 אומן עבודות לפסח, ביכורים / מ' בקר 2.12.510/00
5.00 אומן מסכת תענית / מ' בקר 2.12.511/00
5.00 אומן עבודות למסכת תענית / מ' בקר 2.12.512/00
7.50 אומן מסכת בבא קמא / מ' בקר 2.12.513/00
7.50 אומן מסכת בבא קמא / מ' בקר 2.12.514/00
5.00 אומן מסכת בבא בתרא / מ' בקר 2.12.515/00
5.00 אומן מסכת סנהדרין / מ' בקר 2.12.516/00
5.00 אומן פרקי אבות, חוברת א' / מ' בקר 2.12.517/00
5.00 אומן פרקי אבות, חוברת ב' / מ' בקר 2.12.518/00
5.00 אומן פרקי אבות, חוברת ג' / מ' בקר 2.12.519/00
20.00 אומן משנה מפורשת, לכיתה ז' / מ' בקר 2.12.520/00
16.25 אומן עבודות במשנה, לכיתה ז' / מ' בקר 2.12.521/00
25.05 אומן משנה מפורשת, לכיתה ח' / מ' בקר 2.12.522/00
23.75 אומן עבודות במשנה, לכיתה ח' / מ' בקר 2.12.523/00
22.70 אחיעבר תורה שבע"פ, לכיתה ז' / מ' בקר 2.12.524/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
לבית הספר הממלכתי

2.45 מעלות חגי תשרי, לכיתה ב' / ת"ל ** 2.12.312/00
2.10 מעלות הירח והחודש, לכיתה ג' / ת"ל ** 2.12.313/00
10.65 מעלות אגדות חז"ל על ספר שמות, לכיתה ג' / ת"ל ** 2.12.313/01
3.10 מעלות ליל הסדר, לכיתה ג' / ת"ל ** 2.12.314/00
8.10 מעלות כיבוד הורים, לכיתה ד' / ת"ל ** 2.12.314/01
2.20 מעלות חנוכה, לכיתה ד' / ת"ל ** 2.12.315/00
4.95 מעלות חג הסוכות, לתלמיד, לכיתה ד' / ת"ל ** 2.12.317/00
2.45 מעלות שמחת פורים, לכיתות ה'-ו' / ת"ל ** 2.12.318/00
5.60 מעלות בין כסה לעשור, לתלמיד, לכיתה ד'/ת"ל + מכון
שון**
2.12.320/00
3.75 מעלות רבי עקיבא, לכיתה ו' / ת"ל ** 2.12.321/00
4.15 מעלות בין איש לרעהו, לכיתה ה' / ת"ל ** 2.12.322/00
37.60 שירות הסליחה": מאגדות חז"ל, קלטת וידיאו / 2.12.322/01
40.60 הסרטים ת"ל + שירות הסרטים הישראלי **
10.40 מעלות אגדות חז"ל על ספר מלכים, לכיתה ו' / ת"ל ** 2.12.325/01
2.85 מעלות ט"ו בשבט, לכיתה ו' / ת"ל ** 2.12.326/00
8.15 מעלות מאגדות חז"ל על ספר במדבר / ת"ל ** 2.12.327/00
4.30 מעלות מאגדות חז"ל על ספר שמואל / ת"ל ** 2.12.328/00
2.16
נושאים בין תחומיים ביהדות
    פסח, חוברת + ערכת יצירות אמנות, כרטיסי
עבודה
2.16.300/00
34.75 מעלות ומשחק למידה / ת"ל
    פסח, ערכה, מדריך למורה, ממ' / ת"ל, אורנים,
המינהל
2.16.300/01
66.25 מעלות לחינוך ערכי
20.35 מעלות חגי תשרי - ראש השנה ויום כיפור / ת"ל 2.16.301/00
    שירון חגיגי, חגי תשרי, סוכות, פסח, שבועות /
ת"ל,
2.16.301/01
10.50 מעלות אורנים, המינהל לחינוך ערכי
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
2.21 קריאה, כתיבה והבנת הנקרא
קום נקום, לכיתות א'-ב'/מט"ח

52.55 מט"ח סדרת פעילויות 2.21.001/00
4.15 מט"ח מדריך למורה 2.21.001/01
24.20 מט"ח חוברת תשובות 2.21.001/02
6.55 מט"ח דפי מבחן ומעקב (ל-5 תלמידים) 2.21.001/03
צעד צעד, ב', לכיתות ב'-ג'/מט"ח
(מהדורה מעודכנת)
35.05 מט"ח מארז, 5 ספרונים 2.21.002/00
35.05 מט"ח מארז, 5 חוברות עבודה 2.21.002/02
100.75 מט"ח מארז, 5 קלטות 2.21.002/05
9.00 מט"ח מדריך למורה ל"צעד צעד", לכיתות א'-ג' 2.21.002/06
צעד צעד, ג', לכיתה ג'/מט"ח
(מהדורה מעודכנת)
21.00 מט"ח מארז, 3 ספרונים 2.21.003/00
21.00 מט"ח מארז, 3 חוברות עבודה 2.21.003/02
בסוד העניינים, לכיתות ב'-ג'/מט"ח
13.55 מט"ח מה קורא בתהליך הקריאה?, חוברת ראשונה 2.21.004/00
13.55 מט"ח מה קורה בתהליך הקריאה?, חוברת שנייה 2.21.004/01
13.55 מט"ח מה קורה בתהליך הקריאה?, מדריך למורה 2.21.004/02
בסימן קריאה לעידוד הקריאה,
לכיתות ד'-ו' (ממ')/מט"ח
11.40 מט"ח גם משם אפשר להתרשם 2.21.005/00
9.25 מט"ח נ לשם הכותב 2.21.005/01
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
12.65 מט"ח עצב ושמחה במשפחה 2.21.005/02
18.45 מט"ח סימן שאלה? סימן קריאה! - חוברת משחק 2.21.005/03
הבעה בתור/מט"ח

8.95 מט"ח על שלושה דברים, מוען ונמען, ספר לתלמיד 2.21.006/00
3.70 מט"ח על שלושה דברים, מוען ונמען, חוברת משחקים 2.21.006/01
12.05 מט"ח על שלושה דברים, מבנה וסגנון, ספר לתלמיד 2.21.007/00
4.55 מט"ח על שלושה דברים, מבנה וסגנון, חוברת משחקים 2.21.007/01
12.30 מט"ח על שלושה דברים, על תוכן וכוונה, לתלמיד / מט"ח 2.21.008/00
    על שלושה דברים, על תוכן וכוונה, חוברת 2.21.008/01
4.55 מט"ח משחקים / מט"ח
9.00 מט"ח מדריך למורה, מתאים למוען נמען, מבנה וסגנון 2.21.009/00
24.55 מסדה
קריאה קלה, חוברת א' / נ' לוין, י' לוי 2.21.010/00
    קריאה קלה, חוברת א', מדריך למורה לחוברות א'-ג' 2.21.010/01
7.80 מסדה
וחזרה / נ' לוין, י' לוי
24.55 מסדה
קריאה קלה, חוברת ב' / נ' לוין, י' לוי 2.21.011/00
    קריאה קלה, חוברת ב', מדריך למורה לחוברות א'-ג' 2.21.011/01
7.80 מסדה
וחזרה / נ' לוין, י' לוי
24.55 מסדה
קריאה קלה, חוברת ג' / נ' לוין, י' לוי 2.21.012/00
    קריאה קלה, חוברת ג', מדריך למורה לחוברות א'-ג' 2.21.012/01
7.80 מסדה
וחזרה / נ' לוין, י' לוי
    קריאה קלה, חוברת חזרה על אותיות א"ב / נ' לוין, 2.21.013/00
13.95 מסדה
י' לוי
    קריאה קלה, חוברת חזרה על אותיות א"ב 2.21.013/01
7.80 מסדה
מדריך למורה לחוברות א'-ג' + חזרה / נ' לוין, י' לוי
הכתיבה כמעשה מרכבה / מט"ח
6.40 מט"ח על כתיבה בכתב עת ועל כל מיני משחקים 2.21.400/00
6.40 מט"ח על התקשרות בכתב ועל דברים שבינינו 2.21.401/00
6.40 מט"ח על סוגים של טקסטים ועל כלבים גזעיים 2.21.402/00
6.40 מט"ח על סיסמאות כתובות ועל זכויות ילדים 2.21.403/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
2.22 ידיעת הלשון
52.45 יסוד השפה שלנו, לכיתה ב' / מיכאל גרעין 2.22.003/00
16.05 יסוד השפה שלנו, מדריך למורה / מיכאל גרעין 2.22.003/01
13.30 קרני אנו לומדים כתיב נכון, ב' / צ' הן (ערך קליינמן)
**
2.22.004/00
13.30 קרני אנו לומדים כתיב נכון, ג' / צ' הן (ערך קליינמן)
**
2.22.005/00
    כתיב ולשון, לכיתה ב', מקראה, מהדורה
מחודשת /
2.22.016/00
29.95 דביר ש' שטיינר
    כתיב ולשון, לכיתה ב', חוברת עבודה, מהדורה 2.22.016/02
    מחודשת / ש' שטיינר (החוברת מצויה יחד עם
הספר
  דביר ומחירה כלול במחיר הספר)
    כתיב ולשון, לכיתה ג', מקראה, מהדורה 2.22.017/00
16.10 דביר מחודשת / ש' שטיינר
    כתיב ולשון, לכיתה ג', חוברת עבודה, מהדורה 2.22.017/02
31.05 דביר מחודשת / ש' שטיינר
    כתיב ולשון, לכיתה ד', מקראה, מהדורה 2.22.018/00
16.10 דביר מחודשת / ש' שטיינר
חינם דביר כתיב ולשון, לכיתות ב'-ג'-ד', מדריך למורה/ש'
שטיינר
2..22.018/01
    כתיב ולשון לכיתה ד', חוברת עבודה, מהדורה 2.22.018/02
32.10 דביר מחודשת ש' שטיינר
2.50 הריאלי לוח כתיב / בי"ס הריאלי ** 2.22.019/00
50.95 מט"ח מילוני / ש' פלס, ש' אריאלי ** 2.22.020/00
10.25 מט"ח מילוני, דפי עבודה, לכיתה ב' / ש' פלס, ש' ריק
**
2.22.021/00
10.45 רכגולד דקדוק לכתיב נכון, לכיתות ב'-ד' / מ' הוכברג ** 2.22.024/00
10.80 יסוד שער לכתיב א' / ת' פיש ** 2.22.025/00
10.80 יסוד שער לכתיב ב' / ת' פיש ** 2.22.026/00
10.80 יסוד שער לכתיב ג' / ת' פיש ** 2.22.027/00
2.65 יסוד שער לכתיב, מדריך למורה / ת' פיש ** 2.22.028/00
    קריאה והבנת הנקרא - מקראה לכיתות ד'-ה' / 2.22.039/00
31.75 ספר לכול
פ' דולינסקי
    קריאה והבנת הנקרא - מקראה לכיתות ד'-ה', 2.22.039/01
4.30 ספר לכול
מד"ל / פ' דולינסקי
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    קריאה והבנת הנקרא - מקראה לכיתות ד'-ה',
מד"ל /
2.22.039/02
22.05 ספר לכול
פ' דולינסקי
43.45 דביר לשוננו, לכיתה ד' / י' קליינמן, חנה מגיד ** 2.22.041/00
43.45 דביר לשוננו, לכיתה ה' / י' קליינמן, חנה מגיד ** 2.22.042/00
    סימני הדרך לכתיב ולהבנה, לכיתה ב', חוברות
א'-ב',
2.22.043/00
58.55 דביר חוברת עבודה / ח' צ'רנוב, י' זילברמן, ס' רוזנברג
**
    סימני הדרך לכתיב ולהבנה, מדריך למורה / ח'
צ'רנוב,
2.22.044/00
12.60 דביר י' זילברמן, ס' רוזנברג *
    על קצה הלשון, לכיתה ה' / ד' קרח-שגב, ל' טל, 2.22.046/00
44.90 מודן ע' אלון *
    על קצה הלשון, מדריך למורה / ד' קרח-שגב, 2.22.047/00
29.40 מודן ל' טל, ע' אלון **
    בלשון - תכנית ללימוד יסודות הלשון לכיתות
ב'-ג',
2.22.048/00
    מארז של 8 חוברות לתלמיד: מוכנות, השם,
הפועל,
    השם והפועל - חזרה, משפחת המילים, משפחת
15.70 מט"ח המילים - חזרה, המשפט, המשפט - חזרה / מט"ח
**
    בלשון - תכנית ללימוד יסודות הלשון, מדריך
למורה /
2.22.049/00
5.50 מט"ח מט"ח **
    בלשון - תכנית ללימוד יסודות הלשון (מארז 2.22.050/00
7.00 מט"ח משחקים) / מט"ח **
    על קצה הלשון, לכיתה ב' / ד' קרח-שגב, ל' טל, 2.22.050/01
24.60 מודן ע' אלון
    על קצה הלשון, לכיתה ג' / ד' קרח-שגב, ל' טל, 2.22.051/00
35.70 מודן ע' עלון*
    על קצה הלשון, ג', מדריך למורה / ד' קרח-שגב, 2.22.052/00
27.85 מודן ל' טל, ע' אלון*
    על קצה הלשון, לכיתה ד' / ד' קרח-שגב, ל' טל, 2.22.052/01
42.30 מודן ע' אלון*
    על קצה הלשון, מדריך למורה / ד' קרח-שגב, 2.22.052/02
29.05 מודן ל' טל, ע' אלון*
    על קצה הלשון, לכיתה ו' / ד' קרח-שגב, ל' טל, 2.22.052/03
45.60 מודן ע' אלון (ממ' וממ"ד)*
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    על קצה הלשון, מדריך למורה / ד' קרח-שגב, 2.22.052/04
29.10 מודן ל' טל, ע' אלון*
    הבנתי (?!) , חלק ג', חלק ד' (שיעורים
בהבנת
2.22.053/00
42.85 רכס הנקרא) / א' כהן*
42.85 רכס הבנתי (?!), חלק ג', מדריך למורה / א' כהן* 2.22.054/00
  הד ארצי + כלומר - לשון, הבעה ותקשורת, לכיתה ג' / 2.22.055/00
38.50 מסדה ר' בן שחר
  הד ארצי + כלומר - לשון, הבעה ותקשורת, מדריך
למורה /
2.22.055/01
7.50 מסדה ר' בן שחר
  הד ארצי + כלומר - לשון, הבעה ותקשורת, לכיתה ד' / 2.22.056/00
41.57 מסדה ר' בן שחר
  הד ארצי + כלומר - לשון, הבעה ותקשורת, מדריך
למורה /
2.22.056/01
7.50 מסדה ר' בן שחר
25.60 רובינשטיין נכתוב מלא, לכיתות ה'-ו' / ר' סיוון* 2.22.057/00
47.80 דביר לשוננו, לכיתה ב' / חנה מגיד* 2.22.057/01
47.80 דביר לשוננו, לכיתה ג' / חנה מגיד* 2.22.057/02
חינם דביר לשוננו, לכיתות ב'-ג', מדריך למורה / חנה
מגיד*
2.22.057/03
45.85 דביר לשוננו, לכיתה ו' / חנה מגיד* 2.22.057/04
12.35 דביר לשוננו, מדריך למורה, לכיתות ד', ה', ו' / ח'
מגיד*
2.22.057/05
אשכוליות, חוברות עבודה בהבנת הנקרא/
מט"ח, מקבץ ראשון, לכיתה ב'
5.60 מט"ח 1. פחות או יותר 2.22.058/00
5.60 מט"ח 2. גם", "אבל" ועוד מילים 2.22.058/01
4.00 מט"ח 3. זה הזמן - לפני ואחרי 2.22.058/02
5.60 מט"ח 4. אלף בית 2.22.058/03
5.60 מט"ח 5. הפועל 2.22.058/04
5.60 מט"ח 6. המשפט 2.22.058/05
5.60 מט"ח 7. מה השאלה? 2.22.058/06


קדימה
אחורה
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(ג), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999