6. דרכי הוראה
6.3 ספרי לימוד
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התש"ס לכיתות ב'-ו' (חלק 3)
בפיקוח משרד החינוך התרבות והספורט
(נט)6.3‎-6

ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
7.00 מט"ח הצנחנית שלא שבה (פעמון) 2.24.078/56
7.00 מט"ח הצנחנית שלא שבה (בית) 2.24.078/57
6.90 מט"ח אל עצמי (בית) 2.24.078/58
6.90 מט"ח גוליבר בארץ הגמדים (בית) 2.24.078/59
6.90 מט"ח גוליבר בארץ הגמדים (פרח) 2.24.078/60
6.90 מט"ח מעשה בשני פחי זפת (פרח) 2.24.078/61
6.90 מט"ח הצבייה שאימצה את עצמה (פרח) 2.24.078/62
זיהוי דמות המספר
6.90 מט"ח אורי וסמי (פעמון) 2.24.078/63
6.90 מט"ח אורה הכפולה (בית) 2.24.078/64
4.85 מט"ח קשת - איך ומה? - מדריך כללי למורה לחלקים א',
ב'
2.24.078/65
מקראות / תכניות לימודים
41.70 מעלות פתחו את השער, מקראה, לכיתה ב' (ממ"ד) /
ת"ל **
2.24.300/00
    פתחו את השער, מדריך למורה, לכיתה ב'
(ממ"ד) /
2.24.300/01
16.15 מעלות ת"ל **
37.80 מעלות פתחו את השער, מקראה, לכיתה ג' (ממ"ד) /
ת"ל **
2.24.301/00
26.80 מעלות פתחו את השער, מדריך למורה, לכיתה ג' / ת"ל
**
2.24.301/01
37.05 מעלות פתחו את השער, מקראה, לכיתה ד' (ממ"ד) /
ת"ל **
2.24.302/00
33.05 מעלות פתחו את השער, מקראה, לכיתה ה' (ממ"ד) /
ת"ל **
2.24.303/00
13.50 מעלות פתחו את השער, מדריך למורה, לכיתה ה',
(ממ"ד) / ת"ל
2.24.303/01
74.40 מעלות פתחו את השער, מקראה, לכיתה ו' (ממ"ד) /
ת"ל **
2.24.304/00
22.80 מעלות פתחו את השער, מדריך למורה, לכיתה ו'
(ממ"ד) / ת"ל
2.24.304/01
41.25 מט"ח +
ע"ע
חלונות, מקראה, לכיתה ב' / ת"ל + מט"ח + עם
עובד
2.24.305/00
9.80 מט"ח +
ע"ע
חלונות ב', מדריך למורה / ת"ל + מט"ח + עם
עובד
2.24.305/01
9.80 מט"ח +
ע"ע
חלונות ב', חוברת עבודה / ת"ל + מט"ח + עם
עובד
2.24.305/02
11.20 מט"ח +
ע"ע
חלונות ב', קלטת שמע / ת"ל + מט"ח + עם
עובד
2.24.305/03
    ירון בעל החלונות, קלטת וידיאו / ת"ל + מט"ח
+
2.24.305/04
48.70 מט"ח +
ע"ע
עם עובד
    חלונות ג', מקראה, לכיתות ג' / ת"ל + מט"ח + 2.24.306/00
46.40 מט"ח +
ע"ע
עם עובד
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי

11.20 מט"ח +
ע"ע
חלונות ג', מדריך למורה / ת"ל + מטח + עם
עובד
2.24.306/01
10.40 מט"ח +
ע"ע
חלונות ג', חוברת עבודה / ת"ל + מט"ח + עם
עובד
2.24.306/02
50.10 מט"ח +
ע"ע
חלונות ד', מקראה, לכיתות ד' 2.24.306/03
14.30 מט"ח +
ע"ע
חלונות לכיתה ד', חוברת פעילויות 2.24.306/04
15.00 מט"ח +
ע"ע
חלונות לכיתות ד'-ו', מדריך למורה 2.24.306/05
54.75 מט"ח +
ע"ע
חלונות ה'-ו', מקראה לכיתות ה'-ו' 2.24.306/06
14.35 מט"ח +
ע"ע
חלונות ה'-ו', חוברת פעילויות 2.24.306/07
    נקרא יחד - לחניך ולחונך, לכיתות ב'-ד', מארז
של 2
2.24.307/00
66.45 מעלות ספרים / ת"ל + המכון לחקר הטיפוח, אונ' ת"א
**
    קורא בעניין ומבין כהלכה, חוברת לעבודה
עצמית,
2.24.308/00
40.40 מעלות לכיתה ב' (ממ"ד) / ת"ל **
    קורא בעניין ומבין כהלכה, חוברת לעבודה
עצמית,
2.24.308/02
44.15 מעלות לכיתה ג' (ממ"ד) / ת"ל **
    קורא בעניין, מבין וכותב כהלכה, פרקי קריאה, 2.24.309/00
6.75 מעלות לכיתה ד' (ממ"ד) / ת"ל
    קורא בעניין, מבין וכותב כהלכה, חוברת
משימות,
2.24.309/02
14.40 מעלות לכיתה ד' (ממ"ד) / ת"ל
    קורא בעניין, מבין וכותב כהלכה, פרקי קריאה, 2.24.310/00
8.95 מעלות לכיתה ה' (ממ"ד) / ת"ל
    קורא בעניין, מבין וכותב כהלכה, חוברת
משימות,
2.24.310/02
22.55 מעלות לכיתה ה' (ממ"ד) / ת"ל
    תשעה סיפורים ועוד סיפור (הסיפור העממי
בעדות
2.24.311/00
3.65 מעלות ישראל), לכיתות ה'-ו' (ממ' וממ"ד) / מל"ל **
4.30 מעלות תשעה סיפורים ועוד סיפור, מדריך למורה /
מל"ל **
2.24.311/01
26.25 מעלות שיח סיפורים, מקראה לתלמיד, לכיתות ה'-ו' /
מל"ל **
2.24.312/00
    מדריך להוראת סיפורת ולעידוד קריאת ספרים
בזיקה
2.24.312/01
22.65 רכגולד לשיח סיפורים / ת"ל + מל"ל **
    שיח סיפורים, קלטת (קריאה אמנותית של
שירים) /
2.24.312/03
7.15 המפ"ה מל"ל **
12.25 רכגולד לקרוא, להבין, ליהנות, חלק א' מדריך למורה /
ת"ל **
2.24.314/01
18.80 רכגולד לקרוא, להבין, ליהנות, חלק ב', מדריך למורה /
ת"ל **
2.24.315/01
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי

  "לקרוא בכיף" סדרת סיפורים ללומד המתחיל 2.24.316/00
  ולמתקדם (בסדרה 20 מקבצים ובכל מקבץ 4
חוברות)/
14.30 טח"י מט"ח, ת"ל כל מקבץ
    ילדים בשירים, לתלמיד בכיתה ב', אסופה של
שירים
2.24.317/00
11.65 מעלות שונים / ת"ל **
    סברס, קובץ סיפורים על ילדים יהודים וערבים, 2.24.319/00
20.35 מעלות לתלמיד / ת"ל + ון ליר **
12.10 רכגולד הקלוז, מדריך למורה / ת"ל ** 2.24.320/01
11.10 מעלות מפגשים עם טקסטים / ת"ל 2.24.321/01
חומרי לימוד שהוכנו לתלמידים עולי אתיופיה
    "הנה אני", חוברת לעבודה עצמית לפיתוח מושגים
2.24.324/01
18.40 מעלות באמצעות החושים / ת"ל
אשנ"ב (ארגון ושילוב נושאים בין-תחומיים)

13.15 מעלות הרפתקה בצבע, לכיתות ב'-ד' / ת"ל ** 2.24.357/00
11.25 מעלות על רגשות, לכיתות ב'-ד' / ת"ל ** 2.24.358/00
13.15 מעלות צבעים סביבנו, לכיתות ד'-ו' / ת"ל ** 2.24.359/00
10.10 מעלות סיפורים בקווים, לכיתות ד'-ו' / ת"ל ** 2.24.360/00
4.95 טח"י משלי שועלים, תדריך למורה / רז, זהבי, רביד 2.24.900/00
30.85 טח"י ספר המעשיות, מדריך / ת' אלכסנדר, א' רימלט 2.24.901/00
    הסנדלר העני והמלך, תדריך למורה / רביד, רימלט,
2.24.902/00
4.55 טח"י פלוק
5.20 טח"י שני סיפורים, תדריך למורה / רז, רימלט, שטיין 2.24.903/00
4.65 טח"י גשם יהי, תדריך למורה / י' שטרן 2.24.904/00
5.70 טח"י סיפורים משליים, תדריך למורה / א' רימלט, א'
לובין
2.24.905/00
4.55 טח"י דירה להשכיר, תדריך למורה / אילנה רימלט 2.24.906/00
5.20 טח"י גלגולו של משל, תדריך למורה / אילנה רימלט 2.24.907/00
5.20 טח"י מספריים, גנרל ומכנסיים, תדריך למורה / א' לובין
2.24.908/00
5.65 טח"י אגדות חוני המעגל 2.24.909/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
החינוך המיוחד
    השעה שלנו, א'-ב', תדריך למורה / הלביץ, וינקלר, 2.24.911/00
8.80 טח"י לחובר
23.65 טח"י השעה שלנו, תדריך למורה / י' חלמיש + צוות 2.24.912/00
2.31
היסטוריה

31.45 מסדה החיים בא"י בתקופת המקרא / ז' בארי 2.31.005/00
15.65 מסדה החיים בא"י בתקופת המקרא, מדריך למורה / ז'
בארי
2.31.006/00
46.55 ספרי העת העתיקה - יוון ורומי, כיתה ו' / ברוריה בן
ברוך
2.31.009/00
19.70 ספרי העת העתיקה - יוון ורומי, מדריך למורה / אסתר
ריין
2.31.009/01
31.70 מעלות שיעורים בהיסטוריה, לכיתה ו' (ממ') / ת"ל ** 2.31.300/00
5.00 מעלות שיעורים בהיסטוריה, דפי עבודה, לכיתה ו' / ת"ל **
2.31.301/00
    תולדות ישראל והעמים, לכיתה ו' (לכיתות
הטרוגנית
2.31.304/00
14.95 מעלות ממ'), חלק א' / ת"ל **
3.50 מעלות תולדות ישראל והעמים, דפי עבודה לחלק א' / ת"ל
**
2.31.305/00
    תולדות ישראל והעמים, לכיתה ו', קלטות
ושקופיות /
2.31.307/00
11.35 המפ"ה
ת"ל **
13.15 המפ"ה תולדות ישראל והעמים, לכיתה ו', מדריך למורה **
2.31.308/00
29.75 מעלות תולדות ההתיישבות בראי האתר / ת"ל 2.31.309/00
38.30 מעלות מדור לדור א', ממ"ד / ת"ל 2.31.310/00
2.33
לימודי המולדת והחברה
    איש איש וביתו, לכיתה ב' (ממ'), מהדורה חדשה / 2.33.300/00
28.55 מעלות ת"ל **
32.20 מעלות איש איש וביתו, מארז תמונות וחוברת עבודה/ ת"ל
**
2.33.301/00
1.75 מעלות איש איש וביתו, דפי משימה/ ת"ל ** 2.33.302/00
6.75 מעלות איש איש וביתו, מדריך למורה / ת"ל 2.33.303/00
7.15 המפ"ה אני רוצה הביתה, פס-קול לכיתה / ת"ל ** 2.33.304/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    נכיר את הבדואים במדבר, מקראה, לכיתות ב'-ג' 2.33.309/00
13.65 מעלות (ממ') / ת"ל **
9.10 מעלות נכיר את הבדואים במדבר, חוברת עבודה / ת"ל 2.33.309/01
    נכיר את הבדואים במדבר, מארז תמונות
ופעילויות /
2.33.309/02
34.10 מעלות ת"ל
10.25 מעלות נכיר את הבדואים במדבר, מדריך למורה / ת"ל 2.23.309/03
4.30 מעלות גפן היין, לכיתות ג'-ד' (ממ' וממ"ד) / ת"ל ** 2.33.311/00
3.50 מעלות זית שמן, לכיתות ג'-ד' (ממ' וממ"ד) / ת"ל ** 2.33.312/00
5.53 מעלות לחם מן הארץ, לכיתות ג'-ד' (ממ') / ת"ל ** 2.33.313/00
    השכונה שלנו, מארז חוברות לתלמיד, לכיתה ג' 2.33.316/00
35.95 מעלות (ממ ' וממ"ד) / ת"ל **
23.30 מעלות השכונה שלנו, מדריך למורה /ת"ל ** 2.33.317/00
    במושבים שלנו, לתלמיד בכיתה ד' (נושא היישוב
שלנו
2.33.320/00
17.35 מעלות למושבים) / ת"ל **
    ההדרים בישראל, מקראה לתלמיד בכיתות ד'-ה' / 2.33.321/00
47.10 מעלות ת"ל **
17.70 מעלות ההדרים בישראל, דפי עבודה לתלמיד / ת"ל ** 2.33.322/00
28.35 המפ"ה "ניחוח הדרים", סרט וידיאו / ת"ל ** 2.33.325/00
49.60 המפ"ה "ניחוח הדרים", סט שקופיות / ת"ל ** 2.33.326/00
28.90 מעלות אנחנו ושכנינו, לכיתה ד' / ת"ל * 2.33.327/00
    החברה היהודית והחברה הערבית בישראל, 2.33.329/00
25.60 מעלות חומר רקע, למורה / ת"ל **
    תעשייה קסומה, חוברת עבודה, לכיתה ד' / 2.33.330/00
5.85 מעלות ת"ל + מעלות
20.40 מעלות איש איש ומשפחתו, לכיתה ב' / ת"ל 2.33.331/00
9.10 מעלות איש איש ומשפחתו, חוברת עבודה / ת"ל 2.33.332/00
9.20 מעלות איש איש ומשפחתו, מדריך למורה / ת"ל 2.33.333/00
    לימודי המולדת והחברה - הסביבה הקרובה 2.33.334/00
    מדריך שימושי למורה לחינוך מיוחד, כיתות ג' -ד '
/
27.90 מעלות ת"ל
23.55 מעלות במשפחה, מקראה לכיתה ב' (ממ"ד) / ת"ל 2.33.335/00
104.45 מעלות במשפחה, מרכז למידה בין-תחומי (ממ"ד) / ת"ל 2.33.336/00
26.16 מעלות המשפחה היהודית באמנות, כרזה (ממ"ד) / ת"ל 2.33.337/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
11.85 מעלות במשפחה, מדריך למורה (ממ"ד) / ת"ל 2.33.338/00
8.45 מעלות במשפחה, חוברת עבודה (ממ"ד) /ת"ל 2.33.339/00
32.10 המפ"ה מה לעשות? סרט אנימציה /ת"ל 2.33.340/00
2.34
תולדות היישוב
    היציאה מן החומות, נוסח א', מקראה לכיתות ב'-ג'
2.34.300/00
6.25 מעלות (ממ') / ת"ל **
    היציאה מן החומות, נוסח ב', מקראה לכיתות ד'-ה'
2.34.302/00
6.65 מעלות (ממ')/ ת"ל **
2.10 מעלות היציאה מן החומות, דפי עבודה לתלמיד לנוסח
ב'/ת"ל*
2.34.303/00
    היציאה מהחומות, נספח תמונות לכיתה לנוסחים 2.34.304/00
1.90 מעלות א'-ב' / ת"ל*
    חומה ומגדל, כולל טירת צבי וחניתה, לתלמיד
בכיתה ו'
2.34.307/00
36.10 מעלות (ממ' וממ"ד) / ת"ל **
3.10 מעלות חומה ומגדל, דפי עבודה לתלמיד / ת"ל ** 2.34.308/00
    מסע המושבות הראשונות, לתלמיד בכיתה ג' 2.34.313/00
25.85 מעלות (ממ' וממ"ד) /ת"ל **
6.70 מעלות מסע המושבות הראשונות, דפי עבודה לתלמיד /
ת"ל **
2.34.314/00
13.30 מעלות המסע אל הקיבוץ, לתלמיד בכיתה ה' (ממ') / ת"ל
**
2.34.316/00
1.95 מעלות המסע אל הקיבוץ, דפי עבודה לתלמיד / ת"ל ** 2.34.317/00
1.55 מעלות המסע אל הקיבוץ, נספח תמונות לכיתה / ת"ל ** 2.34.318/00
    ארץ מולדת, חלק א', מהדורה חדשה / 2.34.901/00
40.65 טח"י ש' שבא, ד' הורוביץ, מ' ניר, ח' רומן
41.75 טח"י ארץ מולדת, ב' / ש' שבא - מהדורה חדשה 2.34.902/00
21.10 טח"י ארץ מולדת, לביה"ס היסודי, א', תדריך למורה 2.34.903/00
18.80 טח"י ארץ מולדת, לביה"ס היסודי, ב', תדריך למורה 2.34.904/00
    מספורי א"י, לכיתות ה'-ו', מדריך / 2.34.905/00
13.70 טח"י מ' ניר, מ' פאל, ה' ספרא
    עלייה וקליטה, לכיתות ה'-ו', מדריך / 2.34.906/00
13.90 טח"י מ' ניר, מ' אהרוני, מ' פאל
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
2.35 גיאוגרפיה
  הד ארצי-
תל-אביב-יפו, העיר שלי, לכיתה ד' / 2.35.001/00
49.20 מסדה זאב בארי
  הד ארצי-
תל-אביב-יפו, העיר שלי מדריך למורה / 2.35.001/01
7.50 מסדה זאב בארי
    ירושלים שלי ושלך - אני חוקר את ירושלים, 2.35.007/00
41.75 רכס לכיתה ה' / רונית נחמיה, נדיבה פרלמוטר
    ירושלים שלי ושלך - אני חוקר את ירושלים, 2.35.007/01
41.75 רכס מדריך למורה / רונית נחמיה, נדיבה פרלמוטר
    יפן - הארץ והעם (כולל ספר לתלמיד, תיק מפות, 2.35.009/00
20.70 חן דיאגרמות ודפי עבודה) / ש' גלעדי **
5.20 חן יפן - הארץ והעם, מדריך למורה / ש' גלעדי ** 2.35.010/00
14.25 יסוד יפן כיום, מקראה ודפי עבודה / עליזה לעדן ** 2.35.017/00
6.75 יסוד יפן כיום, מדריך למורה / עליזה לעדן ** 2.35.018/00
33.55 עם עובד הגיאוגרפיה של המזרח התיכון / א' סופר ** 2.35.019/00
26.55 המחבר שבילים במפה, חלק א', לכיתות ג'-ד'-ה' / ש' לבני
**
2.35.020/00
19.50 המחבר שבילים במפה, חלק א', מדריך למורה / ש' לבני **
2.35.021/00
    אפריקה המשוונית והטרופית - פרקים גיאוגרפיים,
2.35.022/00
37.45 עם עובד לכיתה ו' / י' בר גל*
    אפריקה המשוונית והטרופית - פרקים גיאוגרפיים,
2.35.023/00
חינם עם עובד מדריך למורה / י' בר גל*
    מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ, כרכים
א', ב',
2.35.024/00
53.85 מט"ח לכיתות ה'-ו' (ממ' וממ"ד) / מט"ח*
    מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ, מחברת
2.35.025/00
19.95 מט"ח עבודה לכרכים א', ב' (ממ' וממ"ד) / מט"ח*
    מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ, מדריך 2.35.028/00
    למורה לספר ולמחברת העבודה א'-ב' (ממ' וממ"ד)
/
53.80 מט"ח מט"ח*
21.55 יסוד המפה, הגלובוס ומפת ישראל, לכיתות ד'-ה' / ע'
לעדן*
2.35.029/00
5.45 יסוד המפה, הגלובוס ומפת ישראל, מדריך למורה / ע'
לעדן*
2.35.030/00
33.15 רכס ישראל על המפה, ספר לימוד לכתות ד'-ה' / ש'
לבני'
2.35.031/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי

36.38 רכס ישראל על המפה, מדריך למורה / ש' לבני 2.35.031/01
44.95 עם עובד הים התיכון והארצות סביבו / א' סופר, י' פוקס 2.35.032/00
    הים התיכון והארצות סביבו, מדריך למורה / 2.35.032/01
חינם עם עובד א' סופר, י' פוקס
38.05 מעלות ארצות הים התיכון, לכיתה ה' / ת"ל 2.35.300/00
3.20 מעלות ארצות הים התיכון, חוברת עבודה / ת"ל 2.35.300/01
14.85 מעלות ארצות הים התיכון, מדריך למורה / ת"ל 2.35.300/02
14.85 רכגולד ארצות אגן הים התיכון, לומדה / ת"ל 2.35.300/03
11.45 מעלות הודו, לכיתה ו' / ת"ל ** 2.35.301/00
6.10 מעלות הודו, ילקוט מפות / ת"ל ** 2.35.302/00
    יהודים וערבים במדינת ישראל, פרק בגיאוגרפיה 2.35.303/00
24.20 מעלות יישובית, לכיתה ו' / ת"ל **
    מצרים - מרכז למידה, לכיתה ה' (כולל 2.35.305/00
136.70 גסטליט מדריך למורה / מל"ל **
9.80 גסטליט ארצות הים התיכון באירופה, לכיתה ו' / מל"ל **
2.35.306/00
9.25 גסטליט אמריקה הדרומית, לכיתה ו' / מל"ל * 2.35.307/00
    ארצות המזה"ת - משחק, מרכזי למידה, לכיתה
ה'
2.35.308/00
129.20 גסטליט (כולל מדריך למורה) / מל"ל **
    סין - משחק, מרכזי למידה, לכיתה (כולל מדריך 2.35.309/00
129.20 גסטליט למורה) / מל"ל **
7.10 גסטליט אפריקה המערבית, לכיתה ו' / מל"ל ** 2.35.310/00
2.46 גסטליט אפריקה המערבית, מדריך למורה / מל"ל ** 2.35.311/00
14.35 מעלות תעשייה וייצור, לחינוך המיוחד / ת"ל 2.35.312/00
19.25 מעלות צורות נוף, לחינוך המיוחד /ת"ל 2.35.313/00
10.90 מעלות על מזג אוויר ועל אקלים, לחינוך מיוחד /ת"ל 2.35.314/00
26.85 טח"י מישור החוף התיכון והדרומי / ר' פבריקנט, חני
נעמן **
2.35.902/00
    מישור החוף התיכון והדרומי, תדריך / ר'
פבריקנט,
2.35.903/00
26.85 טח"י חני נעמן
    צפון הארץ, לתלמיד, לכיתות ו'-ז' / ר' פבריקנט, 2.35.904/00
33.70 טח"י חני נעמן, א' תירוש **
    צפון הארץ, לכיתות ו'-ז' / ר' פבריקנט, חני נעמן, 2.35.905/00
23.35 טח"י א' תירוש (תרגום לערבית) **
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    צפון הארץ, מדריך למורה / ר' פבריקנט, חני נעמן, 2.35.906/00
24.85 טח"י א' תירוש
23.30 טח"י מישור החוף התיכון והדרומי בתרגום לערבית 2.35.907/00
2.36
מדעי החברה
    סיפורים מהחיים, חלק א', לכיתות ג'-ו', 2.36.901/00
21.40 טח"י מדריך / מ' שרלין, א' זק, ר' מקבי, ה' ספרא
    סיפורים מהחיים, חלק ב', לכיתות ג'-ו', 2.36.902/00
20.95 טח"י מדריך / מ' שרלין, א' זק, ר' מקבי, ה' ספרא
    כישורי חיים, לכיתות א'-ב', למורה וליועץ/ת/ 2.36.903/00
27.40 טח"י מ' יובל, א' המר
2.37
תקשורת וקולנוע

    בין מציאות ודמיון, לכיתות ד'-ה' / ת"ל +
המכללה
2.37.300/00
16.60 המ' למינהל
למינהל
    בין מציאות ודמיון, לכיתות ד'-ה', מדריך
למורה /
2.37.300/01
    ת"ל + המכללה
8.35 המ' למינהל למינהל
    בין מציאות ודמיון, לכיתות ה'-ו' / ת"ל +
המכללה
2.37.300/02
16.60 המ' למינהל למינהל
    בין מציאות ודמיון, מדריך למורה / ת"ל +
המכללה
2.37.300/03
8.35 המ' למינהל למינהל
    סיפורי מסך, הנחיה לצפייה מודרכת בסרטי
קולנוע /
2.37.301/00
16.70 מעלות ת"ל
    סיפור וסרט - על עיבוד קולנועי לסיפורים,
מדריך
2.37.302/00
6.40 מעלות למורה / ת"ל
12.40 מעלות חופש הביטוי / ת"ל 2.37.303/00
    דיסני, על שלושה סרטי אנימציה, מדריך
למורה
2.37.304/01
10.05 מעלות (ממ' וממ"ד) / ת"ל
    יונה לבנה - נקודת תצפית, סרטים ישראלים
קצרים,
2.37.305/01
7.25 מעלות מדריך למורה (ממ') / ת"ל
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי

    מפגשים סביב טלוויזיה, הדרכת מורים לטיפוח
מעורבות
2.37.306/01
12.10 מעלות הורים בצפיות ילדיהם בטלוויזיה (ממ' וממ"ד) /
ת"ל
2.41
מתמטיקה

15.50 יבנה חשבון למתחילים ב' (לחינוך המיוחד)/ ש' בורק * 2.41.001/00
    חשבון לתלמיד, חלק שלישי (לחינוך המיוחד) / 2.41.002/00
15.81 יבנה ש' בורק *
13.95 יבנה חשבון לתלמיד, חלק רביעי (לחינוך מיוחד) / ש'
בורק *
2.41.003/00
    חשבון לתלמיד, חלק חמישי (לחינוך המיוחד) / 2.41.004/00
14.95 יבנה ש' בורק *
16.55 יבנה חשבון לתלמיד, חלק שישי (לחינוך המיוחד) / ש'
בורק*
2.41.005/00
    ספר החשבון החדש, לכיתה ב', חלק שני / 2.41.016/01
32.10 ספר לכול
ת' עץ הדר **
    ספר החשבון החדש, לכיתה ב', חלק שלישי / 2.41.016/02
26.25 ספר לכול
ת' עץ הדר **
    ספר החשבון החדש, מדריך למורה לחלקים
הראשון,
2.41.016/03
12.05 ספר לכול
השני והשלישי / ת' עץ הדר **
    השעון - זמן ומדידתו, לכיתות ב'-ג' / 2.41.039/00
30.65 תמיר נ' גולד, ר' בר-סימן-טוב **
    השעון - זמן ומדידתו, מדריך למורה / 2.41.040/00
13.40 תמיר נ' גולד, ר' בר-סימן-טוב **
לראות מתמטיקה
8.55 מט"ח המשער הגיאומטרי 2 - פעילויות לכיתות ב'-ג' 2.41.408/02
7.60 מט"ח המשער הגיאומטרי 2 - משולשים (לכיתות ה'-ו') 2.41.409/02
8.55 מט"ח המשער הגיאומטרי 2 - מרובעים (לכיתות ד'-ו') 2.41.410/02
6.75 מט"ח המשער הגיאומטרי 2 - המעגל והעיגול (לכיתה ו') 2.41.411/02
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
אחת שתיים ו... שלוש, לכיתה ב' / ת"ל + מט"ח
18.05 מט"ח חלק 4, לכיתה ב' (מהדורה משוכתבת) 2.41..310/01
21.05 מט"ח חלק 5, לכיתה ב' (מהדורה משוכתבת) 2.41.310/02
21.20 מט"ח חלק 6, לכיתה ב' (מהדורה משוכתבת) 2.41.310/03
6.40 מט"ח שיקוף - דפדפת ניקוב 2.41.311/00
19.35 מט"ח מארז אבזרים לתלמיד כיתה ב' 2.41.312/00
47.25 מט"ח מארז לוחות מספר תשע (ל-10 תלמידים) 2.41.312/01
52.65 מט"ח מארז אבזרים להזזה (ל-5 תלמידים) 2.41.312/02
30.90 מט"ח מארז למבחנים (ל-5 תלמידים) 2.41.313/00
16.60 מט"ח פרקי גיאומטרייה, לכיתה ב' 2.41.314/00
8.35 מט"ח כיצד בנויים המספרים זנבגופים - להעשרה 2.41.315/00
אחת שתיים ו...שלוש לכיתה ג' / ת"ל + מט"ח
21.75 מט"ח חלק 7, לכיתה ג' (מהדורה משוכתבת) 2.41.320/01
19.50 מט"ח חלק 8, לכיתה ג' (מהדורה משוכתבת) 2.41.320/02
20.10 מט"ח חלק 9, לכיתה ג' (מהדורה משוכתבת) 2.41.320/03
73.05 מט"ח מארז חומר עזר, לכיתה / ת"ל* 2.41.321/00
30.90 מט"ח מארז מבחנים, לכיתה (ל-5 תלמידים) / ת"ל* 2.41.322/00
6.80 מט"ח מארז מבחנים, מדריך למורה / ת"ל 2.41.333/00
16.45 מט"ח חשבוניות, השלמה (ל-5 תלמידים) / ת"ל* 2.41.324/00
16.45 מט"ח דיסקיות, השלמה (ל-5 תלמידים / ת"ל* 2.41.325/00
18.25 מט"ח מארז מד-זווית (ל-5 תלמידים) 2.41.326/00
16.45 מט"ח מארז לוחות חריצים (ל-5 תלמידים) 2.41.327/00
17.50 מט"ח מארז אבזרים 2.41.330/00
23.00 מט"ח פרקי גיאומטרייה ג' 2.41.333/00
אחת שתיים ו...שלוש, לכיתה ד' / ת"ל + מט"ח

25.75 מט"ח חלק 10, לכיתה ד' (מהדורה משוכתבת) 2.41.334/01
26.50 מט"ח חלק 11, לכיתה ד' (מהדורה משוכתבת) 2.41.334/02
23.55 מט"ח חלק 12, לכיתה ד' (מהדורה משוכתבת) 2.41.334/03
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
33.50 מט"ח מארז מבחנים (ל-5 תלמידים)* 2.41.337/00
26.45 מט"ח מארז אבזרים (חדש) 2.41.338/00
אחת, שתיים ו...שלוש, לכיתה ה' / ת"ל + מט"ח
27.70 מט"ח חלק 13, לכיתה ה' ( מהדורה משוכתבת ) 2.41.348/01
24.90 מט"ח חלק 14, לכיתה ה' ( מהדורה משוכתבת ) 2.41.348/02
24.30 מט"ח חלק 15, לכיתה ה' ( מהדורה משוכתבת ) 2.41.348/03
31.15 מט"ח מארז חומרי עזר, כיתתי ** 2.41.349/00
25.10 מט"ח מארז מבחנים (ל-5 תלמידים) ** 2.41.350/00
15.25 מט"ח סרגלי שברים 2.41.353/00
5.40 מט"ח קבוצות 2.41.349/01
32.15 מט"ח מארז אבזרים לתלמיד 2.41.349/02
פרקי גיאומטרייה לכיתה ה'
4.05 מט"ח דפדפת ניקוב ב', לכיתות ד'-ו' / ת"ל* 2.41.353/01
1.55 מט"ח דפדפת ניקוב ב', מדריך למורה / ת"ל* 2.41.353/02
4.85 מט"ח בניות וסרטוטים, לכיתה ה' / ת"ל 2.41.354/01

7.00 מט"ח בניות וסרטוטים, מדריך למורה / ת"ל 2.41.354/02
7.25 מט"ח חפיפה וריצוף במצולעים, לכיתה ה' / ת"ל 2.41.354/03
18.05 מט"ח חפיפה וריצוף במצולעים, אבזרים (ל-4 תלמידים) /
ת"ל
2.41.354/04
7.95 מט"ח חפיפה וריצוף במצולעים, מדריך למורה / ת"ל 2.41.354/05
8.95 מט"ח שטחים, לכיתה ה' + אבזרים / ת"ל* 2.41.354/06
    שטחים, מדריך למורה (שוכתב בהתאם לתכנית 2.41.354/07
12.60 מט"ח הלימודים החדשה, התשמ"ח) / ת"ל*
פרקי חשבון לכיתה ה'
2.75 מט"ח דיאגרמה ומערכות צירים, לכיתה ה' / ת"ל ** 2.41.354/08
    דיאגרמות ומערכות צירים, מדריך למורה (שוכתב 2.41.354/09
17.10 מט"ח בהתאם לתכנית הלימודים החדשה, התשמ"ח) /
ת"ל **


קדימה
אחורה
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(ג), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999