6. דרכי הוראה
6.3 ספרי לימוד
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התש"ס לכיתות ז'-ט' (חלק 1)
בפיקוח משרד החינוך התרבות והספורט
(נט)6.3‎-6

3. ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות ז'-ט'
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
3.10 יהדות
    מבחר - ישראל והעמים דרך סיפור יעקב ועשו, 3.10.001/00
26.25 מט"ח לכיתות ז'-ח' / מתיה קם
    מחויבות חברתית דרך סיפור רות המואבייה / 3.10.400/00
18.20 מט"ח מתיה קם
    מחויבות חברתית דרך סיפור רות המואבייה, 3.10.400/01
8.55 מט"ח מדריך למורה / מתיה קם
38.65 טח"י מושגים ביהדות, תדריך למורה / ב' דומוביץ* 3.10.901/00
13.40 טח"י מפגשי בראשית, מדריך למורה / בני דומוביץ 3.10.902/01
3.11
תנ"ך
    יונה ועמוס, חוברת עבודה לתלמיד / ר' נחמקין, 3.11.001/00
29.90 רכס ב' טליתמן*
29.90 רכס יונה ועמוס, מדריך למורה / ב' טליתמן, ר' נחמקין
*
3.11.002/00
    ספר יונה ויום הכיפורים, אוגדן לתלמיד / מרכז
מלטון,
3.11.003/00
46.50 רכס האוניברסיטה העברית*
    ספר יונה ויום הכיפורים, אוגדן למורה / מרכז
מלטון,
3.11.004/00
55.50 רכס האוניברסיטה העברית*
25.70 מט"ח פרקים מספר ישעיהו ללימוד והעשרה, לחטיה"ב 3.11.005/00
25.70 מט"ח פרקים בספר ישעיהו ללימוד והעשרה, לחטיה"ב -
מד"ל
3.11.005/01
31.05 רכס ספר שמואל א', לכיתות ז'-ט' / ר' נחמקין, ב'
טליתמן
3.11.006/00
31.05 רכס ספר שמואל א', מדריך למורה / ר' נחמקין, ב'
טליתמן
3.11.006/01
10.00 אומן עבודה לספר שמות / מ' בקר ** 3.11.310/00
13.55 מעלות שמות-במדבר, לכיתות ז'-ח' (ממ') / ת"ל ** 3.11.311/00
3.95 מעלות שמות-במדבר, מדריך למורה / ת"ל ** 3.11.312/00
6.60 מעלות חוקים, לכיתות ז'-ח' (ממ') / ת"ל ** 3.11.313/00
7.10 מעלות עמוס, לכיתות ז'-ח' (ממ') / ת"ל ** 3.11.315/00
4.05 מעלות עמוס, מדריך למורה / ת"ל ** 3.11.316/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
13.00
10.60 מעלות ישעיהו, לכיתות ז'-ח' (ממ') / ת"ל ** 3.11.317/00
11.90 מעלות ישעיהו, מדריך למורה / ת"ל ** 3.11.318/00
7.15 המפ"ה ישעיהו, קלטת לכיתה ח' (ממ') / ת"ל * 3.11.319/00
20.70 נ' קדומים טבע ונוף בספר ישעיהו, שקופיות וסרטון /
ת"ל **
3.11.320/00
12.00 מעלות ירמיהו, לכיתה ט' (ממ') / ת"ל 3.11.320/01
14.70 מעלות ירמיהו, מדריך למורה / ת"ל 3.11.320/02
4.90 מעלות שמואל, לכיתה ט' (ממ') / ת"ל ** 3.11.321/00
  מעלות שמואל, מדריך למורה / ת"ל ** 3.11.322/00
    מבחר מהפרשנות המסורתית לספר מלכים,
לכיתות
3.11.323/00
3.30 מעלות ט'-י"ב (ממ') / ת"ל **
3.50 מעלות שופטים, לכיתות ח'-ט' (ממ') / ת"ל ** 3.11.325/00
9.85 מעלות שופטים, מדריך למורה / ת"ל ** 3.11.326/00
8.95 מעלות שמות (פרקים א'-י"א), לכיתות ז' (ממ"ד) /
ת"ל **
3.11.327/00
14.60 מעלות שמות א'-י"א, מדריך למורה (ממ"ד) / ת"ל
**
3.11.328/00
11.30 מעלות שמות י"ב-מ', לכיתה ז' (ממ"ד) / ת"ל ** 3.11.329/00
34.65 רכגולד שמות, כ"א, כ"ג, כ"ה-מ', לכיתה ח' (ממ"ד) /
ת"ל
3.11.329/01
    במדבר, הצעות נושאים ונקודות לדיון,
לכיתה ח'
3.11.329/02
26.90 רכגולד מדריך למורה (ממ"ד) / ת"ל*
11.75 מעלות במדבר, חוברת עבודה / ת"ל* 3.11.329/03
    עזרא ונחמיה ונבואות חגי, זכריה ומלאכי,
מדריך
3.11.330/00
31.80 מ' י-ם לבנות
למורה, כיתה ח', ממ"ד / מכללת י-ם לבנות
    עזרא ונחמיה ונבואות חגי, זכריה ומלאכי,
חוברת
3.11.331/00
33.50 מעלות עבודה לתלמיד (כיתה ח') / ת"ל **
    ירמיהו, שיעורים במקרא, לכיתה ח' (ממ"ד)
/
3.11.332/00
25.95 מעלות ת"ל + מכללת י-ם לבנות **
30.00 רכגולד ירמיהו, שיעורים במקרא, מדריך למורה /
ת"ל **
3.11.333/00
10.60 מעלות יחזקאל, לכיתה ט' / ת"ל ** 3.11.334/00
22.65 רכגולד יחזקאל, מדריך למורה (ממ"ד) / ת"ל ** 3.11.334/01
7.40 מעלות עמוס, לכיתה ט' (ממ"ד) / ת"ל 3.11.335/00
20.10 רכגולד עמוס, מדריך למורה (ממ"ד) / ת"ל 3.11.336/00
35.35 מעלות פרקים בספר ירמיהו, מדריך למורה (ממ"ד) /
ת"ל
3.11.337/00
13.70 מעלות יחידת ידע ובקיאות בתנ"ך לכיתה י' (ממ"ד)
/ ת"ל
3.11.338/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
13.50
    בעקבות ירמיהו, קלטת וידיאו ומדריך למורה, 3.11.338/01
35.80 המפ"ה ממ' וממ"ד / ת"ל
9.00 מעלות שיעורים בספר יהושע, לכיתה ט' (ממ"ד) / ת"ל 3.11.339/00
10.60 מעלות שיעורים בספר יהושע, לכיתה ט', למורה (ממ"ד)
/ ת"ל
3.11.339/01
8.15 מעלות שיעורים בספר שופטים, לכיתה ט' (ממ"ד) / ת"ל 3.11.340/00
  מעלות שיעורים בספר שופטים,לכיתה
ט',למורה(ממ"ד)/ת"ל
3.11.340/01
3.12 תורה שבעל-פה
16.55 מחת"ב כבוד ומורא - פרקים בתושב"ע / מ' ארנד ** 3.12.009/00
    חוברת לעבודה עצמית ל"אילו מציאות" / 3.12.010/00
6.80 מחת"ב נ' שטיינברגר * *
7.15 המפ"ה אגדות המקרא, פס קול, לכיתה ח' (ממ') / המפ"ה
**
3.12.312/00
8.25 מעלות אגדות המקרא, לתלמיד בכיתה ח' (ממ') / ת"ל ** 3.12.313/00
5.65 מעלות אגדות המקרא, מדריך למורה (ממ') / ת"ל ** 3.12.314/00
7.80 מעלות המשנה וחכמיה, לכיתה ז' (ממ') / ת"ל ** 3.12.315/00
6.00 מעלות והיה לך לאות, לכיתה ז' (ממ') / ת"ל ** 3.12.317/00
    והגדת לבנך (עיונים בהגדה של פסח), 3.12.319/00
5.00 מעלות כיתה ז' (ממ') / ת"ל **
6.20 מעלות והגדת לבנך, מדריך למורה (ממ') / ת"ל ** 3.12.320/00
3.30 מעלות פרקי אבות, לכיתה ח' (ממ') / ת"ל ** 3.12.321/00
8.00 מעלות פרקי אבות, מדריך למורה (ממ') / ת"ל ** 3.12.322/00
6.00 מעלות פרקי אבות א', ערכו של היחיד (ממ') / ת"ל ** 3.12.323/00
5.90 מעלות פרקי תפילה, לכיתה ז' (ממ') / ת"ל ** 3.12.324/00
5.50 מעלות דיני שומרים, לכיתה ט' (ממ') / ת"ל ** 3.12.326/00
4.65 מעלות השבת אבדה, לכיתה ט' (ממ') / ת"ל ** 3.12.328/00
6.50 מעלות דיני עבודה, לכיתה ט' (ממ') / ת"ל ** 3.12.330/00
    שמחת בית השואבה והושענא רבה לתלמיד 3.12.332/00
9.75 מעלות בחטה"ב (ממ') / ת"ל **
4.80 מעלות ל"ג בעומר, לכיתה ח' (ממ') / ת"ל ** 3.12.332/01
29.45 מעלות תפילין, לכיתות ז' בנים (ממ"ד) / ב"א + ת"ל ** 3.12.333/00
    המצוות התלויות בארץ, מבחר מקורות, לכיתה ז' 3.12.336/00
15.25 מעלות (ממ"ד) / ב"א + ת"ל **
4.15 מעלות צער בעלי-חיים, לכיתה ז' (ממ"ד) / ב"א + ת"ל ** 3.12.341/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
8.40 מעלות אהבת הרע, לכיתות ו'-ח' (ממ"ד) / ב"א + ת"ל ** 3.12.343/00
6.80 מעלות מגילה (מהדורה חדשה) (ממ"ד) / ב"א + ת"ל 3.12.344/00
    אבות ובנים, לכיתות ח'-ט' (ממ"ד), בנים / 3.12.350/00
9.15 מעלות ב"א + ת"ל **
7.10 מעלות ימי הפורים, לכיתות ז'-ח' (ממ"ד) / ב"א + ת"ל ** 3.12.352/00
    עבודה שבלב (על התפילה), לכיתות ח'-ט', מהדורה 3.12.354/00
21.70 מעלות חדשה (ממ"ד), בנות / ב"א + ת"ל **
    לבית אבותם, לכיתות ח'-ט' (ממ"ד), בנות / 3.12.356/00
3.60 מעלות ב"א + ת"ל **
13.15 מעלות עבודה ומסחר, לכיתות ט'-י' (ממ"ד) / ב"א + ת"ל 3.12.357/00
    אלימות - אוסף מקורות, לכיתות ט'-י"ב 3.12.365/00
7.00 מעלות (ממ' וממ"ד) / ת"ל **
11.05 מעלות ספרות השו"ת / ב"א + ת"ל* 3.12.371/00
11.85 מעלות לשנת שמיטה / ב"א + ת"ל 3.12.372/00
    פרקי משנה: בבא מציעא ובבא בתרא, לכיתה ז' / 3.12.373/00
17.35 מעלות ב"א + ת"ל
    שניים אוחזין - מונחים, מושגים וסוגיות בתלמוד, 3.12.901/00
36.60 טח"י דפי עבודה לתלמיד, לכיתות ז'-ט' / ב' דומוביץ **
36.45 טח"י שניים אוחזין, תדריך למורה / ב' דומוביץ ** 3.12.902/00
    מאגרי מידע ביהדות, חלק ב', ממ"ד, מדריך למורה
/
3.12.903/00
26.30 מעלות בר אילן + ת"ל
3.16 נושאים בין תחומיים ביהדות
25.80 מעלות הגדות של פסח - מכלול יופי כזה / ת"ל 3.16.300/00
4.60 מעלות פרשת השבוע, ערכה, מדריך למורה / ת"ל 3.16.301/00
11.10 מעלות בר מצווה, מה לי ולמצוות, מדריך למורה/ת"ל 3.16.302/00
    דרכים אל השער הנפתח, ראש השנה ויום
הכיפורים,
3.16.303/00
14.00 מעלות ממ', מדריך למורה / ת"ל, המינהל לחינוך ערכי
3.22 דקדוק וידיעת הלשון
21.90 דביר ילקוט תיקוני לשון / ח' מגיד ** 3.22.007/00
14.35 קרני דקדוק ולשון, לכיתה ח' / י' קליינמן ** 3.22.009/00
60.95 דביר לשוננו, לכיתה ט' / ח' מגיד ** 3.22.024/00ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
47.10 רכס ידיעת הלשון, חלק א', לחטה"ב / ר' קבלי* 3.22.027/00
47.10 רכס ידיעת הלשון, מדריך למורה / ר' קבלי* 3.22.028/00
15.80 מט"ח עיין ערך לשון, ספר תורת ההגה, ז' / מט"ח 3.22.029/00
6.85 מט"ח עיין ערך לשון, חוברת תרגול לתורת ההגה / מט"ח 3.22.030/00
8.85 מט"ח עיין ערך לשון, מדריך למורה, תורת ההגה / ת"ל 3.22.031/00
17.00 מט"ח עיין ערך לשון, תורת הצורות, א' / ש' אבינון 3.22.031/01
    עיין ערך לשון, תורת הצורות, א', חוברת עבודה / 3.22.031/02
12.50 מט"ח ש' אבינון
    עיין ערך לשון, תורת צורות, א', מדריך למורה / 3.22.031/03
9.55 מט"ח ש' אבינון
24.20 מט"ח עיין ערך לשון, הגה וצורות, ב' 3.22.031/04
14.50 מט"ח עיין ערך לשון, הגה וצורות, ב', מדריך למורה 3.22.031/05
18.25 מט"ח עיין ערך לשון, הגה וצורות, ב', חוברת תרגול 3.22.031/06
28.85 מט"ח הבעה, מכותב לקורא, חלק א', לכיתות ז'-ח' / ש'
ברוש
3.22.032/00
28.85 מט"ח הבעה, מכותב לקורא, חלק ב', לכיתות ח'-ט' / ש'
ברוש
3.22.033/00
33.40 מט"ח הבעה, מכותב לקורא, חלק ג', לכיתה ט' / ש' ברוש 3.22.034/00
    הבעה, מכותב לקורא, מדריך למורה, חלקים א'-ג', 3.22.034/01
18.65 מט"ח לכיתות ז'-ט'
12.70 מט"ח הבעה, מכותב לקורא, לקט מאמרים / מט"ח 3.22.035/00
41.85 חורב דקדוק ותחביר קלים, לכיתות ז'-ט', לתלמיד / י'
צדקה
3.22.034/00
    דקדוק ותחביר קלים, לכיתות ז'-ט', מדריך למורה / 3.22.036/01
14.60 חורב י' צדקה
28.90 מט"ח תחביר / דורית רביד 3.22.400/00
21.20 מט"ח תחביר וחוברת עבודה / דורית רביד 3.22.400/02
61.35 אורט יסודות תורת ההגה / דבורה הרפז, יעקב שביט 3.22.600/00
48.80 אורט תחביר המשפט - א' / דבורה הרפז, יעקב שביט 3.22.601/00
76.35 אורט תחביר המשפט - ב' / דבורה הרפז, יעקב שביט 3.22.602/00
לשון והבעה לרמה א' בביה"ס
הממ' והממ"ד
7.05 מעלות פרקי דגש / ת"ל ** 3.22.310/00
21.15 מעלות פרקי תנועה, לכיתות ט'-י' / ת"ל ** 3.22.313/00
6.55 מעלות ההסבר / ת"ל ** 3.22.315/00ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
לשון והבעה לרמה ב' בביה"ס
הממ' והממ"ד
12.90 מעלות בניינים ומשקלים / ת"ל ** 3.22.319/00
7.55 מעלות כיצד מסכמים? / ת"ל ** 3.22.324/00
10.25 מעלות כיצד משיבים? / ת"ל ** 3.22.324/01
לשון והבעה - חומר משותף לכל הרמות+
חומר העשרה (ממ' וממ"ד)
9.00 מא"ה קוביות קסם, משחק להבנת עקרון השורש / ת"ל
**
3.22.335/00
13.25 מא"ה דומינו לגזרות הנחות, משחק / ת"ל ** 3.22.336/00
7.15 המפ"ה דקדוק על הגל הקל, קלטת / המפ"ה ** 3.22.339/00
17.85 רכגולד אשכולות - לקסיקון למונחים בהבנה ובהבעה /
ת"ל*
3.22.339/01
21.05 מעלות משני צדי המבע / ת"ל* 3.22.339/02
36.05 מעלות במבט כולל / ת"ל 3.22.339/03
סיפור וחיזוק הקריאה (שח"ק) /
ת"ל + האגף לרווחה + מט"ח
שם הסדרה: מובן מאליו
15.25 מט"ח אלוף הגוזמאים ** 3.22.340/00
15.25 מט"ח מה קרה לבוי ג'ורג' ? ** 3.22.341/00
15.25 מט"ח איריס ** 3.22.342/00
15.25 מט"ח חץ בלב ** 3.22.343/00
15.25 מט"ח סיבה למסיבה ** 3.22.344/00
15.25 מט"ח מעבר לחושים ** 3.22.345/00
15.25 מט"ח הזמנה לקרקס ** 3.22.346/00
15.25 מט"ח חכמי חלם ** 3.22.347/00
15.25 מט"ח ממחר דיאטה ** 3.22.348/00
15.25 מט"ח עבודה בעיניים ** 3.22.349/00
15.25 מט"ח טיסה בחלל ** 3.22.350/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
15.25 מט"ח חלומות מתוקים ** 3.22.351/00
15.25 מט"ח אל עצמי ** 3.22.352/00
15.25 מט"ח כלבים ** 3.22.353/00
9.35 מט"ח מובן מאליו: מדריך למורה מס' 1 ** 3.22.354/00
9.35 מט"ח מובן מאליו: מדריך למורה מס' 2 ** 3.22.355/00
9.35 מט"ח מובן מאליו: מדריך למורה מס' 3 ** 3.22.356/00
9.35 מט"ח מובן מאליו: מדריך למורה מס' 4 ** 3.22.357/00
עידוד הקריאה
    כל קורא, מדריך לקריאה מונחית בחטיה"ב,
למורה /
3.22.358/00
44.90 רמות ת"ל + נטע **
12.90 רמות כל קורא, חוברת פעילויות, א' / ת"ל + נט"ע ** 3.22.359/00
12.90 רמות כל קורא, חוברת פעילויות, ב' / ת"ל + נטע ** 3.22.360/00
12.90 רמות כל קורא, חוברת פעילויות, ג' / נט"ע + ת"ל ** 3.22.361/00
    כיף הקריאה הטובה, רשימת ספרים לקריאה
עצמית
3.22.362/00
13.70 רכגולד ומודרכת למורים + כרזה לתלייה בכיתה / ת"ל +
נטע
3.23 לשון, הבעה והבנת הנקרא
    שיעורים ושערים, לכיתה ז' / ע' אלון, ד' קרח-שגב, 3.23.001/00
44.35 רכס ל' טל*
    שיעורים ושערים, מדריך למורה / ע' אלון, ד'
קרח-שגב,
3.23.002/00
44.35 רכס ל' טל*
    "דיבור בציבור", לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה /
3.23.004/00
31.00 מודן צפורה שפירא
    "דיבור בציבור", לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה ,
3.23.004/01
38.50 מודן מדריך למורה / צפורה שפירא
תחומי חיים והבנת הנקרא לרמה ב'
5.50 מעלות בין אדם לאדם, חלק א' / ת"ל + עליית הנוער ** 3.23.338/00
3.75 מעלות בין אדם לאדם, חלק ב' / ת"ל + עליית הנוער ** 3.23.339/00
7.15 המפ"ה בין אדם לאדם, קלטת / ת"ל + עליית הנוער ** 3.23.340/00
    תרגילים לטיפוח הבנת הנקרא וחשיבה ביקורתית,
א' /
3.23.341/00
5.85 גסטליט נט"ע **
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    תרגילים לטיפוח הבנת הנקרא וחשיבה ביקורתית,
א'
3.23.342/00
2.75 גסטליט מדריך למורה / נט"ע **
    תרגילים לטיפוח הבנת הנקרא וחשיבה ביקורתית,
ב' /
3.23.343/00
5.85 גסטליט נט"ע **
    תרגילים לטיפוח הבנת הנקרא וחשיבה ביקורתית,
ב',
3.23.344/00
2.75 גסטליט מדריך למורה / נט"ע **
    תרגילים לטיפוח הבנת הנקרא וחשיבה ביקורתית, 3.23.345/00
5.85 גסטליט ג'/נט"ע**
    תרגילים לטיפוח הבנת הנקרא וחשיבה ביקורתית,
ג',
3.23.346/00
2.75 גסטליט מדריך למורה / נט"ע **
לשון, הבעה ונושאים בין-תחומיים בחינוך
מיוחד, פרויקט יח"ס / אונ' ת"א
4.30 מעלות תאר אותי / ת"ל ** 3.23.350/00
12.45 המפ"ה נספח להבעה ולתיאור (2 קלטות) / ת"ל ** 3.23.351/00
3.50 מעלות , הוראות לפניך! / ת"ל ** 3.23.352/00
12.35 מעלות מה השאלה?, לתלמיד / ת"ל ** 3.23.354/00
12.60 רכגולד הסדרה הכחולה, מדריך למורה / ת"ל ** 3.23.355/01
46.00 רמות אני ואנחנו, ב', מקראה לכיתות ה', ו'-ז' ** 3.23.378/00
48.85 רמות אני ואנחנו, ב', למורה ** 3.23.379/00
19.90 רמות עולם אחד 3.23.380/00
22.75 רמות עולם אחד, מדריך למורה 3.23.381/00
    להתהלך בארץ, מקראה במולדת, לכיתות ו'-ט' 3.23.382/00
37.80 רמות (ממ' ממ"ד)
12.15 רמות להתהלך בארץ, חוברת עבודה 3.23.383/00
20.25 רמות להתהלך בארץ, מדריך למורה 3.23.384/00
3.24 ספרות
6.05 שוקן מבחר סיפורי עגנון (ממ' וממ"ד) / נ' גינתון, צ'
מסד
3.24.015/00
13.45 מפ' אונ' אגדות, מעשיות וסיפורי עם (מקראה) / ר' צדקה
**
3.24.017/00
32.20 חורב פרקי ספרות, לכיתה ז', מדריך למורה / ר' צדקה
**
3.24.022/00


קדימה
אחורה
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(ג), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999