6. דרכי הוראה
6.3 ספרי לימוד
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התש"ס לכיתות י'-י"ב' (חלק 2)
בפיקוח משרד החינוך התרבות והספורט
(נט)6.3‎-6

ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
13.70 מל"מ י-ם רבייה בצמחים ובבעלי חיים, לתלמיד ** 4.53.307/00
8.40 מל"מ י-ם רבייה בצמחים ובבעלי חיים, מדריך למורה ** 4.53.308/00
ביולוגיה כללית / מל"מ י-ם
    לקט בעיות למעבדה חוקרת בביולוגיה, חלק ט' 4.53.309/00
14.85 מל"מ י-ם
לכיתות י"א-י"ב
    לקט בעיות למעבדה חוקרת בביולוגיה, חלק ט', 4.53.309/01
17.10 מל"מ י-ם
מדריך למורה
13.90 מל"מ י-ם
לקט בעיות למעבדה, 2, 3 י"ל, חלק ד', לתלמיד 4.53.310/00
7.40 מל"מ י-ם
לקט בעיות למעבדה, 2, 3 י"ל, חלק א', לתלמיד
**
4.53.311/00
7.40 מל"מ י-ם
לקט בעיות למעבדה, 2, 3, י"ל, חלק ב', לתלמיד
**
4.53.311/01
7.40 מל"מ י-ם
לקט בעיות למעבדה, 2, 3 י"ל, חלק ג', לתלמיד 4.53.311/02
40.65 מל"מ י-ם
לקט מאמרים לנושא יחסי גומלין 4.53.312/00
17.10 מל"מ י-ם
אבולוציה - אסופה, דפי עזר למורה 4.53.313/00
8.40 מל"מ י-ם
לקט בעיות למעבדה חוקרת, כרך ז', לתלמיד * 4.53.313/02
17.60 מל"מ י-ם
לקט בעיות למעבדה חוקרת, כרך ז', למורה * 4.53.313/03
54.65 מל"מ י-ם
המים בטבע ובסביבת האדם / בן חור 4.53.314/00
21.90 מל"מ י-ם
פרקים במיקרוביולוגיה ** 4.53.319/00
26.90 מל"מ י-ם
פרקים במיקרוביולוגיה, מדריך למורה ** 4.53.319/01
39.60 מל"מ י-ם
פרקים במיקרוביולוגיה, מעבדות ** 4.53.319/02
47.20 מל"מ י-ם
פרקים במיקרוביולוגיה, מעבדות, מדריך למורה **
4.53.319/03
27.85 מל"מ י-ם
חיידקים ונגיפים, לתלמיד (נספח למורה יינתן
חינם) **
4.53.323/00
22.30 מל"מ י-ם
חיידקים ומיקרואורגניסמים אחרים, ספר מעבדה
**
4.53.324/00
    התא, אחידות בעולם החי, מהדורה חדשה / 4.53.325/00
21.05 מל"מ י-ם
ת"ל + מל"מ י-ם **
    התא, אחידות בעולם החי, פרקי הרחבה / ת"ל +
4.53.326/00
9.70 מל"מ י-ם
מל"מ י-ם **
    פרקים בתורשה, מהדורה משוכתבת / ת"ל + 4.53.327/00
33.40 מל"מ י-ם
מל"מ י-ם **
13.80 מל"מ י-ם
פרקים בתורשה, מדריך למורה / ת"ל + מל"מ
י-ם *
4.53.327/01
    פרקים בפיסיולוגיה של בע"ח לתלמיד (מהדורה
חדשה,
4.53.328/00
27.85 מל"מ י-ם
מתוקנת ומשוכתבת) **
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    פרקים בפיסיולוגיה של בע"ח (מהדורה חדשה), 4.53.329/00
34.80 מל"מ י-ם
למורה **
13.70 מל"מ י-ם
פרקים בפיסיולוגיה של בע"ח, מעבדה ** 4.53.330/00
24.25 מל"מ י-ם
פרקים בפיסיולוגיה של גוף האדם ** 4.53.330/01
6.50 מל"מ י-ם
מושגי יסוד במחקר מדעי, לתלמיד ** 4.53.334/00
6.50 מל"מ י-ם
מושגי יסוד במחקר מדעי, למורה ** 4.53.335/00
13.30 מל"מ י-ם
הגדרת צמחים, לתלמיד (מהדורה משוכתבת) ** 4.53.335/01
21.05 מל"מ י-ם
תקשורת כימית בין תאים, לתלמיד ** 4.53.336/00
7.00 מל"מ י-ם
תקשורת כימית בין תאים, מדריך למורה ** 4.53.337/00
13.70 מל"מ י-ם
מנגנוני פיקוח על הצמחים, לתלמיד ** 4.53.338/00
13.70 מל"מ י-ם
מנגנוני פיקוח על צמחים, למורה ** 4.53.339/00
72.55 מל"מ י-ם
פרקים בהתנהגות בעלי חיים / לב-ינאי, טרקל 4.53.340/00
25.40 מל"מ י-ם
כרומוזומים ותורשה ** 4.53.340/01
52.15 מל"מ י-ם
גנטיקה ** 4.53.340/02
26.15 מל"מ י-ם
חילופי חומרים בייצורים חיים, לכיתה י' ** 4.53.340/05
25.05 מל"מ י-ם
רבייה באדם * 4.53.340/06
47.80 מל"מ י-ם
תקשורת בצמחים 4.53.340/07
59.65 מל"מ י-ם
אבולוציה - אסופת מאמרים 4.53.340/09
53.70 מל"מ י-ם
פרקים באקולוגיה, לתלמיד 4.53.340/10
56.05 מל"מ י-ם
פרקים באקולוגיה, מדריך למורה/אמיר 4.53.341/01
178.70 מל"מ י-ם
אוגדן ניסויים בביולוגיה, מדריך למורה/הירש
ורטהימר
4.53.342/01
חומר עזר למורה
33.10 מל"מ י-ם
הוראת הפוטוסינתזה, למורה + אוגדן תרגילים
לתלמיד
4.53.348/01
חומר העשרה
33.80 מל"מ י-ם
האדם בגישה ההוליסטית (משוכתבת) 4.53.356/00
11.55 מל"מ י-ם
משחק מחזור הדם ** 4.53.357/00
    ואלה תולדות, אירועים בתולדות הביולוגיה
ובמדעים
4.53.358/01
11.05 מל"מ י-ם
קרובים **
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
לומדות מחשב בביולוגיה
157.20 מל"מ י-ם מוטגנים ומוטציות (מ- DNAלחלבון) 4.53.367/02
157.20 מל"מ י-ם גידול חיידקים 4.53.367/03
118.25 מל"מ י-ם מדור לדור 4.53.367/04
118.25 מל"מ י-ם תהליכים - אנזימים 4.53.367/05
מעבדה ממוחשבת
    מעקב אחרי נשימת שמרים באמצעות חיישני 4.53.367/06
15.10 מל"מ י-ם
טמפרטורה
    לקט בעיות למעבדה חוקרת בשילוב גיליון
אלקטרוני/
4.53.368/00
16.60 מל"מ י-ם
שפר, גרינספלד
ביולוגיה חקלאית
9.85 מל"מ י-ם
פרקי יסוד - ביולוגיה כמותית, לתלמיד / מל"מ
י-ם
4.53.373/00
9.85 מל"מ י-ם
פרקי יסוד - ביולוגיה כמותית, למורה / מל"מ
י-ם
4.53.374/00
    אנרגיה וגלגוליה בעולם הצומח והחי, לתלמיד / 4.53.377/00
13.70 מל"מ י-ם
מל"מ י-ם **
4.54 פיזיקה
    פרקי חשמל ומגנטיות, חלק א', חשמל, 4.54.302/00
  מל"מ/ ספר + C.D/צבי גלר, קורינה פולינגר
47.60 מכון ויצמן
    פרקי מכניקה לכיתות י'-י"א (ל-2‎-3 יחידות) / 4.54.303/00
8.00 מכון ויצמן מל"מ רחובות **
15.30 מכון ויצמן מכניקה לריאליסטים / מל"מ רחובות ** 4.54.304/00
15.00 מכון ויצמן אור וגלים (ל-2‎-3 יחידות) / מל"מ רחובות ** 4.54.305/00
45.70 מכון ויצמן אור וגלים, מדריך למורה, חלק א' / מל"מ
רחובות **
4.54.306/00
34.75 מכון ויצמן אור וגלים, מדריך למורה, חלק ב' / מל"מ
רחובות **
4.54.306/01
    אור וגלים: לקט מאמרים מתוך "גיליונות"
ו"תהודה" /
4.54.306/02
16.05 מכון ויצמן מל"מ רחובות **
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
10.35 מכון ויצמן חשמל ומגנטיות (ל-3 יחידות) / מל"מ רחובות
**
4.54.307/00
    גלים ואופטיקה פיסיקלית (ל-4‎-5 יחידות) / 4.54.308/00
8.90 מכון ויצמן מל"מ רחובות **
5.85 מכון ויצמן מעגלי זרם חילופין (ל-5 יחידות) / מל"מ
רחובות **
4.54.309/00
  מל"מ/ חקר מודרך בפיסיקה / עדי רוזן, דוד סלע 4.54.310/00
21.40 מכון ויצמן
    אנרגיה - הבעיה, מקורות והפקה (1‎-2 יח'
לימוד) /
4.54.311/00
7.25 מכון ויצמן מל"מ רחובות **
    אנרגיה - הבעיה, מקורות והפקה, מדריך
למורה /
4.54.312/00
40.60 מכון ויצמן מל"מ רחובות *
9.25 מכון ויצמן ניסויים מתקדמים בפיסיקה, לתלמיד / מל"מ
רחובות **
4.54.313/00
24.05 מכון ויצמן פרקים באלקטרומגנטיות / מל"מ רחובות ** 4.54.314/00
32.00 מכון ויצמן פרקים באסטרופיסיקה / מל"מ רחובות ** 4.54.314/01
13.90 מכון ויצמן ארגון מושגים באלקטרומגנטיות / מל"מ
רחובות **
4.54.315/00
    הפיסיקה בשירות האבחון הרפואי, נושא
בחירה
4.54.316/00
16.70 מכון ויצמן ל-5 י"ל / מל"מ רחובות **
    הפיסיקה בשירות האבחון הרפואי, מדריך
למורה /
4.54.317/00
40.90 מכון ויצמן מל"מ רחובות **
8.20 מכון ויצמן האטום הגרעין (1‎-2 יח' לימוד) / מל"מ
רחובות **
4.54.318/00
42.30 מכון ויצמן האטום והגרעין, מדריך למורה / מל"מ
רחובות **
4.54.318/01
13.35 מכון ויצמן פיסיקה - מבחני בגרות (3 יח' לימוד) / מל"מ
רחובות **
4.54.319/01
    פיסיקה - מבחני בגרות (4‎-5 יח' לימוד) /
מל"מ
4.54.320/00
27.05 מכון ויצמן רחובות **
    לקט ניסויים בפיסיקה, לתלמידי י"א-י"ב /
מל"מ
4.54.321/01
15.40 מכון ויצמן רחובות **
26.00 מכון ויצמן מבוא לתרמודינמיקה / מל"מ רחובות ** 4.54.322/00
    נושאים בפיסיקה של המאה ה-20, לכיתות
י"א-י"ב /
4.54.322/02
50.64 מכון ויצמן מל"מ רחובות *
    פרקי חשמל ומגנטיות, חלק א', חשמל, ספר
+
4.54.323/00
  מל"מ/ חוברת פעילות + C.D./גלר, פולינגר
GG79.30 GGמכון
ויצמן
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
52.45 מכון ויצמן פרקים במכניקה ניוטונית, חלק א' 4.54.324/00
35.65 מכון ויצמן פרקים במכניקה ניוטונית, חלק ב' 4.54.325/00
  מל"מ/ מדריך לפיזיקה של המאה ה-20, מדריך
למורה
4.54.326/00
15.45 מכון ויצמן
  מל"מ/ לייזרים ויישומיהם 4.54.327/00
68.80 מכון ויצמן
4.55 כימייה
    כימייה לביה"ס התיכון, חלקים א'+ב'+ג', ספר
לתלמיד /
4.55.001/00
41.90 קווים ע' מנזצורולה
    כימייה לביה"ס התיכון, חלקים א'+ב'+ג', מדריך
למורה/
4.55.001/01
42.80 קווים ע' מנזצורולה
43.90 המחברת מה, כמה ולמה בכימייה, חלק א' / ת' רגר ** 4.55.004/00
    מה, כמה ולמה בכימייה, חלק א', מדריך למורה
/
4.55.005/00
62.85 המחברת ת' רגר **
    כימייה לבית הספר התיכון, כרך ג', לכיתה י"ב /
4.55.302/00
8.75 מכון ויצמן מל"מ רחובות **
81.15 מכון ויצמן כנ"ל, מדריך למורה (כרך ב'-ג') / מל"מ רחובות
*
4.55.303/00
  מל"מ/ הברום ותרכובותיו, קלטת - 30 דקות + חוברת
הדרכה
4.55.304/03
181.90 מכון ויצמן
    פנים חדשות במראה (חוב' ללמידה יחידנית) /
4.55.305/00
1.50 מכון ויצמן מל"מ רחובות **
7.40 מכון ויצמן אנרגיה כימית / מל"מ רחובות ** 4.55.308/00
  מל"מ/ סיור לימודי במפעלי ים המלח, חוברת עבודה 4.55.309/02
10.25 מכון ויצמן
  מל"מ/ ים המלח - מקור חיים, קלטת - 30 דקות 4.55.309/03
246.10 מכון ויצמן

    מקרומולקולות (ל-5 יח' לימוד), לכיתה י"ב / 4.55.313/00
12.80 מכון ויצמן רחובות מל"מ **
0.70 מכון ויצמן מקרומולקולות, דפי עבודה / מל"מ רחובות **
4.55.314/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
  מל"מ/ אינטראקציה בין קרינה לחומר 4.55.315/00
35.75 מכון ויצמן
20.25 מכון ויצמן הברום ותרכובותיו / מל"מ רחובות ** 4.55.320/01
  מל"מ/ מוצרים של התעשייה הכימית, לקט נתונים 4.55.321/00
19.85 מכון ויצמן

    לקט בחינות בגרות בכימייה (3 ו-4 יחידות
לימוד) /
4.55.322/00
11.15 מכון ויצמן מל"מ רחובות **
    לקט בחינות בגרות בכימייה, השלמה ליחידה
חמישית /
4.55.322/02
13.90 מכון ויצמן מל"מ רחובות **
18.80 מכון ויצמן לקט שאלות רבות-בררה / מל"מ רחובות ** 4.55.323/00
8.05 מכון ויצמן שיווי משקל כימי / מל"מ רחובות ** 4.55.326/00
13.90 מכון ויצמן סוכרים - מתוק מדבש / מל"מ רחובות ** 4.55.328/00
22.30 מכון ויצמן מדריך לסיור בתעשייה כימית / מל"מ רחובות
**
4.55.329/01
17.90 מכון ויצמן כימייה של תאים חשמליים / מל"מ רחובות ** 4.55.329/02
עזרי לימוד בכימייה / מל"מ רחובות /
מכון ויצמן
    כימשחק, מערכת משחקים לימודיים להוראת
מושגים
4.55.330/00
21.05 מכון ויצמן כמותיים בכימייה, לכיתות י'-י"ב / מל"מ
רחובות **
    טבלות יונים (חלקית), פנקס בן 40 עותקים / 4.55.331/00
4.45 מכון ויצמן מל"מ רחובות **
    מערכת מחזורית, פנקס בן 40 עותקים / 4.55.332/00
8.40 מכון ויצמן מל"מ רחובות **
69.60 מכון ויצמן משחכימים (ספר משחקים בכימייה) / מל"מ
רחובות **
4.55.332/01
    הכימייה אתגר (פרקים א'-י'), יחידת לימוד
ראשונה,
4.55.342/00
36.30 מכון ויצמן כולל חומר עזר לכיתה י' / מל"מ רחובות **
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
הכימייה אתגר
    הכימייה אתגר, חומר עזר לתלמיד לחלק ראשון
/
4.55.343/00
4.55 מכון ויצמן
מל"מ רחובות **
    הכימייה אתגר, מדריך למורה לפרקים א'-י' / 4.55.344/00
41.75 מכון ויצמן
מל"מ רחובות **
    הכימייה אתגר (פרק י"א), אנרגיה ותגובות
כימיות /
4.55.345/00
10.30 מכון ויצמן
מל"מ רחובות **
    הכימייה אתגר (פרק י"ב), שיווי משקל ותגובות
כימיות/
4.55.346/00
14.90 מכון ויצמן
מל"מ רחובות
    הכימייה אתגר, פרקים י"א -י"ב, מדריך למורה /
4.55.346/01
13.50 מכון ויצמן
מל"מ רחובות
6.05 מכון ויצמן הכימייה אתגר - ספר נתונים / מל"מ רחובות * 4.55.346/02
10.00 מכון ויצמן הכימייה אתגר - תעשיית האמוניה / מל"מ
רחובות *
4.55.346/03
    הכימייה אתגר - תעשיית האמוניה, מדריך
למורה /
4.55.346/04
10.45 מכון ויצמן מל"מ רחובות
47.15 מכון ויצמן הכימייה אתגר - תרכובות הפחמן / מל"מ
רחובות *
4.55.346/05
    הכימייה אתגר - תרכובות הפחמן, מדריך למורה
/
4.55.346/06
27.30 מכון ויצמן מל"מ רחובות
13.10 מכון ויצמן הכימייה אתגר - תרמודינמיקה / מל"מ רחובות 4.55.346/07
    הכימייה אתגר - תרמודינמיקה, מדריך למורה / 4.55.346/08
13.50 מכון ויצמן מל"מ רחובות
    הכימייה אתגר - כימייה של תאים חשמליות, 4.55.346/09
17.90 מכון ויצמן מדריך למורה / מל"מ רחובות
22.00 מכון ויצמן הכימייה אתגר - והחלבון הזה הוא אני / מל"מ
רחובות
4.55.346/10
הסדרה "כימייה בחברה מודרנית" (ל-2‎-3 יח')
13.70 מל"מ י-ם תהליכים ופירושים בשפת האטומים / מל"מ י-ם
**
4.55.347/00
    תהליכים ופירושים בשפת האטומים, למורה / 4.55.348/00
8.40 מל"מ י-ם מל"מ י-ם **
17.50 מל"מ י-ם מים / מל"מ י-ם ** 4.55.351/00
36.45 מל"מ י-ם תגובות כימיות, מדוע וכיצד? / מל"מ י-ם 4.55.355/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
24.55 מל"מ י-ם תרכובות פחמן ואבות המזון / מל"מ י-ם ** 4.55.357/00
4.56 גיאולוגיה
    כדור הארץ - חומרים, מבנה, תהליכים, לכיתות
י'-י"ב /
4.56.001/00
53.60 כתר ע' פלכסר, ע' ילין-דרור
    כדור הארץ - חומרים, מבנה, תהליכים, מדריך
למורה
4.56.001/01
5.60 כתר לכיתות י'-י"ב / ע' פלכסר, ע' ילין-דרור
14.10 מכון ויצמן
משחק הזיכרון לזיהוי סלעים / מל"מ רחובות ** 4.56.302/00
13.05 מכון ויצמן
רמי סלעים / מל"מ רחובות * 4.56.302/01
17.95 מכון ויצמן
רביעיות סלעים / מל"מ רחובות * 4.56.302/02
13.05 מכון ויצמן
פאזל, מבנים גיאולוגיים / מל"מ רחובות * 4.56.302/03
    ערכת קס"מ ישראל - ערכה לזיהוי קרקעות,
סלעים
4.56.302/04
90.10 מכון ויצמן ומינרליים / מל"מ רחובות *
סיורים גיאולוגיים
9.25 מכון ויצמן מסלול: מהשפלה אל ההר / מל"מ רחובות ** 4.56.303/00
8.40 מכון ויצמן מסלול: מישור החוף ויהודה / מל"מ רחובות
**
4.56.304/00
8.40 מכון ויצמן מסלול: חוף פולג / מל"מ רחובות ** 4.56.305/00
11.15 מכון ויצמן מסלול: מההר אל הבקע / מל"מ רחובות ** 4.56.306/00
מיני פלקטים למורה
52.15 מכון ויצמן סיור, אזור אילת - תמנע / מל"מ רחובות ** 4.56.307/00
62.45 מכון ויצמן סיור, מהשפלה אל ההר / מל"מ רחובות ** 4.56.308/00
69.50 מכון ויצמן סיור, מישור החוף / מל"מ רחובות ** 4.56.309/00
48.70 מכון ויצמן סיור, מההר אל הבקע / מל"מ רחובות ** 4.56.310/00
לימודי הסביבה
24.50 מעלות חיים וסביבה, פרקי מבוא בלימודי הסביבה / ת"ל 4.57.300/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
4.58 מדע וטכנולוגיה לחט"ע
41.75 מל"מ י-ם הכול בסדר / ר' גיא, י' להבי, ע' אבידור 4.58.800/00
22.45 מל"מ י-ם הכול בסדר, מדריך למורה / ר' גיא, י' להבי, ע'
אבידור
4.58.800/01
41.75 מל"מ י-ם אור, צבע וראייה / ר' גיא, מ' הלפר, י' אורעד 4.58.801/00
    אור, צבע וראייה, מדריך למורה / ר' גיא, מ'
הלפר,
4.58.801/01
22.45 מל"מ י-ם י' אורעד
  מל"מ/ אנרגיה והאדם / רות בן צבי 4.58.802/00
38.00 מכון ויצמן
  מל"מ/ אנרגיה והאדם, מדריך למורה / רות בן צבי 4.58.802/01
  83.45 Jמכון ויצמן
  מל"מ/ המדע כיישות מתפתחת / רחל ממלוק 4.58.803/00
  25.70 Jמכון ויצמן
    המדע כיישות מתפתחת, מדריך למורה / 4.58.803/01
  מל"מ/ רחל ממלוק
  80.25 Jמכון ויצמן
4.59 מדעי החיים והחקלאות לבית הספר החקלאי
3.75 רכגולד מזיקים בחקלאות / ת"ל ** 4.59.301/00
9.25 רכגולד הזנה ועיכול בבני אדם ובבעלי חיים / ת"ל ** 4.59.302/00
11.10 רכגולד הזנה וייצור בצמח / ת"ל ** 4.59.304/00
4.15 רכגולד הסביבה הכלכלית, חלק א' / ת"ל ** 4.59.305/00
26.80 רכגולד מערכות הובלה בעולם החי והצומח, לתלמיד /
ת"ל **
4.59.306/00
31.60 רכגולד רבייה באדם, בבעלי חיים ובצמחים / ת"ל ** 4.59.308/00
49.25 רכגולד מחלות ומזיקים בצמחים / ת"ל ** 4.59.309/00
12.20 רכגולד השבחה וטיפוח, לתלמיד / ת"ל ** 4.59.310/00
5.40 רכגולד יומן עבודה והכשרה, לתלמיד / ת"ל ** 4.59.311/00
10.50 רכגולד ספר המעבדות במדעי החיים והחקלאות / ת"ל **
4.59.312/00
    מבחני בגרות במעבדה, ברמה של 3‎-5 י"ל, 4.59.312/01
15.10 רכגולד תשמ"ב-תש"ן, חלק א' / ת"ל
    מבחני בגרות במדעי החיים והחקלאות, שאלות 4.59.312/02
13.55 רכגולד ותשובות, 3 ו-5 י"ל, תשמ"ב-תש"ן, חלק ב' / ת"ל
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    מושגי יסוד למעבדה במדעי החיים והחקלאות
לרמה
4.59.313/00
15.10 רכגולד של 3 ו-5 י"ל / ת"ל
45.25 מעלות תזונה באדם ובבעלי חיים / ת"ל 4.59.314/00
9.50 מעלות תזונה באדם ובבעלי חיים, מדריך למורה / ת"ל 4.59.314/01
34.50 מעלות גורמי מחלות ומנגנוני הגנה בבני אדם ובבע"ח / ת"ל
4.59.315/00
    פעילויות למידה משולבות גיליון אלקטרוני ומסד
נתונים
4.59.316/01
38.00 מעלות במדע ובטכנולוגיה / ת"ל + מל"מ י-ם
30.50 מעלות צמחים בחקלאות / ת"ל 4.59.317/00
4.61 אנגלית
55.65 צ'ריקובר USE YOUR DICTIONARY / M.
BLOCH *
4.61.018/00
10.50 אונ' פת' FOUR AMERICAN POEMS ** 4.61.021/00
24.35 קרנרמן ALL MY SONS / A. MILLER ** 4.61.023/00
13.70 מפ' אונ' ALL MY SONS / A. SHALVI ** 4.61.024/00
8.20 מפ' אונ' TRIFLES / S.GASPELL ** 4.61.026/00
    COMMUNICATING IN ENGLISH 1 /
JOE LISON *
4.61.059/00
30.60 קרנרמן (מהדורה מחודשת ומתוקנת)
    COMMUNICATING IN ENGLISH / JOE
LISON *
4.61.059/01
חינם קרנרמן מדריך למורה
    STRAIGHT TO THE POINT / * 4.61.066/00
    ר' בר-חמא, ג' שושני
44.00 גסטליט לכיתות ט'-י' (ממ' וממ"ד)
    STRAIGHT TO THE POINT /* 4.61.066/01
    ר' בר-חמא, ג' שושני
23.70 גסטליט מדריך למורה
    **ר' גרין VIEWPOINT / 4.61.071/00
54.90 מפ' אונ' לכיתה י'
    **ר' גרין VIEWPOINT / 4.61.072/00
15.70 מפ' אונ' מדריך למורה
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    THE JUNIOR FILES, FILE 3:
ENGLISH FOR
4.61.073/00
    TOMORROW AND BEYOND /*
    ע' אולשטיין, ת' פוירשטיין, מ' שקולניק
55.25 מפ' אונ'+ע"ע לכיתות ט'-י'
    THE JUNIOR FILES, FILE 3:
ENGLISH FOR
4.61.073/01
    TOMORROW AND BEYOND /*
    ע' אולשטיין, ת' פוירשטיין, מ' שקולניק
19.20 מפ' אונ'+ע"ע מדריך למורה
    *ר' גרין FREEWAY / 4.61.075/00
39.25 מפ' אונ' לכיתות י"א-י"ב
    *ר' גרין FREEWAY / 4.61.075/01
15.70 מפ' אונ' מדריך למורה
    ג' אוחנה, א' סוטו MEETING PEOPLE
/
4.61.077/00
37.40 אריק כהן לכיתה י' (לתלמידים חלשים)
    ג' אוחנה, א' סוטו MEETING PEOPLE
/
4.61.077/01
חינם אריק כהן מדריך למורה
    ג' אוחנה, א' סוטו MEETING PEOPLE
/
4.61.077/02
30.05 אריק כהן חוברת עבודה
    ג' אוחנה, א' סוטו MEETING PEOPLE
/
4.61.077/04
7.15 אריק כהן מדריך למורה לחוברת עבודה
    *נ' בלאס, ק' גולדפוס I HEARD THAT, 2
/
4.61.079/00
46.85 מפ' אונ' (הבנת הנשמע) לכיתות ט'-י' (כולל קלטת)
    *נ' בלאס, ק' גולדפוס I HEARD THAT, 2
/
4.61.079/01
15.60 מפ' אונ' (הבנת הנשמע) מדריך למורה
    *ר' כרמל, ס' שולמן ENGLISH ALL
WAYS /
4.61.081/00
53.55 מפ' אונ' לכיתה י"ב
  *ר' כרמל, ס' שולמן ENGLISH ALL
WAYS /
4.61.081/01
15.30 מפ' אונ' מדריך למורה
    GRAMMAR IN FOCUS / M. DRAY,
J.KOREN,
4.61.085/00
    J.BAUM
54.20 אריק כהן לחטיבה העליונה
    GRAMMAR IN FOCUS / M. DRAY,
J. KOREN,
4.61.085/01
    J. RONEN, J. BAUM
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
חינם אריק כהן מדריך למורה
    POINTS OF DEPARTURE / A. PARAN
4.61.086/00
50.65 אריק כהן לכיתה י"א (ברמה גבוהה)
    POINTS OF DEPARTURE / A. PARAN
4.61.086/01
חינם אריק כהן מדריך למורה לכיתה י"א (ברמה גבוהה)
    POINTS OF DEPARTURE 4.61.086/03
17.90 אריק כהן קלטת
    PRESSING ISSUES / E EZRA. S.
KERMAN
4.61.087/00
49.65 אריק כהן לכיתה י"א
    PRESSING ISSUES / E. EZRA, S.
KERMAN
4.61.087/01
חינם אריק כהן מדריך למורה
    PRESSING ISSUES 4.61.087/03
17.90 אריק כהן קלטת
    INPUT / P. FRIEDLAND 4.61.088/00
49.15 אריק כהן לכיתה י'
    INPUT / P. FRIEDLAND 4.61.088/01
חינם אריק כהן מדריך למורה
    INPUT 4.61.088/02
34.10 אריק כהן חוברת עבודה
    INPUT 4.61.088/03
17.90 אריק כהן קלטת
    INPUT 4.61.088/04
7.15 אריק כהן מדריך למורה, לחוברת עבודה
    BAGRUT 4 - LANGUAGE PRACTICE,
AN ENGLISH
4.61.089/00
    LANGUAGE WORKBOOK / N.
ALMAGOR **
41.75 אחיעבר לכיתות י"א-י"ב
    BAGRUT 4 - LANGUAGE PRACTICE / 4.61.089/01
    N. ALMAGOR **
13.50 אחיעבר מדריך למורה
    OVER TO YOU / B. LIPZT, S. DAVIS 4.61.090/00
53.90 אריק כהן לתלמיד
    OVER TO YOU / B. LIPZT, S. DAVIS 4.61.090/01
חינם אריק כהן מדריך למורה
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    OVER TO YOU / B. LIPZT , S.
DAVIS
4.61.090/02
30.05 אריק כהן חוברת עבודה
    א' זלנקו, ש' דיוויס OVER TO YOU / 4.61.090/03
17.90 אריק כהן קלטת
    א' זלנקו, ש' דיוויס OVER TO YOU / 4.61.090/04
7.15 אריק כהן מדריך למורה, לחוברת עבודה
    TAPESTRY / S. KERMAN, E. EZRA
4.61.091/00
64.55 אריק כהן לתלמיד
    TAPESTRY / S. KERMAN, E. EZRA
4.61.091/01
חינם אריק כהן מדריך למורה
    ג'ק פילמר TAPESTRY / 4.61.091/02
34.10 אריק כהן חוברת עבודה
21.95 קלטת ג'ק פילמר /
TAPESTRY
GGאריק כהן 4.61.091/03
    ג'ק פילמר TAPESTRY / 4.61.091/04
17.90 אריק כהן מדריך למורה, לחוברת עבודה
    אלן פז IMPRESSIONS / 4.61.092/00
55.35 אריק כהן לכיתה ט'
    אלן פז IMPRESSIONS / 4.61.092/01
38.15 אריק כהן מדריך למורה
    אלן פז IMPRESSIONS / 4.61.092/02
34.10 אריק כהן חוברת עבודה
    אלן פז IMPRESSIONS / 4.61.092/03
22.65 אריק כהן קלטת
    "QUICK AND EASY" - LANGUAGE
PUSH UPS
4.61.093/00
35.20 גסטליט ג' שושני WORKBOOK /
    "QUICK AND EASY" - LANGUAGE
PUSH UPS
4.61.093/01
12.85 גסטליט ג' שושני WORKBOOK /
    מדריך למורה
  - "QUICK AND EASY"
LANGUAGE PUSH UPS
  4.61.093/02
    ג' שושני WORKBOOK /
19.10 גסטליט חוברת עבודה
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    "QUICK AND EASY" - LANGUAGE
PUSH UPS
4.61.093/03
    ג' שושני WORKBOOK /
5.95 גסטליט קלטת
    ריטה כרמל, סטמפן שולמן ENGLISH BY
ALL MEANS /
4.61.094/00
59.65 מפ' אונ' לכיתה י'
    ריטה כרמל, סטמפן שולמן ENGLISH BY
ALL MEANS /
4.61.094/01
17.90 מפ' אונ' מדריך למורה
    ריטה כרמל, סטמפן שולמן ENGLISH BY
ALL MEANS /
4.61.094/03
17.90 מפ' אונ' קלטת
    אנה סוטו MAKING THE GRADE / 4.61.095/00
45.10 אריק כהן
לכיתה י"א
    אנה סוטו MAKING THE GRADE / 4.61.095/01
31.00 אריק כהן
מדריך למורה
    אנה סוטו MAKING THE GRADE / 4.61.095/02
27.30 אריק כהן
חוברת עבודה
    אנה סוטו MAKING THE GRADE / 4.61.095/03
17.90 אריק כהן
קלטת
    ג' רוזנפלד PEOPLE WHO MAKE A
DIFFERENCE /
4.61.096/00
41.75 מפ' אונ' לכיתה י"א
    ג' רוזנפלד PEOPLE WHO MAKE A
DIFFERENCE /
4.61.096/01
14.30 מפ' אונ' מדריך למורה
    ג' רוזנפלד PEOPLE WHO MAKE A
DIFFERENCE /
4.61.096/03
17.90 מפ' אונ' קלטת
    WINNING STRATEGIES / 4.61.097/00
    מ' שוורץ-דוידי, ר' נעים, ש' רוזן-שפיץ
57.15 אריק כהן
לכיתה י"א
    WINNING STRATEGIES / 4.61.097/01
    מ' שוורץ-דוידי, ר' נעים, ש' רוזן-שפיץ
41.55 אריק כהן
מדריך למורה
    WINNING STRATEGIES / 4.61.097/03
    מ' שוורץ-דוידי, ר' נעים, ש' רוזן-שפיץ
22.65 אריק כהן
קלטת
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    א' עזרא / POINTS TO SUCCESS 4.61.098/00
56.95 אריק כהן לכיתות י"א-י"ב
    א' עזרא / POINTS TO SUCCESS 4.61.098/01
30.70 אריק כהן מדריך למורה
    א' עזרא / POINTS TO SUCCESS 4.61.098/03
22.90 אריק כהן קלטת
    ר' גרין / RIDING THE WAVE 4.61.099/00
49.70 מפ' אונ' לכיתות י"א-י"ב
  ר' גרין /
RIDING THE WAVEH
  4.61.099/01
16.75 מפ' אונ' מדריך למורה
  ר' גרין /
RIDING THE WAVEH
  4.61.099/03
39.10 מפ' אונ' קלטת
    ON COURSE FOR 3 POINT
BAGRUT /
4.61.100/00
    פאולה פרידלנד
58.85 אריק כהן ספר לימוד לכיתה י"א
    ON COURSE FOR 3 POINT
BAGRUT/
4.61.100/01
    פאולה פרידלנד
36.15 אריק כהן מדריך למורה
    ON COURSE FOR 3 POINT
BAGRUT/
4.61.100/02
    פאולה פרידלנד
37.45 אריק כהן חוברת עבודה
    ON COURSE FOR 3 POINT
BAGRUT
4.61.100/03
    פאולה פרידלנד /
45.45 אריק כהן קלטת
    רינה קינן, רחל טל / SCORE HIGH 4.61.101/00
51.35 מפ' אונ' ספר לימוד לכיתה י' חלשה
  רינה קינן, רחל טל /
SCORE HIGHH
  4.61.101/01
21.40 מפ' אונ' מדריך למורה
    רינה קינן, רחל טל / SCORE HIGH 4.61.101/02
29.95 מפ' אונ' חוברת עבודה
  רינה קינן, רחל טל /
SCORE HIGHH
  4.61.101/03
21.40 מפ' אונ' קלטת
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
  שרון צור /
CHALLENGES
  4.61.102/00
66.25 אריק כהן ספר לימוד לכיתה י"א, 5 יחידות
  שרון צור /
CHALLENGES
  4.61.102/01
40.10 אריק כהן מדריך למורה
    שרון צור / CHALLENGES 4.61.102/02
37.35 אריק כהן חוברת עבודה
    שרון צור / CHALLENGES 4.61.102/03
45.45 אריק כהן קלטת
    הלן זלנקו, תמר רונן / PERSPECTIVES 4.61.103/00
64.20 אריק כהן ספר לימוד לכיתה י"א
    הלן זלנקו, תמר רונן / PERSPECTIVES 4.61.103/01
40.10 אריק כהן מדריך למורה
  הלן זלנקו, תמר רונן /
PERSPECTIVES
  4.61.103/02
37.35 אריק כהן חוברת עבודה
    הלן זלנקו, תמר רונן / PERSPECTIVES 4.61.103/03
45.45 אריק כהן קלטת
    אילנה פאר, דניאלה לוריא / AIM ONE 4.61.104/00
53.40 אריק כהן ספר לימוד לכיתה י'
    אילנה פאר, דניאלה לוריא / AIM ONE 4.61.104/01
40.10 אריק כהן מדריך למורה
    אילנה פאר, דניאלה לוריא / AIM ONE 4.61.104/02
45.45 אריק כהן קלטת
    לינדה טהרלב / FINISHING TOUCHES 4.61.105/00
66.25 אריק כהן ספר לימוד לכיתה י"ב, 4 יחידות
    לינדה טהרלב / FINISHING TOUCHES 4.61.105/01
40.10 אריק כהן מדריך למורה
    לינדה טהרלב / FINISHING TOUCHES 4.61.105/02
33.70 אריק כהן חוברת עבודה לכיתה י"ב
    לינדה טהרלב / FINISHING TOUCHES
4.61.105/03
45.45 אריק כהן קלטת
    לינדה טהרלב / FINISHING TOUCHES
4.61.105/04
10.70 אריק כהן מדריך למורה לחוברת העבודה
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    ריטה כרמל, ג'נט גורן / ACCESS TO
ENGLISH
4.61.106/00
51.90 מפ' אונ' ספר לימוד לכיתה י"א
    ריטה כרמל, ג'נט גורן / ACCESS TO
ENGLISH
4.61.106/01
16.05 מפ' אונ' מדריך למורה
    ר' כרמל, ג' גורן / ACCESS TO ENGLISH 4.61.106/02
28.90 מפ' אונ' חוברת עבודה לכיתה י"א, 5 י"ל
    ריטה כרמל, ג'נט גורן / ACCESS TO
ENGLISH
4.61.106/03
21.40 מפ' אונ' קלטת
    ר' כרמל, ג' גורן / ACCESS TO ENGLISH 4.61.106/04
16.05 מפ' אונ' מדריך למורה לחוברת העבודה
  מ' שוורץ דוידי, ר' רבז, ש' רוזן שפיץ
TOP MARKS
  4.61.107/00
66.25 אריק
כהן
ספר לימוד לכיתה י"ב, 5 יחידות
    מ' שוורץ דוידי, ר' רבז, ש' רוזן שפיץ TOP
MARKS /
4.61.107/01
40.10 אריק
כהן
מדריך למורה
    מ' שוורץ דוידי, ר' רבז, ש' רוזן שפיץ TOP
MARKS /
4.61.107/03
45.45 אריק
כהן
קלטת
    מ' דאון / ENGLISH FACE TO FACE 4.61.108/00
66.35 מפ' אונ' ספר לימוד לכיתות י"א-י"ב, 5 יח'
    מ' דאון / ENGLISH FACE TO FACE 4.61.108/01
21.40 מפ' אונ' מדריך למורה
55.65 אריק
כהן
ר' רבז, ר' ורטר, א' גרטי / KALEIDOSCOPE
PLUS
4.61.109/00
    ר' רבז, ר' ורטר, א' גרטי / KALEIDOSCOPE
PLUS
4.61.109/01
32.25 אריק
כהן
מדריך למורה
    פ' רטהולס, א' סולומונוב, ר' רבז /
KALEIDOSCOPE PLUS
4.61.109/02
33.15 אריק
כהן
חוברת עבודה לכיתה י'
21.40 אריק
כהן
קלטת / KALEIDOSCOPE PLUS 4.61.109/03
    פ' רטהולס, א' סולומונוב, ר' רבז /
KALEIDOSCOPE PLUS
4.61.109/04
34.25 אריק
כהן
מדריך למורה לחוברת העבודה
    ד' ורטר, ר' רבז, א' גרטי / KALEIDOSCOPE 4.61.110/00
55.65 אריק
כהן
ספר לימוד לכיתה י'
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    ד' ורטר, ר' רבז, א' גרטי /
KALEIDOSCOPE
4.61.110/01
34.25 אריק כהן מדריך למורה
    ד' ורטר, ר' רבז, א' גרטי /
KALEIDOSCOPE
4.61.110/02
33.15 אריק כהן חוברת עבודה
    ד' ורטר, ר' רבז, א' גרטי /
KALEIDOSCOPE
4.61.110/03
21.40 אריק כהן קלטת לתלמיד
    ד' ורטר, ר' רבז, א' גרטי /
KALEIDOSCOPE
4.61.110/04
34.25 אריק כהן מדריך למורה לחוברת העבודה
51.35 אריק כהן שילה דיויס / TRENDS 4.61.111/00
33.15 אריק כהן שילה דיויס, מדריך למורה / TRENDS 4.61.111/01
31.55 אריק כהן שילה דיויס, חוברת עבודה / TRENDS 4.61.111/02
21.40 אריק כהן קלטת / TRENDS 4.61.111/03
    THE CONTRASTIVE ANALYSIS OF
ENGLISH
4.61.365/00
    AND HEBREW, A READER FOR
SCHOOLS
    STUDYING THE "TRANSLATION
SKILLS"
GG14.45 GGרכגולד *הפיקוח על הוראת האנגלית + ת"ל
SYLLABUS /
5.20 טח"י MISSION P0SSIBLE / BEEN,
BUTCHKO **
4.61.906/00
30.55 טח"י מדריך למורה ש' בין, ע' פארן HELLO
ISRAEL /
4.61.907/01
4.62 ערבית
    לדבר ערבית 1 - שיטת לימוד חדשה, לכיתות
י"א-י"ב /
4.62.009/00
30.60 קסת י' לוי *
    לדבר ערבית 2 - שיטת לימוד חדשה, לכיתות
י"א-י"ב /
4.62.010/00
30.60 קסת י' אליחי *
    לדבר ערבית 3 - שיטת לימוד חדשה, לכיתות
י"א-י"ב /
4.62.011/00
30.60 קסת י' אליחי *
    לדבר ערבית 1, 2, 3 - שיטת לימוד חדשה,
למורה,
4.62.012/00
30.60 קסת כולל 3 קלטות / י' אליחי *
    אורות קרובים, לחטיבה העליונה / ע'
אליעד-בוסקילה
4.62.013/00
26.00 אקדמון (עורך)
15.60 מעלות לקט מהעיתונות הערבית / ת"ל 4.62.300/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
16.35 רכגולד מקראה ספרותית, א' / ת"ל 4.62.301/00
20.20 רכגולד מקראה ספרותית, ב' / ת"ל ** 4.62.302/00
15.85 מעלות אל ערבייה, ספר ד', חלק א' / ת"ל 4.62.303/00
4.63 צרפתית
    GRAMMAIRE ET CONSTRUCTION 4.63.004/00
11.70 המחברת DE PHRASES 1 / GABBBAY *
26.95 המחברת GRAMMAIRE FRANCAISE 1 /
GABBAY *
4.63.005/00
35.60 המחברת GRAMMAIRE FRANCAISE 2 /
GABBAY *
4.63.006/00
25.75 רמות LIRE... LIRE / NADLER HERZLICH **
4.63.007/00
    EN AVANT LA MUSIQUE 2 - SERIE
VERTE / **
4.63.012/00
  CLE INTER BLANC, CARTIER, LEDERLIN
47.60 NATIONAL לכיתות ט'-י'
    EN AVANT LA MUSIQUE 3 - SERIE
VERTE /
4.63.013/00
  CLE INTER BLANC, CARTIER, LEDERLIN **
47.60 NATIONAL לכיתות ט'-י'-י"א
    EN AVANT LA MUSIQUE 3 - SERIE
VERTE /
4.63.014/00
  CLE INTER BLANC, CARTIER, LEDERLIN **
49.40 NATIONAL מדריך למורה
    EN AVANT LA MUSIQUE 3 -
LANGUE FRANCAISE
4.63.015/00
    ET CIVILISATION / BLANC,
CARTIER,
  CLE INTER LEDERLIN **
80.55 NATIONAL לכיתות י'-י"א-י"ב
    EN AVANT LA MUSIQUE 3 -
LANGUE FRANCAISE
4.63.016/00
    ET CIVILISATION / BLANC,
CARTIER,
  CLE INTER LEDERLIN *
34.75 NATIONAL חוברת תרגילים
    EN AVANT LA MUSIQUE 3 -
LANGUE FRANCAISE
4.63.017/00
    ET CIVILISATION / BLANC,
CARTIER, **
    LEDERLIN
  CLE INTER
67.70 NATIONAL מדריך למורה
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
  ALLO FRANCE 2 / BOUIX-LEEMAN
SOULIE **
4.63.018/00
67.70 LAROUSSE לכיתות ט'-י'
    ALLO FRANCE 2 / BOUIX-LEEMAN
SOULIE **
4.63.019/00
71.35 LAROUSSE מדריך למורה
    ALLO FRANCE 3 / BOUIX-LEEMAN
SOULIE **
4.63.020/00
71.35 LAROUSSE לכיתות ט'-י'-י"א
    ALLO FRANCE 3 / BOUIX-LEEMAN
SOULIE **
4.63.021/00
73.20 LAROUSSE מדריך למורה
    GRAMMAIRE - COURS DE
CIVILISATION
4.63.022/00
    FRANCAISE DE LA SORBONNE, 350
EXERCISES -
62.20 HACHETTE DEBUTANTS
    לכיתה י'
    GRAMMAIRE - COURS DE
CIVILISATION
4.63.023/00
    FRANCAISE DE LA SORBONNE, 350
EXERCISES -
    NIVEAU MOYEN **
62.20 HACHETTE לכיתה י"ב
    COLLECTION "LECTURES", LES
CLOCHARDS ET
4.63.024/00
    AUTRES NOUVELLES *
23.80 HACHETTE לכיתה י"א
    COLLECTION "LECTURES", LES
CLOCHARDS
4.63.025/00
    NOUVELLES *
23.80 HACHETTE לכיתה י"ב
    ENTRE LES LIGNES / * 4.63.026/00
    ע' אולשטיין, ת' פוירשטיין, ק' דן, א' נקש, ע'
שירן
39.30 מפ' אונ' לכיתה י"א
    ENTRE LES LIGNES / * 4.63.027/00
    ע' אולשטיין, ת' פוירשטיין, ק' דן, א' נקש, ע'
שירן
18.80 מפ' אונ' מדריך למורה
    EXERCICES DE LANGUE ET
GRAMMAIRE /
4.63.028/00
    R. GABBAY **
33.65 המחברת חוברת עבודה, לכיתות י"א-י"ב
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    CORRIGE DES EXERCICES DE
LANGUE ET
4.63.029/00
    GRAMMAIRE / R. GABBAY **
24.45 המחברת מדריך למורה
    LE JOURNAL DE NATHALIE / R.
GABBAY
4.63.030/00
44.15 מחברת לתלמיד
    LE JOURNAL DE NATHALIE / R.
GABBAY
4.63.031/01
44.15 מחברת מדריך למורה
    PILE OU FACE 3 - METHODE DE
FRANCAIS -
4.63.032/00
  CLE INTER ROUGE / JEANNE VASSAL
84.53 NATIONAL ספר לתלמיד
    PILE OU FACE 3 - ROUGE, LIVRE
DU
4.63.032/01
  CLE INTER PROFESSEUR / JEANNE VASSAL
89.90 NATIONAL מדריך למורה
    PILE OU FACE 3 - METHODE DE
FRANCAIS -
4.63.032/02
    ROUGE - CAHIER D'EXERCICES /
  CLE INTER JEANNE VASSAL
41.75 NATIONAL חוברת תרגילים
    GRAMMAIRE PROGRESSIVE DU
FRANCAIS /
4.63.033/00
  CLE INTER MAIIA GREGOIRE, ODILE
THIEVENEZ
96.30 NATIONAL חוברת עבודה לכיתות י'-י"א
4.71 אמנות
61.65 מעלות פרקים באמנות ישראלית, ספר עזר למורים
ולתלמיד /
4.71.300/00
    ת"ל **
125.15 המפ"ה פרקים באמנות ישראלית, סדרת שקופיות, כיתתי
**
4.71.301/00
    אמנות מודרנית, סדרת שקופיות + מדריך למורה
/
4.71.302/00
155.15 המפ"ה ת"ל **
    עיצוב בתי-כנסת בארץ ישראל, אמנות וסמל / 4.71.303/00
35.30 מעלות ת"ל **
    עיצוב בתי-כנסת בארץ ישראל, אמנות וסמל,
שקופיות /
4.71.304/00
87.60 המפ"ה ת"ל **
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
37.35 המפ"ה יסודות הצילום 4.71.305/00
4.77 בריאות וחינוך לתזונה
    המזון בעידן הטכנולוגי, ספר א', עקרונות תורת
המזון /
4.77.300/00
22.30 רכגולד ת"ל *
11.05 מעלות דרך הגב / ת"ל 4.77.301/00
4.79 נושאים מיוחדים
29.65 גסטליט חשיש ומריחואנה, מהדורה חדשה / מל"ל ** 4.79.300/00
    אלכוהול ושכרות / מל"ל + האגודה למניעת
אלכוהול
4.79.301/00
54.95 גסטליט בישראל **
    הסדנא לכתיבה עיונית ולעבודות גמר, לחקור
תקשורת,
4.79.301/01
27.05 מעלות עבודות גמר בתקשורת / ת"ל
    הסדנה לכתיבה עיונית ולעבודות גמר, מבנה מרכזי 4.79.302/00
27.20 מעלות מידע ומיומנות / ת"ל
    הסדנה לכתיבה עיונית ולעבודות גמר, קריטריונים 4.79.302/01
4.70 מעלות להערכת עבודות גמר / ת"ל
    הסדנה לכתיבה עיונית ולעבודות גמר, 4.79.302/02
8.00 מעלות סטטיטיקה תיאורית: ארגון ותיאור של נתונים /
ת"ל
אתגר ההתבגרות
60.95 רמות חלק א', היכרות וחברות / ת"ל + אונ' ת"א ** 4.79.303/00
67.45 רמות חלק ב', יחסים בין המינים / ת"ל + אונ' ת"א ** 4.79.303/01
78.80 רמות חלק ג', יחסי מתבגרים-הורים / ת"ל + אונ' ת"א ** 4.79.304/00
    חלק ד', בחירת מקצוע ותכנון קריירה / ת"ל + 4.79.305/00
70.55 רמות אונ' ת"א
    חלק ה', דרכים בלחצים והתמודדות / ת"ל + 4.79.306/00
79.10 רמות אונ' ת"א **
72.30 רמות חלק ו', יעדים לעתיד / ת"ל + אונ' ת"א 4.79.307/00


קדימה
אחורה
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(ג), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999