6. דרכי הוראה
6.3 ספרי לימוד
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התש"ס ספרי קודש
בפיקוח משרד החינוך התרבות והספורט
(נט)6.3‎-6

6. ספרי קודש
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
6.11 תנ"ך וסידור
54.20 קרית ספר חומש "רודלהיים", 5 כרכים 6.11.001/00
6.12 משנה מפורשת מאת אליעזר לוי,
חלקים בודדים בחוברת לבי"ס
5.20 סיני ברכות 6.12.001/00
7.05 סיני שבת 6.12.002/00
7.35 סיני ראש השנה 6.12.003/00
7.35 סיני מגילה 6.12.004/00
5.20 סיני פסחים 6.12.005/00
5.20 סיני יומא 6.12.006/00
5.20 סיני ביצה 6.12.007/00
5.20 סיני סוכה 6.12.008/00
6.00 סיני בבא קמא 6.12.009/00
6.00 סיני בבא מציעא 6.12.010/00
5.20 סיני ביכורים 6.12.011/00
5.20 סיני תענית 6.12.012/00
6.00 סיני סנהדרין 6.12.013/00
6.00 סיני נדרים 6.12.014/00
5.20 סיני שבועות 6.12.015/00

קדימה
אחורה
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(ג), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999