6. דרכי הוראה
6.3 ספרי לימוד
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התש"ס אטלסים, מפות וגלובוסים
בפיקוח משרד החינוך התרבות והספורט
(נט)6.3‎-6

7. אטלסים, מפות וגלובוסים
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
7.31 אטלסים היסטוריים
35.65 ספר לכל אטלס לתקופת התנ"ך / ב' מזר, י' שפירא ** 7.31.003/00
237.65 קרית
ספר
מפת א"י בתקופת המקרא / ד' בנבנישתי, ב"צ
לוריא *
7.31.004/00
    אטלס היסטורי לתולדות העמים וישראל / מ'
ברוור,
7.31.007/00
29.05 יבנה נ' קדמון **
7.35
אטלסים גיאוגרפיים
    אטלס לבתי-ספר יסודיים ולחטיבת הביניים 7.35.001/00
50.95 יבנה (מהדורה מחודשת ומתוקנת) / מ' ברוור **
3.45 קרית
ספר
מפת א"י, קנ"מ 500,000:1 / ד' בנבנישתי, ב"צ
לוריא **
7.35.004/00
8.75 קרית
ספר
ארצנו - מפות לעבודה / ד' בנבנישתי, ב"צ לוריא **
7.35.005/00
    ישראל - מפה גיאולוגית, קנה מידה 500,000:1/ 7.35.012/00
26.25 המרכז למיפוי ישראל **
    ישראל - מפת צילום מלוויין, קנה מידה
500,000:1/
7.35.013/00
21.45 המרכז למיפוי ישראל **
    תצלום אווירי מוגדל של ירושלים העתיקה / 7.35.015/00
26.25 המרכז למיפוי ישראל **
    מפות ערים: ירושלים ותל-אביב, קנה מידה
12,500:1/
7.35.016/00
17.90 המרכז למיפוי ישראל **
    הרצליה, כפר-סבא, רעננה, הוד השרון, רמת השרון
/
7.35.017/00
17.90 המרכז למיפוי ישראל **
15.50 ישראל, קנה מידה / 100,000:1 מרכז למיפוי
ישראל **
7.35.018/00
    ישראל - תיור וטיול, קנה מידה 250,000:1/ 7.35.021/00
26.25 המרכז למיפוי ישראל **
    ישראל - מפה גיאומורפולוגית, קנה מידה
500,000:1/
7.35.022/00
21.45 המרכז למיפוי ישראל **
    ישראל - מפת צילום גיאולוגית, קנה מידה
500,000:1/
7.35.023/00
21.45 המרכז למיפוי ישראל **
    ישראל - מליחות קרקעית, קנה מידה 500,000:1/
7.35.024/00
11.95 המרכז למיפוי ישראל
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    אטלס פיסי, מדיני וכלכלי, מהדורה מחודשת / 7.35.025/00
93.60 יבנה מ' ברוור **
    אטלס אוניברסיטאי חדש - פיסי, מדיני, כלכלי 7.35.025/01
    היסטורי (מהדורה חדשה מורחבת ומעודכנת) /
178.75 יבנה מ' ברוור
447.50 יבנה מפת קיר, כדור הארץ / מ' ברוור ** 7.35.026/00
11.95 לבנון, קנה מידה 250,000:1/המרכז למיפוי ישראל
**
7.35.027/00
    אטלס גיאוגרפי כרטא (מהדורה מרוכזת עם מפתח 7.35.028/00
51.10 כרטא שמות מלא), לכיתות ה'-ט' / א' שחר *
    אטלס יבנה החדשני - גיאוגרפי, כלכלי, תצלומי
לוויין /
7.35.029/00
148.85 יבנה מ' ברוור *
    אטלס ישראל החדש, חט"ע / אריה שחר 7.35.030/00
71.60 המרכז למיפוי ישראל

קדימה
אחורה
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(ג), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999