6. דרכי הוראה
6.3 ספרי לימוד
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התש"ס חינוך גופני
בפיקוח משרד החינוך התרבות והספורט
(נט)6.3‎-6

8. חינוך גופני
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
8.73 חינוך גופני
    תכניות לימודים, עקרונות ותהליכים בחינוך
הגופני
8.73.302/00
31.10 מ' וינגייט בביה"ס העל יסודי, ספר עזר, למורה / י' שוויד
*
    תכנית לימודים רב שנתית, לכיתות ג'-ח', ספר
עזר
8.73.303/00
29.30 מ' וינגייט למורה / י' שוויד *
    תרבות הפנאי ותרבות הגוף בחברה הישראלית, 8.73.304/00
    מקראה לתלמיד ולמורה, לכיתות ז'-י"ב /
5.85 מ' וינגייט היח' לח"ג באונ' העברית *
    מאפיינים פסיכולוגיים וסוציולוגיים בחינוך
גופני,
8.73.305/00
14.65 מ' וינגייט מקראה לתלמיד / מכ' וינגייט *
18.30 מ' וינגייט הגנה עצמית, מדריך למורה / ת"ל * 8.73.306/00
    תכנית עבודה למורה לחינוך גופני בחינוך 8.73.307/00
16.45 מ' וינגייט המיוחד / ת"ל *
    כושר גופני וספורט, טבלאי בתכנית הלימודים / 8.73.308/00
14.70 מ' וינגייט ת"ל *
15.75 מ' וינגייט מדריך לגננת ולמורה הכוללת / ת"ל * 8.73.309/00
    ידע והבנה בחינוך הגופני ובספורט, ספר עזר
לתלמיד
8.73.310/00
47.15 מ' וינגייט ולמורה בחטיבה העליונה / ת"ל *
    פעילות גופנית ובריאות הציבור - מנע, קידום, 8.73.311/00
40.60 מ' וינגייט שיקום / ת"ל
7.40 מ' וינגייט הערכה של מערכת החינוך הגופני בבית הספר /
ת"ל
8.73.312/00
    ים מתוך תכנית