1. אוכלוסיות מיוחדות
1.2 חינוך מיוחד
שיבוץ תלמידים במסגרות החינוך המיוחד
1.2‎-19
1 באפריל 1999
תאריך תחולה
חדש
מטרת הפרסום 


1. כללי
שיבוץ תלמיד במסגרת החינוך המיוחד על-פי החלטת ועדת השמה/ערר
הוא באחריות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה התלמיד
מתגורר, והוא ייעשה על-פי הנהלים המובאים להלן.
1.1
בכל מקום שנאמר בו בהוראות שלהלן "מסגרת חינוך מיוחד" הכוונה
היא לגן ילדים לחינוך מיוחד, לכיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר של
החינוך הרגיל ולבית-ספר לחינוך מיוחד.
1.2
הנהלים המובאים להלן יחולו גם על שיבוץ תלמידים בגן ילדים
משולב, אף שאינו מסגרת חינוך מיוחד. זאת משום ששיבוץ תלמיד בגן
משולב מותנה בהמלצה של ועדת ההשמה.
1.3
2. צוות שיבוץ
כללי 2.1
כדי להביא לתיאום מלא בין רשות החינוך המקומית לבין
הפיקוח על החינוך המיוחד בכל הקשור לשיבוץ תלמידים
במסגרות החינוך המיוחד ולהבטיח אכלוס הולם של התלמידים
בכיתות, יפעל בכל רשות מקומית צוות שיבוץ למסגרות החינוך
המיוחד.
2.1.1
ביישובים המצויים בתחום שיפוטה של מועצה אזורית יפעל
צוות שיבוץ אזורי ברמה של המועצה האזורית.
2.1.2
צוות השיבוץ יפעל בכל רשות מקומית שמתקיימת בה ועדת השמה, גם
אם לא קיימות בתחום שיפוטה מסגרות של חינוך מיוחד.
2.1.3
הרכב הצוות 2.2
בצוות יהיו חברים אלה:
א. מנהל רשות החינוך המקומית או נציגו - יו"ר
ב. מפקח/י החינוך המיוחד על מוסדות החינוך ברשות
המקומית. ברשויות שיש בהן מוסד דתי ישתתף גם מפקח דתי.
2.2.1
מנהל השירות הפסיכולוגי-החינוכי ברשות המקומית, או נציגו,
יוזמן לישיבות הצוות כדי למסור מידע אודות המאפיינים
והצרכים של התלמידים המועמדים לשיבוץ ולייעוץ לגבי
המסגרת החינוכית ההולמת את צורכיהם.
2.2.2
תפקידי הצוות 2.3
לרכז נתונים אודות אפשרויות הקליטה של תלמידים חדשים
במסגרות החינוך המיוחד ברשות המקומית
2.3.1
לשבץ תלמידים למסגרות החינוך המיוחד על-פי החלטת ועדת
ההשמה/הערר, ובכלל זה -
2.3.2
לשבץ תלמידים המתגוררים בתחום השיפוט של הרשות
המקומית למסגרות החינוך המיוחד המצויות בה;
א.
לשבץ תלמידי חוץ המופנים מרשות מקומית אחרת
למסגרות החינוך המיוחד המצויות בה;
ב.
להחליט על הפניית תלמיד שלא נמצאה עבורו מסגרת
חינוך מיוחד הולמת בתחום הרשות המקומית למסגרת
חינוך מיוחד ברשות מקומית אחרת (הערה: במקרה שבו
הצוות בודק אפשרות לשבץ תלמידים ברשות מקומית
שאינה סמוכה לרשות המקומית שבה הם מתגוררים,
יקיים המפקח על החינוך המיוחד התייעצות מוקדמת עם
הממונה על ההסעות במחוז);
ג.
לאשר ולתאם העברות של תלמידים בין מסגרות החינוך
המיוחד בתחום הרשות המקומית, בכפיפות לתקנות
חינוך ממלכתי (העברה), התשי"ט-1959.
ד.
רישום פרוטוקול 2.4
על יו"ר הצוות לרשום בפרוטוקול את החלטות הצוות.
2.4.1

במקרים שבהם החליט הצוות להפנות תלמיד למסגרת של חינוך
מיוחד ברשות מקומית אחרת עליו לרשום בפרוטוקול את
הנימוקים להחלטה, ובכלל זה הנימוקים להפניית התלמיד
לרשות המקומית המסוימת.
2.4.2
במקרים שבהם החליט הצוות לדחות בקשה לקליטת תלמיד
חוץ עליו לרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטה.
2.4.3
במקרים שבהם הרשות המקומית שהתלמיד מופנה אליה אינה
סמוכה לאזור המגורים של התלמיד יש לצרף העתק של
הפרוטוקול לבקשה לאישור הסעה מיוחדת של התלמיד
המופנית לממונה על ההסעות במחוז.
2.4.3
הגורמים שיובאו בחשבון בקביעת השיבוץ של תלמיד במסגרת החינוך
המיוחד
2.5
החלטת ועדת ההשמה או הערר על סוג המסגרת שבה ילמד
התלמיד: גן ילדים לחינוך מיוחד, כיתה לחינוך מיוחד
בבית-ספר של החינוך הרגיל או בית-ספר לחינוך מיוחד.
הערה: תלמיד ישובץ בגן ילדים משולב על פי המלצת ועדת
ההשמה/הערר.
2.5.1
המרחק של המסגרת החינוכית ממקום המגורים של התלמיד:
על-פי הוראות חוק החינוך המיוחד יש לשבץ תלמיד במסגרת
חינוך מיוחד "במוסד מתאים, קרוב ככל האפשר לאזור מגוריו".
2.5.2
אפיון החריגות של התלמיד, כפי שנקבע בוועדת ההשמה, גילו
והצרכים המיוחדים שלו: יש להעדיף את שיבוץ התלמיד
במסגרת חינוך מיוחד ההולמת במידה מרבית מאפיינים אלה,
בכפיפות לאמור לעיל.
2.5.3
החלטות השיבוץ תהיינה כפופות להוראות ולנהלים האלה: 2.5.4
תקנות חינוך ממלכתי (העברה), התשי"ט-1959 א.
חוזר הוראות הקבע נט/6(ב), "יישום חוק החינוך
המיוחד: ועדת השמה וערר", סעיפים 1.2‎-12 עד 1.2‎-16
ב.
חוזר הוראות הקבע נח/8ב, סעיף 1.2‎-2, "נוהל אישור
כיתות חינוך מיוחד"
ג.
החוזר המיוחד א', התשנ"ז, "הסעות תלמידים ועובדי
הוראה".
ד.
נוסף לאמור לעיל תהיינה החלטות שיבוץ שיש להן השלכות על
פתיחת כיתות לחינוך מיוחד כפופות לנהלים האלה:
2.5.5

פתיחה של גן ילדים לחינוך מיוחד, כיתה לחינוך מיוחד
בבית-ספר של החינוך הרגיל או כיתה בבית-ספר לחינוך
מיוחד טעונה אישור של מנהל המחוז, במסגרת
המשאבים הזמינים במחוז.
א.
פתיחה של כיתה מקדמת בבית-ספר של החינוך הרגיל
תיעשה בתיאום עם ועדת השילוב היישובית, במסגרת
המשאבים העומדים לרשותה ובאישור המפקח הכולל
של המוסד.
פתיחת כיתות מקדמות בבית ספר מוכר שאינו רשמי
טעונה אישור מראש של מנהל האגף לחינוך מוכר.
ב.
פתיחה של גן ילדים משולב מותנית באישור ועדת
השילוב היישובית, במסגרת המשאבים העומדים
לרשותה, ובאישור המפקח הכולל של המוסד. כל זאת
בהתאם לנוהל של אכלוס גני ילדים.
פתיחת גני ילדים משולבים במוסדות מוכרים שאינם
רשמיים טעונה אישור מראש של מנהל האגף לחינוך
מוכר.
ג.
פתיחה של כיתה לחינוך מיוחד במוסד מוכר שאינו רשמי
טעונה אישור של מנהל האגף לחינוך מוכר.
ד.
אפיון החריגות של התלמיד כמידע שיש להתחשב בו בתהליך השיבוץ 2.6
אפיון החריגות של תלמיד שוועדת ההשמה או הערר החליטה על
השמתו במסגרת החינוך המיוחד נעשה על-ידי הפסיכולוג
החינוכי החבר בוועדה זו כחלק מהליך ההחלטה של ועדת
ההשמה או הערר. האפיון מתבצע על סמך מסמכי אבחון שהם
הקבילים בוועדת ההשמה והערר לגבי כל סוג של חריגות ונרשם
בטופס סיכום ההחלטה של הוועדה.
ההוראות המפורטות בדבר אפיון החריגות של התלמיד כחלק
מהחלטת ועדות ההשמה והערר פורסמו בחוזר הוראות הקבע
נט/6(ב) שצוין לעיל.
2.6.1
אפיון החריגות של התלמיד מיועד לכוון את צוות השיבוץ
בבחירת המסגרת החינוכית ההולמת את התלמיד. ככלל יש
לשאוף שהתלמיד ישובץ במסגרת חינוך מיוחד או בכיתה
לחינוך מיוחד שבה למרבית התלמידים אפיון חריגות דומה.
2.6.2
למרות האמור לעיל לא מן הנמנע שמידע נוסף אודות מאפייני
התלמיד וצרכיו ואודות מאפייני מסגרות החינוך המיוחד
הזמינות עבורו יהיו גורם מכריע בהחלטה על שיבוצו במסגרת
החינוך המיוחד או בכיתה לחינוך מיוחד אחרת, בהתחשב
בטובתו של התלמיד.
2.6.3

המידע והמסמכים שיועמדו לרשות צוות השיבוץ
2.7

הערות האחראי להבאת
המידע
המידע והמסמכים הנדרשים
ראה ב-3 להלן.
המפקח על
החינוך המיוחד
נתוני מיפוי מעודכן
של
מוסדות החינוך
המיוחד
ברשות המקומית
ובאזור
אפשר לאסוף את הנתונים גם
ממוסדות חינוך מוכרים
שאינם
רשמיים. מוסדות אלה
יעבירו
נתונים גם לגבי תלמידים
חדשים שנקלטו בהם בגין
הפנייה של רשויות מקומיות
אחרות.
מנהל רשות
החינוך
המקומית
מספר התלמידים
בכל מסגרת
חינוך מיוחד אשר
ימשיכו את
לימודיהם בה
בשנת הלימודים
הבאה וסוגי
הכיתות שהם
לומדים בהן
בפני הצוות יובאו
טופסי סיכום
החלטה של ועדות ההשמה
והערר לגבי כל אחד
מהתלמידים.
מנהל רשות
החינוך
המקומית
רשימת
התלמידים
החדשים
המועמדים
לשיבוץ
במסגרות
החינוך
המיוחד
לקראת
שנת
הלימודים
הבאה,
על-פי
החלטת
ועדת
ההשמה/הער
ר
א.
רשימת
תלמידי חוץ
שהופנו
מרשויות
מקומיות
אחרות
ב.
תלמידים
שנדרשת
העברתם
ממסגרת
חינוכית
אחת
לאחרת
ג.
על-פי המידע הקיים
בשירות הפסיכולוגי-
חינוכי, ולגבי תלמידי
חוץ - על-פי המידע
המועבר לצוות השיבוץ
(ראה ב-4.2.2 להלן).
הפסיכולוג
החינוכי
צרכים ומאפיינים
מיוחדים של
התלמיד
המועמד לשיבוץ,
ובכלל זה
הערכה פסיכולוגית

3. מיפוי אזורי של מסגרות החינוך המיוחד
מדי שנה, עד חודש מרס, יכין צוות מפקחי החינוך המיוחד בכל מחוז מיפוי
מעודכן של מוסדות החינוך המיוחד הקיימים במחוז ושל מסגרות חינוך
מיוחד חדשות המתוכננות להיפתח בשנת הלימודים הבאה: גני ילדים לחינוך
מיוחד ובתי-ספר לחינוך מיוחד במוסדות רשמיים ובמוסדות מוכרים שאינם
רשמיים.
3.1
המיפוי יכלול את רשימת מוסדות החינוך המיוחד, את המיקום שלהם, וכן
מאפיינים מיוחדים של כל אחד מהם שהם רלוונטיים להחלטות על שיבוץ
תלמידים, את מספר הכיתות, את סוגי הכיתות הפועלות בכל מוסד, את מספר
התלמידים הלומדים בכל אחת מהן ואת מספר התלמידים המרבי שאפשר
לקלוט בכל מסגרת על-פי הנהלים הנוגעים לתקן התלמידים לכיתה, לארגון
כיתות החינוך המיוחד ולאכלוס תלמידים בהן.
3.2
המיפוי של מוסדות החינוך המיוחד הקיימים יתבסס על נתונים מעודכנים
אודות כל מוסד חינוך מיוחד שדווחו לקובץ המוסדות של משרד החינוך
התרבות והספורט ולמערכת התקן.
3.3
במידת הצורך יכין הצוות המלצות לארגון מחדש של מסגרות החינוך המיוחד
כדי לנצל באופן מיטבי את המשאבים המיועדים למסגרות החינוך המיוחד.
3.4
המיפוי של המוסדות הקיימים יועבר לעיונו של מנהל המחוז. המלצות לארגון
מחדש של מסגרות החינוך המיוחד תובאנה לאישורו.
3.5
הפיקוח על החינוך המיוחד בכל מחוז יוכל לפנות אל עמיתו במחוז האחר
בבקשה להעביר אליו העתק מהמיפוי של מסגרות החינוך המיוחד במחוזו וכל
מידע אחר שהוא רלוונטי לבדיקת אפשרויות הקליטה של תלמידים במסגרות
החינוך המיוחד המצויות בתחום המחוז האחר.
3.6
המפקח על החינוך המיוחד יעמיד לרשות צוות השיבוץ שהוא חבר בו את
נתוני המיפוי של מוסדות החינוך המיוחד באזור הרלוונטי להחלטות על
השיבוץ.
3.7
4. שיבוץ תלמידי חוץ במסגרות החינוך המיוחד
משהחליט צוות השיבוץ על הפניית תלמיד למסגרת החינוך המיוחד ברשות
מקומית אחרת, יפנה יו"ר הצוות את הבקשה ליו"ר צוות השיבוץ ברשות
החינוך המקומית המתבקשת לקלוט את התלמיד. הבקשה תירשם על-גבי
טופס רשמי של הרשות המקומית, ובו הפרטים המובאים בנספח א להלן.
4.1
לבקשה יצורפו מסמכים אלה: 4.2
העתק של טופס סיכום ההחלטה של ועדת ההשמה או הערר
4.2.1
חוות דעת של הפסיכולוג החינוכי המטפל בתלמיד, הכוללת נתונים
אודות התלמיד שיש להביאם בחשבון בשיקול הדעת לבחירת המסגרת
החינוכית ההולמת שבה ישובץ, בכפיפות לאמור ב-4.3 להלן.
4.2.2
העברת חוות הדעת של הפסיכולוג המטפל בתלמיד 4.3
העברת חוות הדעת טעונה אישור מוקדם של הורי התלמיד. 4.3.1
אפשר לכלול את חוות הדעת בעניין זה בחוות הדעת הנדרשת ב"טופס
ההערכה הפסיכולוגית" ("טופס ד") שהפסיכולוג ממלא לצורך הפניית
התלמיד לוועדת ההשמה.
4.3.2
במקרה שבו יודיע הפסיכולוג החינוכי שהורי התלמיד סירבו לאשר את
ההעברה של חוות הדעת לרשות המקומית המתבקשת לקלוט את
התלמיד יודיע יו"ר צוות השיבוץ להורי התלמיד בכתב שההחלטה
בדבר שיבוצו של התלמיד תתבסס אך ורק על תקנות החינוך הממלכתי
(העברה) ועל טופס סיכום ההחלטה של ועדת ההשמה. העתק מהמכתב
יצורף לבקשה לקליטת התלמיד ברשות המקומית האחרת.
4.3.3
צוות השיבוץ ברשות המקומית שאליו הופנתה הבקשה יקבל החלטה על
קליטת תלמיד-חוץ במסגרת החינוך המיוחד, בגין פניות שהובאו לפניו לפני
15 ביוני, בתוך 21 יום ולא יאוחר מ-10 ביולי (מועד סיום עבודתו).
4.4
מומלץ שרשויות החינוך המקומיות תקדמנה את עבודת ועדות ההשמה וועדות
השיבוץ בעניינם של תלמידים בעלי לקויות קשות מאוד, כדי שהחלטות על
שיבוצם תינתנה כבר בחודש מאי.
4.5
משהחליט צוות השיבוץ לקלוט את התלמיד במסגרת המבוקשת, יודיע על כך
יו"ר הצוות ליו"ר צוות השיבוץ המפנה בכתב, על-פי הפרטים המובאים בנספח
א להלן. המסמכים שהועברו אליו בעניינו של התלמיד יישמרו בשירות
הפסיכולוגי-החינוכי.
4.6
משהחליט צוות השיבוץ לדחות את הבקשה של צוות השיבוץ המפנה, יודיע על
כך יו"ר הצוות ליו"ר צוות השיבוץ המפנה בכתב, על-פי הפרטים המובאים
בנספח א להלן. בהודעה עליו לציין את הנימוקים לדחיית הבקשה כפי
שנרשמו בפרוטוקול ולצרף את המסמכים שהועברו בעניינו של התלמיד.
4.7
בכל מקרה של חילוקי דעות בין צוות השיבוץ המפנה את התלמיד לבין צוות
השיבוץ המתבקש לקלוט אותו, ובכל מקרה שבו לא נענתה הפנייה לקליטת
תלמיד על-פי לוח הזמנים המצוין ב-4.4 לעיל, יוכל צוות השיבוץ המפנה
לערער על ההחלטה בפני מנהל המחוז ולבקשו להכריע בעניין שיבוצו של
התלמיד.
4.8

החלטת מנהל המחוז תינתן בתוך 7 ימים, על-פי האמור בסעיף 11(ב) בתקנות
החינוך הממלכתי (העברה). החלטה זו סופית, והיא מחייבת את רשויות
החינוך המקומיות הנוגעות בדבר.
אם הרשויות הנוגעות בדבר נמצאות בתחומי מחוזות שונים, תתקבל ההכרעה
בתיאום בין מנהלי המחוזות.
משהחליט צוות השיבוץ על הפניית תלמיד לרישום במסגרת החינוך המיוחד
במוסד חינוך מוכר שאינו רשמי המצוי בתחום שיפוטה של רשות מקומית
אחרת, ידווח על כך יו"ר הצוות ליו"ר צוות השיבוץ ברשות המקומית
שבתחום שיפוטה המוסד מצוי. ההודעה תירשם על-גבי טופס רשמי של
הרשות המקומית, ובו הפרטים המובאים
בנספח ב להלן. להודעה יצורף העתק מטופס סיכום ההחלטה של ועדת
ההשמה או הערר.
4.9
5. הודעה על שיבוץ תלמיד במסגרת החינוך המיוחד
משהחליט צוות השיבוץ על מסגרת החינוך המיוחד שבה ישובץ תלמיד תבצע
רשות החינוך המקומית את הליכי הרישום של התלמיד על-פי הנהלים
הקיימים בעניין זה.
5.1
להודעה על שיבוצו של התלמיד הנשלחת מאת רשות החינוך המקומית אל
מנהל המוסד החינוכי יש לצרף העתק מטופס סיכום ההחלטה של ועדת
ההשמה/הערר.
5.2
6. קליטת תלמידים במסגרות החינוך המיוחד
מנהל מוסד חינוך רשמי יקלוט תלמידים למסגרת החינוך המיוחד במוסדו,
ובכלל זה תלמידי חוץ, אך ורק אם הם הופנו אליו כדין על-ידי רשות החינוך
המקומית שבתחום שיפוטה המוסד נמצא.
6.1
מנהל מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי יקלוט תלמידים למסגרת החינוך המיוחד
במוסדו אך ורק אם הם הופנו אליו כדין על-ידי רשות החינוך המקומית שבה
התלמיד מתגורר. מנהל המוסד ידווח לצוות השיבוץ ברשות המקומית
שבתחום שיפוטה המוסד מצוי על תלמידים חדשים שייקלטו במוסד בשנת
הלימודים הבאה.
6.2
על מנהל מוסד החינוך לקלוט למסגרת החינוך המיוחד כל תלמיד שהופנה
אליו כדין על-ידי רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא המוסד,
ללא התניה כלשהי בקליטת התלמידים.
6.3
במידת הצורך ינחה המפקח על החינוך המיוחד את מנהל המסגרת החינוכית,
בהתייעצות עם הפסיכולוג החינוכי, כיצד לארגן מחדש את התלמידים
בכיתות ואת
6.4

המשאבים כדי לאפשר מענה מיטבי לצרכים של כלל התלמידים ומענה הולם
לצרכים המיוחדים של כל תלמיד במסגרת תכנית הלימודים האישית.
7. שיבוץ תלמידים בגן ילדים לחינוך מיוחד
תלמידים בגיל 5‎-3 שוועדת ההשמה החליטה על השמתם בגן ילדים לחינוך
מיוחד ישובצו בגן ילדים לחינוך מיוחד על-פי האמור ב-2.3 לעיל.
7.1
השארת תלמיד בגיל 6 לשנה נוספת בגן ילדים לחינוך מיוחד תיעשה על-פי
המלצת השירות הפסיכולוג-החינוכי ברשות המקומית שבה התלמיד לומד,
בהתחשב בצורכי התלמיד ובתיאום עם המפקח על החינוך המיוחד ועם הורי
התלמיד. לגבי תלמידי חוץ תתואם ההחלטה גם עם רשות החינוך המקומית
שבה התלמיד מתגורר.
7.2
תלמיד הלומד בגן-ילדים לחינוך מיוחד במשך 3 שנים, ויש כוונה להשאירו
בגן לשנה נוספת, יובא עניינו לדיון חוזר בוועדת ההשמה כנדרש בחוק החינוך
המיוחד.
7.3
ככלל אין לשבץ תלמידים בגיל 5‎-3 במסגרת כיתה של בית-ספר לחינוך מיוחד
או בכיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר של החינוך הרגיל. חריגה מהוראה זו
טעונה אישור מוקדם של מנהל אגף החינוך המיוחד, בתיאום עם מנהל אגף
החינוך הקדם-יסודי. האישור יינתן לשנה אחת בלבד.
7.4
8. לוח זמנים
כדי להבטיח תיאום בין לוחות הזמנים שנקבעו לגורמים השונים המעורבים בהיערכות
החינוך המיוחד לפתיחת שנת הלימודים, להלן ריכוז תאריכי הסיום שנקבעו לנושאים
העיקריים:
האחראי על הביצוע תאריך הסיום הנושא
הפיקוח על הח"מ
במחוז
31 במרס
מיפוי מוסדות החינוך המיוחד
במחוז
יו"ר ועדת השמה
15 ביוני
31 במאי
דיונים בוועדות ההשמה
דיונים בעניינם של
תלמידים בעלי
לקויות קשות מאוד (המלצה)
מנהל רשות
החינוך
המקומית
10 ביולי
עבודת צוות השיבוץ
מנהל המוסד
החינוכי
20 ביולי
הגשת דו"ח ארגון כיתות חינוך
מיוחד ומצבת תלמידים לשנת
הלימודים הבאה למפקח על
החינוך המיוחד
המפקח על החינוך
המיוחד ומנהל
מחלקת
התקן במחוז
1
באוגוסט
הקצאת תקן בסיסי לכיתות
חינוך מיוחד
הערות
תלמידים חדשים, שעניינם נדון בוועדת ההשמה/הערר לאחר 15 ביוני
כמקרים חריגים, יש לשבץ אך ורק בכיתות חינוך מיוחד שאושרה פתיחתן
על-פי לוח הזמנים לעיל.
א.
אגף החינוך המיוחד יביא לידיעת משרד העבודה והרווחה ומשרד הבריאות
את לוח הזמנים כדי להתאים את מועדי ההפניה של תלמידים במוסדות
שבפיקוחם אל ועדות ההשמה.
ב.
בשאלות אפשר לפנות אל הגב' כרמלה איגל, ממונה על ועדות
השמה וערר באגף לחינוך מיוחד, טל' 5/03‎-6931804.

9. נספחים
נספח א: בקשה לקליטת תלמיד חוץ במסגרת חינוך מיוחד
הפרטים להלן יירשמו על גבי נייר רשמי של הרשות המקומית:
אל:, יו"ר צוות השיבוץ ברשות המקומית
מאת:, יו"ר צוות השיבוץ ברשות המקומית
הנדון: בקשה לקליטת תלמיד חוץ במסגרת חינוך מיוחד בשנת הלימודים
שם התלמיד (שם משפחה ושם פרטי):
מספר תעודת הזהות: תאריך הלידה:
כתובת מגורי התלמיד:
המוסד המבוקש:
הנימוקים לבקשה:
מצ"ב:
א. העתק מטופס סיכום ההחלטה של ועדת ההשמה/הערר
ב. חוות דעת הפסיכולוג החינוכי המטפל בתלמיד ("טופס ד'"), שהעברתה אושרה ע"י
הורי התלמיד.*
שם הפסיכולוג החינוכי מספר הטלפון שלו
חתימת יו"ר צוות השיבוץ תאריך

חלק זה יישלח כתשובה בתוך 21 יום ממועד קבלת הפנייה, על גבי נייר רשמי של
הרשות המקומית:
אל:, יו"ר צוות השיבוץ ברשות המקומית
מאת:, יו"ר צוות השיבוץ ברשות המקומית
הנדון: בקשתכם מתאריך לקליטת תלמיד חוץ במסגרת חינוך מיוחד
בשנת הלימודים תאריך קבלת הפנייה:
שם התלמיד (שם משפחה ושם פרטי):
מספר תעודת הזהות שלו:
צוות השיבוץ בישיבתו, בתאריך, החליט:
הערות:
* אם סירבו הורי התלמיד לאשר את חוות הדעת, יצורף העתק המכתב שנשלח בעניין זה להורים.
לאשר את בקשתכם.
התלמיד ישובץ בשנת הלימודים במוסד (שם המוסד), סמל
המוסד, בכיתה רישום התלמיד במוסד יהיה על-פי נוהלי הרישום המקובלים.
א.
לדחות את בקשתכם.
הנימוקים לדחיית הבקשה:
חתימת יו"ר צוות השיבוץ תאריך:
ב.
נספח ב: הודעה על הפניית תלמיד לרישום במסגרת החינוך המיוחד במוסד חינוך מוכר
שאינו רשמי
אל:, יו"ר צוות השיבוץ ברשות המקומית
מאת:, יו"ר צוות השיבוץ ברשות המקומית
שם התלמיד (שם משפחה ושם פרטי):
מספר תעודת הזהות שלו: תאריך הלידה:
כתובת מגורי התלמיד:
הננו להודיעך כי צוות השיבוץ החליט לאשר לתלמיד להירשם במסגרת החינוך
המיוחד במוסד חינוך מוכר שאינו רשמי, כדלקמן:
שם המוסד: סמל המוסד:
מצ"ב העתק מטופס סיכום ההחלטה של ועדת ההשמה/הערר.
חתימת יו"ר צוות השיבוץ: תאריך:

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/8(א), כ"ב בניסן התשנ"ט, 8 באפריל 1999