2. אורחות חיים במוסדות חינוך
2.6 קו פתוח לפניות
"קו פתוח לפניות תלמידים"
2.6‎-1
1 באפריל 1999
תאריך תחולה

עדכון סעיף 21
בחוזר נז/1

מטרת הפרסום 


1. מטרות הקו הפתוח
"הקו הפתוח" מופקד על פיתוחו ועל קידומו של נושא זכויות התלמידים במערכת
החינוך. "הקו הפתוח" מייצג את התלמידים כלפי מערכת החינוך ומסייע להם בשמירה
על זכויותיהם ובמצוקות חברתיות ואישיות שלא באו על פתרונן על ידי הגורמים
המקומיים (מנהל בית הספר וצוותו, הגננת מנהלת גן הילדים), הפיקוח על בתי הספר,
הפיקוח על גני הילדים והנהלת מחוזות המשרד. כמו כן "הקו" מסייע במקרים שבהם
התלמיד מעדיף לפנות לגורם מקצועי, שאינו שייך לסביבת חייו המיידית ושאינו קשור
אליו בקשר אישי. הסיוע הניתן לתלמיד נעשה תוך שיתוף כל הגורמים במערכת
החינוך.
השירות ש"הקו" נותן מיועד לתלמידים במערכת החינוך כולה: בגני הילדים, בבתי
הספר היסודיים, בבתי הספר העל-יסודיים ובמכללות.
הקו הפתוח מקבל פניות מכל מגזרי האוכלוסייה בארץ, והפנייה אליו יכולה להיעשות
ישירות על ידי התלמיד או על ידי כל אדם אחר המייצג את התלמיד.
"הקו הפתוח" מספק מידע וייעוץ לאנשי חינוך - למנהלים, למורים, לגננות, למפקחים
ולמנהלי מחלקות חינוך - בנושאים הקשורים בזכויות תלמידים ובמצוקותיהם.
"הקו הפתוח" מקיים הרצאות וסדנאות למפקחים, למנהלים, ליועצים חינוכיים,
למורים, לגננות, למועצות תלמידים ולוועדי הורים מרכזיים בנושאים הקשורים
בזכויות הילד, תוך שימוש בנתונים ובאירועים שהגיעו לטיפולו.
"הקו הפתוח" פועל בתיאום עם הנהלת משרד החינוך התרבות והספורט ומיידע אותה
על תופעות בשדה הדורשות התייחסות מחודשת.
2. דרכי הפעולה והסמכויות של "הקו"
2.1 כללי
סמכות "הקו הפתוח" נגזרת ממדיניות המשרד, הרואה את עצמו אחראי להתנהגות
הוגנת של המערכת כלפי התלמידים שהוא מופקד על טיפולם.
2.2 קבלת הפנייה
בסמכותו של "הקו" לקבל כל פנייה הנוגעת למצוקה או לתלונה של תלמיד. "הקו" גם
יכול לסרב לטפל בפנייה, אם לדעתו היא הוגשה שלא בתום לב.
2.3 בדיקת הפנייה
בסמכותו של הקו הפתוח לפנות ישירות לכל אדם במערכת החינוך (מורים, מנהלים,
גננות, מפקחים, מנהלי מחוזות, בעלי תפקידים ברשויות המקומיות ובעלי תפקידים
במטה) לשם קבלת מידע בעל פה ובכתב (כולל מסמכים) או לשם הבהרה של שיקול
דעת בפעולות שננקטו.
ההחלטה על דרך הפנייה תונחה על ידי שיקול דעת מקצועי, ואינה חייבת להיות
הירארכית. כל הדרגים שנמנו לעיל יסייעו לאנשי "הקו" בכל צורה שתידרש כדי
להבטיח בדיקה מעמיקה, מקיפה ומאוזנת של התלונה.
2.4 הטיפול בפנייה
"הקו הפתוח" יעשה את כל הניתן כדי לגרום לתיקון עוול או פגיעה בזכויות תלמידים
ובשלומם. הטיפול ייעשה בשיתוף מנהל בית הספר, המערכת הפיקוחית או כל גורם
אחר במערכת היכול לסייע ליעילות הטיפול ולמהירות שבה הוא ניתן.
"הקו" רשאי להציע שינוי או ביטול דרכי טיפול ותגובה, וכן דרכי תגובה חלופיות כלפי
תלמידים, אם התגובות הקיימות פוגעות בזכויותיהם או בשלומם.
"הקו" ייעץ לגורמים שונים במערכת החינוך (בתי ספר, גני ילדים, מטה המשרד,
הרשויות המקומיות) בנושאים מערכתיים שונים, וכן בנהלים, במדיניות ובארגון
הנגזרים מתלונות ספציפיות.
2.5 ההיבט המערכתי
"הקו הפתוח" יפנה לבעלי התפקידים השונים במשרד את המסקנות המערכתיות
העולות במהלך עבודתו והקשורות לנושאים שהם מפקחים עליהם. "הקו" יציע לקובעי
המדיניות דרכים לשינוי מדיניות, וכן נהלים ודרכי אכיפה ובקרה הקשורים לזכויות
התלמידים ולשיפור תפקודה של מערכת החינוך.
2.6 צוות נותני השירות
צוות "הקו הפתוח" מורכב מאנשי חינוך מתחומים שונים, בעלי הכשרה וניסיון
מגוונים במערכת החינוך (ייעוץ, פסיכולוגיה, הוראה, ניהול ופיקוח) בכל שכבות הגיל,
מהגיל הרך עד לבוגרים, וזאת כדי להבטיח שירות המתאים הן לצרכים המגוונים של
הפונים והן לצרכים של מערכת החינוך.
2.7 כללי האתיקה המקצועית של הצוות
"הקו הפתוח" רואה בקשר עם הפונה קשר דיסקרטי ורגיש. אי לכך אנשיו מתחייבים -
לפעול על פי חוקי המדינה, על פי אמנת האו"ם לזכויות הילד (1991) ועל פי
מדיניות המשרד;
1.
להיענות לכל פנייה, מכל מגזרי האוכלוסייה, ללא משוא פנים;
2.
לסרב לטפל בפנייה אם אנשי הצוות סבורים שהיא הוגשה שלא בתום לב;
3.
לשמור על סודיות ועל צנעת הפרט;
4.
להעביר מידע הקשור בפונה ובנושא פנייתו רק בהסכמתו.
5.
2.8 שעות הפעילות ודרכי הפנייה
שעות הפעילות: בימים א'-ה', בין השעות 16‎-8. אפשר לפנות בטל' 1‎-800‎-222‎-003
ו-02‎-5602538/9 או בפקס' 02‎-5603754 או בכתב, ל"קו הפתוח לפניות תלמידים",
משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים 91911. לאחר שעות העבודה אפשר
להשאיר הודעה במענה הקולי. פנייה טלפונית נענית בו ביום. פנייה בכתב נענית תוך
שבוע.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/8(א), כ"ב בניסן התשנ"ט, 8 באפריל 1999