חוזר זה בוטל


3. ארגון ומינהל
3.7 מינהל מוסדות חינוך
הבחירות לכנסת
3.7‎-5
1 באפריל 1999
תאריך תחולה
רענון
מטרת הפרסום 


1. כללי
ההוראות שלהלן חלות על עובדי הוראה שהם עובדי מדינה (להלן "עובדי מדינה"). על
עובדי מדינה אשר מועסקים בתקן הנציבות בתפקידי פיקוח והדרכה חלות גם הוראות
התקשי"ר. אנו ממליצים לכל הבעלויות על מוסדות החינוך לאמץ הוראות אלה.
2. סיוג פעילות מדינית ומפלגתית
לא תיערך במשרד ממשלתי, במוסד או במתקן ממשלתי, לרבות מוסד חינוך
רשמי, אספה, הרצאה או פעילות דומה מטעם מפלגה או על בסיס של
השתייכות מפלגתית או בעלת אופי מפלגתי.
2.1
לא יארגן עובד הוראה הפגנה או תהלוכה בעלת אופי מדיני.
2.2
עובד הוראה לא יעסוק בשעות העבודה בפעילות מטעם מפלגה או למען
מפלגה, כגון שכנוע אדם להצטרף כחבר למפלגה או עריכת מפקד של חברי
מפלגה או הפצת הזמנות לפעילות מפלגתית או תליית מודעות מטעם מפלגה
במשרד או במוסד חינוך וכדומה.
2.3
עובד הוראה לא יעסוק בפעילויות הנזכרות ב-3 לעיל בין כותלי המשרד או
מוסד החינוך גם לאחר שעות העבודה.
2.4
עובד הוראה אינו רשאי להשתמש ברכוש ובשירותים של מקום עבודתו
לפעילות מטעם מפלגה או למען מפלגה.
2.5
עובד הוראה לא ייתן את הסכמתו, בעל פה או בכתב, לפרסום שמו מטעם
מפלגה, אם מצורף לו תואר תפקידו בשירות המדינה.
2.6

תעמולת בחירות לכנסת בכל צורה שהיא בתוך מוסדות ממשלתיים, לרבות
מוסדות חינוך רשמיים, אסורה, בין על-ידי עובדי ההוראה ובין על-ידי אנשים
או על-ידי מוסדות אחרים.
2.7
עובד הוראה לא יבקר בצורה מעליבה או פוגעת את הכנסת ואת ועדותיה,
ובכלל זה חוקים והחלטות שנתקבלו על ידיהן, וכן את הממשלה ואת
משרדיה, במסיבת עיתונאים, בריאיון עיתונאי, בנאום במקום פומבי, בשידור
בעיתון או בספר.
2.8
עובד הוראה לא ישמש חבר או ממלא מקום חבר בוועדת הבחירות המרכזית
לכנסת. מותר לעובד הוראה לשמש חבר או ממלא מקום חבר בוועדת בחירות
אזוריות ובוועדת קלפי.
2.9
לא ייעשה שימוש בקשר לתעמולת בחירות לכנסת בכספים של משרד
ממשלתי, מפעל או תאגיד שהממשלה משתתפת בהנהלתו או בהונו, ולא ייעשה
שימוש במקרקעין או במטלטלין המוחזקים על-ידי גוף כאמור, למעט
השכרתם של אולמות ושל מקומות פתוחים המשמשים כרגיל להשכרה ולמעט
נכסים שהועמדו על-ידי המדינה לרשותו של שר או סגן שר.
2.10
לא יתרים עובד הוראה כל כספים, ולא יגבה ולא יקבל כספים שנתרמו לאיזו
מטרה שהיא זולת לאוצר המדינה ובתוך תפקידו.
2.11
עובד הוראה שהוא בעל סמכות מנהלית או בעל תפקיד שכרוך בו מגע עם
קהל, לא יטול חלק בתעמולת הבחירות לכנסת, בין אם היא ברבים ובין אם
היא איננה כזאת, בכל אזורי הארץ.
"סמכות מנהלית" פירושה כל סמכות, אם לפי דין ואם אחרת, שיש עמה הכוח
להכריע הכרעות כלפי אנשים מן הציבור, ובכלל זה סמכות של הממונים על
בעלי סמכויות על פי דין וסמכותם של עובדים לנקוט צעדים שאינם מעוגנים
בחוק כלל.
2.12
עובד הוראה שהוא בעל סמכות מנהלית או בעל תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל
לא יארח "חוג בית" המיועד לתעמולת בחירות לכנסת ולא ינאם ב"חוג בית"
כאמור.
תעמולת בחירות במסגרת "חוג בית" תיראה כפומבית, אם, לדוגמה, התקיים
אחד מאלה:
2.13
נשלחו ל"חוג בית" הזמנות בכתב, ועליהן נכתב שמו של העובד כמארח
או כנואם, בין אם נמנעה ההזמנה לאנשים מסוימים ובין אם לאו, ובין
אם התקיים בפועל חוג הבית ובין אם לאו.
א.
התקיים "חוג בית" בעקבות הזמנה לציבור, אפילו לציבור מסוים (כגון
לעובדי משרד ממשלתי אחד או לעובדי מוסד חינוך אחד), תהיה אשר
תהיה צורת ההזמנה, ויהיה אשר יהיה הפרסום אשר ניתן לה.
ב.
ב"חוג הבית" נכחו כתבים, עיתונאים או מקליטים, שבאו למקום כדי
לדווח על הדברים המושמעים בו.
ג.
"חוג הבית" מתקיים באופן שגם מי שאינו מוזמן עשוי לראות או
לשמוע את הנעשה בו, כמו למשל במקרה ש"חוג הבית" מתקיים על כר
דשא ליד בית או אם משתמשים בו ברמקול.
ד.
שאלות אפשר להפנות לד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל המינהל הפדגוגי,
טל' 02‎-5604029.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/8(א), כ"ב בניסן התשנ"ט, 8 באפריל 1999