חוזר זה מבוטל
חינוך חברתי ובלתי פורמאלי
7.
קייטנות ומחנות קיץ
7.11
קייטנות - ביטחון בקייטנות
7.11‎-2
1 באפריל 1999

תאריך תחולה
 
עדכון סעיף
7.11‎-1
בחוזר הוראות
הקבע תשנח/10ב


מטרת הפרסום
 


2. ביטחון בקייטנות
מבוא - כללי 2.1
הנחיות הביטחון חלות על כל סוגי הקייטנות: א.
קייטנות המאורגנות על ידי הרשות המקומית - בתחום היישוב או הרשות 1)
קייטנות המאורגנות על ידי יזמים פרטיים - בתחום היישוב או בשטחים
הפתוחים יום ולילה
2)
קייטנות המאורגנות על ידי תנועות נוער - בתחום היישוב או בשטחים
פתוחים יום ולילה.
3)
קייטנות תוקמנה רק לאחר קבלת רשיון מתאים בהתאם לחוק הקייטנות. ב.
מרכז הקייטנה הוא האחראי על הביטחון בקייטנה; כלומר: הוא האחראי על
אבטחתה.
בקייטנות שמספר המשתתפים בהן עולה על 100 ימונה לתפקיד זה ממונה
ביטחון מיוחד, נוסף למרכז. הוא ישמש עוזר לביטחון (עב"ט).
ג.
מטרת השמירה והאבטחה בקייטנות 2.2
המטרה העיקרית של האבטחה והשמירה בקייטנות היא להגן על החניכים ועל
אוכלוסיית הקייטנה, להרתיע גורמים עוינים ולמנוע מהם לבצע פיגועים מהסוגים
האלה:
פיגוע ותקיפת חניכים ומדריכים בתחומי הקייטנה בנשק קר (סכינים, פגיונות,
אלות)
א.
פיגוע על ידי החדרת מטעני חבלה, מתאבד ומכוניות תופת לתחומי הקייטנה או
למקום סמוך
ב.
הגנה על החניכים ועל המדריכים בתחומי הקייטנה מפני התקפת מחבלים
באמצעות נשק חם
ג.
כניסה של גורמים זרים (עוינים/פליליים) לתחום הקייטנה ד.
פיגוע בטיולים ובפעילויות ספורט ונופש המבוצעים במסגרת הקייטנה.
ה.
המודעות לנושאי הביטחון בקייטנה 2.3
מרכז הקייטנה (או האחראי לביטחון) יפעל במשך כל הקייטנה להגברת מודעותם
של הסגל והחניכים בנושאי הביטחון כדלהלן:
הסברה
המרכז (או האחראי לביטחון) יכנס את החניכים לתדריך הסברה ביטחוני מיד
עם פתיחת הקייטנה.
א.
בקייטנות של למעלה משבוע תתקיים פעולת הסברה פעם בשבוע. ב.
ההסברה תכלול - ג.
סיכונים ביטחוניים אפשריים (החדרת מטען חבלה, חדירת מתאבד,
החדרת מכונית תופת, הצתה, חטיפה, פיגוע בנשק קר, פיגוע בנשק חם
ועוד);
1)
זהירות מחפץ חשוד - גילוי ותגובה (מהו חפץ חשוד, סוגי חפצים
חשודים, תגובות ראשוניות, הרחקת אנשים וילדים, דיווח מיידי,
אזעקת המשטרה, פינוי);
2)
סדר הפעולות ואופן ההתנהגות בעת איתור "חפץ חשוד" המחייב פינוי
(סימון המקום ואבטחתו, ריכוז כל קבוצה ליד המדריך שלה, פינוי
לשטח כינוס מסודר, מפקד ילדים מדויק, המתנה לכוחות הביטחון);
3)
סדר הפעולות בעת אירוע ביטחוני/חירום.
4)
כרזות (פלקטים) 2.4
כרזות אזהרה מפני חפצים חשודים תיתלינה במקומות בולטים בתחומי הקייטנה
(בנקודות ריכוז, בחדרי אוכל, במגרש מסדרים ועוד).
יש לוודא מדי יום, שהכרזות שנתלו נמצאות במקום והן שלמות ובמצב תקין
וקריא.
את הכרזות ניתן להשיג אצל קצין הביטחון למוסדות חינוך ברשות
המקומית/במחוז/במטה בירושלים.
תרגול נושאי הביטחון 2.5
יש צורך חיוני בתרגול כל קייטנה במצבי חירום אפשריים, מוקדם ככל האפשר.
התרגול יסייע להגביר זהירות, עירנות ויכולת תגובה נכונה במצבים ביטחוניים
ובטיחותיים אפשריים. התרגול יתבצע על פי המתכונת כדלהלן:
תרגיל פינוי במצבי חירום לקייטנה המתקיימות עד שבוע א.
התרגיל בא לבחון את הצורך לפנות את הקייטנה כתוצאה ממצבי חירום
ביטחוניים ובטיחותיים כאחד.
-
התרגיל יתקיים לאחר תכנון וארגון מראש ביום פתיחת הקייטנה. -
תרגיל הפינוי יתקיים בכל מחזור חדש של קייטנים. -
תרגיל פינוי במצבי חירום לקייטנה המתקיימת למעלה משבוע ימים ב.
יש לקיים בקייטנה המתקיימת למעלה משבוע את אותו תרגיל המצוין ב-א
לעיל.
-
יש לקיים בקייטנה תרגיל פתע פעם בשבוע.
-
תרגילי עירנות
יש לקיים בקייטנה תרגילי עירנות לשומרים ולמאבטחים לפחות פעם אחת
בקייטנה המתקיימת עד שבוע וכל שבוע בקייטנה המתקיימת למעלה משבוע
ימים. התרגילים יבוצעו באחריות מרכז הקייטנה.
ג.
סריקות 2.6
בכל קייטנה תקוימנה כל יום סריקת בוקר וסריקות שוטפות שמטרתן להבטיח
שבמהלך הלילה ובמהלך היום לא הוטמן בשטח הקייטנה מטען חומר נפץ או
חפץ מסוכן.
א.
סריקת הבוקר תבוצע על ידי שני מבוגרים לפחות, לפי קביעה ותכנון של
המרכז/האחראי לביטחון, והיא תסתיים לכל המאוחר חצי שעה לפני פתיחת
הקייטנה והגעת הקייטנים. לפני השלמת הסריקה לא תורשה כניסה לשטח
הקייטנה. בקייטנות המשתרעות על שטח גדול תבוצע הסריקה באמצעות מספר
גדול יותר של מבוגרים, לפי תכנון האחראי לביטחון, כדי "לכסות" באופן
יסודי את כל השטח בזמן המזערי הנתון.
הסריקה תבוצע בשיטת "פעולה במקביל", ותקיף את כל שטח הקייטנה, ובכלל
זה מבנים, חצרות, חדרי משחק ופעולה, מסדרונות, חדרי מדרגות, שירותים,
מטבח וחדר אוכל, משרד או מפקדה, פחי אשפה (גם בתחנת ההסעה שליד
הקייטנה), ארגזי חשמל, עמדות כיבוי אש, מחסנים, צמחייה וכל מקום אחר
היכול לשמש להסתרת מטען.
ב.
סריקות שוטפות: נוסף לסריקת הבוקר תבוצע סריקה היקפית, בעיקר לאורך
הצד הפנימי של הגדר או לאורך קו התיחום של אזור הקייטנה.
סריקה מסוג זה תבוצע לפחות פעם בשעה בזמן פעילות הקייטנה, באמצעות
הגורמים האלה:
ג.
2 מבוגרים (שומרים, מדריכים או הורים), בקייטנה פתוחה ובקייטנה
הנמצאת מחוץ ליישוב
-
מבוגר אחד או שני חניכים ברמה של תלמידי בית ספר על-יסודי (מכיתה ז'
ומעלה), בקייטנה סגורה או בקייטנה בתוך היישוב.
-
אמצעים פיזיים 2.7
כדי לשפר ולייעל את האבטחה ואת הבטיחות בקייטנה, ובמקרים מסוימים אף
לחסוך בכוח אדם ולהרתיע גורמים עוינים, יש להתקין בכל קייטנה אמצעי
ביטחון כדלהלן:
גדר תקינה א.
יש להעדיף הקמת קייטנה במקום מגודר היטב. 1)
לפני פתיחת הקייטנה יש לוודא כי הגדר שלמה, ואם יש בה פרצות, יש
לתקנה מיד.
2)
לפני פתיחת הקייטנה יש לוודא, כי השטח הסמוך והצמוד לגדר הקייטנה נקי
וגלוי לעין (נקי מצמחייה, ללא פסולת בניין, פנוי מחומרים אחרים), ואינו יכול
לשמש מסתור להנחת חפצים חשודים.
3)
כניסה ב.
יש לאפשר כניסה משער אחד בלבד בכל קייטנה. יתר השערים יהיו נעולים
במשך כל שעות הקייטנה.
1)
יש לדאוג ל-3‎-2 פתחי מילוט נוספים, שיהיו סגורים מבפנים וניתנים
לפתיחה בקלות בעת הצורך.
2)
חנייה לרכב ג.
יש לאסור כניסת רכב לתוך תחומי הקייטנה. תאושר כניסה אך ורק לרכב
חיוני, למטרות פעילות הקייטנה.
1)
יש לדאוג למקום חנייה לכלי רכב במרחק של לא פחות מ-100 מ' מהכניסה
לקייטנה.
2)
הקפדה על סדר כדי להקל באיתור חפצים חשודים ד.
יש לעשות הכול כדי להקל על האפשרות לאתר ולזהות חפצים חשודים. 1)
על-כן יש לדאוג - 2)
לקביעת מקומות מוגדרים לריכוז אשפה בתוך הקייטנה; -
לפינוי אשפה בצורה מסודרת ובתכיפות גבוהה -
לסידור ולארגון של ציוד החניכים.
-
סימון וזיהוי של ציוד חיוני
כדי להקל על זיהוי הציוד והאמצעים השייכים לקייטנה - וזאת כדי למנוע
החלפת חפצים קיימים בחפצים דומים העלולים לשמש גורמים עוינים למטרה
חבלנית - יש לסמן בסימן בולט ציוד חיוני כמו מטפי כיבוי, מכלי גז ניידים,
מצברים ועוד.
ה.
מערכות כריזה למטרות שליטה
כדי להקל על מרכזי הקייטנה להעביר הנחיות ברורות לקייטנים בזמן מצבי
חירום מומלץ שיהיו בקייטנה -
א) מגפון ידני - על כל 100 חניכים;
ב) מערכת כריזה - על כל 500 חניכים.
ו.
אבטחת הקייטנה 2.8
בשטח המיושב של היישוב א.
בקייטנת יום בשטח המיושב של היישוב שבה פחות מ-100 חניכים אין
חובה שיהיה מאבטח/שומר חמוש.
1)
כל קייטנה הפועלת בלילה מחייבת אבטחה חמושה. 2)
בכל קייטנה שבה מ-100 ועד 750 חניכים תתקיים שמירה או אבטחה
חמושה על ידי נושא אקדח בעל רשיון תקף, בתנאי שירה בשנה האחרונה
בנשקו על פי הקריטריונים שנקבעו למאבטח/לשומר במוסד חינוכי (ראה
חוזר מיוחד ה', התשנ"ח).
3)
בכל קייטנה שבה מ-750 חניכים ומעלה תתקיים אבטחה על ידי 2
מאבטחים חמושים באקדח.
4)
תלמידי כיתות י"א-י"ב יוכלו לשמור במסגרת ההתנדבות למשמר האזרחי
עם נשק (תלמיד י"א-י"ב אחד עם בוגר/מאבטח אחד).
5)
המאבטחים יהיו בקיאים בזיהוי מטעני חבלה ובאמצעים שיש לנקוט לאחר
גילוים בכל הקשור לנוהלי פינוי.
6)
המאבטחים והשומרים יהיו בקיאים בהוראות פתיחה באש ובכללי
הבטיחות בנשיאת נשקם האישי ובטיפול בו.
7)
קייטנות יום ולילה בשטח פתוח ומחוץ לתחום היישוב ב.
בכל קייטנה תתקיים שמירה/אבטחה על ידי נושאי נשק, כמפורט בנספח 9.
בכל עמדה/פטרול יימצא נושא נשק ארוך-קנה אחד לפחות. אם יש שני
שומרים, יוכל השומר השני לשאת נשק קצר (אקדח).
1)
בקייטנות לילה ייקבע מספר נושאי הנשק בכפיפות ל"טבלת תקן כוח אדם
לחובשים, לרופאים ולשומרים במחנה, כמפורט בנספח 9 של סעיף 7.11‎-3
להלן.
2)
השמירה תוכל להתקיים על ידי הורים/מלווים הרשאים לקבל נשק מסוג
"קרבין" בתחנות המשטרה, שומרים חמושים נושאי נשק, מתנדבים
שאושרו על ידי משטרת-ישראל, מתנדבי המשמר האזרחי ומאבטחי חברות
השמירה המאבטחות את מוסדות החינוך שהם בעלי תעודות ומורשים
לשאת נשק כחוק.
3)
אסור בהחלט להשתמש בנשק מסוג תמ"ק "עוזי" ותמ"ק "מאוזר פלקון"
באבטחת קייטנות.
4)
המאבטחים והשומרים יתודרכו ויתורגלו בזיהוי מטעני חבלה ובאמצעים
שיש לנקוט לאחר גילוים וכן בכל הקשור לנוהלי פינוי.
5)
המאבטחים והשומרים יהיו בקיאים בהוראות פתיחה באש ובכללי
הבטיחות בנשיאת נשקם האישי.
6)
אבטחה צמודה בשער
מטרתה העיקרית של האבטחה/השמירה הנייחת היא לקיים ביקורת על
הנכנסים לתחום הקייטנה (ובכלל זה בדיקת תיקים) ולמנוע כניסה של אנשים
ורכב שאינם מורשים להיכנס לתחום הקייטנה. כמו כן השומר משמש גורם
צופה ומתריע על זרים המסתובבים סמוך לקייטנה בנסיבות מחשידות, וכן
גורם המרתיע גורמים עוינים.
לביצוע משימות אלה יש לוודא -
ג.
ששער הקייטנה יהיה סגור וניתן לפתיחה נוחה מבפנים. בשטח פתוח
ומגודר, שאין בו שער קבוע, יותקן שער בצורת מחסום (מוט או חבל) שלא
יאפשר מעבר רכב בלי פתיחה מכוונת על ידי השומר (ניתן להציב יתדות
למניעת כניסה ישירה).
1)
שהמאבטח יהיה במקום בולט, ונשקו יהיה צמוד אליו. יש להבטיח
שהשומר יימצא במקום נוח ומוצל, וכך יקל עליו לבצע את תפקידו.
2)
שכאשר אדם זר מבקש להיכנס לשטח הקייטנה, יבדוק השומר את זהותו
(באמצעות תעודה מזהה) ואת מטרת כניסתו, ויעביר את הנתונים באמצעי
הקשר שברשותו לאחראי לביטחון או למפקדה לצורך קבלת אישור לכניסת
הזר. אם הנכנס נושא תיק או חבילה, יש לבדקם. אם הנכנס נושא נשק, יש
לבדוק אם הוא מורשה לשאת את הנשק ולדווח על כך לאחראי לביטחון.
3)
שמירה ניידת (פטרול) ד.
מטרתה העיקרית של השמירה הניידת היא לשמור ולפקח על שטחים
שאינם יכולים להיות נצפים או מפוקחים על ידי השומר בשער, בעיקר
בקייטנות המופעלות על שטח גדול, פתוח, או עם עצמים המגבילים את שדה
הראייה (חורשה, מתקנים גבוהים, מגבלות טופוגרפיות וכיו"ב).
1)
הפטרול יסייר בגזרה שנקבעה לו, או מסביב לקייטנה, לאורך קו התיחום
או הגדר, או שיתמקד בפיקוח על פעילות מיוחדת הנערכת בקייטנה - הכול
לפי ההנחיות שתינתנה על ידי האחראי לביטחון או על ידי מרכז הקייטנה.
2)
במהלך הסיור יסרוק הפטרול באופן שוטף את השטח בניסיון לאתר
"חפצים חשודים" או מפגעים אחרים העלולים לסכן את הקייטנים. נשקו
יהיה צמוד אליו, ויהיה בידו אמצעי קשר לדווח על אנשים ועל חפצים
חשודים או על כל התפתחות של סכנה לקייטנה. בכל מקרה מסוג זה יש
להעביר דיווח מיידי באמצעי הקשר לאחראי לביטחון, תוך כדי שמירה
רצופה על קשר עין עם הגורם החשוד.
3)
הוראות פתיחה באש 2.9
עקרונות כלליים 1.
בסעיף זה יפורטו כללים מנחים, הוראות וסייגים בכל הנוגע לשימוש בכלי
ירייה ולפתיחה באש על ידי עובדים, שומרים ומאבטחים הנושאים נשק
בתוקף תפקידם.
א.
כלי ירייה הוא אמצעי קטלני, והשימוש בו עלול לסכן את חייו או את
שלמות גופו של מי שהירי כוון אליו ושל אחרים. לפיכך השימוש בנשק
ייעשה בהתאם לאמור בכללים אלו.
ב.
השימוש בנשק לעבר אדם מותר לשם הגנה עצמית של היורה או של זולתו.
הכללים בנוהל זה מבוססים על הוראות סעיפים 34 י' ו-34 ט"ז שבחוק
העונשין התשל"ז-1977, כפי שתוקן (תיקון מספר 39, חלק מקדמי וחלק
כללי) ופורסם בספר החוקים 1481 בט"ז באלול התשנ"ד, 23.8.94 (ראה
את פירוט החוק בהמשך).
ג.
השימוש בכלי ירייה לצורך הגנה עצמית ייעשה כמוצא אחרון, במידת
הזהירות הראויה, כאשר אין דרך אחרת בנסיבות העניין להתגבר על
התוקף.
ד.
נחיצות השימוש בכלי ירייה תיבחן בכל שלב משלבי האירוע. יש להפסיק
את הירי מיד כשפסקה התקיפה ואין עוד סכנה לחיים.
ה.
השימוש בנשק לצורך הגנה עצמית - סדר הפעולות ו.
תקיפה שלא כדין 1)
סכנה מיידית ומוחשית לחיים לעצמו/לאחרים 2)
ירי כאמצעי אחרון להדיפת התקיפה 3)
ירי ב"בודדת" ומכוון לגוף 4)
הפסקת הירי משחלפה הסכנה. 5)
פתיחה באש במקרה של סכנת חיים 2.
הגדרות א.
סכנת חיים: סכנה לאבדן חייו של אדם או לחבלה מסוכנת בגופו. 1.
נשק חם: לרבות כלי ירייה, רימון יד, בקבוק תבערה, מטען נפץ. 2.
נשק קר: לרבות סכין, פגיון, גרזן, אלות ומוטות מתכת. 3.
אזהרה מוקדמת: הודעה על כוונה לפתוח באש אם לא תיפסק התקיפה.
4.
השימוש בכלי ירייה מותר, אם הוא נדרש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה
שלא כדין שבוצעה באמצעות נשק חם או קר ושנשקפת ממנה סכנת חיים
מוחשית ליורה או לזולתו.
ב.
לצורך הדיפת התקיפה המסכנת חיים מותר לפתוח באש לעבר גופו של
התוקף, במגמה לפגוע בו באופן שיימנע ממנו להשלים את ביצוע מעשה
התקיפה. יש להפסיק את הירי מיד כשפסקה התקיפה ואין עוד סכנת חיים.
ג.
פתיחה באש תיעשה רק כמוצא אחרון, לאחר שנשקלו ומוצו דרכי פעולה
אחרות להפסקת התקיפה, לרבות מתן אזהרה מוקדמת, ובלבד שלא יהיה
בכך כדי לסכן את חייו של היורה או של זולתו.
ד.
נמלט התוקף עם כלי נשקו, והוא עדיין מסכן חיים, ניתן לירות בגופו כדי
למנוע את המשך התקיפה. נמלט התוקף בלא נשק, אין לירות בו.
ה.
פתיחה באש תבוצע, כאמור לעיל, לעבר התוקף בלבד, בירי בודד ומכוון,
תוך נקיטת אמצעי זהירות למניעת פגיעה בחפים מפשע.
ו.
יש להימנע ככל האפשר מירי לעבר נשים או ילדים. ז.
אין לפתוח באש לשם הגנה על הרכוש כאשר אין מתלווית לעברת הרכוש
סכנת חיים.
ח.
פעולות לאחר סיום הירי 3.
טיפול רפואי: יש להגיש טיפול רפואי לנפגע לאחר שנבדק כי אין נשקפת עוד
סכנה מצדו.
א.
דיווח: יש לדווח בהקדם האפשרי על כל מקרה של שימוש בכלי ירייה
לתחנת המשטרה הקרובה, לקב"ט הרשות ולקב"ט המחוזי של משרדנו.
ב.
סריקה: יש לבצע סריקה לאיתור נפגעים נוספים או נזק לרכוש. ג.
בידוד אזור הירי: יש למנוע כניסת אנשים לאזור הירי עד לסיום הבדיקה
המשטרתית.
ד.
תחקיר: קצין הביטחון המחוזי יערוך דו"ח מפורט לאחר כל מקרה של
פתיחה באש וישלח אותו לאגף הביטחון במשרדנו. הממונה הארצי
לאבטחת מוסדות חינוך יעביר את ממצאי התחקיר בצירוף המלצותיו.
ה.
חוק העונשין התשל"ז-1977 (1) - הגנה עצמית
הגנה עצמית - 34י
לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף
תקיפה שלא כדין שנשקפה ממנה סכנה מוחשית של פגיעה בחייו, בחירותו,
בגופו או ברכושו, שלו או של זולתו. ואולם, אין אדם פועל תוך הגנה עצמית
מקום שהביא בהתנהגותו הפסולה לתקיפה תוך שהוא צופה מראש את
אפשרות התפתחות הדברים.
4.
חריגה מן הסביר - 34טז
הוראות סעיפים 34י, 34יא ו-34יב לא יחולו כאשר המעשה לא היה סביר
בנסיבות העניין לשם מניעת הפגיעה.
אמצעים לשליטה, לאזעקה ולמילוט במצבי חירום 2.10
בכל קייטנה יימצאו האמצעים שיפורטו בהמשך במצב תקין ושמיש ובסטנדרטים
המחייבים:
אמצעי קשר חיצוני, כגון טלפון (או פלא-פון) או מכשיר קשר ליצירת קשר עם
מוקד הפועל ברציפות 24 שעות ביממה (במפקדה או במשרד של הקייטנה
תיתלה במקום בולט טבלה עם מספרי טלפון חיוניים: משטרה או צה"ל לפי
אזורי האחריות, מכבי אש, מד"א, בית חולים קרוב, קב"ט מקומי וכו'), אמצעי
קשר פנימי, כגון מכשירי קשר קטנים לקשר עם שומרים/פטרול, מערכת כריזה
ו/או מגבירי קול ניידים (מגפון), בהתאם לגודל הקייטנה
א.
יציאות חירום בקייטנות יום במבנה בתחום היישוב (לפחות יציאה אחת נוספת
ליציאה הראשית), דרכי פינוי נוחות ובטוחות ושטחי פינוי (לפחות שניים
ובכיוונים נוגדים), במרחק של 500‎-300 מ' מאזור הקייטנות
ב.
שטחי כינוס למקרה שיהיה צורך בפינוי כל המשתתפים בקייטנת יום ולילה
המתקיימים בשטח פתוח מחוץ לתחום היישוב, בעת אירוע חירום
ג.
אמצעי כיבוי אש ועזרה ראשונה - לפי המפורט להלן, בפרק על הבטיחות
בקייטנות.
ד.
האחראי לביטחון בקייטנה 2.11
בכל קייטנה ימונה אחראי לביטחון. בקייטנות שמספר המשתתפים בהן הוא עד
100 יכול לשמש בתפקיד זה גם מרכז הקייטנה. בקייטנות שמספר המשתתפים
בהן עולה על 100 ימונה לתפקיד זה אדם מיוחד נוסף למרכז הקייטנה
(שישמש עוזר ביטחון - עב"ט).
א.
האחראי לביטחון חייב לקבל תדרוך אישי בנושא מילוי תפקידו מהקב"ט
המקומי. תיאום התדרוך עם הקב"ט הוא באחריות האחראי לביטחון או מרכז
הקייטנה. התיאום לביצוע התדרוך יקוים לפחות 15 יום לפני פתיחת הקייטנה.
ב.
יציאה מהקייטנה לסיורים ולטיולים ביום ובלילה 2.12
יציאה לטיול תבוצע בהתאם לנהלים המפורטים בחוזר המיוחד ו', התשנ"ז,
"טיולים במערכת החינוך", בהתאם לחוזר הוראות הקבע תשנח/8א, סעיף 5.1‎-6,
"הוראות בטיחות בפעילויות ספורט ונופש חוץ בית-ספריות", ובהתאם לחוזר
הוראות הקבע נט/4(ג), סעיפים 6.2‎-3 עד 6.2‎-13 העוסקים בנוהלי הביטחון
בטיולים.
טיול/סיור בתחום היישוב אינו מחייב תיאום ומלווים חמושים. יציאה לטיול
לשטחים הפתוחים ולשמורת טבע מחייבת תיאום ומלווים חמושים (ראה בחוזרים
שהוזכרו לעיל).
סוגי הקייטנות ונוהלי אבטחתן 2.13
מנקודת הראות של ביטחון הקייטנה ושל אבטחתה יש להבחין בין הקייטנות לפי
ארבעת הסוגים שיפורטו בהמשך, ובכלל זה הגדרת אמצעי האבטחה המחייבים
אותם, וזאת נוסף לכללים ולהנחיות הכלליים המחייבים את כל סוגי הקייטנות,
כפי שצוין בסעיפים קודמים:
סיווג א': קייטנת יום המתקיימת בתוך מוסד חינוכי, בסניף תנועת הנוער,
במבנה ציבורי או פרטי מכל סוג, בתוך תחום היישוב וסמוך לאזור מגורים או
למתקנים ציבוריים פעילים. סידורי האבטחה יהיו דומים לאלה המקובלים או
המחייבים לפי ההוראות של משרדנו לגבי מוסדות חינוך במהלך שנת
הלימודים (בכל קייטנה שבה למעלה מ-100 קייטנים יוצב שומר חמוש).
א.
סיווג ב': קייטנת יום המתקיימת בתוך מחנה, חורשה או מגרש פתוח מכל סוג,
כלומר במקום שאינו משמש בקביעות כמוסד חינוכי או כקייטנה והנמצא
בתוך תחום היישוב. במקרה זה, נוסף לאמור לעיל -
ב.
יש לתת עדיפות למיקום הקייטנה במקום שהוא מגודר מראש, ובכל מקרה
יש ליצור תיחום בורר באמצעות חבלים, עצים או אבנים (בלי לפגוע בכללי
בטיחות בסיסיים ומחייבים) או באמצעות סימון ברור מכל סוג מסביב
לקייטנה, באופן שגבולות האבטחה של הקייטנה יהיו ברורים.
1)
אם יש בקייטנה 100 חניכים ויותר, יהיה בה אמצעי לאזעקת עזרה
במקרה של כשל באמצעי הקשר האחרים.
2)
אם הקייטנה מגודרת, יימצא שומר בכניסה לשטח הקייטנה. אם הקייטנה
אינה מגודרת, יסייר השומר לאורך קו התיחום או לפי הנחיות מיוחדות.
3)
מיקום הקייטנה ואמצעי הביטחון במקום יתואמו (באמצעות הקב"ט
המקומי) עם גורמי הביטחון המקומיים, ויהיו מותנים באישורם.
4)
סיווג ג': קייטנת יום המתקיימת בתוך מחנה, חורשה, מגרש פתוח, שפת הים
וכיוצא באלה, הנמצאים מחוץ לתחום היישוב. במקרה זה, נוסף לכל האמור
לעיל -
ג.
יש לקיים סיור מוקדם בשטח המיועד לקייטנה עם גורמי הביטחון
המקומיים לאישור הקייטנה ואמצעי האבטחה המיועדים.
1)
את הסיור בשטח יש לקיים לפחות 10 ימים לפני מועד פתיחת הקייטנה,
וזימון גורמי הביטחון הנוגעים בדבר ייעשה על ידי הקב"ט המקומי.
2)
אם יש בקייטנה מעל ל-100 קייטנים, יש למנות אחראי לביטחון נפרד,
שיתודרך במילוי תפקידו על ידי הקב"ט המקומי.
3)
בכל קייטנה, ללא תלות במספר הקייטנים, חייב להימצא רכב פינוי צמוד,
וחייבים להיות דרכי גישה נוחות לשטח הקייטנה ושילוט מכוון.
4)
סיווג ד': קייטנות יום ולילה המתקיימות בתנאי פנימייה ובשטחים פתוחים
מחוץ לתחום היישוב. קייטנות הכוללות לינת לילה מחייבות קיום סידורי
ביטחון מיוחדים, נוסף לכל ההוראות והסידורים שפורטו בסעיפים הקודמים,
כדלקמן:
ד.
אישורים ותדרוכים של קב"ט הרשות/המחוז 1)
כל פתיחת קייטנה מסיווג ד' מחייבת תדרוך ואישור קב"ט
הרשות/המחוז של משרדנו, נוסף למילוי טופס תיאום והצהרה לקיום
הוראות בטיחות וביטחון במחנה (ראה בנספח 6).
א)
קב"ט הרשות/המחוז יאשר את מינוי האחראי לביטחון בקייטנה
ויתדרך אותו.
ב)
קב"ט הרשות/המחוז יבדוק את אמצעי הקריאה והאזעקה בקייטנה. ג)
קב"ט הרשות/המחוז יוודא שיש אמצעי תקשורת המאפשרים התקשרות
למשטרה, למכבי אש ולמד"א.
ד)
קב"ט הרשות/המחוז יקבע מועד לביצוע תרגיל פינוי. ה)
תיאום מוקדם עם גורמי הביטחון המקומיים/האזוריים
התיאום ייעשה בכל מקרה ובכל מספר של קייטנים (באמצעות הקב"ט
המקומי), באחריות הנהלת הקייטנה.
2)
שמירה בקייטנה ביום ובלילה 3)
ככלל תתקיים שמירה בנשק. א)
בקייטנות לילה יהיה מספר השומרים/המאבטחים בהתאם לטבלת תקן
כוח אדם לחובשים, לרופאים ולשומרים (כמפורט בנספח 9 של סעיף
7.11‎-3 להלן).
ב)
יש להקפיד על תכנון השמירה: יש להציב שומר בשער, ויש לדאוג
לשמירה רגלית סביב שטח הקייטנה (פטרול), וכן לקיומה של כיתת
כוננות.
ג)
נוכחות אחראי לנושא הביטחון
בכל קייטנה שלנים בה או שוהים בה במשך הלילה מעל ל-100 קייטנים
חייב האחראי לביטחון להימצא בתוך הקייטנה במשך הלילה.
4)
כל השומרים השוהים בקייטנה במשך הלילה (ובכלל זה השומרים שאינם
במשמרת) יהיו מאורגנים במסגרת של "כיתת כוננות" לצורך הפעלה
מרוכזת ומאורגנת להתגוננות נגד תקיפה עוינת בפרק הזמן שלפני הגעת
כוחות הביטחון. הפעלת כיתת הכוננות בעת הצורך תבוצע אך ורק לפי
ההוראות ובפיקודו הישיר של האחראי לביטחון או סגנו. לשם כך עליו
להכין ולאמן את כיתת הכוננות בהתאם לדרוש.
5)
הקייטנה תהיה מוארת במשך שעות החשכה. במידת האפשר, יושם דגש על
תאורה "היקפית" (לאורך הגדרות/גבולות התיחום). רצוי להבטיח תאורת
חירום למקרה של תקלה ברשת הראשית.
6)
תיאום ביטחוני בלשכה לתיאום טיולים 7)
קייטנות יום בתחום השטח המיושב של היישוב אינן חייבות לקבל
אישור ביטחוני מהלשכה לתיאום טיולים.
-
קייטנות שמתקיימת בהן פעילות לילה והן מתקיימות מחוץ לשטח
המיושב של היישוב חייבות לקבל אישור ביטחוני מהלשכה לתיאום
טיולים.
-

פורסם בספר החוקים מס' 864 התשל"ז-4.8.1977. תיקון 39 (חלק מקדמי וחלק כללי),
התשנ"ד-1994, פורסם בספר החוקים מס' 1481, התשנ"ד, 23.8.94.
(1)

קדימה
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/8(ב), כ"ב בניסן התשנ"ט, 8 באפריל 1999