חוזר זה מבוטל
חינוך חברתי ובלתי פורמאלי
7.
קייטנות ומחנות קיץ
7.11
קייטנות - נספח 1
7.11‎-2
1 באפריל 1999

תאריך תחולה
 
עדכון סעיף
7.11‎-1
בחוזר הוראות
הקבע תשנח/10ב


מטרת הפרסום
 


5. נספחים
נספח 1 חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990*
הגדרות

בחוק זה -
"חוק רישוי עסקים": חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968;*
"ילד" - מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים;
"קייטנה": מקום שבו מתנהלת פעילות יום-יומית מאורגנת של נופש וחברה
לקבוצת ילדים, לתקופה קצובה ורצופה של מספר ימים לפחות, בתקופת חופשת
הלימודים מבית-הספר;
"השר": שר החינוך והתרבות.
1.
רישוי קייטנות
לא ינהל אדם קייטנה אלא אם כן יש בידו רשיון לפי חוק רישוי עסקים.
2.
סייג לרישוי
לא יינתן רשיון לקייטנה אם תכנית הקייטנה נוגדת את מטרות החינוך הממלכתי
כמפורט בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953,* או שהתכנית
מנוגדת לכל דין.
3.
פעילות אסורה
לא ינהל אדם קייטנה אם תכנית הקייטנה או הפעילות בה נוגדות את העקרונות
המפורטים בסעיף 3.
4.
עונשין
המנהל קייטנה בניגוד להוראות סעיפים 2 או 4, דינו - מאסר שישה חודשים.
5.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לעניין קייטנות,
לרבות בענייני בטיחות וביטחון, פעילות חינוכית והדרכה ופיקוח פדגוגי.
(א)
6.
אדם שלא קיים תנאי מתנאי הרשיון או לא קיים הוראות תקנה לפי סעיף קטן
(א), רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי רשיון שניתן לפי חוק רישוי
עסקים, והוראות חוק רישוי עסקים יחולו לגביו.
(ב)
 
תיקון חוק רישוי עסקים
אחרי סעיף 2ב לחוק רישוי עסקים יבוא:
"קייטנות
7.
לא יינתן רשיון לפי חוק זה לקייטנה אלא אם כן ניתן אישור לכך גם מאת
מי ששר החינוך והתרבות הסמיכו לכך ויראו אותו כאילו היה הוא נותן
האישור לפי סעיף 6.
(א)
2ג.
השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי לפטור בצו מחובת
רישוי לפי חוק זה סוגים של קייטנות המנוהלות על ידי ארגונים או גופים
שייקבעו, אם הם מנהלים קייטנה שהיא המשך לפעילות החינוכית של
הארגון או הגוף במשך כל השנה, והקייטנה מנוהלת על-ידם.
כהמשך לפעילות החינוכית תיחשב פעילות המיועדת לאותו קהל ילדים, גם
אם אין זהות מוחלטת בין כל המשתתפים בפעילות הארגון או הגוף במשך
כל השנה לבין אלו המשתתפים בקייטנה.
ארגון או גוף כאמור צריכים לעמוד בתנאים הבאים (רשימת התנאים אינה
סופית):
(ב)
הגוף מפעיל קייטנות במשך כ-3 שנים, באופן משביע רצון, על-דעת
הגורם הממשלתי המפקח על הגוף, והרשות המקומית. יצורף מכתב
מהגורם הממשלתי המפקח על הגוף ומהרשות המקומית המאמתים את
האמור.
(1)
לגוף תשתית חינוכית וארגונית של כוח-אדם מיומן בעל השכלה
ומיומנות מקצועית מבחינה חינוכית, ובכלל זה חינוך בלתי פורמאלי,
ביטחון, בריאות וגיהות. הגוף יציין:
- את פריסת האתרים והמוסדות שבניהולו
- את הוותק של פעילותו החינוכית
- את האפיון של הפעילות בקייטנות.
(2)
הגוף אושר על-ידי ועדה בינמשרדית של משרד הפנים ומשרד החינוך
(להלן - הוועדה הבינמשרדית).
(3)
ארגון או גוף כאמור, המעוניין לפנות לוועדה הבינמשרדית לצורך אישור
כאמור, מתבקש לשלוח את פרטיו למר אשר גרנר, מרכז רישוי עסקים,
משרד הפנים, אחד העם 9, "מגדל שלום", ת"ד 29851, תל-אביב 61298.
הארגון או הגוף יפרט בפנייתו כיצד הוא עומד בתנאים דלעיל. הוועדה
הבינמשרדית אינה מתחייבת לזמן כל גורם או להשיב על כל פנייה.
לעניין חוק זה, 'קייטנה' - כמשמעותה בחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח),
התש"ן-1990."
(ג)
סייג לתחולה
חוק זה לא יחול על מי שהיה בידו רשיון לקייטנה לפי חוק רישוי עסקים שהיה בר
תוקף ערב תחילתו של חוק זה.
8.

נתקבל בכנסת ביום י"ט בסיוון התש"ן (12 ביוני 1990); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק 1958, מיום ב' בניסן התש"ן (28 במארס 1990), עמ' 171.
*
ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התש"ן, עמ' 91.
1
ס"ח התשי"ג, עמ' 173; התש"ם, עמ' 105.
2
קדימה
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/8(ב), כ"ב בניסן התשנ"ט, 8 באפריל 1999