חוזר זה מבוטל
חינוך חברתי ובלתי פורמאלי
7.
קייטנות ומחנות קיץ
7.11
קייטנות - נספח 2
7.11‎-2
1 באפריל 1999

תאריך תחולה
 
עדכון סעיף
7.11‎-1
בחוזר הוראות
הקבע תשנח/10ב


מטרת הפרסום
 


הודעה על הסמכה לתת אישור לפי חוק רישוי עסקים,
התשכ"ח-1968
נספח 2
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ג(א) לחוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968,* אני
מסמיך את מנהל אגף הנוער במשרד החינוך והתרבות, את סגנו ואת מנהלי אגף הנוער
במחוזות משרד החינוך והתרבות לתת את האישור לעניין הסעיף האמור.
י"ח בתמוז התש"ן (11 ביולי 1990)
זבולון המר
שר החינוך והתרבות

* ס"ח התשכ"ח, עמ' 1204, התש"ן, עמ' 156.
קדימה
אחורההוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/8(ב), כ"ב בניסן התשנ"ט, 8 באפריל 1999