חוזר זה מבוטל
חינוך חברתי ובלתי פורמאלי
7.
קייטנות ומחנות קיץ
7.11
קייטנות - נספח 4
7.11‎-2
1 באפריל 1999

תאריך תחולה
 
עדכון סעיף
7.11‎-1
בחוזר הוראות
הקבע תשנח/10ב


מטרת הפרסום
 


טופס בקשה לרשיון לקייטנה לפי חוק רישוי עסקים
(התשכ"ח-1968)
נספח 4
תכנית הקייטנה
שם הקייטנה:
מען הקייטנה:
שם מבקש הרשיון (הבעלות): מספר תעודת
הזהות של מבקש הרשיון:
כתובת מבקש הרשיון:
מס' הטל':
שם מרכז הקייטנה: מספר תעודת
הזהות של מרכז הקייטנה:
כתובת פרטית:
טלפון בבית:
השכלה (סמן ב-): מורה/מדריך מוסמך, ב"א/מ"א/אחר
(פרט):
שם המדריך שעבר קורס עזרה ראשונה:
שם המדריך הראשי (אם הקייטנה מיועדת ליותר מ-150 חניכים):
מספר תעודת הזהות של המדריך הראשי:
להלן פרטים לגבי התכנית החינוכית של הקייטנה:
(א)
מספר החניכים המשוער: 1.
גיל החניכים: 2.
משך פעילות הקייטנה: מיום עד יום 3.
שעות הפעילות בקייטנה: 4.
השטח שבו הקייטנה אמורה לפעול: 5.
הנושא או הנושאים העיקריים של הקייטנה:

6.
תכנית הקייטנה (פירוט כולל של השעות והנושאים; יש לצרף תכנית מודפסת
לפי ימי הפעילות והנושאים בכל יום)
7.
שמותיהם של עובדי הקייטנה ותפקידיהם:8.
יש לצרף את סמל הקייטנה, את דגל הקייטנה, את תלבושת החובה בקייטנה
ואת המנון הקייטנה, אם יש כאלה, בכתב, בציור, בדגם או בדוגמה, לפי
המתאים.
9.
אני מצהיר כי הפרטים הכלולים בתכנית הקייטנה הם מלאים ומדויקים.
10.
הצהרת מרכז הקייטנה
(ימולא על ידי מרכז הקייטנה)
אני מצהיר שקראתי את חוזר המנכ"ל נט/8(ב), סעיף 7.11‎-2, ומתחייב לפעול על
פיו.
                   
                        תאריך                                         חתימה
(ב)
אישור לקיום קייטנה*
(ימולא בידי נותן האישור)
תכנית הקייטנה התקבלה במשרדנו ביום
התכנית ופרטיה נבדקו ונמצאו:
* 1. מתאימים לחוק הפיקוח על הקייטנות, התש"ן-1990.
* 2. סותרים את חוק הפיקוח על הקייטנות, התש"ן-1990
    או שאינם מתאימים לו.
* 3. טעונים שיפור או תיקון בנושאים המפורטים להלן:


לפיכך (מחק את המיותר):
1. החלטתי לאשר/לא לאשר את קיום הקייטנה.**
2. החלטתי להתנות את אישור הקייטנה בקיום התנאים
האלה:


שם המפקח על הקייטנה
   
              תאריך                           שם המורשה                           חתימה
(ג)