חוזר זה מבוטל
חינוך חברתי ובלתי פורמאלי
7.
קייטנות ומחנות קיץ
7.11
קייטנות - נספח 5
7.11‎-2
1 באפריל 1999

תאריך תחולה
 
עדכון סעיף
7.11‎-1
בחוזר הוראות
הקבע תשנח/10ב


מטרת הפרסום
 


נספח 5 דרגות עובדי הוראה, גמולים וטבלת שכר
פירוט דרגות עובדי הוראה א.
מורה/מדריך מ"א 1.
מורה/מדריך ב"א 2.
מורה מוסמך, מדריך מוסמך או גננת מוסמכת 3.
מורה/מדריך לא מוסמך א"א (מסיים בימ"ד למו"ג, סטודנט מסיים שנה ג' או
שנה שנייה בחינוך)
4.
מורה/מדריך לא מוסמך, שלב א' + (סטודנט המסיים שנה שנייה או בעל תעודת
בגרות עם 3 שנות ניסיון בהדרכה או תלמיד שנה ב' בבית מדרש למורים
ולגננות)
5.
מורה/מדריך לא מוסמך, שלב ב' (סטודנט המסיים שנה א', תלמיד שנה א'
בבית מדרש למורים ולגננות או מדריך עם תעודת בגרות + 2 שנות ניסיון)
6.
מדריך צעיר (מסיים כיתות י', י"א ו-י"ב של בית הספר העל-יסודי, לפני שירות
צבאי, עם הכשרה וניסיון בעבודה עם נוער, בוגר קורס מדריכים של אגף הנוער
במשרדנו או קורסי הדרכה של תנועות נוער).
7.
גמול תפקיד ותשלומים שונים
שכר המורים המופיע בטבלאות השכר המתפרסמות על ידי משרד החינוך התרבות
והספורט מתאים לעבודה בקייטנה של 24 ימי פעולה, המתקיימת בין השעות
14‎-8. בכל קייטנה בהיקף אחר יש להתאים את הטבלה באופן יחסי.
שכר מדריך צעיר יהיה בשיעור 75% משכר מדריך/מורה מוסמך בשנת הוותק
החמישית ו/או לא פחות משכר המינימום כפי שנקבע על ידי שירות התעסוקה
לנוער.
להלן פירוט תגמולי תפקיד ותשלומים לבעלי תפקידים בקייטנות:
ב.
מרכז בקייטנות עם פנימייה או במחנה עם פנימייה: 12% מן השכר. 1.
מרכז בקייטנה או במחנון ללא לינה: 10% מן השכר. 2.
מדריך ראשי, מדריך מקצועי, אם בית: 5% מן השכר. 3.
מדריך עירוני: 20% מן השכר. 4.
מדריך מחוזי: 35% מן השכר. 5.
מדריך בקייטנה לילדי חינוך מיוחד או לילדים מוגבלים יקבל תוספת שכר של
6.5% מן השכר.
6.
מדריך בקייטנה עם פנימייה, החייב ללון עם הילדים, יקבל תוספת שכר
בשיעור 25% מן השכר.
7.
מדריך בקייטנה עם פנימייה או במחנה, החייב ללון עם נוער בגילאים 17‎-14,
יקבל תוספת שכר בשיעור 34% מן השכר.
8.
מדריך המתבקש לעסוק בהתקנת הפנימייה ובפירוקה יקבל תשלום של יום
עבודה להתקנה ושל יום עבודה לפירוק, ובלבד שעבודה זו תתבצע בימים
שאינם כלולים בימי הפעולה של הקייטנה. התשלום עבור יום עבודה יהיה לפי
נוסחה זו: המשכורת הכוללת, מחולקת ב-24.
9.
מדריך המתבקש להשתתף בימי עיון ובהשתלמות לקראת קיום מחנות עם
פנימייה יקבל תשלום עבור ימי ההשתלמות, החל ביום השני, בתנאי שסך כל
התשלום עבור ימי ההשתלמות לא יעלה על יומיים. התשלום עבור יום
השתלמות יחושב לפי הנאמר ב-9 לעיל.
10.
ראה להלן טבלת שכר מעודכנת ליום י"ג בטבת התשנ"ט (1.1.99).
קדימה
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/8(ב), כ"ב בניסן התשנ"ט, 8 באפריל 1999