חוזר זה מבוטל
חינוך חברתי ובלתי פורמאלי
7.
קייטנות ומחנות קיץ
7.11
קייטנות - נספח 6
7.11‎-2
1 באפריל 1999

תאריך תחולה
 
עדכון סעיף
7.11‎-1
בחוזר הוראות
הקבע תשנח/10ב


מטרת הפרסום
 


נספח 6 טופס תיאום הוראות ביטחון בקייטנה (יוגש בשלושה העתקים)
חלק א' (ימולא על ידי מבקש הרשיון)

שם הקייטנה:
מען הקייטנה:
שם מבקש הרשיון: מס' תעודת הזהות של
מבקש הרשיון:
שם מרכז הקייטנה:
הקייטנה תתקיים בין התאריכים
1.
שם האחראי על הביטחון בקייטנה:
2.
להלן התכנית לאבטחת המקום:
3.
מספר השומרים החמושים בקייטנה:
4.
מפגש בין האחראי לביטחון בקייטנה ובין משטרת ישראל התקיים ביום,
ומולאו כל דרישות המשטרה.
5.
אני מצהיר כי כל הפרטים דלעיל מלאים ומדויקים, ואני מבקש כי יינתן אישור
להקמתה של הקייטנה.
   
            תאריך                         שם החותם ותפקידו                     חתימה
חלק ב' (ימולא על ידי קצין הביטחון ברשות המקומית או על ידי קצין הביטחון
המחוזי במשרדנו, לפי המתאים):
פרטי הקייטנה נבדקו ונמצאו מתאימים להוראות. כן/לא
1.
דרישות האבטחה נבדקו ונמצאו מתאימות להוראות. כן/לא
2.
דרישות מיוחדות לביטחון הקייטנה:


3.
חוות הדעת: אני ממליץ לתת רשיון/לא לתת רשיון.
הנימוקים לסירוב:
4.
   
            תאריך                         שם החותם ותפקידו                     חתימה
חלק ג' (ימולא על ידי נותן האישור)
לאור חוות הדעת של קצין הביטחון אני מאשר כי סידורי הביטחון בקייטנה
עומדים בתקנים הדרושים ולפיכך אין מניעה להנפיק לה רשיון מבחינה זו.
*
לאור חוות הדעת של קצין הביטחון יש לתת תשובה שלילית לבקשה למתן רשיון.
*


חתימת נותן האישור      

לרשות הרישוי
לקצין הביטחון המחוזי, משרד החינוך התרבות והספורט
למבקש הרשיון
תפוצה:
קדימה
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/8ב, כ"ב בניסן התשנ"ט, 8 באפריל 1999