חוזר זה מבוטל
חינוך חברתי ובלתי פורמאלי
7.
קייטנות ומחנות קיץ
7.11
קייטנות - נספח 7
7.11‎-2
1 באפריל 1999

תאריך תחולה
 
עדכון סעיף
7.11‎-1
בחוזר הוראות
הקבע תשנח/10ב


מטרת הפרסום
 


נספח 7 טופס מערך ביקורת בטיחות לקייטנה
חלק א' (ימולא על ידי מבקש הרשיון)
שם הקייטנה: כתובתה:


שם מוסד החינוך שבו הקייטנה מתקיימת:
מספר הילדים בקייטנה:
תאריך פתיחת הקייטנה:
תאריך סיום פעילות הקייטנה:
שם מרכז הקייטנה: מס' ת"ז:
שם האחראי לבטיחות בקייטנה: מס' ת"ז:
תאריך הגשת הבקשה לרשיון:
אני מבקש, כי תיערך בדיקה של נושאי הבטיחות בקייטנה, וכי יינתן אישור שהקייטנה
עומדת בדרישות לפתיחתה ולקיומה במוסד החינוך המפורט לעיל בתקופה המפורטת
לעיל.
   
            תאריך                         שם החותם ותפקידו                     חתימהקדימה
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/8(ב), כ"ב בניסן התשנ"ט, 8 באפריל 1999