חוזר זה מבוטל
חינוך חברתי ובלתי פורמאלי
7.
קייטנות ומחנות קיץ
7.11
קייטנות - נספח 8
7.11‎-2
1 באפריל 1999

תאריך תחולה
 
עדכון סעיף
7.11‎-1
בחוזר הוראות
הקבע תשנח/10ב


מטרת הפרסום
 


נספח 8 הוראות בטיחות לנשיאת רובה קרבין
כאשר מקבלים כלי נשק או מוסרים אותו, יש לבדקו ולוודא שהוא ריק מתחמושת.
המוסר יבדוק את הנשק לפני המסירה, והמקבל יבדוק אותו עם הקבלה, אף שראה
את המוסר בודק את הנשק.
1.
אין להישען על הרובה בכלל ועל הקנה ועל קצה הקנה בפרט.
2.
אין לטעון את הנשק ללא פקודה.
3.
הרובה יהיה נצור תמיד, אלא אם כן ניתנה הוראה אחרת.
4.
בבדיקת הנשק יהיה הקנה מופנה - 5.
במטווח - לכיוון חומת הירי; א.
מחוץ למטווח, בשגרה ובמבצעים - 60 מעלות כלפי מעלה.
ב.
אין לכוון את הנשק לאדם, בין אם הוא טעון ובין אם הוא ריק.
6.
אין להשתמש בתרמיל/בכדור כדי לנקות את הקנה משמן.
7.
יש לשמור על ניקיון הרובה ולוודא שיהיה תמיד תקין לירייה.
8.
על כל תקלה, ואפילו הקטנה ביותר, יש לדווח מיד. כל תיקון ייעשה על ידי נשק
מוסמך.
9.
יש לבצע פירוק נשק רק בהתאם לנלמד בשיעור פירוק והרכבה, וגם את זה יעשה
רק מי שקיבל רשות מיוחדת לכך.
10.
המחזיק בביתו נשק ותחמושת ינעל אותם או יניח אותם בצורה שבשום אופן לא
תהיה לילדים גישה אליהם.
11.

הערה
ההוראות שהבאנו בנספח זה הן על פי "מערכי שיעור הירייה ברובה קרבין M-1",
מהדורה ראשונה, משטרת ישראל, בית הספר הארצי, מאת רב ניצב אהרון סלע, אפריל
75.

קדימה
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/8(ב), כ"ב בניסן התשנ"ט, 8 באפריל 1999