חוזר זה מבוטל
שימו לב: לחוזר זה פורסם עדכון.  לחצו כאן כדי להגיע לקטע המעודכן.

חינוך חברתי ובלתי פורמאלי
7.
קייטנות ומחנות קיץ
7.11
מחנות
7.11‎-3
1 באפריל 1999

תאריך תחולה
 
עדכון סעיף
7.11‎-1
בחוזר הוראות
הקבע תשנח/10ב


מטרת הפרסום
 

1. מחנות
מבוא - ערכן החינוכי של המחנות 1.1
מראשיתו של החינוך העברי החדש בא"י דאגו הרשויות המקומיות ותנועות הנוער
הממלכתיות לקיים בחופשות ובפגרות מסגרות נופש וקיט לילדים ולבני נוער,
באווירה חינוכית-תרבותית הולמת.
מפעלי תנועות הנוער ומפעלי הנופש לסוגיהם הם השלמה לחוק חינוך ממלכתי
התשי"ג. הדגש מושם בהם על חיי חברה, על משחק, על בידור, על מלאכה יוצרת
ועל פעולות תרבות, אמנות וספורט, יחד עם התנסות והתמודדות עם אתגרים ועם
מצבים חדשים. בפעולות אלה הילדים ובני הנוער גם מוצאים פורקן לאחר שנת
לימודים ארוכה ומייגעת, ומחליפים כוח לקראת מאמץ רוחני חדש.
בעולם גוברת ההכרה שהמחנות הם מכשיר חינוכי שתרומתו חשובה לעיצוב
אישיותם והתנהגותם החברתית של הילד והנער.
עקרונות מנחים 1.2
ההנחיות וההוראות שלהלן מחייבות כל מי שבכוונתו להפעיל מחנה לילדים ולנוער
בימי החופשה.
משרד החינוך התרבות והספורט אחראי לשלומם, לביטחונם, לבטיחותם
ולרווחתם של ילדים ובני נוער בשהותם במסגרות חינוכיות מארוגנות הפועלות על
פי חוק.
המשרד גם אחראי לאופיים החינוכי של תכנים ושירותים חינוכיים בישראל,
לרבות מחנות, ולרמתם החינוכית-המקצועית של העוסקים בשירותים אלו. לפיכך,
המשרד רואה חובה לעצמו להתקין תקנות ולקבוע כללים ברורים בכל הקשור
למחנות.
מארגני המחנות באשר הם יקפידו על מילוין של ההוראות שבחוזר זה.
מחנה הוא לפי הגדרתו החוקית עסק טעון רישוי, ולכן על כל מפעיל מחנה לקבל
את אישור הרשות המקומית לפי חוק רישוי עסקים התשל"ו-1975. חובת רישוי
עסקים למחנות תחול על מחנות שמשך פעילותם הוא מעל יומיים (החל מהשעה
12 בצהריים של היום השלישי).
בשנת התש"ן-1990 אושר חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), ולפיו לא יינתן רשיון
לפי חוק רישוי עסקים למחנה, אלא אם כן ניתן לו אישור גם ממי ששר החינוך
התרבות והספורט הסמיכו לכך (ראה את נוסח החוק בנספח 1).
הנחיות אלה הן נוספות להנחיות ולהוראות שהוצאו על ידי משרד הבריאות ועל
ידי משרד החינוך התרבות והספורט בתחומים אלה:
בריאות - תקנות תברואה - תקנות רישוי עסקים, התשל"ו-1975 1.
הוראות הבטיחות בחוזר הוראות הקבע תשנח/8א, סעיף 5.1‎-6, "הוראות
בטיחות בפעילויות ספורט ונופש חוץ בית ספריות"
2.
הוראות הבטיחות בחוזר מיוחד ז', התשנ"ז, "נוהלי בטיחות במערכת החינוך" 3.
תקנות המחנות (רישוי ופיקוח), התשנ"ג-1993 4.
הוראות הביטחון בחוזר המיוחד ה', התשנ"ח, "נוהלי ביטחון בבתי ספר". 5.
אין בכוונת כותבי חוזר זה או בכוונת המשרד להתערב באמות המידה של מחירי
המחנות או לפקח עליהם.
אנו ממליצים לרשויות המקומיות ולגופים השונים לפתח מערכת פעילות קיט
שתגביר את ההיצע, תמנע האמרת מחירים, ותאפשר לכל תלמיד מעוניין תכנית
נופש בזמן הפגרה ההולמת את צרכיו ואת יכולתו. כמו כן אנו ממליצים, כי
במחנות תפעל ועדה שתקבע את שיעור השתתפות ההורים, בהתאם למצבם
הכלכלי.
המחנות לסוגיהם - מסגרות 1.3
אנו מבחינים ב-2 מסגרות עיקריות של מחנות:
מחנות יום ולילה המתקיימים בתנאי פנימייה: מחנות אלה מתקיימות בפנימיות
ובמבנים שהותאמו לכך, והילדים נמצאים במסגרת ובאחריות החינוכית של
המארגנים 24 שעות ביממה.
א.
מחנות יום ולילה בשטח פתוח מחוץ לתחום היישוב: מחנות אלה מתקיימים
בתוך חורשה, מגרש פתוח, שפת הים וכו' הנמצאים מחוץ לתחום היישוב,
ב.

והילדים נמצאים במסגרת ובאחריות החינוכית של המארגנים 24 שעות
ביממה.
תכנית המחלה 1.4
כדי לספק שירות לפי הצרכים של כלל האוכלוסייה ולפי טעמיה השונים ייטיבו
הגופים החינוכיים השונים לעשות אם יעודדו קיום מחנות מגוונים ושונים,
בהתאם לצרכים ולרצון של כל שכבות הגיל.
במסגרת המחנה חשוב להציע מגוון רחב של פעילות חינוכית-חברתית.
ניתן לקיים מחנות הממוקדות בתחום ובנושא ייחודיים ומוגדרים, כגון אמנויות,
טבע, ספורט וכיו"ב. מחנה יוגדר כמתמקד בנושא מסוים, אם לפחות %50 מן
התכנית יוקדשו לנושא הייחודי. במקרה כזה יש להבטיח שהמדריכים בתחום
המקצועי יהיו רק מי שהוכשרו והוסמכו להדריך בתחום זה.
כוח-אדם במחנות 1.5
הגדרת תפקידים א.
מרכז: מי שאחראי על המחנה ועל הפעלתו, בהתאם לחוק ולאמור בחוזר
זה.
1)
מדריך ראשי: מדריך, עוזר למרכז המחנה או המחנה הפנימייתי שיש בו
100 חניכים ויותר.
2)
אחראי לביטחון 3)
מי שהוסמך ואושר על ידי קב"ט הרשות להיות אחראי על הביטחון ועל
הבטיחות במחנות יום בתחום היישוב.
*
מי שהוסמך ואושר על ידי קב"ט המחוז של משרדנו ועל ידי קב"ט
הרשות להיות אחראי על הביטחון ועל הבטיחות במחנות יום ולילה
המתקיימים בתנאי פנימייה ובשטחים פתוחים מחוץ לתחום היישוב.
*
מדריך מקצועי: מדריך במחנה שאינו חייב להימצא כל שעות הפעילות
במחנה, והוא מפעיל נושא מסוים במחנה בפרקי זמן קצובים (כגון
ריתמוסיקה, מחול, דרמה, מציל וכד').
4)
מדריך חברתי: מדריך במחנה המצוי בו בכל שעות הפעילות, שיש
באחריותו קבוצת תלמידים, והוא מלווה את פעילותם במשך היום, אם
כמפעיל ישיר ואם כמפעיל מלווה בנושאי פעילות ייחודית מקצועית
(שחייה, מחול, רכיבה על סוסים וכו').
5)
אב/אם מחנה: במחנות עם פנימייה - ממונה על סידורי המשק ועל ההיגיינה
האישית ועל התברואה של החניכים.
6)
חישוב כוחות ההדרכה ב.
במחנה ובמחנה פנימייתי יש למנות מדריך לכל קבוצה של 15 ילדים. 1)
המרכז והמדריך הראשי אינם כלולים בחישוב מספר המדריכים. 2)
בשום מקרה לא יפחת מספר המדריכים הבוגרים במחנה ממדריך בוגר
אחד על כל 40 משתתפים במחנה (בכלל מדריכים בוגרים לא יובאו
בחשבון מדריכים מקצועיים, אלא אם הם חלק ממערך ההדרכה הקבוע של
המחנה).
3)
מועמדים לעבודה במחנות
מועמדים לעבודה במחנות יכולים להיות:
ג.
לתפקיד מרכז או מדריך ראשי: מי שהם בעלי תעודה של מורה או מדריך
מוסמך לפחות, עם ותק וניסיון בהוראה או בהדרכה של 3 שנים או בעלי
תעודה בתוקף שהנפיק מינהל החברה והנוער המעידה על כשירותם
לתפקיד מרכז/מדריך ראשי.
1)
לתפקיד מדריכים בתפקידי הדרכה חברתית: מבוגרים: מי שהם מורים
ומדריכים מוסמכים, מדריכים בלתי מוסמכים, סטודנטים עם רקע של
הדרכת בני נוער, תלמידי סמינרים. צעירים: מסיימי כיתות י' ומעלה של
בתי הספר העל-יסודיים עם הכשרה וניסיון בעבודה עם נוער - בוגרי קורסי
מדריכים של מינהל החברה והנוער במשרדנו או קורסי הדרכה של תנועות
הנוער.
2)
לתפקיד הדרכה מקצועית: רק מי שהם מדריכים בעלי הכשרה ותעודה
מקצועית מוכרת בתחום שבכוונתם להדריך.
3)
הכשרת בעלי תפקידים לעבודה במחנות
לפני קיום המחנה יקפיד נותן הרשיון להבטיח כי בעלי התפקידים במחנה
יעברו השתלמות בנושאים ובמסגרת המינימום שיפורטו להלן:
ד.
מחנות המתקיימים בתנאי פנימייה ובשטחים פתוחים מחוץ לתחום היישוב
רכז מחנה ומדריך ראשי
בעלי תפקיד זה יחויבו במסגרת השתלמות כוללת של 22 שעות:
א)
נושאים חינוכיים (12 שעות)
* עקרונות לבניית תכנית חינוכית בתנאי פנימייה
* עקרונות החינוך הלא-פורמאלי
* שימוש בתכניות העשרה
* פעולות ערב ולילה
* כללי התנהגות ונושאי יום-יום במחנה
* תקשורת עם הורים ועם גורמי חוץ.
נושאי ביטחון, בטיחות וגיהות (10 שעות)
1. אבטחת שגרה במחנה ובפנימייה
2. הכרת חפץ חשוד (הרצאת חבלן)
3. עקרונות פינוי ומצבי חירום במחנה ובפנימייה
4. בטיחות וגיהות במחנה
5. הוראות כניסה לחופי רחצה ולברכות
6. בריאות ותברואה במחנה.
מדריכים במחנה
מדריך במחנה יחויב במסגרת השתלמות כוללת של 12 שעות:
ב)
נושאים חינוכיים (9 שעות)
* עקרונות הדרכה לגיל צעיר
* הקניית כלים ומתודות ייחודיים
* כללי התנהגות לחיי יום-יום במחנה
* פעולות ערב ולילה.
נושאי ביטחון, בטיחות וגיהות (3 שעות)
1. אבטחת שגרה ומצבי חירום
2. חפץ חשוד (הרצאת חבלן)
3. בטיחות וגיהות במחנה.
רכז ביטחון במחנה או בפנימייה
מאחר שבמחנות בתנאי פנימייה יש להעמיד למטרה זו בעל תפקיד מיוחד,
יש להכשירו בהשתלמות של 14 שעות, בנושאים אלה:
ג)

נושאי ביטחון, בטיחות וגיהות
1. אבטחת שגרה במחנה או בפנימייה
2. היכרות עם חפץ חשוד (הרצאת חבלן)
3. עקרונות מצבי חירום ונוהלי פינוי מחנה 6 ש'
4. מטווח 4 ש'
5. בטיחות וגיהות במחנה 4 ש'
6. הוראות כניסה לחופי רחצה ולברכות 4 ש'
הרשויות המקומיות, בסיוע מנהל מינהל החברה והנוער במחוז וקציני הביטחון
המחוזיים, תהיינה אחראיות לקיומן של השתלמויות אלה, ותאפשרנה לכל מי
שמקיים מחנה לקחת חלק בהשתלמויות. זאת כדי שהם יוכלו לעמוד בתנאי
הרישוי הבסיסיים לאישור המחנה או המחנה.
נוהל הגשת בקשה לקיום מחנה 1.6
המבקש לפתוח או לקיים מחנה יפעל לפי האמור בתקנות רישוי עסקים
התשל"ו-1975 ובתקנות המחנות (רישוי ופיקוח), התשנ"ג-1993.
א.
המבקש יצרף לבקשה (שתופנה לרשות המקומית) - ב.
אישור לתכנית של הפעילות החינוכית במחנה לפי הטופס "בקשה לרשיון
למחנה לפי חוק רישוי עסקים" (ראה נספח 4);
1)
טופס תיאום הוראות ביטחון במחנה (ראה נספח 6), ממולא כראוי וחתום
בידי המבקש בשלושה עותקים;
2)
טופס מערך ביקורת בטיחות למחנה (ראה נספח 7); 3)
טופס מערך ביקורת בטיחות ושע"ח למחנה קיץ (ראה נספח 8). 4)
סמכויות נותן האישור ג.
נותן האישור, דהיינו מנהל מינהל החברה והנוער (ובתנועות הנוער - מנהל
המחלקה לתנועות נוער), יבדוק אם תכנית המחנה ומצורפיו אינם סותרים
מטרה ממטרות החינוך הממלכתי, כמשמעותה בסעיף 2 לחוק חינוך
ממלכתי, התשי"ג (להלן "חוק חינוך ממלכתי"), ויגיש חוות דעת בכתב
לעניין זה לרשות הרישוי בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום 21 ימים מיום
שנמסרו לו המחנה ומצורפיו לבדיקה.
1)
נותן האישור רשאי לתת לבעל הרשיון לפתיחת מחנה את ההוראות
הדרושות, לדעתו, כדי להבטיח כי הפעילות המחנה תושתת על העקרונות
המפורטים בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי או כי לא תסתור כל דין.
2)
נותן האישור רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל הרשיון לתקן תוך מועד
סביר כל ליקוי בעניין הנוגע למחנה, אם נראה לו כי התיקון דרוש כדי
לקיים את הוראות החוק. בעל הרשיון חייב לדאוג שהתיקונים יבוצעו תוך
המועד הנקוב בהודעה.
3)
קדימה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/8(ב), כ"ב בניסן התשנ"ט, 8 באפריל 1999