חוזר זה מבוטל
חינוך חברתי ובלתי פורמאלי
7.
קייטנות ומחנות קיץ
7.11
מחנות - ביטחון במחנות
7.11‎-3
1 באפריל 1999

תאריך תחולה
 
עדכון סעיף
7.11‎-1
בחוזר הוראות
הקבע תשנח/10ב


מטרת הפרסום
 


2. ביטחון במחנות
מבוא - כללי 2.1
הנחיות הביטחון חלות על כל סוגי המחנות: א.
מחנות המאורגנים על ידי יזמים פרטיים - בשטחים הפתוחים יום ולילה 1)
מחנות המאורגנים על ידי תנועות נוער - בתחום היישוב 2)
מחנות קיץ מחוץ לתחום היישוב המאורגנים על ידי תנועות נוער, על ידי
רשויות מקומיות ועל ידי יזמים פרטיים בשטחים הפתוחים המשלבים
פעולה יום ולילה.
3)
מחנות ומחנות פנימייתיים יוקמו רק לאחר קבלת רשיון מתאים בהתאם לחוק
הקייטנות.
ב.
מרכז המחנה הוא האחראי על הביטחון במחנה; כלומר: הוא אחראי על
אבטחת המחנה. במחנות שמספר המשתתפים בהם עולה על 100 ימונה
לתפקיד זה קב"ט.
ג.
מטרת השמירה והאבטחה במחנות 2.2
המטרה העיקרית של האבטחה והשמירה במחנות היא להגן על החניכים ועל
אוכלוסיית המחנה, להרתיע גורמים עוינים ולמנוע מהם לבצע פיגועים מהסוגים
האלה:
פיגוע ותקיפת חניכים ומדריכים בתחומי המחנה בנשק קר (סכינים, פגיונות,
אלות)
א.
פיגוע על ידי החדרת מטעני חבלה, מתאבד ומכוניות תופת לתחומי המחנה או
למקום סמוך
ב.
הגנה על החניכים ועל המדריכים בתחומי המחנה מפני התקפת מחבלים
באמצעות נשק חם
ג.
כניסה של גורמים זרים (עוינים/פליליים) לתחום המחנה ד.
פיגוע בטיולים ובפעילויות ספורט ונופש המבוצעים במסגרת המחנה.
ה.
המודעות לנושאי הביטחון במחנה 2.3
מנהל המחנה (או האחראי לביטחון) יפעל במשך כל המחנה להגברת מודעותם של
הסגל והחניכים בנושאי הביטחון כדלהלן:
הסברה
המנהל (או האחראי לביטחון) יכנס את החניכים לתדריך הסברה ביטחוני מיד
עם פתיחת המחנה.
א.
במחנות של למעלה משבוע תתקיים פעולת הסברה פעם בשבוע. ב.
ההסברה תכלול - ג.
סיכונים ביטחוניים אפשריים (החדרת מטען חבלה, חדירת מתאבד,
החדרת מכונית תופת, הצתה, חטיפה, פיגוע בנשק קר, פיגוע בנשק חם
ועוד);
1)
זהירות מחפץ חשוד - גילוי ותגובה (מהו חפץ חשוד, סוגי חפצים
חשודים, תגובות ראשוניות, הרחקת אנשים וילדים, דיווח מיידי,
אזעקת המשטרה, פינוי);
2)
סדר הפעולות ואופן ההתנהגות בעת איתור "חפץ חשוד" המחייב פינוי
(סימון המקום ואבטחתו, ריכוז כל קבוצה ליד המדריך שלה, פינוי
לשטח כינוס מסודר, מפקד ילדים מדויק, המתנה לכוחות הביטחון);
3)
סדר הפעולות בעת אירוע ביטחוני/חירום.
4)
כרזות (פלקטים) 2.4
כרזות אזהרה מפני חפצים חשודים תיתלינה במקומות בולטים בתחומי המחנה
(בנקודות ריכוז, בחדרי אוכל, במגרש מסדרים ועוד).
יש לוודא מדי יום, שהכרזות שנתלו נמצאות במקום והן שלמות ובמצב תקין
וקריא.
את הכרזות ניתן להשיג אצל קצין הביטחון למוסדות חינוך ברשות
המקומית/במחוז/במטה בירושלים.
תרגול נושאי הביטחון 2.5
יש צורך חיוני בתרגול כל מחנה במצבי חירום אפשריים, מוקדם ככל האפשר.
התרגול יסייע להגביר זהירות, עירנות ויכולת תגובה נכונה במצבים ביטחוניים
ובטיחותיים אפשריים. התרגול יתבצע על פי המתכונת כדלהלן:
תרגיל פינוי במצבי חירום למחנה המתקיים עד שבוע א.
התרגיל בא לבחון את הצורך לפנות את המחנה כתוצאה ממצבי חירום
ביטחוניים ובטיחותיים כאחד.
-
התרגיל יתקיים לאחר תכנון וארגון מראש ביום פתיחת המחנה. -
תרגיל הפינוי יתקיים בכל מחזור חדש של מחנאים. -
תרגיל פינוי במצבי חירום למחנה המתקיים למעלה משבוע ימים ב.
יש לקיים במחנה המתקיימת למעלה משבוע את אותו תרגיל המצוין ב-א
לעיל.
-
יש לקיים במחנה תרגיל פתע פעם בשבוע. -
תרגילי עירנות
יש לקיים במחנה תרגילי עירנות לשומרים ולמאבטחים לפחות פעם אחת
במחנה המתקיים עד שבוע וכל שבוע במחנה המתקיים למעלה משבוע ימים.
התרגילים יבוצעו באחריות מנהל המחנה.
ג.
סריקות 2.6
בכל מחנה תקוימנה כל יום סריקת בוקר וסריקות שוטפות שמטרתן להבטיח
שבמהלך הלילה ובמהלך היום לא הוטמן בשטח המחנה מטען חומר נפץ או
חפץ מסוכן.
א.
סריקת הבוקר תבוצע על ידי שני מבוגרים לפחות, לפי קביעה ותכנון של
המרכז/האחראי לביטחון, והיא תסתיים לכל המאוחר חצי שעה לפני פתיחת
המחנה והגעת המשתתפים. לפני השלמת הסריקה לא תורשה כניסה לשטח
המחנה. במחנות המשתרעים על שטח גדול תבוצע הסריקה באמצעות מספר
גדול יותר של מבוגרים, לפי תכנון האחראי לביטחון, כדי "לכסות" באופן יסודי
את כל השטח בזמן המזערי הנתון.
הסריקה תבוצע בשיטת "פעולה במקביל", ותקיף את כל שטח המחנה, ובכלל
זה מבנים, חצרות, חדרי משחק ופעולה, מסדרונות, חדרי מדרגות, שירותים,
ב.
מטבח וחדר אוכל, משרד או מפקדה, פחי אשפה (גם בתחנת ההסעה שליד
המחנה), ארגזי חשמל, עמדות כיבוי אש, מחסנים, צמחייה וכל מקום אחר
היכול לשמש להסתרת מטען.
סריקות שוטפות: נוסף לסריקת הבוקר תבוצע סריקה היקפית, בעיקר לאורך
הצד הפנימי של הגדר או לאורך קו התיחום של אזור המחנה.
סריקה מסוג זה תבוצע לפחות פעם בשעה בזמן פעילות המחנה, באמצעות שני
מבוגרים
ג.
אמצעים פיזיים 2.7
כדי לשפר ולייעל את האבטחה ואת הבטיחות במחנה פנימייתי (שאינו מחנה יער),
ובמקרים מסוימים אף לחסוך בכוח אדם ולהרתיע גורמים עוינים, יש להתקין
בכל מחנה אמצעי ביטחון כדלהלן:
גדר תקינה א.
לפני פתיחת המחנה יש לוודא כי הגדר שלמה, ואם יש בה פרצות, יש
לתקנה מיד.
1)
לפני פתיחת המחנה יש לוודא כי השטח הסמוך והצמוד לגדר הקייטנה נקי
וגלוי לעין (נקי מצמחייה, ללא פסולת בניין, פנוי מחומרים אחרים) ואינו
יכול לשמש מסתור להנחת חפצים חשודים.
2)
כניסה ב.
יש לאפשר כניסה משער אחד בלבד בכל מחנה. יתר השערים יהיו נעולים
במשך כל שעות המחנה.
1)
יש לדאוג ל-3‎-2 פתחי מילוט נוספים, שיהיו סגורים מבפנים וניתנים
לפתיחה בקלות בעת הצורך.
2)
חנייה לרכב ג.
יש לאסור כניסת רכב לתוך תחומי המחנה. תאושר כניסה אך ורק לרכב
חיוני, למטרות פעילות המחנה.
1)
יש לדאוג למקום חנייה לכלי רכב במרחק של לא פחות מ-100 מ' מהכניסה
למחנה.
2)
הקפדה על סדר כדי להקל באיתור חפצים חשודים ד.
יש לעשות הכול כדי להקל על האפשרות לאתר ולזהות חפצים חשודים. 1)
על-כן יש לדאוג -
2)
לקביעת מקומות מוגדרים לריכוז
אשפה בתוך המחנה
-
לפינוי אשפה בצורה מסודרת
ובתכיפות גבוהה
-
לסידור ולארגון של ציוד החניכים. -
סימון וזיהוי של ציוד חיוני
כדי להקל על זיהוי הציוד והאמצעים השייכים למחנה - וזאת כדי למנוע
החלפת חפצים קיימים בחפצים דומים העלולים לשמש גורמים עוינים למטרה
חבלנית - יש לסמן בסימן בולט ציוד חיוני כמו מטפי כיבוי, מכלי גז ניידים,
מצברים ועוד.
ה.
מערכות כריזה למטרות שליטה
כדי להקל על מנהלי המחנה להעביר הנחיות ברורות למשתתפים בזמן מצבי
חירום מומלץ שיהיו במחנה
א) מגפון ידני - על כל 100 חניכים;
ב) מערכת כריזה - על כל 500 חניכים.
ו.
אבטחת המחנה 2.8
מחנות יום ולילה בשטח פתוח ומחוץ לתחום היישוב א.
בכל מחנה תתקיים שמירה/אבטחה על ידי נושאי נשק, כמפורט בנספח 9.
בכל עמדה/פטרול יימצא נושא נשק ארוך-קנה אחד לפחות. אם יש שני
שומרים, יוכל השומר השני לשאת נשק קצר (אקדח).
1)
מספר נושאי הנשק ייקבע בכפיפות ל"טבלת תקן כוח אדם לחובשים,
לרופאים ולשומרים בקייטנה ובמחנה", כמפורט בנספח 9.
2)
השמירה תוכל להתקיים על ידי הורים/מלווים הרשאים לקבל נשק מסוג
"קרבין" בתחנות המשטרה, שומרים חמושים נושאי נשק, מתנדבים
שאושרו על ידי משטרת-ישראל, מתנדבי המשמר האזרחי ומאבטחי חברות
השמירה המאבטחות את מוסדות החינוך שהם בעלי תעודות ומורשים
לשאת נשק כחוק.
3)
אסור בהחלט להשתמש בנשק מסוג תמ"ק "עוזי" ותמ"ק "מאוזר פלקון"
באבטחת מחנות.
4)
המאבטחים והשומרים יתודרכו ויתורגלו בזיהוי מטעני חבלה ובאמצעים
שיש לנקוט לאחר גילוים וכן בכל הקשור לנוהלי פינוי.
5)
המאבטחים והשומרים יהיו בקיאים בהוראות פתיחה באש ובכללי
הבטיחות בנשיאת נשקם האישי.
6)
אבטחה צמודה בשער
מטרתה העיקרית של האבטחה/השמירה הנייחת היא לקיים ביקורת על
הנכנסים לתחום המחנה (ובכלל זה בדיקת תיקים) ולמנוע כניסה של אנשים
ורכב שאינם מורשים להיכנס לתחום המחנה. כמו כן השומר משמש גורם
צופה ומתריע על זרים המסתובבים סמוך למחנה בנסיבות מחשידות, וכן גורם
המרתיע גורמים עוינים.
לביצוע משימות אלה יש לוודא -
ב.
ששער המחנה יהיה סגור וניתן לפתיחה נוחה מבפנים. בשטח פתוח ומגודר,
שאין בו שער קבוע, יותקן שער בצורת מחסום (מוט או חבל) שלא יאפשר
מעבר רכב בלי פתיחה מכוונת על ידי השומר (ניתן להציב יתדות למניעת
כניסה ישירה).
1)
שהמאבטח יהיה במקום בולט, ונשקו יהיה צמוד אליו. יש לדאוג גם שיהיה
ברשותו אמצעי קשר עם האחראי לביטחון או עם המשרד/המפקדה של
המחנה לצורך בירור מיידי או דיווח חיוני על סיכונים ועל חשדות. יש
להבטיח שהשומר יימצא במקום נוח ומוצל, וכך יקל עליו לבצע את
תפקידו.
2)
שכאשר אדם זר מבקש להיכנס לשטח המחנה יבדוק השומר את זהותו
(באמצעות תעודה מזהה) ואת מטרת כניסתו, ויעביר את הנתונים באמצעי
הקשר שברשותו לאחראי לביטחון או למפקדה לצורך קבלת אישור לכניסת
הזר. אם הנכנס נושא תיק או חבילה, יש לבדקם. אם הנכנס נושא נשק, יש
לבדוק אם הוא מורשה לשאת את הנשק ולדווח על כך לאחראי לביטחון.
3)
שמירה ניידת (פטרול) ג.
מטרתה העיקרית של השמירה הניידת היא לשמור ולפקח על שטחים
שאינם יכולים להיות נצפים או מפוקחים על ידי השומר בשער, בעיקר
במחנות המופעלים על שטח גדול, פתוח, או עם עצמים המגבילים את שדה
הראייה (חורשה, מתקנים גבוהים, מגבלות טופוגרפיות וכיו"ב).
1)
הפטרול יסייר בגזרה שנקבעה לו, או מסביב למחנה, לאורך קו התיחום או
הגדר, או שיתמקד בפיקוח על פעילות מיוחדת הנערכת במחנה - הכול לפי
ההנחיות שתינתנה על ידי האחראי לביטחון או על ידי מרכז המחנה.
2)
במהלך הסיור יסרוק הפטרול באופן שוטף את השטח בניסיון לאתר
"חפצים חשודים" או מפגעים אחרים העלולים לסכן את המשתתפים.
3)
נשקו יהיה צמוד אליו, ויהיה בידו אמצעי קשר לדווח על אנשים ועל חפצים
חשודים או על כל התפתחות של סכנה למחנה. בכל מקרה מסוג זה יש
להעביר דיווח מיידי באמצעי הקשר לאחראי לביטחון, תוך כדי שמירה
רצופה על קשר עין עם הגורם החשוד.
הוראות פתיחה באש 2.9
עקרונות כלליים 1.
בסעיף זה יפורטו כללים מנחים, הוראות וסייגים בכל הנוגע לשימוש בכלי
ירייה ולפתיחה באש על ידי עובדים, שומרים ומאבטחים הנושאים נשק
בתוקף תפקידם.
א.
כלי ירייה הוא אמצעי קטלני, והשימוש בו עלול לסכן את חייו או את
שלמות גופו של מי שהירי כוון אליו ושל אחרים. לפיכך השימוש בנשק
ייעשה בהתאם לאמור בכללים אלו.
ב.
השימוש בנשק לעבר אדם מותר לשם הגנה עצמית של היורה או של זולתו.
הכללים בנוהל זה מבוססים על הוראות סעיפים 34 י' ו-34 ט"ז שבחוק
העונשין התשל"ז-1977, כפי שתוקן (תיקון מספר 39, חלק מקדמי וחלק
כללי) ופורסם בספר החוקים 1481 בט"ז באלול התשנ"ד, 23.8.94 (ראה
את פירוט החוק בהמשך).
ג.
השימוש בכלי ירייה לצורך הגנה עצמית ייעשה כמוצא אחרון, במידת
הזהירות הראויה, כאשר אין דרך אחרת בנסיבות העניין להתגבר על
התוקף.
ד.
נחיצות השימוש בכלי ירייה תיבחן בכל שלב משלבי האירוע. יש להפסיק
את הירי מיד כשפסקה התקיפה ואין עוד סכנה לחיים.
ה.
השימוש בנשק לצורך הגנה עצמית - סדר הפעולות ו.
תקיפה שלא כדין 1)
סכנה מיידית ומוחשית לחיים לעצמו/לאחרים 2)
ירי כאמצעי אחרון להדיפת התקיפה 3)
ירי ב"בודדת" ומכוון לגוף 4)
הפסקת הירי משחלפה הסכנה. 5)
פתיחה באש במקרה של סכנת חיים 2.
הגדרות א.
סכנת חיים: סכנה לאבדן חייו של אדם או לחבלה מסוכנת בגופו.
1.
נשק חם: לרבות כלי ירייה, רימון יד, בקבוק תבערה, מטען נפץ. 2.
נשק קר: לרבות סכין, פגיון, גרזן, אלות ומוטות מתכת. 3.
אזהרה מוקדמת: הודעה על כוונה לפתוח באש אם לא תיפסק התקיפה.
4.
השימוש בכלי ירייה מותר, אם הוא נדרש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה
שלא כדין שבוצעה באמצעות נשק חם או קר ושנשקפת ממנה סכנת חיים
מוחשית ליורה או לזולתו.
ב.
לצורך הדיפת התקיפה המסכנת חיים מותר לפתוח באש לעבר גופו של
התוקף, במגמה לפגוע בו באופן שיימנע ממנו להשלים את ביצוע מעשה
התקיפה. יש להפסיק את הירי מיד כשפסקה התקיפה ואין עוד סכנת חיים.
ג.
פתיחה באש תיעשה רק כמוצא אחרון, לאחר שנשקלו ומוצו דרכי פעולה
אחרות להפסקת התקיפה, לרבות מתן אזהרה מוקדמת, ובלבד שלא יהיה
בכך כדי לסכן את חייו של היורה או של זולתו.
ד.
נמלט התוקף עם כלי נשקו, והוא עדיין מסכן חיים, ניתן לירות בגופו כדי
למנוע את המשך התקיפה. נמלט התוקף בלא נשק, אין לירות בו.
ה.
פתיחה באש תבוצע, כאמור לעיל, לעבר התוקף בלבד, בירי בודד ומכוון,
תוך נקיטת אמצעי זהירות למניעת פגיעה בחפים מפשע.
ו.
יש להימנע ככל האפשר מירי לעבר נשים או ילדים. ז.
אין לפתוח באש לשם הגנה על הרכוש כאשר אין מתלווית לעברת הרכוש
סכנת חיים.
ח.
פעולות לאחר סיום הירי 3.
טיפול רפואי: יש להגיש טיפול רפואי לנפגע לאחר שנבדק כי אין נשקפת עוד
סכנה מצדו.
א.
דיווח: יש לדווח בהקדם האפשרי על כל מקרה של שימוש בכלי ירייה
לתחנת המשטרה הקרובה, לקב"ט הרשות ולקב"ט המחוזי של משרדנו.
ב.
סריקה: יש לבצע סריקה לאיתור נפגעים נוספים או נזק לרכוש. ג.
בידוד אזור הירי: יש למנוע כניסת אנשים לאזור הירי עד לסיום הבדיקה
המשטרתית.
ד.
תחקיר: קצין הביטחון המחוזי יערוך דו"ח מפורט לאחר כל מקרה של
פתיחה באש וישלח אותו לאגף הביטחון במשרדנו. הממונה הארצי
לאבטחת מוסדות חינוך יעביר את ממצאי התחקיר בצירוף המלצותיו.
ה.
חוק העונשין התשל"ז-1977* - הגנה עצמית
הגנה עצמית - 34י
לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף
תקיפה שלא כדין שנשקפה ממנה סכנה מוחשית של פגיעה בחייו, בחירותו,
בגופו או ברכושו, שלו או של זולתו. ואולם, אין אדם פועל תוך הגנה עצמית
מקום שהביא בהתנהגותו הפסולה לתקיפה תוך שהוא צופה מראש את
אפשרות התפתחות הדברים.
4.
חריגה מן הסביר - 34טז
הוראות סעיפים 34י, 34יא ו-34יב לא יחולו כאשר המעשה לא היה סביר
בנסיבות העניין לשם מניעת הפגיעה.
אמצעים לשליטה, לאזעקה ולמילוט במצבי חירום 2.10
בכל מחנה יימצאו האמצעים שיפורטו בהמשך במצב תקין ושמיש ובסטנדרטים
המחייבים:
אמצעי קשר חיצוני, כגון טלפון (או פלא-פון) או מכשיר קשר ליצירת קשר עם
מוקד הפועל ברציפות 24 שעות ביממה (במפקדה או במשרד של הקייטנה
תיתלה במקום בולט טבלה עם מספרי טלפון חיוניים: משטרה או צה"ל לפי
אזורי האחריות, מכבי אש, מד"א, בית חולים קרוב, קב"ט מקומי וכו'), אמצעי
קשר פנימי, כגון מכשירי קשר קטנים לקשר עם שומרים/פטרול, מערכת כריזה
ו/או מגבירי קול ניידים (מגפון), בהתאם לגודל הקייטנה
א.
יציאות חירום במבנה בתחום היישוב (לפחות יציאה אחת נוספת ליציאה
הראשית), דרכי פינוי נוחות ובטוחות ושטחי פינוי (לפחות שניים ובכיוונים
נוגדים), במרחק של 500‎-300 מ' מאזור המחנה.
ב.
שטחי כינוס למקרה שיהיה צורך בפינוי כל המשתתפים במחנה יום ולילה
המתקיימים בשטח פתוח מחוץ לתחום היישוב, בעת אירוע חירום
ג.
אמצעי כיבוי אש ועזרה ראשונה - לפי המפורט להלן, בפרק על הבטיחות
בקייטנות ובמחנות
ד.
תיק אבטחה שיוכן על ידי האחראי לביטחון במחנה ויימצא במינהלת המחנה
(ראה פירוט ב-2.15 להלן).
ה.
האחראי לביטחון במחנה 2.11
במחנה ימונה אחראי לביטחון בעל דרגת קצונה (במילואים) או בעל דרגת
רס"ל (לפחות) במשטרת ישראל. פרטיו האישיים (ובכלל זה דרגה צבאית,
דרגה במשטרה, מס' אישי, מס' תעודת זיהוי) יועברו לידיעת קב"ט מוסדות
החינוך במחוז/ברשות המקומית לפחות 15 יום לפני פתיחת המחנה (הקב"ט
יעביר בצורה מרוכזת את פרטי האחראים לביטחון לאישור משטרת
ישראל/מדור רישוי).
א.
האחראי לביטחון חייב לקבל תדרוך אישי בנושא מילוי תפקידו מהקב"ט
המקומי. תיאום התדרוך עם הקב"ט הוא באחריות האחראי לביטחון או מרכז
המחנה. התיאום לביצוע התדרוך יקוים לפחות 15 יום לפני פתיחת המחנה.
ב.
יציאה מהמחנה לסיורים ולטיולים ביום ובלילה 2.12
יציאה לטיול תבוצע בהתאם לנהלים המפורטים בחוזר המיוחד ו', התשנ"ז,
"טיולים במערכת החינוך", בהתאם לחוזר הוראות הקבע תשנח/8א, סעיף 5.1‎-6,
"הוראות בטיחות בפעילויות ספורט ונופש חוץ בית-ספריות", ובהתאם לחוזר
הוראות הקבע נט/4(ג), סעיפים 6.2‎-3 עד 6.2‎-13, העוסקים בנוהלי הביטחון
בטיולים.
טיול/סיור בתחום היישוב אינו מחייב תיאום ומלווים חמושים. יציאה לטיול
לשטחים הפתוחים ולשמורת טבע מחייבת תיאום ומלווים חמושים (ראה בחוזרים
שהוזכרו לעיל).
סוגי המחנות ונוהלי אבטחתם 2.13
מנקודת הראות של ביטחון המחנה ושל אבטחתו יש להדגיש: מחנות יום ולילה
המתקיימים בתנאי פנימייה ובשטחים פתוחים מחוץ לתחום היישוב ומחנות
הכוללים לינת לילה בשטח מחייבים קיום סידורי ביטחון מיוחדים, נוסף לכל
ההוראות והסידורים שפורטו בסעיפים הקודמים, כדלקמן:
אישורים ותדרוכים של קב"ט הרשות/המחוז 1)
כל פתיחת מחנה מחייבת תדרוך ואישור קב"ט הרשות/המחוז של משרדנו,
נוסף למילוי טופס תיאום והצהרה לקיום הוראות בטיחות וביטחון במחנה
(ראה בנספח 6).
א)
קב"ט הרשות/המחוז יאשר את מינוי האחראי לביטחון במחנה ויתדרך
אותו.
ב)
קב"ט המחוז יאשר את תכנית אבטחת המחנה, את מספר השומרים
ביום ובלילה ואת נוהלי אחסנת הנשק.
ג)
קב"ט הרשות/המחוז יבדוק את אמצעי הקריאה והאזעקה במחנה. ד)
קב"ט הרשות/המחוז יוודא שיש אמצעי תקשורת המאפשרים
התקשרות למשטרה, למכבי אש ולמד"א.
ה)
קב"ט הרשות/המחוז יקבע מועד לביצוע תרגיל פינוי. ו)
תיאום מוקדם עם גורמי הביטחון המקומיים/האזוריים
התיאום ייעשה בכל מקרה ובכל מספר של משתתפים (באמצעות הקב"ט
המקומי), באחריות מרכז המחנה.
2)
שמירה במחנה ביום ובלילה 3)
ככלל תתקיים שמירה בנשק. א)
מספר השומרים/המאבטחים יהיה בהתאם לטבלת תקן כוח אדם
לחובשים, לרופאים ולשומרים במחנה ובקייטנה (כמפורט בנספח 9).
ב)
יש להקפיד על תכנון השמירה: יש להציב שומר בשער, ויש לדאוג
לשמירה רגלית סביב שטח הקייטנה (פטרול), וכן לקיומה של כיתת
כוננות.
ג)
תכנון השמירה יתבצע על פי תכנית אבטחת המחנה כפי שאושרה על
ידי קב"ט המחוז וכוחות הביטחון (משטרת ישראל וצה"ל בתחום
גזרתם).
ד)
נוכחות אחראי לנושא הביטחון
בכל מחנה שלנים בו או שוהים בו במשך הלילה מעל ל-100 משתתפים
חייב האחראי לביטחון להימצא בתוך המחנה במשך הלילה.
4)
כל השומרים השוהים במחנה במשך הלילה (ובכלל זה השומרים שאינם
במשמרת) יהיו מאורגנים במסגרת של "כיתת כוננות" לצורך הפעלה
מרוכזת ומאורגנת להתגוננות נגד תקיפה עוינת בפרק הזמן שלפני הגעת
כוחות הביטחון. הפעלת כיתת הכוננות בעת הצורך תבוצע אך ורק לפי
ההוראות ובפיקודו הישיר של האחראי לביטחון או סגנו. לשם כך עליו
להכין ולאמן את כיתת הכוננות בהתאם לדרוש.
5)
המחנה יהיה מואר במשך שעות החשכה. במידת האפשר, יושם דגש על
תאורה "היקפית" (לאורך הגדרות/גבולות התיחום). רצוי להבטיח תאורת
חירום למקרה של תקלה ברשת הראשית.
6)
תיאום ביטחוני בלשכה לתיאום טיולים: מחנות שמתקיימת בהם פעילות
לילה והם מתקיימים מחוץ לשטח המיושב של היישוב חייבים לקבל אישור
ביטחוני מהלשכה לתיאום טיולים.
7)
דגשים מיוחדים למחנות 2.14
הסברה א.
תינתן הסברה לכל מדריכי המחנה, עם פתיחתו, על ידי הקב"ט המחוזי או
בהתאם להנחייתו האישית, על ידי הקב"ט של הרשות המקומית או על ידי
האחראי לביטחון של המחנה.
1)
האחראי לביטחון במחנה חייב להשתתף בהשתלמות שתתקיים באחריותו
של משרדנו, באותה שנה שבה המחנה מתקיים (עד 5 חודשים לפני קיום
המחנה).
2)
אמצעים פיזיים ב.
יותקנו אמצעים לאזעקת המשטרה או צה"ל (טלפון/פלאפון, קשר אלחוטי).
1)
בכל מחנה יותקנו אמצעי קשר או מערכת כריזה לאזעקת המאבטחים
והמדריכים בשעת הצורך.
2)
בכל מחנה יהיה ציוד עזרה ראשונה בהתאם לתקן (ראה נספח 12). 3)
בכל מחנה שהחניכים שוהים בו בלילה יימצאו אמצעי תאורת חירום. 4)
יציאה לטיולים ג.
יציאה לטיולים מהמחנה מחויבת בכל הנהלים בהתאם להנחיות בחוזר
המיוחד ו', התשנ"ז, "טיולים במערכת החינוך". ובחוזר הוראות הקבע
נט/4(ג), סעיפים 6.2‎-13‎-6.2‎-3.
1)
כל יציאה לטיול מחויבת בליווי חמוש, בהתאם להנחיות בחוזרים שהוזכרו
לעיל.
2)
אחזקת נשק ד.
אם ירוכזו כלי הנשק על ידי האחראי לביטחון, תחול עליו חובת אחזקת
נשק בהתאם לחוק ולהוראות משטרת-ישראל.
1)
יש להקפיד על כללי הבטיחות והזהירות בשימוש בנשק (על הוראות
בטיחות לנשיאת נשק מסוג "קרבין" ראה בנספח 10).
2)
תכנית אבטחת המחנה
2.15
כללי א.
הקב"ט/האחראי לביטחון במחנה יכין תכנית אבטחה למחנה במהלך ההכנות. 1)
תכנית האבטחה תובא לאישור קב"ט המחוז וכוחות הביטחון בשטח המחנה. 2)
אישור קב"ט המחוז לתכנית האבטחה הוא תנאי לקבלת אישור רישוי עסקים
ואישור לקיום המחנה.
3)
אם יתגלו ליקויים במהלך הסיור בשטח בתכנית האבטחה אשר הוצגה על-ידי
קב"ט המחנה, יובהרו הליקויים על ידי קב"ט המחוז ויתוקנו על-ידי הקב"ט
לצורך קבלת האישור המתאים.
4)
תכנית אבטחת המחנה תוכן כמפורט להלן. התכנית תלווה בתרשימים,
בתמונות ובטבלאות כנדרש.
5)
המסגרת להכנת תיק אבטחה במחנה קיץ ב.
תוכן התיק (ראה דוגמה בנספח 11)
1) כללי
2) עיקרי שיטת האבטחה במחנה
3) בעלי תפקידים במחנה
4) דגשים והנחיות למאבטחים/לשומרים במחנה
5) פק"ל מאבטחים במחנה
6) אירועי חירום במחנה - מקרים ותגובות
7) טלפונים ואמצעי תקשורת
8) רפואה במחנה
9) תיאום עם גורמי חוץ
10) הוראות פתיחה באש
11) נספחים
פירוט הנושאים הכלולים בתיק
כללי
פרק זה יכלול תיאור טופוגרפי וגיאוגרפי של המחנה, מיקומו, גודלו, תכנית
המחנה ותיאור סביבתו הקרובה, דרכי גישה, מיקום מדויק (נ"צ), מחנות
משניים - במידה שקיימים, אזורי שהיית החניכים, סוג ומיקום המתקנים,
נקודות תורפה ביטחוניות, שטחי פינוי, עמדות שמירה, עמדות הג"ס, סידורי
חשמל ותאורה (גנרטור).
1)
עיקרי שיטת האבטחה
פרק זה יכלול:
2)
פירוט עמדות השמירה הנייחות והניידות (מפקדת המחנה, הש"ג, עמדות
תצפית, אוהל כיתת כוננות, פטרולים - רגלי ורכוב);
א)
שיטת האבטחה - אבטחת יום ואבטחת לילה, פירוט איוש העמדות
והפטרולים ביום ובלילה ומיקום העתודה, פירוט המשמרות וכמות כוח
האדם בכל משמרת והגדרת תפקידי השומרים/המאבטחים בכל עמדה;
ב)
כיתת כוננות - מיקום ואיוש ביום ובלילה, פירוט תפקידים ומשמרות; ג)
פקודות קבע למאבטחים, הנחיות והוראות; ד)
שיטת דיווח ה)
עיבוי המערך והזעקת תגבורת. ו)
בעלי תפקידים במחנות
פרק זה יכלול את כלל בעלי התפקידים שלהלן במחנה, הגדרת תפקידיהם,
מיקומם ודרכי ההתקשרות אליהם:
3)
המפקד/אחראי המחנה א)
קב"ט המחנה ב)
סגן קב"ט המחנה ג)
רופא + חובשים ומגישי עזרה ראשונה במחנה ד)
המנהלן, אמרכל המחנה.
ה)
דגשים והנחיות למאבטחים/לשומרים במחנה
פרק זה יכלול פקודות קבע למאבטחים/לשומרים:
4)
עליית משמר ותדריכים א)
חלוקת הנשק ואבטחתו ב)
סריקות במחנה ג)
נוהל הטיפול ב"חפץ חשוד" ד)
נוהל עצירת חשוד ה)
דרכי דיווח ו)
מיקום השומרים במחנה מעבר לשעות השמירה ודרכי הזעקתם במקרה של
אירוע חירום
ז)
לבוש והתנהגות ח)
גזרות שמירה ואבטחה ט)
גזרות פטרול (בדגש על תרשים המחנה) י)
נוהלי חירום. יא)
פק"ל מאבטחים/שומרים במחנה
פרק זה יכלול את הציוד ואת האמצעים של השומרים/המאבטחים (כולל קשר,
תאורה וכו').
5)
אירועי חירום במחנה
פרק זה יפרט את אופן התפקוד של בעלי התפקידים בעת אירועי חירום במחנה
(חפץ חשוד, שרפה, אירוע פח"ע, חדירת חשודים, חדירת גורמים פליליים),
ובכלל זה תגובות בעת התרחשותם (מינוי צוות כיבוי והגדרת תפקידיו, מינוי
צוות בטיחות מאנשי המחנה שיבצעו סיור לאיתור מפגעי בטיחות).
6)
טלפונים ואמצעי תקשורת
בפרק זה יפורטו אמצעי התקשורת והקשר אל המחנה וממנו החוצה לגורמי
הביטחון, למשטרה, למד"א, לכיבוי-אש, לגורמי התנועה ולמשרד החינוך
התרבות והספורט (טלפונים, פלאפונים, מכשירי קשר, פקסימיליה וכו').
7)
רפואה במחנה
בפרק זה יפורטו כוח האדם ואמצעי הרפואה במחנה (כולל מיקום המרפאה,
האמבולנס, רופא, אחראי מרפאה, חובשים והציוד שברשותם).
8)
תיאום עם גורמי חוץ
בפרק זה יפורטו הגורמים המאשרים את המחנה והקשורים אליו (משרד
החינוך התרבות והספורט ומשרד הבריאות)
9)
הוראות פתיחה באש
בפרק זה תפורטנה הוראות פתיחה באש בתוקף - סייגים והגבלות (כמפורט
ב-2.9 לעיל).
10)
נספחים
בפרק זה יצורפו תרשים שטח המחנה, תצלום/מפה 50,000:1 של אזור
המחנה, מכתב תיאום וכו'.
11)
2.16 פיקוח ובקרה במחנה
תדרוכים א.
יבוצע תדרוך לכל סגל המחנה ביום הראשון, ובו יפורטו נוהלי הביטחון, תכנית
האבטחה ונוהלי החירום.
1)
יבוצע תדרוך מפורט לאנשי האבטחה במחנה ביום הראשון, ובו יפורטו נוהלי
הביטחון במחנה, תכנית האבטחה, נוהלי החירום, הדגשים והנחיות הביטחון
ונוהלי השימוש בנשק והפתיחה באש.
2)
מדי ערב תתבצע עליית משמר של שמירת הלילה ובה יתודרכו השומרים
על-ידי הקב"ט בנושאים האלה: מודיעין, חלוקת שמירה וגזרות, טבלת שמירה,
נוהלי חירום ודגשים מיוחדים.
3)
כוחות העזר במחנה - מרכז המחנה, הרופא, החובשים, המנהלן וכו' - יתודרכו
בתחילת המחנה ולפחות פעם בשבוע בנושאים האלה:
4)
נוהלי חירום א)
דרכים וצירי פינוי.
ב)
פיקוח ובקרה ב.
קב"ט המחנה יבצע בדיקות תקינות שמירה באופן מדגמי במהלך היום ובמהלך
הלילה במחנה.
1)
קב"ט המחנה יבצע בדיקות מדגמיות לכל הטיולים היוצאים משטח המחנה
לבדיקת תקינותם ועמידתם בתקנים הנדרשים.
2)
קב"ט המחנה יפקח על קיום האבטחה ותכנית האבטחה במהלך המחנה. 3)
אבטחת המחנה תיבדק על-ידי יחידת הפיקוח של משרד החינוך התרבות
והספורט.
4)
תרגילים
קב"ט המחנה ידאג לבצע תרגול של השומרים/המאבטחים וכן תרגול של פינוי
המחנה בהתאם למפורט ב-2.5 לעיל.
ג.


פורסם בספר החוקים מס' 864 התשל"ז-4.8.1977. תיקון 39 (חלק מקדמי
וחלק כללי), התשנ"ד-1994, פורסם בספר החוקים מס' 1481, התשנ"ד,
23.8.94.
*
קדימה
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/8(ב), כ"ב בניסן התשנ"ט, 8 באפריל 1999