חוזר זה מבוטל
חינוך חברתי ובלתי פורמאלי
7.
קייטנות ומחנות קיץ
7.11
מחנות - נספחים
7.11‎-3
1 באפריל 1999

תאריך תחולה
 
עדכון סעיף
7.11‎-1
בחוזר הוראות
הקבע תשנח/10ב


מטרת הפרסום
 

5. נספחים
נספחים 6‎-1

ראה נספחים 6‎-1 בסעיף 7.11‎-2 של חוזר הוראות הקבע נט/8(ב).


נספח 7 טופס מערך ביקורת בטיחות למחנהנספח 8 טופס מערך ביקורת בטיחות ושע"ח למחנה-קיץ
חלק א' (ימולא על-ידי מבקש הרשיון)

שם מחנה הקיץ: כתובתו:


שם הילדים במחנה הקיץ:
תאריך פתיחתו: תאריך סיומו:
שם מנהל מחנה הקיץ: מס' ת"ז:
תאריך הגשת הבקשה לרשיון:
אני מבקש, כי תיערך בדיקה של הבטיחות והתברואה במחנה הקיץ, וכי יינתן אישור
שמחנה-הקיץ עומד בדרישות לפתיחתו ולקיומו במקום ובתקופה כמפורט לעיל.
   
          תאריך                     שם מנהל מחנה-הקיץ           חתימת מנהל מחנה-הקיץנספח 9 תקן כוח אדם לחובשים, לרופאים ולשומרים במחנה קיץנספח 10 הוראות בטיחות לנשיאת רובה קרבין
ראה נספח 8 בסעיף 7.11‎-2.

נספח 11 דוגמה לתיק אבטחת מחנה (מחנה כפר החורש)
תוכן התיק

1. עיקרי שיטת האבטחה
2. שיטת האבטחה
3. פקודות קבע למאבטחים
4. מקרים ותגובות
5. בעלי תפקידים
6. תיאומים ונספחים.
עיקרי שיטת האבטחה 1.
שטח המחנה: המחנה בנוי ממפקדה ראשית, מבנייני עזר, ממבני מגורים
ומשלושה מחנות משנה.
א.
דרכי גישה: למחנה 6 דרכי גישה אפשריות לרכב:
* דרך ראשית, מכיוון דרום-מזרח
* דרך אחת מכיוון צפון, דרך כפר עילוט
* דרך אחת מכיוון מערב, דרך תמרת
* דרך אחת מכיוון צפון מזרח
* דרך אחת מכיוון דרום - מתחברת למחנה אלון
* דרך אחת מכיוון דרום החסומה בגדר בקר ועבירה אך ורק לרכב 44.
ב.
סימון המחנות: כל המחנות מסומנים ומוקפים, וכל היקף המחנה ממוספר
בנקודות ביקורת מ-1 עד 32.
ג.
שיטת האבטחה
כעיקרון כוח האבטחה מורכב מאחד-עשר מאבטחים, ונוסף קב"ט המחנה וצוות
מהתנועה - תצפיתנים ללא נשק.
אבטחת יום
ביום יש 5 עמדות נייחות, פטרול נייד ופטרול סגן קב"ט.
עמדות נייחות
ש"ג תחתון - מאבטח
ש"ג עליון - שומר ללא נשק
2.
ש"ג תמרת - מאבטח
עמדת עילוט - מאבטח
עמדת מגורי סגל - תצפיתן ללא נשק
פטרולים ניידים
פטרול פנימי - סגן קב"ט
אבטחת לילה
בלילה יש שתי עמדות נייחות ושני פטרולים ניידים וכן סיור ממונע של הקב"ט.
עמדות נייחות
עמדת עילוט - מאבטח
ש"ג אמצעי - 2 מאבטחים עם נשק וללא נשק
פטרולים ניידים
פטרול עילוט - 2 מאבטחים
פטרול תמרת - 2 מאבטחים
השמירה תתנהל בשתי משמרות - משמרת יום ומשמרת לילה:
- לילה: 00:00‎-06:20
- יום: 00:00‎-20:06
*
משמרת לילה תבצע בדיקת קשר לפי: פטרול אחת ל-15 דקות, עמדה נייחת כל
30 דקות.
*
נוסף לכך קיימת הקמב"ציה המאוישת 24 שעות ביממה ומרכזת את כל נושא
הקשר.
*
כל פטרול ועמדה ידווחו בקשר מוטורולה ויצוידו בזרקור, נוסף לנשק
אוטומטי.
*
כיתת כוננות
כל צוות השמירה ישמש כיתת כוננות בשעות שאינן בפעילות, כלומר בכל עת יהיו
לפחות 5 מאבטחים בכיתת כוננות ונוסף להם צוות הרפואה וצוות כוננות סגל,
הכולל את כל נושאי הנשק במחנה שיוזעקו במערכת הכריזה במקרה חירום.
פקודות קבע למאבטחים 3.
ככלל לכל עמדה קיים פק"ל הוראות קבע לעמדה שתבוצענה במשך כל השעות
שבהן העמדה מאוישת, ולכל פטרול יש הוראות קבועות לשעות הפטרול.
1.
משמרת הלילה תבצע סריקה בכל רחבי המחנה, כולל פתיחת ציר לש"ג בצורה
הזו:
2.
עמדת ש"ג אמצעי תבצע סריקה עד לש"ג תחתון. א.
פטרול עילוט יבצע סריקה בדרך ללא מוצא ובדרך החסומה לעילוט עד
200 מ' משטח המחנה. כמו כן הוא יבצע סריקה בדרך הפנימית עד ש"ג
עילוט ופתיחת ציר לכיוון עילוט למרחק של 200 מ' משטח המחנה.
ב.
פטרול תמרת יבצע סריקה בדרך הפנימית מש"ג תמרת עד הש"ג הראשי
ובין המבנים.
ג.
הסריקה תסתיים עד שעה 30:06, וכל מאבטח יחתום אצל הקב"ט על כך
שהשטח נקי.
ד.
כל יום יתבצע תדריך לכל צוות האבטחה לפני ארוחת הערב. בתדריך ייבדקו
כלי נשק, יתבצע מעבר על פקודות הקבע למאבטחים, כללי לכל המחנה ופרטני
לכל אחת מהעמדות, ותתבצע חזרה על הוראות פתיחה באש.
3.
כלי הנשק הארוכים (קרבין, M-61, גליל) יהיו לעולם פרוקים, והמחסניות
מחוץ לכלים, גם במשמרת וגם במנוחה. האקדחים יהיו פרוקים,
והמחסניות בכלים.
א.
4.
אורחים המגיעים עם נשק ארוך למחנה - יש לוודא שהנשק פרוק וללא
מחסנית.
ב.
בזמן משמרת ינועו המאבטחים לבושים בצורה הגונה ולעולם עם נעליים. תג
שמי עם שם המאבטח יוצמד בכל עת לחולצה.
5.

שעות פעילות הקב"ט וסגנו
00:00‎-00:06 - קב"ט
00:00‎-06:12 - סגן
00:00‎-12:18 - קב"ט
00:00‎-18:00 - סגן.
שעות פעילות המאבטחים
לילה: משמרת אחת -
יום: ש"ג 1 - 7 שעות קבוע, עם השלמת אבטחה במחליף ל-3 שעות בש"ג
עילוט
ש"ג 2 - 7 שעות קבוע, עם השלמת אבטחה במחליף ל-3 שעות בש"ג תמרת.
-

פק"ל מאבטחים
פטרולים
עליך לוודא שאין חדירה רגלית של זרים למחנה, כולל מתחזים לחניכים. 1.
עליך לוודא עירנות והימצאות עמדות נייחות במקומן. 2.
עליך לוודא שאין יציאת חניכים משטח המחנה. 3.
עליך לדווח לקב"ט על כל אירוע חריג כגון שרפות וכו'. 4.

עמדת עילוט
תפקידך להגן על הגזרה הצפונית של המחנה ולסכל כל ניסיון להרע לבאי
המחנה.
1.
תפקידך לוודא שאף רכב לא ייכנס לכיוון המחנה בדרך העפר. 2.
תפקידך לוודא שאף אדם, בין אם רכוב או לא, לא ייכנס לתחום שטח
המחנה מכיוון צפון.
3.
תפקידך להתריע בכל מקרה של אירוע שאינו רגיל, בין אם שרפה או תנועה
שאינה שגרתית.
4.
תפקידך לתצפת לעבר רכס עילוט. 5.

עמדת ש"ג תחתון
תפקידך להגן על האגף המזרחי של המחנה. 1.
תפקידך לוודא שאף כלי רכב שאינו מורשה ומאושר לא ייכנס למחנה. 2.
תפקידך לוודא שכל אדם הרוצה להיכנס למחנה אכן רשאי להגיע. 3.
תפקידך לסרוק כל אוטובוס ריק המגיע לאזור המחנה, כולל תאים.
4.
תפקידך להתריע על כל אירוע שאינו שגרתי או הנראה חריג. 5.
תפקידך לתאם כל עלייה של כלי רכב עם ש"ג עליון. 6.

עמדת ש"ג עליון
עליך לתאם כל ירידה של רכב עם ש"ג תחתון. 1.
עליך לקבל כל כלי רכב שעולה מש"ג תחתון ולכוון את כניסת הרכב לחנייה.
2.

ש"ג תמרת (עמדת יום בלבד)
עליך להגן על המחנה מכיוון מערב. 1.
עליך לוודא שאין תנועה של רכבים מכיוון תמרת. 2.
יש למנוע את כניסתם של חניכים שאינם חניכי המחנה. 3.
עליך לתצפת לכיוון צפון ומערב ודרום מערב ולהתריע על שרפות. 4.

עמדת מגורי סגל (תצפיתן ללא נשק)
עליך לתצפת לכיוון דרום ולהתריע על שרפות ועל חדירות רגליות. 1.
עליך להגן ולשמור על אזור מגורי הסגל.
2.
מקרים ותגובות 4.
נוהל חפץ חשוד
בכל מקרה של חפץ שאינו מזוהה יינקטו הפעולות האלה:
1.
יבודד אזור החפץ, ויורחקו כל האנשים מהאזור. א.
תועבר הודעה לקמב"ציה, וייודע הקב"ט. ב.
יוזעק חבלן משטרת ישראל. ג.
אם יש צורך יפונה המחנה לפי הנוהל הזה: ד.
תועבר הודעה במערכת הכריזה להתפנות לאמפי' (חוץ מבמקרה שבו
החפץ נמצא באמפי' עצמו).
1.
לאחר הריכוז באמפי' יועברו החניכים לאגף המרוחק מאזור החפץ. 2.
נוהל שרפה
במחנה יש כיתת כוננות לכיבוי שרפות 24 שעות ביממה.
2.
קיימות 4 חוליות כיבוי, ולכל חוליה גזרת אחריות וציוד כיבוי לפי הפירוט
הזה:
1. חוליית גנרטור
2. חוליית מפקדה 2
3. חוליית מטבח.
האחראי על כל חוליה הוא מפקד החוליה, ויש גם אחראי כיבוי לכל המחנה.
יבוצע תרגיל כיבוי אש פעם בשלושה ימים, וכן יבוצע תרגיל פינוי מחנה
במקרה של שרפה, כאשר הדגש הוא שאם פורצת שרפה בשטח המחנה יתבצע
הפינוי לשטחי הכינוס כמפורט להלן: כל תת-מחנה יתכנס ברחבת המסדרים,
ולאחר ספירת החניכים יתבצע פינוי לשטחי הכינוס הראשיים: מגרש טקס
סיום דרומית למחנה ורכס עילוט צפונית למחנה.
מרפאה: אל מקום השרפה יזנקו 2 חובשים, ומרפאת המחנה תיכנס לכוננות
(טיפול בנפגעי עשן וכוויות).
אירוע פח"ע בשטח המחנה
ברגע שתועבר הודעה על אירוע פח"ע בשטח המחנה יינקטו הצעדים האלה:
3.
תוקפצנה כיתות הכוננות, כולל צוות כוננות סגל. 1.
תועבר הודעה במערכת הכריזה למחנות השונים. 2.
תועבר הודעה לכל גורמי הביטחון בשטח. 3.
יבודד אזור הפיגוע על ידי כוח האבטחה וכיתת הכוננות. 4.
לא תתבצע כל תנועה של אנשים בשטח המחנה, למעט כוח הכוננות בפיקוד
הקב"ט ותיאום כל הכוחות שבשטח.
5.
במידת האפשר יפונו שאר האנשים מהיער. 6.
בשעת חירום יש ליידע ולהפעיל את כוחות הביטחון לפי התרשים המצורף
בנספח. האחריות על קיום הקשר עם גורמי הביטחון היא על הקמב"צייה.
4.
נוהל יציאה משטח המחנה 5.
כל יציאה משטח המחנה תתואם ותאושר על ידי הקב"ט. הקבוצות תצאנה
כאשר הן מלוות על ידי מלווים נושאי נשק ארוך ולאחר שהמאבטחים
בגזרות הרלוונטיות יעודכנו הן לגבי יום והן לגבי לילה.
1.
בעלי תפקידים
1. יוני בן דור - מפקד הסמינר: ביפר 03‎-6106666, מנוי 36399
6.
2. איתן בלומברג: ביפר 03‎-6106666, מנוי 53625.
קב"טים
1. קב"ט מחנה: אורן אושרוביץ
2. סגן קב"ט: תומר הירש.
טלפונים במחנה כפר החורש
* טלפון קווי: 06‎-554863
* פלאפון: 050‎-311633
* ביפר: 03‎-6106666, מנוי 51043
* מחלקת מפעלים, ת"א: 03‎-6813408
* מרכז הנוע"ל, ת"א: 03‎-6814488
* ביפר רכזי מפעלים: 03‎-6106666; מנוי יוני: 36399; מנוי איתן:
53625
7.
מיקום המחנה ברשת U.T.M
מחנה כפר החורש: 62125/71105
מנחת מסוקים: 62085/71130.
8.
רפואה
במחנה מרפאה מלאה הכוללת:
1. רופא;
2. אמבולנס פינוי;
3. אחראי מרפאה;
4. 7 חובשים.
9.
קשר אלחוטי
במחנה כפר החורש מערכת קשר שמתחלקת ל-3 חלקים:
10.
מערכת רב-גל בכל המכוניות, עם האזנה במפקדה ראשית כפר החורש
ובמרכז התנועה בתל אביב 24 שעות ביממה
1.
רשת קשר פנימית, שכורה למערך האבטחה: לשומרים בכל עמדה
ופטרול, לקב"ט ולהאזנה במפקדה הראשית, 24 שעות ביממה
2.
קשר אלחוטי למועצה אזורית עמק יזרעאל (רשת ביטחון) המאפשר קשר
עם קב"ט המועצה, עם מג"ב עפולה ועם קב"טי היישובים הסמוכים.
המכשיר נמצא במפקדה הראשית בהאזנה 24 שעות ביממה.
3.
תיאום
המחנה מתואם עם הגורמים האלה:
1. מרחב עמקים
2. משטרת נצרת
3. מג"ב עפולה
4. קב"ט מועצה אזורית יזרעאל
5. קב"ט משרד החינוך התרבות והספורט
6. מד"א מגדל העמק
7. מכבי אש עפולה
8. בית חולים עפולה.
11.
נספחים
1. תרשים שטח המחנה
2. תצלום מפה 50,000:1 של האזור ושל המחנה
3. מכתבי תיאום
4. הוראות פתיחה באש
5. רפואה - מקרים ותגובות
6. תרשים הפעלת כוחות ביטחון.
12.

נספח 12 תקן ציוד למרפאה במחנה, לרופא, לחובש ולמגיש עזרה ראשונה
ציוד מרפאה ניידת - במחנה שיש בו רופא

הערות הכמות שם הפריט מס' סידורי
  2 מד לחץ דם 1
  1 סטטוסקופ 2
  2 מד חום 3
  2 כלי מתכת אל חלד 4
  1 פינצטה לגוף זר 5
  1 פינטצה אנטומית, 1510 6
  1 מספריים מלכי"ם 20/16 7
  10 מחט 21 8
  10 מחט 23 9
  10 מחט 25 10
  1 אוטוסקופ 11
  10 חב' פד גזה סטרילי, 33 12
  10 חב' פד גזה סטרילי, 22 13
  10 חב' פד גזה 33 ל"ס 14
  510 אגד מידבק 15
  10 איספלנית בד חד פעמית 16
  50 שפדל עץ 17
  1 אפליקטור רגל 18
  10 אגד חבישה, 5 ס"מ 19
  10 אגד חבישה, 7 ס"מ 20
  10 אגד חבישה, 10 ס"מ 21
  5 צמד גפן, 100 גר' 22
  5 תחבושת בינונית 23
  5 תחבושת מטלין 24
  5 משולש בד 25
  10 תחבושת אישית 26
  2 חוסם עורקים 27
  2 חוסם ורידים 28
  5 תחבושת אלסטית, 8 ס"מ 29
  5 תחבושת אלסטית, 10 ס"מ 30
  ליטר אחד פולידין, ליטר אחד 31
  ליטר אחד סביעור, ליטר אחד 32
  ליטר אחד אלכוהול, ליטר אחד 33
  ליטר אחד מי חמצן %3, ליטר אחד 34
  20 בק' טיפות אף 35
  10 בק' טיפות אזולין 36
  10 בק' טיפות סולפציד 37
  10 בק' טיפות דקס אוטיק 38
  10 משחת פולידין, 15 גר' 39
  3 משחת וזלין, 40 גר' 40
  15 משחת דקטרין 41
  2 משחת פולידין, 250 גר' 42
  5 משחת סינטו %3 43
  2 סירופ מלוקס 44
  10 לוציוקלמין 45
  5 טיפות פניסטיל 46
  10 טלק רפואי 47
קופסאות 10 תחבושת הגיינית 48
קופסאות 10 טמפקס 49
קופסאות 10 היסטואקריל 50
  1 חב' כפפות סטריליות 51
  2 ספרי פלסטר 52
  2 שקית קירור 53
  5 מזרק ח"פ, 10 סמ"ק 54
  5 מזרק ח"פ, 5 סמ"ק 55
  5 מזרק, 50 סמ"ק 56
  ליטר אחד הרטמן, ליטר אחד 57
  2 הרטמן, 500 סמ"ק 58
  5 סט עירוי 59
  5 ונפלון ירוק 60
  5 ונפלון כחול 61
  5 ונפלון ורוד 62
  1 חב' צינור לשטיפת קיבה 63
למקרה של הרעלה בלבד 1 חב' אבקת פחמן פעיל רפואי 64
למקרה של הרעלה בלבד 1 בק' סירופ היפקאק (IPECAC) 65
  203 טבליות אקמול 66
  100 יח' סדיסטל 67
  203 אקמול פורטה 68
  203 מוסקול 69
  203 מוקסיפן 250 מ"ג 70
  203 סירופ מוקסיפן פורטה 500 מ"ג 71
  202 רוקל 72
  203 פרמין 73
  203 פרוגרון 74
  202 פפברין 75
  203 אהיסטון 76
  202 אימודיום 77
  5 רפפן, 250 מ"ג 78
  5 אורבנין, 250 מ"ג 79
  202 סיליאן גל 80
  202 אריתרומיצין 81
  204 טבעציקלין 82
  203 אופטלגין 83
  204 רספרים 84
  202 גליפלין 85
  201 לקסטיב 86
  2 בק' טיפות אופטלגין 87
  2 בק' רפפן 500 מ"ג 88
  4 משאף ונטולין 89
  2 בקבוק ונטולין 90
  2 בקבוק בריקלין 91
  5 אמפ' פפברין 92
  20 סטריסטריפ 93
  2 חב' סכין גילוח חד פעמי 94
  51 אמפ' לידוקאין %2 95
  51 אמפ' פרמין 96
  51 אמפ' אדרנלין 97
  5 קרן סלברול 98
  5 יח' סקלפל + להבי ניתוח 115 99
  5 בק' יוד סגול 100
  5 חוקן מיקרולט 101
  2 בק' שמן פרפין 102
  520 אורבנין, 500 מ"ג 103
חבילה סטרילית 5 חוט משי ומחט תפירה, 16 מ"מ 0/3 104
חבילה סטרילית 5 חוט משי ומחט תפירה, 19 מ"מ 0/5 105
חבילה סטרילית 5 חוט משי ומחט תפירה, 26 מ"מ 0/6 106
  1 ערכת מכשורים כלליים לרופא 107
  1 מספריים כירורגיים 108
  1 מלקחיים לניתוחים זעירים 109
  50 יח' שקיות נייר לתרופות 110
  2 יח' אלונקה 111
  1 יח' קרש גב 112
  1 יח' שולחן טיפולים 113
  1 יח' מיטת טיפולים 114


נספח 13 דרכי תקשורת ליחידות החילוץ
ראה נספח 9 בסעיף 7.11‎-2.
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/8(ב), כ"ב בניסן התשנ"ט, 8 באפריל 1999