חוזר זה מבוטל
אוכלוסיות מיוחדות
1.
חינוך מיוחד
1.2
תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל -
לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
הלומדים בכיתות רגילות ובכיתות חינוך
מיוחד
1.2‎-20
מבוא 1.
אחת מאבני הבוחן של מערכת החינוך בישראל היא יכולתה ונכונותה
לתת מענה חינוכי-לימודי הולם לצרכים המיוחדים של תלמידים
חריגים המתקשים להסתגל מבחינה לימודית או חברתית לנורמות
המקובלות במסגרות החינוך הרגיל ולהימנע ככל האפשר מהפנייתם
למסגרות החינוך המיוחד. אין חולק על כך שיש תלמידים חריגים
הנזקקים, בשל חומרת לקויותיהם, למסגרת חינוכית-טיפולית
המיוחדת להם, אולם אלה מעטים למדיי, ולהם ורק להם נועדו
מסגרות החינוך המיוחד. רוב רובם של התלמידים החריגים יכולים
להשתלב במסגרת הכיתה הרגילה ולהפיק תועלת רבה מכך הן מבחינה
לימודית והן מבחינה חברתית.
הקו המנחה את המורה בעבודתו להתייחס לכל תלמיד כפרט, להכיר
את נקודות החוזק והחולשה שלו ולהתאים את שיטות ההוראה
והחינוך לצרכים המיוחדים שלו - קו זה מבוסס על ההנחה שילדים,
כתלמידים וכבני אדם, שונים זה מזה, ושומה על המורה להכיר בשונות
זו ואף לחנך את תלמידיו להכיר בה ולהוקירה. ההתמודדות עם
התלמיד השונה והחריג בכיתה הרגילה מהווה אתגר חינוכי למורה
ומופת לקהילה שבה הוא אמור להשתלב בשעות שלאחר הלימודים
וכאדם בוגר.
משרד החינוך התרבות והספורט משקיע בשנים האחרונות מאמצים
מוגברים לטפח את התודעה לשילובם של תלמידים חריגים במסגרות
החינוך הרגיל, תוך שימת דגש לצרכים המיוחדים שלהם. בד בבד גובשו
תכניות שונות להקניית כלים ושיטות הוראה מתקדמות למורים
המתחשבים בצרכים אלה. כל אלה מצאו את ביטוים במדיניות הטיפול
בתלמידים מתקשים הלומדים במסגרות החינוך הרגיל ובעשייה
החינוכית היומיומית של הצוות החינוכי בגן הילדים ובבית-הספר.
חוק החינוך המיוחד, שנחקק בכנסת בשנת התשמ"ח, מחזק מדיניות זו
בקביעתו שוועדת השמה היא אשר תקבע את זכאותו של תלמיד
לחינוך מיוחד ואת השמתו במסגרת חינוך מיוחד ובהוראתו שהוועדה
תעניק זכות קדימה להשמתו של התלמיד במסגרת החינוך הרגיל על
פני השמתו במסגרת החינוך המיוחד.
מנתוני מעקב אחר ההחלטות של ועדות ההשמה והערר נמצא,
שתלמידים רבים שהופנו אליהן בשנים האחרונות אכן הושמו על-ידן
במסגרות החינוך הרגיל. תלמידים רבים אחרים, שהושמו בכיתות
חינוך מיוחד, שולבו בהדרגה, ביזמת בית-הספר, בכיתות הרגילות.
נתונים אלה מצביעים על כך שעיקר המאמץ צריך להיות מכוון למנוע
את הפנייתם של תלמידים בני שילוב אל ועדות ההשמה.
החינוך המיוחד, המתמחה בטיפול בתלמידים עם לקויות שונות,
מאפשר לתלמידים אלה לקבל את שירותיו במהלך לימודיהם בכיתה
הרגילה במסגרת תכנית השילוב. תמיכה זו באה כתוספת לתמיכה
הניתנת להם על-ידי הצוות החינוכי של בית-הספר או של גן הילדים.
זאת כדי לסייע לתלמידים בני שילוב להמשיך בלימודיהם בה ולמנוע
את הצורך להפנותם למסגרות החינוך המיוחד. שירותים אלה כוללים
הוראה מתקנת, טיפולים ביצירה ובהבעה וטיפולים פארא-רפואיים,
והם מיועדים בראש ובראשונה לתלמדיים עם לקויות קשות ומורכבות
הנזקקים להם. נוסף לכך פועל החינוך המיוחד לעידוד יזמות לשילוב
חלקי במסגרות החינוך הרגיל של תלמידים הלומדים במסגרות החינוך
המיוחד.
תכנית השילוב, שהוחל בהפעלתה בשנת הלימודים התשנ"ו, מיועדת
בעיקרה לעודד פיתוח של ראייה מערכתית יישובית של דרכי הטיפול
בתלמידים שיש להם צרכים מיוחדים, לאפשר גיוון בדרכי הטיפול
ולהגביר את האוטונומיה ואת האחריות של המחנך והצוות הבית-ספרי
לקידומו של התלמיד.
התכנית אמורה למנוע מראש את הצורך בהפניית התלמידים הללו אל
ועדות ההשמה, ואחד מהמבחנים החשובים להצלחתה יהיה הפחתה
ניכרת במספר התלמידים המופנים אל ועדות ההשמה.
מרכז התמיכה היישובי/האזורי (מתי"א) ליישום חוק החינוך המיוחד
משמש, בין יתר תפקידיו, כמסגרת ארגונית-מקצועית לאיגום שעות
סל השילוב ביישוב או באזור שהוא משרת אותו. איגום המשאבים
במסגרת מתי"א מאפשר העשרה וגיוון של כוח
ההוראה המתמחה בשיטות טיפול שונות בתחום החינוך המיוחד
וגמישות מרבית בהתאמתו לצרכים המשתנים של התלמידים בכל
מסגרת חינוכית.
תכנית השילוב כרוכה בתהליכי שינוי רבים המחייבים מעורבות פעילה
וליווי צמוד של כל מערכת הפיקוח במחוזות ובמטה. אגף החינוך
המיוחד, המרכז את התכנית ברמת המטה בתיאום עם אגפי הגיל,
עוקב אחר מהלך יישומה של התכנית כדי ללמוד את הבעיות הכרוכות
ביישומה ולהפיק לקחים להמשך.
בעקבות המשוב על הפעלת התכנית בשנת הלימודים התשנ"ז נערכו
שינויים ותיקונים בתכנית המובאים בחוזר זה, ואלה העיקריים שבהם:
שעות התקן הבסיסי של כיתות חינוך מיוחד ללקויות קלות
בבתי-ספר רגילים * הוכללו בחישוב מכסת סל השילוב היישובית
האופטימאלית.
* ראה הגדרה של סוגי הכיתות בתת-סעיף 9.1.
מכסת סל השילוב היישובית תיועד בעדיפות ראשונה להקצאת
תקן בסיסי לכיתות חינוך מיוחד בבתי-הספר הרגילים ולמתן
טיפולים פרא-רפואיים וטיפולים ביצירה ובהבעה לתלמידים
הלומדים בכיתות אלה.
בחישוב מכסת השילוב הבית-ספרית הוכנס גורם מפצה לבתי-ספר
קטנים.
מכסת סל השילוב לגיל הרך תיועד גם לילדים עם לקויות קשות
מאוד הלומדים בגני טרום חובה רגילים שבפיקוח משרד החינוך
התרבות והספורט.
מכסת ועדת השילוב היישובית הוגדלה ל-30% ממכסת סל
השילוב היישובית.
נקבעו נהלים למיפוי התמחויות של מורי השילוב ולמיפוי הצרכים
של תלמידים לצורך קבלת שירותים מסל השילוב.
נוסף לאמור לעיל, הוכנסו בחוזר שינויים ותוספות בנהלים שונים
הנוגעים להפעלת תכנית השילוב. הנהלים הכלליים הקשורים בהפעלתו
של מרכז התמיכה היישובי/האזורי יפורסמו בחוזר נפרד.
הערה: בכל מקום בחוזר זה שמוזכר בו יישוב הכוונה היא לרשות
מקומית.

חוזר זה מבטל את חוזר המנהל הכללי, חוזר מיוחד כ"ג (התשנ"ו),
"סל שילוב ומרכז תמיכה יישובי/אזורי לטיפול בתלמידים בעלי
צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגיל", שיצא ביוני 1996,
וכן את סעיף 1.2‎-6 בחוזר נח/9(ב).


מטרות תכנית השילוב 2.
להבטיח תמיכה טיפולית לתלמידים בעלי לקויות קשות הלומדים
במסגרות החינוך הרגיל - בכיתות חינוך מיוחד ובכיתות רגילות.
2.1
לאפשר למסגרות החינוך הרגיל לקבל שירותי חינוך מיוחד לטיפול
בתלמידים בעלי לקויות שונות המסוגלים להמשיך בלימודיהם
במסגרת הכיתה הרגילה ולהשתלב בה מבחינה לימודית וחברתית
עם תמיכה מתאימה, ובכך למנוע את הפנייתם אל ועדות ההשמה
ואל מסגרות החינוך המיוחד
2.2
לעודד ראייה מערכתית יישובית (או אזורית) של דרכי הטיפול
בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים במסגרות החינוך
הרגיל, תוך תיאום בין התכניות השונות המופעלות במערכת
החינוך לטיפול באוכלוסייה זו
2.3
לטפח את שיתוף הפעולה ואת יחסי הגומלין בין מערכת החינוך
הרגיל לבין מערכת החינוך המיוחד לקידום תלמידים בעלי צרכים
מיוחדים
2.4
לעודד יזמות לשילוב הדרגתי או חלקי של תלמידים בעלי לקויות
קשות הלומדים במסגרות החינוך המיוחד
2.5
להביא בהדרגה להקצאה מאוזנת של המשאבים הנכללים בסל
השילוב בין מוסדות החינוך הרגיל, על-פי קריטריונים אחידים
2.6
לאפשר גמישות מרבית בניצול משאבי סל השילוב, בהתאם
לצרכים המשתנים של אוכלוסיית התלמידים בכל מסגרת חינוכית
ובכל רשות מקומית.
2.7
סדרי עדיפויות במתן שירותי חינוך מיוחד מסל השילוב 3.
שירותי החינוך המיוחד מסל השילוב יינתנו לתלמידים במסגרות
החינוך הרגיל הנזקקים לשירותים אלה, על-פי סדר העדיפויות
כדלקמן:
עדיפות ראשונה א.
תלמידים הלומדים בכיתות חינוך מיוחד בבתי-ספר רגילים
בגין החלטה של ועדת השמה/ערר (ראה תת-סעיף 9, "כיתות
החינוך המיוחד הנכללות בתכנית השילוב")
תלמידים שוועדת ההשמה/הערר החליטה על השמתם בכיתות
של החינוך הרגיל והמליצה על טיפולים מיוחדים
תלמידים שלמדו במסגרות החינוך המיוחד (גן מיוחד, בי"ס
מיוחד, כיתה מיוחדת בבי"ס רגיל) והוחזרו לכיתה הרגילה,
בשנה הראשונה ללימודיהם בכיתה הרגילה (לאחר השנה
הראשונה ניתן להחליט על המשך תמיכה בתלמידים אלה,
על-פי הצרכים, במסגרת קבוצת עדיפות שנייה; ראה להלן)
תלמידים שלמדו בגן משולב והופנו לכיתה א' רגילה, בשנה
הראשונה ללימודיהם בכיתה הרגילה (לאחר השנה הראשונה
ניתן להחליט על המשך תמיכה בתלמידים אלה, על-פי
הצרכים, במסגרת קבוצת עדיפות שנייה; ראה להלן)
תלמידים בעלי נכויות פיזיות קשות הלומדים בכיתות רגילות
תלמידים לקויי חושים הלומדים בכיתות רגילות (ראה סעיף
ב-15.3 להלן, "הקצאת שירותי סל שילוב לתלמידים עיוורים
ולקויי ראייה ולתלמידים חירשים וכבדי שמיעה")
תלמידים הלומדים בבתי-ספר לחינוך מיוחד המשולבים
חלקית במסגרות החינוך הרגיל
תלמידים חריגים הלומדים בכיתה רגילה, אף שוועדת ההשמה
החליטה על השמתם בבית ספר לחינוך מיוחד או בגן ילדים
לחינוך מיוחד (זאת בשל הקושי להסיע אותם למוסך החינוך
המיוחד מסיבות ביטחוניות או בשל העדר מוסד חינוך מיוחד
הולם במרחק גיאוגרפי סביר)
תלמידים המתגוררים בפנימיות של ילדים בסיכון, הלומדים
בכיתות החינוך הרגיל בקהילה ואשר הצוות הבין-מקצועי של
בית-הספר מצא שהם נזקקים לשירותי סל השילוב.
עדיפות שנייה
תלמידים בעלי בעיות תפקודיות מורכבות בתחומי הלמידה
וההתנהגות, אשר הצוות הבין-מקצועי של בית-הספר או של גן
הילדים מצא שהם נזקקים לשירותי סל השילוב.
ב.
מסגרות החינוך הנכללות בתכנית 4.
התכנית חלה על תלמידים הלומדים במוסדות החינוך הרגיל, כדלקמן:
גני טרום חובה רגילים: ילדים בגיל 3‎-4 הלומדים בגני טרום חובה
שבפיקוח משרדנו. במסגרות אלה תינתן תמיכה רק לילדים עם
לקויות קשות מאוד: בעלי פיגור בינוני וקשה, אוטיסטים, בעלי
הפרעות נפשיות קשות (מחלת נפש), בעלי נכויות פיזיות קשות
ולקויי חושים. הסיוע יינתן לתלמידים אלה על-פי החלטת ועדת
השילוב היישובית (ועדת המשנה לגיל הרך), על סמך מסמכי
אבחון המעידים על הלקות שהם קבילים בוועדת השמה/ערר (ראה
חוזר מיוחד כ"ב, התשנ"ו, "יישום חוק החינוך המיוחד: ועדות
השמה וערר", עמוד 22).
גני חובה רגילים, ובכלל זה גנים משולבים: מוסדות רשמיים בלבד.
הסיוע יינתן על-פי סדר העדיפויות המפורט בתת-סעיף 3 לעיל.
חטיבות ביניים רגילות: מוסדות רשמיים בלבד, למעט מוסדות
שבפיקוח המינהל לחינוך התיישבותי. הסיוע יינתן על-פי סדר
העדיפויות המפורט בתת-סעיף 3 לעיל.
הערה: החלת התכנית בעתיד על מוסדות מוכרים שאינם רשמיים ועל
מוסדות שבפיקוח המינהל לחינוך התיישבותי תתואם עם הנהלות
האגפים הממונים עליהם.
עיקרי התכנית 5.
מערכת ממוחשבת במשרד החינוך תחשב מכסת סל שילוב
אופטימאלית לכל רשות מקומית, על הבסיס של סך כל השעות
הקיימות במקור סל השילוב (14/24) ובמקור התקן הבסיסי
לכיתות חינוך מיוחד (25) בכל שנה ועל-פי קריטריונים שיפורטו
בהמשך.
5.1
ועדת היגוי בכל מחוז תבדוק את מספר השעות הקיימות באותה
שנה בכל רשות מקומית בהשוואה למכסה האופטימאלית שנקבעה
לה ותווסת את השעות בין הרשויות כדי לקרבן למכסות
האופטימאליות. תהליך הוויסות יהיה הדרגתי, ובמהלך השנים
שבהן הוא יתבצע תודיע ועדת ההיגוי לאגף החינוך המיוחד על
המכסה שנקבעה לכל רשות (להלן "מכסת סל השילוב היישובית")
לקראת שנת הלימודים הבאה.
5.2
משהודיעה ועדת ההיגוי לאגף החינוך המיוחד מהי המכסה
שנקבעה לרשות מקומית, תחולק מכסה זו, באמצעות המערכת
הממוחשבת, בין מסגרות החינוך באותה רשות ל"מכסות סל שילוב
מוסדיות" על-פי קריטריונים, ותועברנה ההנחיות המתאימות
למערכת הקצאת שעות התקן.
5.3
בכל רשות מקומית תפעל "ועדת שילוב יישובית" (ברמת הרשות
המקומית) שתתווה את מדיניות הטיפול בתלמידים ביישוב
בהתחשב במאפיינים ובצרכים המקומיים ובתכניות אחרות
הפועלות ביישוב לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. לרשות
ועדת השילוב היישובית יועמדו 30% ממכסת סל השילוב
היישובית.
ועדת השילוב היישובית תהיה הגוף המוסמך לאשר הפניית
תלמידים ממסגרות החינוך הרגיל אל ועדות ההשמה.
5.4
מרכז התמיכה היישובי/האזורי (מתי"א) ישמש מסגרת ארגונית
לאיגום שעות תקן של סל השילוב היישובי (או של סלי שילוב
יישוביים של כמה רשויות מקומיות קטנות באזור מסוים),
ובאמצעותו יסופקו שירותי חינוך מיוחד לתלמידים בעלי צרכים
מיוחדים הלומדים במסגרות החינוך הרגיל - בכיתות חינוך מיוחד
ובכיתות רגילות.
5.5
מנהל מתי"א, או רכז סל השילוב במתי"א מטעמו, ירכז את
ההפעלה של תכנית השילוב היישובית על-פי ההוראות בחוזר זה.
5.6
ניצול שעות סל השילוב, במסגרת המכסה שנקבעה לכל מסגרת
חינוכית, ייעשה על-פי סדרי עדיפויות שפורטו לעיל ועל-פי הכללים
שיפורטו בהמשך.
5.7
ביישובים שקיים בהם מרכז טיפולי יהיה המרכז הטיפולי אחת
מזרועות הביצוע של מתי"א. שעות השילוב המדווחות במרכז
הטיפולי הן חלק ממכסת סל השילוב היישובית.
5.8
מתן שירותים מסל השילוב יהיה מבוסס על מיפוי הצרכים של
התלמידים שייערך על-ידי הצוות הבין-מקצועי של המסגרת
החינוכית.
5.9
הטיפול בתלמיד במסגרת סל השילוב יהיה מבוסס על תכנית
חינוכית-טיפולית אישית שתוכן עבור התלמיד. המחנך של התלמיד
ירכז את התכנית, יהיה אחראי למימושה, ויעקוב אחר התקדמותו
של התלמיד.
5.10
מערך ההדרכה של החינוך המיוחד בנושא השילוב יאוגם במסגרת
מתי"א.
5.11
התכנית בכללותה תלווה בכל מחוז על-ידי ועדת היגוי מחוזית
שתהיה אחראית להפעלתה.
5.12
אגף החינוך המיוחד יהיה אחראי לוויסות הדרגתי של שעות סל
השילוב בין המחוזות, על-פי קריטריונים אחידים בכל הארץ.
5.13
שעות התקן הנכללות בתכנית 6.
שעות התקן המשמשות בסיס לחישוב מכסת סל השילוב
האופטימאלית לכל רשות מקומית ולקביעת המכסה בפועל בכל שנת
לימודים כוללות שעות אלה:
שעות המוקצות במקור סל השילוב (מקור 24 ומקור 14): א.
לכל סוגי המוסדות, ובכלל זה בתי-ספר, מתי"א, מרכזים
טיפוליים למיניהם וסמלים מחוזיים
-
לכל הייעודים, ובכלל זה גננות שי"ח, גני ילדים משולבים,
כיתות טיפוליות, כיתות משולבות, שעות מקדמות, טיפולים
פרא-רפואיים, שעות הכנה, שעות ניהול ושעות שהומרו לימי
הדרכה
-
שעות המוקצות במקור תקן בסיסי לכיתות חינוך מיוחד (מקור
25), ובכלל זה שעות הוראה, שעות חינוך ושעות ניהול.
ב.
מכסת סל השילוב היישובית
7.1 מכסת סל השילוב היישובית האופטימאלית
7.
מכסת סל השילוב היישובית האופטימאלית מבוססת על מכסות
אופטימאליות המחושבות לכל אחד ממוסדות החינוך הרגיל
הרשמיים הנכללים בתכנית באותה רשות מקומית. לעניין זה כל
גני הילדים הרגילים ברשות נחשבים למוסד אחד.
א.
מערכת ממוחשבת של משרדנו מסכמת את סך כל השעות של
השילוב ושעות התקן הבסיסי לכיתות חינוך מיוחד הקיימות
במגזר היהודי הרשמי ומחלקת אותן במספר התלמידים בכיתות
רגילות ובכיתות חינוך מיוחד במגזר היהודי לקבלת ממוצע ש"ש
לתלמיד.
ב.
על-פי ממוצע זה מחושבת מכסה אופטימאלית לכל אחד
מהמוסדות בכל המגזרים. חישוב המכסה האופטימאלית
המוסדית מתבסס על שני גורמים:
ג.
מספר התלמידים בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד באותו
מוסד. ככל שמספר התלמידים גדול יותר כן תגדל המכסה.
פקטור מיוחד ניתן לפיצוי בתי-ספר קטנים.
1)
מדד הטיפוח של בית-הספר. ככל שמדד הטיפוח גבוה יותר כן
תגדל המכסה לבית-הספר. לגני הילדים ברשות מקומית
מחושב מדד טיפוח כממוצע של מדדי הטיפוח של בתי-הספר
היסודיים באותה רשות.
2)
המכסות האופטימאליות המחושבות לכל מוסד מסוכמות לרמה
של הרשות המקומית. לכל מוסד מחושב חלקו היחסי במכסה של
הרשות המקומית.
ד.
מהמכסה האופטימאלית המחושבת כנ"ל לכל רשות מקומית
מנוכות שעות התקן הבסיסי של כיתות החינוך המיוחד הקיימות
באותה רשות. יתרת השעות היא מכסת סל שילוב אופטימאלית
יישובית.
ה.
מכסת סל השילוב היישובית האופטימאלית תעודכן מדי שנה
על-פי נתוני השנה הקודמת. הנוסחה לחישוב מכסת סל השילוב
היישובי האופטימאלית מובאת בנספח 1 להלן.
ו.
ויסות שעות בין מחוזות 7.2
כדי להגיע לחלוקה אופטימאלית של שעות סל השילוב בין המחוזות
מבצע אגף חינוך מיוחד ויסות הדרגתי של שעות השילוב ושל שעות
התקן הבסיסי לכיתות חינוך מיוחד.
לצורך הוויסות מנוכה מדי שנה אחוז אחד מכלל השעות המחושבות
במסגרת סל השילוב מכל המחוזות. שעות אלה מוקצות לקופת
המחוזות שבהם מספר השעות הקיימות פחות ממספר השעות
האופטימאליות למחוז (סכום המכסות האופטימאליות של הרשויות
המקומיות באותו מחוז).
מחוז המקבל לקופתו תוספת שעות שילוב בגין הוויסות הבין-מחוזי
יועיד שעות אלה לרשויות מקומיות שבהן מספר שעות השילוב
הקיימות פחות מהמכסה האופטימאלית (ראה להלן).
ויסות שעות בין רשויות מקומיות 7.3
כדי להגיע לחלוקה האופטימאלית של שעות סל השילוב בין
היישובים מבצעת ועדת היגוי מחוזית ויסות הדרגתי של שעות
שילוב ושעות תקן בסיסי של כיתות חינוך מיוחד בין היישובים.
א.
לצורך הוויסות מנוכים מדי שנה 5% משעות השילוב הקיימות
בכל רשות מקומית. שעות אלה מצטרפות לקופה המחוזית.
ב.
לצורך ביצוע הוויסות יעביר אגף החינוך המיוחד לוועדת ההיגוי
המחוזית בכל מחוז נתונים לגבי כל רשות מקומית כדלקמן:
ג.
מכסת שעות השילוב הקיימת בכל רשות במחוז -
מכסת שעות השילוב הקיימת בכל רשות, לאחר ניכוי שעות
לוויסות בין-מחוזי ולוויסות בין הרשויות
-
מכסת שעות השילוב האופטימאלית לכל רשות -
מספר שעות סל השילוב המדווחות כיום בסמלים מחוזיים,
לאחר ניכוי שעות לוויסות בין-מחוזי, ואשר יש להעבירן
למכסות הקיימות בכל רשות
-
מספר השעות בקופת המחוז המיועדת לוויסות בין הרשויות. -
לקראת שנת הלימודים התשנ"ט יועברו כל שעות השילוב
המדווחות בסמלים מחוזיים (סוג מוסד 18 ו-20) למכסות של
הרשויות המקומיות שאותן הן משרתות. ועדת ההיגוי המחוזית
תבצע את העברת השעות בתיאום מלא עם מנהל מחלקת התקן
ועם מפקחי החינוך המיוחד במחוז, כדי להבטיח העברה מסודרת
של השעות. הוועדה המחוזית תבצע את העברת השעות מהסמלים
המחוזיים לפני ביצוע חלוקת השעות מהקופה המחוזית, כדי
שיהיו בפניה נתונים מלאים אודות מספר שעות השילוב הקיימות
בכל רשות מקומית.
ד.
החל משנת הלימודים התשנ"ט לא ניתן יהיה לדווח על שעות
שילוב בסמלים מחוזיים, למעט שעות שילוב שהומרו לימי הדרכה,
על-פי הנהלים המפורטים בתת-סעיף 20 להלן.
ה.
ועדת ההיגוי תחלק את השעות העומדות לרשותה בקופת המחוז
לרשויות מקומיות שבהן מכסת שעות השילוב הקיימת פחותה
מהמכסה האופטימאלית כדי לקרבן למכסה האופטימאלית.
עדיפות ראשונה תינתן לרשויות שבהן הפער הוא גדול יחסית.
ו.
ועדת ההיגוי המחוזית לא תוסיף שעות מהקופה המחוזית
לרשויות שבהן מכסת שעות השילוב הקיימת גבוהה מהמכסה
האופטימאלית.
ז.
משקבעה ועדת ההיגוי המחוזית את מכסת שעות סל השילוב
שתינתן לכל רשות, היא תדווח על כך לממונה על השילוב באגף
לחינוך מיוחד לצורך חישוב מכסת השעות המוסדיות בכל רשות
ולביצוע ההקצאה של השעות במערכת התקן.
ח.
מכסת סל שילוב המוסדית 8.
המערכת הממוחשבת של משרדנו תחלק את מכסת סל השילוב
היישובית שנקבעה לכל רשות מקומית על-ידי ועדת ההיגוי המחוזית
בכל שנת לימודים, כדלקמן:
מכסת שעות סל שילוב לוועדת השילוב היישובית 8.1
30% ממכסת סל השילוב היישובית יועמדו לרשותה של ועדת
השילוב היישובית: השעות במכסת ועדת השילוב היישובית
תיועדנה לתגבור טיפולים פרא-רפואיים וטיפולים ביצירה ובהבעה
לתלמידים בכיתות חינוך מיוחד על-פי הצרכים, לתגבור טיפולים
או מסגרות בעלות מאפיינים מיוחדים ולייזום פרויקטים מיוחדים.
ביישובים שיש בהם מרכז טיפולי תהיינה כל שעות התקן המוקצות
למרכז הטיפולי על חשבון מכסת הסל של ועדת השילוב היישובית.
מכסות סל השילוב למסגרת החינוך ביישוב 8.2
70% מהמכסה היישובית יחולקו למכסות סל שילוב לכל אחת
ממסגרות החינוך הרגיל ברשות על-פי חלקו היחסי של המוסד
במכסה היישובית האופטימאלית.
הנוסחה לחישוב המכסה המוסדית מובאת בנספח 1 להלן.
מכסת סל השילוב המוסדית כוללת את שעות ההכנה הנדרשות
למורי השילוב, על פי מפתח שיפורט בהמשך.
מכסת סל השילוב לכל גני הילדים ביישוב תאוגם למכסה משותפת
ותחולק בין גני הילדים על-פי החלטת ועדת המשנה לגיל הרך
שתפעל ליד ועדת השילוב היישובית.
לכל בית-ספר תוקצינה שעות ניהול מתוך מכסת סל השילוב שלו
על-פי המפתח כדלקמן:
המכסה המוסדית שעות ניהול
1 ש"ש 6‎-16 ש"ש
2 ש"ש 17‎-26 ש"ש
3 ש"ש 27‎-42 ש"ש
4 ש"ש 43 ש"ש ומעלה
יתרת השעות במכסה המוסדית תשמש מכסת זכאות לקבלת
שירותים טיפוליים ממתי"א.
לכל בית-ספר שתוקצינה לו שתי שעות ניהול ומעלה תוסף "כיתה"
למניין הכיתות לעניין הקצאת שירותי מזכירות ושרתות.
תוספת שעות שילוב לבית-ספר ממכסת ועדת השילוב היישובית
אינה מזכה את בית-הספר בתוספת שעות ניהול.
מחלקת התקן במחוז תודיע לכל בית-ספר את מספר שעות
הזכאות שלו לקבלת שירותים טיפוליים מסל השילוב ואת מספר
שעות הניהול שהוקצו לבית-הספר בגין סל השילוב.
דו"ח מרוכז אודות מכסות סל השילוב המוסדיות והקצאתן, ובכלל
זה מכסת הזכאות של ועדת השילוב היישובית ומכסת הזכאות של
גני הילדים, יישלח לוועדת השילוב היישובית ולמנהל מתי"א.


סך כל שעות השילוב במכסות - סך כל שעות השילוב
המוקצות בתקן ממקור סל השילוב
מצ"ב צילום התרשים

כיתות חינוך מיוחד הנכללות בתכנית השילוב 9.
כללי 9.1
כיתות החינוך המיוחד הנכללות בתכנית השילוב הן כיתות
חינוך מיוחד בבתי-ספר רגילים המסווגות כדלקמן:
23 - בעלי משכל גבולי רב-בעייתי
16 - בעלי פיגור קל רב-בעייתי
17 - בעלי הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
29 - מעוכבי התפתחות
30 - מעוכבי שפה.
התקן הבסיסי לכיתות חינוך מיוחד אלה מוקצה ממקור 25.
כיתות החינוך המיוחד הן כיתות-אם הפועלות מתוקף חוק
החינוך המיוחד, וכל התלמידים הלומדים בכיתות אלה הושמו
בהן על-פי החלטה של ועדת השמה או ערר. תלמידים אלה
רשומים ומדווחים כתלמידי כיתות חינוך מיוחד. אין לרשום
אותם ולדווח עליהם בכיתות הרגילות.
תכנית הלימודים בכיתות החינוך המיוחד מבוססת על תכניות
לימודים אישיות, על-פי הוראות חוק החינוך המיוחד. בנושאי
לימוד מסוימים, על-פי שיקול הדעת של הצוות הבין-מקצועי
של בית-הספר, ניתן לשלב תלמיד מכיתה לחינוך מיוחד בכיתה
הרגילה, ובלבד שמספר שעות הלימוד של התלמיד בכיתה
הרגילה לא יעלה על שליש ממספר שעות הלימוד של
התלמידים. השילוב ייעשה על בסיס אישי של כל תלמיד
ובהתאם לצרכיו. נושאי הלימוד הנלמדים במסגרת הכיתה
הרגילה יירשמו בתכנית הלימודים האישית של התלמיד,
על-פי הוראות חוזר המנהל הכללי בעניין זה.
החלטה על העברת תלמיד ממסגרת של כיתה לחינוך מיוחד
למסגרת של כיתה רגילה תיעשה על-ידי הצוות הבין-מקצועי
של בית-הספר, באישור המפקח על החינוך המיוחד והמפקח
על החינוך הרגיל, בהסכמת ההורים ובתיאום עם רשות החינוך
המקומית (ראה חוזר מיוחד כ"ב, התשנ"ז: "יישום חוק החינוך
המיוחד: ועדות השמה וערר", פרק ב', סעיף 3).
בחישוב המכסה האופטימאלית של שעות השילוב לרשות
מקומית מובאות בחשבון כל שעות התקן הבסיסי של כיתות
החינוך המיוחד
בבתי-הספר הרגילים, ובכלל זה שעות הוראה, שעות חינוך
ושעות ניהול.
מכסת סל השילוב הנקבעת בפועל לכל רשות מקומית בכל
שנה, על בסיס נתוני השנה הקודמת, אינה כוללת את שעות
התקן הבסיסי של כיתות החינוך המיוחד שפעלו בה בשנה
הקודמת (שעות אלה משוריינות מראש עבור המשך הפעלתן
של כיתות החינוך המיוחד, על-פי הצרכים).
פתיחה וסגירה של כיתות חינוך מיוחד ברשות מקומית 9.2
אם נסגרה כיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר רגיל ברשות
מקומית שבה מכסת השילוב הקיימת פחותה מהמכסה
האופטימאלית או שווה לה - תומרנה שעות התקן הבסיסי של
הכיתה לחינוך מיוחד שנסגרה לשעות שילוב ותיתוספנה
למכסת השילוב היישובית (בשנת הלימודים הבאה תיכללנה
שעות אלה בחישוב מכסות השילוב המוסדיות).
אם נסגרה כיתה לחינוך מיוחד ברשות מקומית שבה מכסת
שעות השילוב גבוהה מהאופטימאלית, תיועדנה שעות התקן
הבסיסי שהתפנו לפתיחת כיתה לחינוך מיוחד או תומרנה
לשעות שילוב ברשות מקומית שבה מספר שעות השילוב פחות
מהאופטימום. מהלך זה מיועד להאיץ את תהליך ויסות
השעות בין רשויות מקומיות בתוך המחוז.
אם נדרשת פתיחה של כיתה חדשה לחינוך מיוחד ברשות
המקומית - תומרנה שעות התקן הבסיסי הנדרשות עבורה
משעות השילוב ותנוכינה ממכסת ועדת השילוב היישובית.
ועדת השילוב היישובית, על-פי שיקול דעתה, רשאית לחייב
בתי-ספר שהפנו תלמידים לכיתות חינוך מיוחד לקזז ממכסת
הזכאות שלהם את שעות התקן הבסיסי של כיתות החינוך
המיוחד באופן יחסי למספר התלמידים המופנים לכיתות אלה
מכל בית-ספר.
פתיחת כיתות חינוך מיוחד לתלמידים המופנים מכמה רשויות
מקומיות
9.3
ברשות מקומית שנפתחת בה כיתה לחינוך מיוחד הקולטת
תלמידים ממספר רשויות מקומיות תהיינה שעות התקן
הבסיסי הנדרשות לכיתה זו על חשבון הקופה המחוזית.
ועדת היגוי מחוזית תשריין בקופתה שעות למתן טיפולים
פרא-רפואיים וטיפולים ביצירה ובהבעה לתלמידים בכיתות
חינוך מיוחד הקולטות תלמידים מכמה רשויות מקומיות
(ראה להלן).
תכנית לימודים אישית לתלמידים בכיתות חינוך מיוחד 9.4
לכל תלמיד הלומד בכיתה לחינוך מיוחד תוכן תכנית לימודים
אישית על-פי הוראות חוק החינוך המיוחד וההנחיות בעניין זה
שתפורסמנה בחוזר המנהל הכללי עבור כלל מסגרות החינוך
המיוחד.
מרכז התמיכה היישובי/האזורי יסייע לצוות החינוכי
בבתי-הספר הרגילים בהכנת תכנית הלימודים האישית,
כמפורט בחוזר המנהל הכללי שצוין לעיל.
מתן טיפולים פרא-רפואיים וטיפולים ביצירה ובהבעה לתלמידים
בכיתות חינוך מיוחד
9.5
לתלמידים בכיתות חינוך מיוחד הנזקקים לטיפולים
פרא-רפואיים ולטיפולים ביצירה ובהבעה יינתנו טיפולים אלה
על בסיס תכנית הלימודים האישית.
בקביעת סוגי הטיפולים שיינתנו לתלמידים יובאו בחשבון
זמינות כוח-האדם בתחומים אלה בכל מקום ומקום והתנאים
הפיזיים הנדרשים למתן הטיפולים בבית-הספר.
הטיפולים יהיו פרטניים ו/או קבוצתיים, בהתאם לצרכים של
התלמידים ובהתחשב במכסת השעות המיועדת לצרכים אלה.
מספר השעות המרבי שייועד לטיפולים אלה בכיתה לחינוך
מיוחד הנכללת בתכנית השילוב:
בכיתות א'-ג': עד ש"ש אחת בממוצע לתלמיד
בכיתה ד'-ט': עד חצי ש"ש בממוצע לתלמיד
לכל כיתה לחינוך מיוחד הנכללת בתכנית השילוב (כיתה
מלאה) מוקצות במסגרת התקן הבסיסי של הכיתה 2 ש"ש
כשעות "רוחב" המיועדות בעדיפות ראשונה לטיפולים אלה.
מתן הטיפולים הפרא-רפואיים והטיפולים ביצירה ובהבעה
לתלמידים בכיתה לחינוך מיוחד יהיה חלק בלתי נפרד מתכנית
הלימודים של אותה כיתה. הטיפולים יינתנו לתלמידים
במהלך שעות הלימוד בתחום בית-הספר שהם לומדים בו.
בבית-ספר שמתקיימות בו כיתות חינוך מיוחד יכין הצוות
הבין-מקצועי של בית-הספר, בהנחיית מתי"א, תכנית למתן
טיפולים פרא-רפואיים וטיפולים ביצירה ובהבעה עבור
תלמידים הנזקקים לטיפולים אלה - תכנית שח"ם לתלמידים
בכיתות חינוך מיוחד - על-פי הטופס שבנספח 3 להלן. התכנית
תובא לאישור המפקח על החינוך המיוחד. משאישר המפקח
על החינוך המיוחד את התכנית, הוא יעביר אותה לרכז סל
השילוב במתי"א.
רכז סל השילוב במתי"א ירכז את תכניות שח"ם של כיתות
החינוך המיוחד מכל בתי-הספר ויציג את הצרכים לתוספת
שעות לטיפולים לוועדת השילוב היישובית.
במידת הצורך תייעד ועדת השילוב היישובית ממכסתה שעות
שילוב לתגבור טיפולים פרא-רפואיים וטיפולים ביצירה
ובהבעה לתלמידים בכיתות חינוך מיוחד הנזקקים לטיפולים
אלה, מעבר לשעות הרוחב שבתקן הבסיסי, לאחר שמוצו
האפשרויות לשלב את הטיפולים לתלמידים אלה, בחלקם או
במלואם, עם טיפולים דומים המיועדים לתלמידים בכיתות
הרגילות.
לצורך זה ועדת השילוב היישובית רשאית להפחית שעות
שילוב ממכסות הזכאות של בתי-הספר שהפנו תלמידים
לכיתה לחינוך מיוחד באופן יחסי למספר התלמידים המופנים
לאותה כיתה מכל בית-ספר.
כוח-האדם הטיפולי המועסק במתי"א ו/או במרכז הטיפולי
יופנה לבתי-הספר, על-פי הנחיות המפקח על החינוך המיוחד.
המפקח על החינוך המיוחד ילמד את הצרכים להעשרת
כוח-האדם במתי"א ובמרכז הטיפולי בתחומי הטיפול השונים
הנדרשים לתלמידים בכיתות חינוך מיוחד ובכיתות הרגילות,
ויתחשב בצרכים אלה בבואו לגייס עובדי הוראה חדשים
למתי"א ולמרכז הטיפולי.
עובדי הוראה המתמחים בטיפולים פרא-רפואיים ובטיפולים
ביצירה ובהבעה בתחומים המפורטים להלן יוכלו לעבוד
בתחום התמחותם, על-פי הצרכים, רק אם הם מוכרים על-ידי
משרד הבריאות ויש להם רשיון בר-תוקף מטעם משרד
הבריאות:
טיפולים פרא-רפואיים: ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור -
טיפולים ביצירה ובהבעה: טיפול באמנות חזותית, טיפול
במחול, טיפול בתנועה, טיפול במוזיקה, טיפול בדרמה,
ביבליותרפיה.
-
מובהר בזאת שכל השעות הנדרשות למתן טיפולים
פרא-רפואיים לטיפולים ביצירה ובהבעה לתלמידים בכיתות
החינוך המיוחד הנכללות בתכנית השילוב תוקצינה מסל
השילוב. אין להקצות שעות מסל השילוב לתלמידים בכיתות
חינוך מיוחד זולת לטיפולים פרא-רפואיים ולטיפולים ביצירה
ובהבעה.
ועדת היגוי מחוזית 10.
מנהל המחוז ימנה ועדת היגוי מחוזית, שחבריה: מפקח על החינוך
המיוחד, מפקח כולל בחינוך היסודי, מפקח בחינוך הקדם-יסודי,
מפקח בחינוך העל-יסודי (לחטיבות הביניים), פסיכולוג מחוזי
ומנהל מחלקת התקן במחוז. מנהל המחוז ימנה את אחד החברים
ליו"ר הוועדה.
10.1
תפקידי הוועדה 10.2
להדריך את ועדות השילוב היישוביות ולעקוב אחר עבודתן
לבצע את התהליך של ויסות שעות סל השילוב בין היישובים
במחוז באופן הדרגתי, על-פי קריטריונים אחידים, לפי הנוהל
המפורט ב-7.2 לעיל
לעקוב אחר יישום מדיניות השילוב ביישובים ואחר מגמות
פתיחתן/סגירתן של כיתות חינוך מיוחד עם לקויות קלות
לאשר המרת שעות ממכסת ועדת השילוב היישובית לימי
הדרכה (על-פי הנהלים המפורטים בתת-סעיף 20 להלן).
לתגבר ממכסת השעות העומדת לרשותה יישובים אלה:
יישוב שמשולבים בו תלמידים חריגים בכיתות רגילות, אף
שוועדת ההשמה החליטה על השמתם בבית ספר לחינוך
מיוחד או בגן לחינוך מיוחד, מהטעמים המפורטים ב-3א
לעיל
א.
יישוב שמצויות בו פנימיות של ילדים בסיכון הלומדים
בכיתות החינוך הרגיל.
ב.
5% ממכסות שעות השילוב של כל היישובים הנכללים בתכנית
בכל שנה יועמדו לרשות ועדת ההיגוי המחוזית בקופת סל שילוב
מחוזית. שעות אלה תשמשנה לוויסות בין יישובים ולתגבור
יישובים בעלי צרכים מיוחדים. עדיפות ראשונה תינתן לתוספת
שעות שילוב ליישובים שבהם מכסת השעות הקיימת פחותה
מהאופטימאלית.
10.3
הוועדה תדווח לאגף החינוך המיוחד עד סוף חודש פברואר מדי
שנה על מכסת שעות סל השילוב שנקבעה לכל יישוב לשנת
הלימודים הקרובה בגין הוויסות או על תוספת שעות למכסה
יישובית מסוימת בגין התגבור.
10.4
הוועדה תדווח לאגף לחינוך מיוחד עד 15 באוגוסט מדי שנה על האישורים
שהיא נתנה לוועדות שילוב יישוביות להמרת שעות לימי הדרכה לשנת
הלימודים הבאה (ראה בתת-סעיף 20 להלן).
10.5
ועדת השילוב היישובית 11.
ועדת השילוב היישובית תהיה בראשות מפקח כולל, ויהיו חברים בה מפקח על
החינוך המיוחד, מנהל המחלקה לחינוך של הרשות המקומית ומנהל השירות
הפסיכולוגי-החינוכי ברשות המקומית (או נציגיהם). מנהל המחוז ימנה את
המפקח הכולל ליו"ר הוועדה ואת המפקח על החינוך המיוחד לחבר בה.
לישיבות ועדת השילוב יוזמנו מנהל מתי"א, רכז השילוב היישובי ובעלי
תפקידים נוספים על-פי שיקול דעת הוועדה והעניין הנדון.
ביישובים שקיימים בהם בתי ספר ממלכתיים-דתיים יוזמן לישיבות הוועדה
גם מפקח ממ"ד.
11.1
ברשויות מקומיות קטנות, שיש להן מתי"א משותף, תוקם ועדת שילוב בכל
רשות מקומית בנפרד, משום שמכסת השעות לכל רשות מקומית מחושבת
בנפרד ומוקצית בנפרד.
11.2
לרשות הוועדה בכל רשות מקומית תעמוד מכסת שעות בשיעור 30% ממכסת
סל השילוב היישובית, אשר תשמש בעדיפות ראשונה להמרת שעות שילוב
לתקן בסיסי לכיתה לחינוך מיוחד חדשה ולתגבור טיפולים פרא-רפואיים
וטיפולים ביצירה ובהבעה לתלמידים בכיתות מקדמות.
11.3
אלה תפקידי הוועדה וסמכויותיה: 11.4
לקבוע מדיניות יישובית/אזורית לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
המשולבים במסגרות החינוך הרגיל ולתאמה עם תכניות אחרות המופעלות
על-ידי אגפים שונים של משרד החינוך התרבות והספורט על-ידי הרשות
המקומית ועל-ידי משרדי ממשלה אחרים.
לאשר דגמים שונים של טיפול ותכניות חדשות כדלקמן במסגרת תכנית
השילוב, בכפיפות להוראות בחוזר זה:
ביישוב שקיים בו מרכז טיפולי תקבע הוועדה אילו שירותים יינתנו
במסגרת המרכז הטיפולי ואת מספר שעות השילוב שתוקצינה למרכז
הטיפולי עבור שירותים אלה.
-
ביישוב שלא קיים בו מרכז טיפולי תוכל הוועדה להחליט על הקמת
מרכז טיפולי במסגרת מתי"א.
-
לקבוע סדרי עדיפויות למסגרות החינוך לגבי תלמידים שייכללו בקבוצת
עדיפות ב'. לצורך קביעת המדיניות יביא יו"ר הוועדה לידיעת חבריה דו"ח
ריכוז מכסות סל השילוב ביישוב, דו"ח של רכז סל השילוב על ייעודי
השעות שהוקצו מסל השילוב בשנת הלימודים הקודמת (ראה נספח 9)
ומידע רלבנטי אודות תכניות אחרות המופעלות על-ידי אגפים שונים של
המשרד. מנהל המחלקה לחינוך יציג לוועדה מידע אודות תכניות דומות
המופעלות על-ידי הרשות המקומית (ביזמתה או ביזמת משרדי ממשלה
אחרים).
לאשר מיפוי צרכים שהוכן על-ידי הצוות הבין-מקצועי בכל אחת ממסגרות
החינוך ביישוב. הוועדה רשאית להחליט על הפחתת מכסת הזכאות
מבית-ספר שלא אותרו בו צרכים לתלמידים בעדיפות א' ובעדיפות ב' בגובה
מכסת הזכאות.
ליזום ולבצע פעולות הדרכה לצוותים החינוכיים במסגרות החינוך הרגיל
בכל הנושאים הרלבנטיים לטיפול בתלמידים עם צרכים מיוחדים
המשולבים במסגרות החינוך הרגיל, בתיאום עם מפקח על החינוך המיוחד
ועם מערך ההדרכה המקצועי של מתי"א.
הוועדה תוכל לפנות אל ועדת ההיגוי המחוזית בבקשה להמיר שעות
ממכסת סל השילוב העומדת לרשותה לימי הדרכה, כדי לתגבר את מערך
ההדרכה בנושא השילוב. נוהלי הפנייה להמרת השעות מפורטים בתת-סעיף
20 להלן.
לתגבר פרויקטים מיוחדים שמטרתם שילוב תלמידים בעלי צרכים
מיוחדים במסגרות החינוך הרגיל ומניעת הפנייתם לוועדות ההשמה, ובכלל
זה כיתות שילוב המקבצות תלמידים מכמה בתי-ספר ביישוב, על-פי סדרי
העדיפויות והנהלים בחוזר זה.
לתגבר טיפולים הנדרשים לתלמידים הנכללים בקבוצת עדיפות ראשונה
בגני ילדים ובבתי-ספר, כמו, למשל, במקרה שבו מספר התלמידים בעדיפות
א' בגני הילדים גבוה במיוחד או במקרה שבבית-ספר מסוים מרוכז מספר
גדול יחסית של תלמידים לקויי חושים או תלמידים המתגוררים בפנימיות
טיפוליות/שיקומיות ויש צורך לתגבר את מכסת הזכאות של בית-הספר
בקבלת שירותי חינוך מיוחד.
להקצות את מכסת שעות השילוב המיועדת לכלל גני הילדים ביישוב/באזור.
לצורך זה תוקם לצד ועדת השילוב היישובית ועדת משנה לגני ילדים אשר
תכלול מפקחים על מסגרות הגיל הרך מטעם החינוך הרגיל ומטעם החינוך
המיוחד.
לוודא שניתן מענה לכל אוכלוסיית התלמידים הנמצאים בעדיפות ראשונה
להקצאת שעות סל השילוב.
לעודד יזמות לשילוב חלקי במסגרות החינוך הרגיל של התלמידים בעלי
לקויות קשות הלומדים בבתי-ספר לחינוך מיוחד, שיוצגו על-ידי המפקח על
החינוך המיוחד.
לאשר הפניית תלמידים לוועדות השמה, מתוך מגמה למנוע הפניית
תלמידים שניתן לשלבם במסגרת הכיתה הרגילה. לא יופנה תלמיד הלומד
במסגרת חינוך רגיל אל ועדת השמה אלא לאחר קבלת אישור ועדת השילוב
אשר תבדוק את ההפניה ותוודא שאכן מוצו כל האפשרויות הזמינות
לטיפול בתלמיד במסגרת שהוא לומד בה.
מן הראוי להדגיש שבבדיקת ההפניות תתייחס ועדת השילוב אל המסגרת
החינוכית של התלמיד ואל דרכי התמודדותה עם תלמידים בעלי צרכים
מיוחדים. זאת לצורך מעקב אחר יישום המדיניות הכללית והיישובית
ולאיתור צורכי ההדרכה למסגרת החינוכית.
לתגבר ממכסתה מסגרת חינוך רגיל המשלבת תלמיד חריג בכיתה רגילה אף
שוועדת ההשמה החליטה על השמתו בבית ספר לחינוך מיוחד או בגן
לחינוך מיוחד, כאמור בסעיף 3-א לעיל, בהתחשב בצרכים הטיפוליים
המיוחדים של התלמיד.
הצוות הבין-מקצועי בבית-הספר 12.
הרכב הצוות 12.1
בכל בית-ספר ימנה מנהל בית-הספר צוות בין-מקצועי אשר ירכז בו את תכנית
השילוב. בראש הצוות יעמוד מנהל בית-הספר, והחברים בו יהיו הפסיכולוג
החינוכי, יועץ בית-הספר (אם יש), מורה כולל ומורה שילוב וכל גורם נוסף
על-פי החלטת מנהל בית-הספר.
תפקידי הצוות 12.2
עליו למפות את הצרכים של התלמידים הזכאים לקבלת שירותים מסל
השילוב.
א.
עליו לקבוע סדרי עדיפויות במתן שירותים מסל השילוב לתלמידים
בקבוצת עדיפות ב', בכפיפות להנחיות של ועדת השילוב היישובית
ובהתחשב בתכניות אחרות המתקיימות בבית-הספר, כגון תכנית "בצוותא",
סל הטיפוח, תכניות רווחה וכדומה.
ב.
עליו לאשר את התלמידים שייכללו בקבוצת עדיפות ב' ולמפות את
צורכיהם.
ג.
עליו לקבוע את האסטרטגיה הטיפולית בתלמידים, בכפיפות להנחיות ועדת
השילוב היישובית:
ד.
סוגי הטיפולים שיינתנו לתלמידים, מתוך הטיפולים הזמינים -
שיטת הטיפול: פרטנית/קבוצתית -
המקום שבו יתקיים הטיפול: בתוך הכיתה/מחוץ לכיתה/במרכז הטיפולי
-
המועד שבו יינתן הטיפול: בשעות הלימודים/לאחר שעות הלימודים -
מספר שעות הטיפול -
משך הטיפול והאינטנסיביות שלו. -
ההחלטה על האסטרטגיה הטיפולית בכל סוג טיפול תיעשה בהתייעצות עם
המומחה המקצועי לתחום טיפול זה מטעם מתי"א או המרכז הטיפולי.
עליו לעקוב אחר הכנת תכנית חינוכית יחידנית לתלמידים הנכללים
בתכנית השילוב, על-פי הנהלים המפורטים בתת-סעיף 18 להלן, וליזום
פעולות הדרכה בנושא זה בבית-הספר, בסיוע מתי"א.
ה.
עליו לעקוב אחר ביצוע תכנית השילוב בבית-הספר. ו.
עליו ליזום פעולות השתלמות והדרכה בנושא השילוב. ז.
מנהל בית-הספר יזמין לדיוני הצוות את מחנכת הכיתה של התלמידים שעניינם
נדון בצוות.
מיפוי הצרכים של התלמידים הזכאים לקבלת שירותים מסל השילוב 12.3
כתנאי לקבלת שירותים מסל השילוב ולצורך קביעת מהות השירותים
שיינתנו יערוך הצוות הבין-מקצועי של בית-הספר מיפוי צרכים של
התלמידים הזכאים לקבלת שירותים מסל השילוב. המיפוי ייערך בהנחיית
מתי"א.
לצורך מיפוי ישלח מנהל מתי"א אל בתי-הספר טפסים למיפוי הצרכים,
לאחר שיירשמו בהם נושאי ההתמחות הזמינים בקרב מורי השילוב.
לטפסים תצורפנה הנחיות למיפוי של ועדת השילוב היישובית, ככל
שתידרשנה, ומכסת הזכאות למתן שירותי סל השילוב לתלמידים בכיתות
הרגילות, כפי שאושרה על-ידי ועדת השילוב היישובית.
המיפוי יתבצע בארבעה שלבים:
שלב א': מיפוי של הצרכים למתן טיפולים פרא-רפואיים וטיפולים ביצירה
ובהבעה לתלמידים בכיתות חינוך מיוחד הנזקקים לטיפולים אלה בבתי
ספר שמתקיימות בהם כיתות חינוך מיוחד ("תכנית שח"ם"; ראה 9.5
לעיל).
המיפוי ייערך על גבי טופס כדוגמת הטופס המובא בנספח 3. בטופס
יירשמו אך ורק התלמידים הנזקקים לטיפולים האלה, ולגבי כל אחד
מהם יירשמו הפרטים הנדרשים בו, ויסומנו סוגי הטיפולים שהוא נזקק
להם, על-פי ההנחיות המובאות בטופס.
1)
בחישוב השעות הנדרשות למתן טיפולים לתלמידים בכיתות החינוך
המיוחד תובאנה בחשבון 2 ש"ש המוקצות לכיתות אלה במסגרת התקן
הבסיסי כשעות "הרוחב", אשר מיועדות בעדיפות ראשונה למתן
הטיפולים האלה.
2)
שלב ב': מיפוי הצרכים של תלמידים בכיתות רגילות הזכאים לשירותי
שילוב בעדיפות א'
המיפוי יערך על גבי טופס כדוגמת הטופס המובא בנספח 4. בטופס
יירשמו כל התלמידים הזכאים להיכלל בקבוצת עדיפות א', ולגבי כל
אחד מהם יירשמו הפרטים הנדרשים וסיבת היותו בעדיפות א'.
1)
לגבי כל תלמיד מתוך הרשימה הנזקק לתמיכה מסל השילוב יצוינו
הקשיים התפקודיים העיקריים שלו ויסומנו נושאי הטיפול/ההתמחות
שהוא נזקק להם, על-פי ההנחיות המובאות בטופס.
2)
לגבי תלמידים עיוורים ולקויי ראייה ותלמידים חירשים וכבדי שמיעה
יירשמו בהערות סוג התמיכה ומספר שעות התמיכה שהם מקבלים מסל
התגבור (ראה סעיף ב-15.3 להלן).
3)
שלב ג': מיפוי הצרכים של תלמידים הנזקקים לתמיכה מסל השילוב
בעדיפות ב'
המיפוי ייערך על גבי טופס כדוגמת הטופס המובא בנספח 5. בטופס יירשמו
אך ורק התלמידים הנזקקים לטיפולים, אשר אושרו על-ידי הצוות
הבין-מקצועי, ולגבי כל אחד מהם יירשמו הפרטים הנדרשים בו ויסומנו
סוגי הטיפולים/נושאי התמיכה שהם נזקקים להם על-פי ההנחיות המובאות
בטופס.
הערה
מספר התלמידים שייכללו בקבוצת עדיפות ב' ייקבע בהתחשב ביתרת שעות
הזכאות העומדת לרשות המסגרת החינוכית לאחר שסוכמו הצרכים של
התלמידים הנכללים בקבוצת עדיפות א'.
שלב ד': סיכום הצרכים
בתום המיפוי של הצרכים לשלוש הקבוצות שהוזכרו לעיל יערוך הצוות
הבין-מקצועי, בהנחיית מתי"א, ניתוח משותף של הצרכים ויאמוד את
מספר השעות הנדרשות מסל השילוב לכל נושא התמחות.
1)
מספר שעות הטיפול לתלמידים בכיתות רגילות (עדיפות א'+ב') לא יעלה
על מכסת הזכאות של בית-הספר מסל השילוב. במידת הצורך תיבחן
מחדש רשימת התלמידים בקבוצת עדיפות ב' ותוקטן כדי לעמוד
במסגרת מכסת הזכאות שנקבעה למוסד עבור תלמידים בכיתות
הרגילות.
2)
בבתי-ספר שפועלות בהם כיתות חינוך מיוחד תירשם תוספת השעות
המבוקשת עבור טיפולים בתלמידים בכיתות חינוך מיוחד מעבר למכסת
הזכאות, בכפיפות להנחיות ועדת השילוב היישובית. בכל מקרה לא
יעלה מספר השעות הנוספות עבור תלמידים אלה על האמור ב-9.5 לעיל.
3)
בטיפולים קבוצתיים בתחומי הטיפולים הפרא-רפואיים והטיפולים
ביצירה ובהבעה ניתן לשלב תלמידים מכיתות חינוך מיוחד ותלמידים
מכיתות רגילות.
4)
משסוכמו הצרכים, ימולא טופס סיכום הצרכים המובא בנספח 6. 5)
הערה
אם תלמיד נזקק לתמיכה בתחום שאינו זמין, יש לציין זאת בהערות
(המידע ישמש את מתי"א בתכנון כוח האדם והשתלמויות צוות השילוב).
כל טופסי מיפוי הצרכים וטופס סיכום הצרכים יועברו לרכז השילוב
במתי"א לצורך ניתוח הצרכים של כלל מסגרות החינוך והבאתם לאישור
המפקח על החינוך המיוחד, בתיאום עם המפקח הכולל.
טופסי סיכום הצרכים שאושרו על-ידי המפקח על החינוך המיוחד יובאו
על-ידי רכז השילוב לאישור סופי של ועדת השילוב היישובית.
משאישרה ועדת השילוב היישובית את סיכום הצרכים שהוגש על-ידי
בית-הספר יודיע מנהל בית הספר להורי התלמידים הנכללים בקבוצות
עדיפות א' ו-ב' על תכנית התמיכה ויקבל את הסכמתם בכתב. לגבי
תלמידים בכיתות חינוך מיוחד יפעל מנהל בית-הספר על-פי הנהלים
שיפורסמו בחוזר המנהל הכללי בנושא תכנית לימודים אישית.
מרכז התמיכה היישובי/האזורי 13.
כללי 1.
מרכז התמיכה היישובי/האזורי הוא מסגרת ארגונית המיועדת לרכז
ולתאם שירותים שונים המיועדים למסגרות החינוך הרגיל ולמסגרות
החינוך המיוחד במסגרת יישום חוק החינוך המיוחד.
למרכז התמיכה היישובי/האזורי יהיה סמל מוסד המסווג כמתי"א, ובראשו
יעמוד מנהל.
מרכז התמיכה יהיה זרוע ביצוע של הפיקוח על החינוך המיוחד בהפעלת
תכנית השילוב ברמה היישובית או האזורית. ביישובים/באזורים הנתונים
לפיקוח של כמה מפקחים בחינוך המיוחד יקבע מנהל המחוז את המפקח
הישיר של מתי"א, אשר יתאם את פעולותיו עם המפקחים האחרים.
בכל מתי"א ייקבע רכז, בעל התמחות בחינוך המיוחד, אשר ירכז את סל
השילוב על-פי ההוראות בחוזר זה.
שעות סל השילוב הנכללות במכסה היישובית תהיינה רשומות במתי"א,
למעט -
שעות ההוראה וההכנה של מורי השילוב שאינם מטפלים פרא רפואיים,
המוקצות לבתי הספר על בסיס מיפוי הצרכים של התלמידים בכל בית
ספר ובהתחשב במכסת הזכאות שנקבעה לבית הספר;
-
שעות הניהול המוקצות לבתי-הספר; -
שעות השילוב המוקצות למרכז הטיפולי; -
שעות השילוב המוקצות לגני ילדים משולבים עבור הגננת המשתלבת. -
הקצאת שעות שילוב לתקן מוסד אחר זולת האמור לעיל טעונה אישור
מוקדם של מנהל האגף לחינוך מיוחד.
העובדים שישובצו על ידי המפקח על החינוך המיוחד במרכז התמיכה יופנו
למסגרות החינוך הרגיל, על-פי צורכיהן ובהתאם למכסת השעות שנקבעה
לכל מסגרת חינוכית.
נוהלי אבטחת המידע ושמירת הסודיות בבתי-הספר יחולו גם על מתי"א.
תפקידי מתי"א בריכוז תכנית השילוב 13.2
ריכוז עבודת ועדת השילוב היישובית, על-פי הנחיות מפקח החינוך המיוחד
על מתי"א, בתיאום עם יו"ר ועדת השילוב היישובית, והשתתפות
בישיבותיה
א.
ביצוע מדיניות ועדת השילוב היישובית בכל הקשור להפעלת תכנית השילוב
ובכפיפות להוראות המשרד בנושא זה והנחיות מפקח החינוך המיוחד על
מתי"א
ב.
הכנת תכנית עבודה שנתית להפעלת תכנית השילוב היישובית והבאתה
לאישור מפקח החינוך המיוחד על מתי"א
ג.
הנחיית בתי-הספר במיפוי הצרכים של התלמידים בעדיפות א' ו-ב' ושל
תלמידים בכיתות חינוך מיוחד
ד.
הצבת מורי השילוב המדווחים במתי"א לעבודה במסגרות החינוך הרגיל
וגיוס ממלאי מקום למורי שילוב הנעדרים מעבודתם
ה.
בדיקת תכניות העבודה של כל מורי השילוב ומעקב אחר ביצוען. ו.
הפעלה וביצוע של מכסת שעות סל השילוב של ועדת השילוב היישובית
על-פי הייעודים שקבעה הוועדה ועל-פי הנחיות הביצוע של מפקח החינוך
המיוחד על מתי"א
ז.
הפעלה וביצוע של מכסת סל השילוב לגני הילדים, על-פי הייעודים שקבעה
ועדת המשנה לגיל הרך ועל-פי הנחיות הביצוע של מפקח החינוך המיוחד על
מתי"א
ח.
הנחיה והדרכה שוטפת של מורי השילוב ומנהלי מסגרות החינוך בכל
הקשור לעבודה בתכנית השילוב
ט.
הדרכה של מורי השילוב בבניית תכנית חינוכית-טיפולית יחידנית (תח"י)
ומעקב שוטף אחר ביצועה
י.
ייזום וביצוע פעולות השתלמות למורי השילוב במטרה להעמיק ולהעשיר
את הידע המקצועי שלהם בכל הקשור לטיפול בתלמידים עם צרכים
מיוחדים המשולבים במסגרות החינוך הרגיל, על-פי הנחיות מפקח החינוך
המיוחד על מתי"א
יא.
ארגון פעולות הדרכה לצוותים החינוכיים במסגרות החינוך הרגיל, ככל
שיידרשו על-ידי ועדת השילוב היישובית
יב.
תיאום הקצאת שירותי סל השילוב עם המרכז הטיפולי, על-פי המדיניות
שנקבעה בוועדת השילוב היישובית
יג.
ייזום תכניות חינוכיות-טיפוליות חדשות והכנסת שינויים בתכניות
הקיימות המופעלות במסגרת תכנית השילוב, בהנחיית מפקח החינוך
המיוחד על מתי"א, בהתייעצות עם מנהלי מוסדות החינוך הנוגעים בדבר
ובאישור ועדת השילוב היישובית
יד.
ייזום קבלת משוב ממסגרות החינוך על תרומתם של מתי"א ומורי השילוב
לשיפור ההישגים של התלמידים ויכולתם להשתלב בכיתה הרגילה
טו.
ריכוז נתונים אודות תלמידים שנמצאו זכאים לקבלת שירותים מסל
השילוב ודאגה לכך שמכסת השעות המוקצית למסגרות החינוך תיועד למתן
מענה לתלמידים על-פי סדר העדיפויות ובהתאם לכללים ולהוראות המשרד
בנושא זה.
טז.
הכנת דוחות לוועדת השילוב היישובית בכל נושא שיידרש על-ידה הקשור
להפעלת תכנית השילוב היישובית. הדו"ח יאושר על-ידי מפקח החינוך
המיוחד על מתי"א
יז.
דיווח למפקח החינוך המיוחד על מתי"א על הייעודים שעבורם הוקצו
השעות מסל השילוב ועל מספר התלמידים שהוקצו להם שעות מכל ייעוד.
העתקים של הדו"ח יישלחו ליו"ר ועדת השילוב היישובית ולממונה על
השילוב באגף החינוך המיוחד
יח.
קיום קשר רצוף עם מנהלי מוסדות החינוך הרגיל לבדיקת צרכים, לתיאום
ולקבלת משוב לגבי הפעלת תכנית השילוב
יט.
ייזום וריכוז יזמות לשילוב חלקי או הדרגתי של תלמידים (יחידים
וקבוצות) - הלומדים בבתי-ספר לחינוך מיוחד - במסגרות החינוך הרגיל
ובמסגרות החינוך הלא פורמאלי בקהילה, בתיאום עם מנהלי בתי-ספר
הנוגעים בדבר ועם הרשות המקומית
כ.
מעקב אחר יזמות השילוב ודיווח עליהן כנדרש.
כא.
השירותים שיינתנו באמצעות מתי"א 13.3
תמיכה בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
שירותי התמיכה בתלמידים יינתנו בשלושה תחומים עיקריים:
א.
תחום ההוראה המתקנת
תחום הטיפולים הפרא-רפואיים
תחום הטיפולים בבעיות התנהגותיות או רגשיות, ובכלל זה טיפולים
ביצירה ובהבעה.
הערות
כל שירותי התמיכה בתלמידים יינתנו למסגרות החינוך הרגיל לאחר
מיפוי צרכים ועל בסיס תכנית חינוכית-טיפולית יחידנית שתיבנה עבור
כל אחד מהתלמידים.
לא יינתנו שירותי הוראה מתקנת לתלמידים בעלי קשיי למידה
ולתלמידים עם בעיות התנהגותיות או רגשיות קלות הניתנות לטיפול
על-ידי מחנכת הכיתה והצוות הבין-מקצועי של בית-הספר.
אין לייעד שעות מסל השילוב למתן שיעורי עזר לתלמידים מתקשים או
לפיצול כיתות או להקבצות.
השירותים בכל יישוב/אזור יינתנו בהתחשב במשאבים הזמינים (שעות,
כוח אדם ותנאים פיזיים).
מתן השירותים מותנה בהסכמה של ההורים. האחריות לקבלת
ההסכמה של ההורים מוטלת על מנהל המסגרת החינוכית שהתלמיד
לומד בה.
שירותי התמיכה יינתנו בתחום בית-הספר/הגן שבו התלמיד לומד,
בשעות הבוקר או אחר הצהריים, בהתאם למהות הטיפול ולהחלטת
הצוות הבין-מקצועי של בית-הספר ובהתחשב בצורכי התלמיד.
ביישובים שקיים בהם מרכז טיפולי אפשר שיינתנו טיפולים
פרא-רפואיים וטיפולים ביצירה ובהבעה בשעות אחר הצהריים במרכז
הטיפולי, ובלבד שהדבר ייעשה על דעת מנהל בית-הספר או הגננת
ובתיאום עם ההורים.
משרד החינוך התרבות והספורט לא יממן את הסעתם של תלמידים
למרכזים טיפוליים לצורך קבלת טיפולים.
שירותי הדרכה ב.
הדרכה של הצוות הבין-מקצועי בבית-הספר במיפוי צרכים של
תלמידים הנזקקים לתמיכה מסל השילוב
הדרכה באבחון דידקטי על-פי הצרכים
הדרכה בהכנת תכנית חינוכית-טיפולית יחידנית (תח"י) לתלמיד
הדרכה בגיבוש איסטרטגיות טיפוליות
הדרכה שוטפת בביצוע תכנית השילוב.
הערות
ימי הדרכה של החינוך המיוחד המיועדים לנושא השילוב בכל יישוב
יאוגמו במסגרת מתי"א.
מנהל מתי"א, או רכז מטעמו, יתאם את עבודתם של המדריכים לחינוך
מיוחד ביישוב בהתחשב בצורכי ההדרכה של כל מסגרת חינוכית ועל-פי
הנחיות המפקח על החינוך המיוחד.
גיוון והעשרת תחומי ההתמחות של צוות השילוב 13.4
כללי
המפקח על החינוך המיוחד ישאף לגוון ולהעשיר את השירותים של מתי"א
ואת תחומי ההתמחות של מורי השילוב, כדי שניתן יהיה להציע למסגרות
החינוך הרגיל שהוא אמור לשרת מגוון רחב של שירותים ברמת התמחות
גבוהה, בהתאם לצרכים הספציפיים של התלמידים הנזקקים לשירותים
אלה.
א.
מיפוי נושאי ההתמחות של מורי השילוב ב.
מדי שנה, כחלק מההיערכות להפעלת תכנית השילוב, ימפה מנהל
מתי"א את נושאי ההתמחות השונים של מורי השילוב. מיפוי
ההתמחויות של מורי השילוב המועסקים במסגרת מרכז טיפולי ייעשה
על-ידי מנהל המרכז הטיפולי ויועבר למנהל מתי"א לריכוז המידע.
המיפוי ייערך על-גבי הטופס המובא בנספח 2 ויועבר לאישור המפקח
על החינוך המיוחד.
מיפוי ההתמחות של כל אחד מהמורים ייעשה בשיתוף עם המורה
ויכלול הן את נושאי ההתמחות המקצועית שלו והן את שכבות הגיל
שבהן הוא התמחה לטפל.
מיפוי נושאי ההתמחות המקצועית ייעשה על בסיס ההכשרה של המורה
וההשתלמויות שעבר לפי שלושה תחומים ראשיים:
הוראה מתקנת: בקטגוריה זו יוגדרו נושאי ההתמחות הספציפיים של
המורה, כגון חשבון, קריאה, אסטרטגיות למידה וכדומה.
1)
טיפולים פרא-רפואיים: בקטגוריה זו יוגדרו נושאי ההתמחות
הספציפיים של המורה מבין השלושה: ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור
ופיזיותרפיה. בנושאי התמחות אלה יוגדרו אך ורק מורים שיש להם
רשיון בר תוקף מטעם משרד הבריאות לעסוק בהם.
2)
טיפולים בבעיות התנהגותיות/רגשיות: בקטגוריה זו יוגדרו נושאי
ההתמחות הספציפיים של המורה, כגון הוראה טיפולית, עיצוב
התנהגות או אחד המקצועות הנכללים בטיפולים ביצירה ובהבעה:
טיפול באמנות, טיפול בתנועה, טיפול במוזיקה, טיפול בדרמה, טיפול
במחול, ביבליותראפיה. בנושאי ההתמחות הנכללים בטיפולים
ביצירה ובהבעה יוגדרו אך ורק מורים שיש להם רשיון בר תוקף
מטעם משרד הבריאות לעסוק בהם.
3)
הערות
אפשר שלמורה יוגדרו כמה נושאי התמחות באותה קטגוריה ו/או
בקטגוריות שונות, בכפיפות לאמור לעיל.
א.
נושאי ההתמחות של מורי השילוב יירשמו על-ידי מנהל מתי"א
בטופסי מיפוי הצרכים שיועברו למסגרות החינוך הרגיל.
ב.
מיפוי שכבת/ות הגיל שבה/ן התמחה המורה ייעשה על בסיס ההכשרה
של המורה וההשתלמויות שעבר ועל בסיס ניסיון שצבר בעבודתו לפי
ארבע קטגוריות:
הגיל הרך -
כיתות א'-ד' -
כיתות ה'-ו' -
כיתות ז'-ט'.
-
הערה
אפשר שלמורה תוגדרנה התמחויות בכמה שכבות גיל, על-פי האמור
לעיל.
מיפוי צורכי ההשתלמות וההדרכה של מורי השילוב ג.
מיפוי צורכי ההשתלמות וההדרכה של מורי השילוב ייעשה בהמשך
לתהליך מיפוי תחומי ההתמחות שלהם, לאחר שיסתיים מיפוי הצרכים
במסגרות החינוך הרגיל ועל בסיס ניתוח ממצאי המיפויים בוועדת
השילוב היישובית והמסקנות שהופקו מהם.
מנהל מתי"א יציג למורי השילוב את ניתוח הממצאים, המסקנות
וההנחיות של ועדת השילוב היישובית בנושאי ההדרכה וההשתלמויות,
וישתף אותם בבניית תכנית ההשתלמות השנתית של מתי"א בנושאי
השילוב.
נוסף לתכנית ההשתלמויות ייקבעו לכל אחד ממורי השילוב, בשיתופו,
ההדגשים בהדרכתו השוטפת בשנה הקרובה במסגרת מתי"א ומתכונת
ההדרכה ההולמים את צרכיו.
נושאי ההשתלמויות וההדרכה יהיו בחלקם משותפים לכלל צוות מורי
השילוב ובחלחקם דיפרנציאליים, על-פי תחומי ההתמחות של המורים
והצרכים; למשל:
תכנית חינוכית-טיפולית יחידנית (תח"י) -
דרכי הוראה חדשניות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים -
שיטות טיפול מיוחדות -
יישומי מחשב בהוראה מתקנת ובטיפולים שונים -
עבודת הוראה בצוות. -
ההשתלמויות במסגרת מתי"א תתקיימנה במתכונת של השתלמות
מוסדית, על-פי הנהלים הקיימים בעניין זה.
תכניות ההשתלמות וההדרכה תובאנה לאישור המפקח על החינוך
המיוחד.
מתי"א כמסגרת לימוד ותמיכה מקצועית למורי השילוב ד.
מנהל מתי"א יפעל לגיבוש צוות מורי השילוב לקבוצת תמיכה מקצועית
העוסקת בלמידה משותפת ומעודדת היוועצות בין עמיתים בטיפול
בבעיות שוטפות, החלפת מידע מקצועי, עזרה הדדית, שיתופי פעולה
מקצועיים, חשיבה יוצרת, יזמה וקבלת
משוב. זאת תוך היעזרות במומחים מבחוץ וניצול מיטבי של משאבי
הידע והמומחיות הקיימים בקרב הצוות.
נוסף להשתלמויות שתיערכנה על-ידי מומחים מבית ומחוץ יעסוק
הצוות בפעילות לימודית בדרכים רבות ומגוונות, ובכלל זה ניתוח
מקרים שיוצגו על-ידי עמיתים בצוות, הדגמות של אסטרטגיות
טיפוליות, ניתוח ספרות מקצועית, ניתוח נתוני משוב, ליבון בעיות
העולות במהלך העבודה השוטפת, פיתוח ובניית עזרים לעבודה, גיבוש
הצעות לתכניות טיפוליות חדשות ועוד.
בפעילות ההדרכה השוטפת של מורי השילוב במסגרת מתי"א ייקחו
חלק מנהל מתי"א, רכז/י השילוב והמדריכים. חלוקת העבודה ביניהם
תהיה על-פי צורכי ההדרכה ונושאי ההתמחות. ההדרכה השוטפת תהיה
אישית ו/או קבוצתית, והיא תתקיים בעיקרה בתוך המסגרת החינוכית
שמורה השילוב עובד בה.
לכל מסגרת חינוכית ייקבע מדריך מטעם מתי"א אשר ירכז ויתאם את
שירותי ההדרכה למסגרת החינוכית ואת פעילות ההדרכה השוטפת של
מורי השילוב. תכנית הפריסה של המדריכים תאושר על-ידי המפקח על
החינוך המיוחד ותובא לידיעת ועדת השילוב היישובית.
בהנחיית המפקח על החינוך המיוחד יקיים מנהל מתי"א מפגשים
משותפים לצוות ההדרכה לצורך תיאום פעילות ההדרכה ולהחלפת
מידע מקצועי.
מנהל מתי"א ירכז מידע אודות השתלמויות רלוונטיות המתקיימות
מחוץ למתי"א, ויעודד את מורי השילוב להשתתף בהן על-פי הצרכים.
מפקחי החינוך המיוחד במחוזות והמפקחים הארציים ייזמו מפגשים
והשתלמויות למנהלי מתי"א, לרכזים ולמדריכים ויעודדו החלפת מידע
מקצועי ושיתופי פעולה בין מרכזי תמיכה בנושאים בעלי עניין משותף,
וכן השתלמויות מקצועיות למורי השילוב בנושאים ספציפיים
משותפים.
היערכות יישובית ובית-ספרית להפעלת תכנית השילוב מדי שנה 14.
שלב א': ועדת השילוב היישובית קובעת את מדיניות השילוב לשנת
הלימודים הבאה

להלן הנתונים שישמשו בסיס לקביעת המדיניות:
האחראי לאספקת המידע
הנושא
האגף לחינוך מיוחד
מכסת סל השילוב היישובית שנקבעה ע" ועדת
ההיגוי המחוזית לשנה הבאה וחלוקתה
למכסות מוסדיות
מנהל מתי"א
דו"ח ייעודי שעות השילוב בשנת הלימודים
הנוכחית (ראה נספח 11)
יו"ר ועדת השילוב היישובית,
נציגי הרשות
המקומית
מיפוי תכניות רלבנטיות אחרות המתקיימות
במסגרות החינוך הרגיל
מנהל מתי"א
מיפוי תחומי ההתמחות של כל מורי השילוב
העובדים ביישוב
ועדת השילוב היישובית
משוב ממנהלי מסגרות החינוך על הפעלת
תכנית השילוב בשנה הנוכחית
המפקח על החינוך המיוחד
תחזית התלמידים שילמדו בכיתות חינוך מיוחד
בשנת הלימודים הבאה

החלטות המדיניות החיוניות בשלב זה של ההיערכות הן אלה שיש להן השלכה
ישירה על תהליך מיפוי הצרכים במסגרות החינוך; למשל:
אופן "המימון" של השעות המיועדות לטיפולים פרא-רפואיים ולטיפולים
ביצירה ובהבעה בתלמידים בכיתות החינוך המיוחד, ואם צפויה פתיחה של
כיתה נוספת לחינוך מיוחד ביישוב - אופן "המימון" של שעות התקן הבסיסי
עבור הכיתה. דוגמה: יש להחליט אם השעות הנ"ל תהיינה על חשבון מכסת
ועדת השילוב היישובית (בחלקן או במלואן) או על חשבון מכסות הזכאות של
בתי הספר שהפנו תלמידים לכיתות החינוך המיוחד. האפשרות השנייה
מחייבת הפחתה של מכסת הזכאות של בתי-ספר הנוגעים בדבר.
1)
אופן "המימון" של כיתות שילוב יישוביות, אם יש כוונה לקיימן. דוגמה: יש
להחליט אם השעות הנ"ל תהיינה על חשבון מכסת ועדת השילוב היישובית
(בחלקן או במלואן) או על חשבון מכסות הזכאות של בתי הספר שהפנו
תלמידים לכיתות השילוב. האפשרות השנייה מחייבת את הפחתת מכסת
הזכאות של בתי-הספר הנוגעים בדבר.
2)
הנחיות למסגרות החינוך לקביעת סדרי עדיפויות להכללת תלמידים בקבוצת
עדיפות ב', בהתחשב בתכניות אחרות הפועלות ביישוב המטפלות באוכלוסיית
יעד דומה.
3)
סדרי עדיפויות בקליטת עובדי הוראה חדשים במסגרת סל השילוב, בהתחשב
בתחומי התמחות חסרים.
4)
החלטות המתייחסות לאילוצי כוח-אדם המועסק במסגרת סל השילוב שיש להן
השלכות עקרוניות על מתן מענה לאוכלוסיות מסוימות והמחייבות היערכות
הדרגתית רב-שנתית. דוגמה: אם ביישוב יש יותר מורים לגני ילדים מאשר
מורים לחטיבות ביניים, עשויה להיווצר בעיה בהתאמת מורים למסגרות
החינוך בשלבי החינוך השונים.
במקרים אלה, ולאחר שתמוצינה כל האפשרויות לפתור את בעיית אי-ההלימה
על-ידי ניצול נכון של מכסת ועדת השילוב היישובית, תהיה הוועדה רשאית
להפחית לשנה אחת את מכסות הזכאות של מסגרות החינוך שבהן הבעיה
קיימת (השעות תעבורנה למכסת ועדת השילוב היישובית). זאת בתנאי שתוכן
תכנית פעולה במתי"א לצמצום הפערים בשנת הלימודים הבאה. ועדת השילוב
היישובית תשתף את מנהלי מסגרות החינוך הנוגעים בדבר בדיונים בנושא זה.
5)
שלב ב': מתי"א מעביר מידע וטופסי מיפוי צרכים למסגרות החינוך
על-פי החלטות ועדת השילוב היישובית והנחיות המפקח על החינוך המיוחד
ירשום מנהל מתי"א את נושאי ההתמחות של מורי השילוב הזמינים בטופסי
מיפוי הצרכים המיועדים לבתי-הספר (ולוועדה לגיל הרך).
1)
הטפסים ישוכפלו על-ידי מתי"א ויופצו לבתי-הספר. 2)
הפצת הטפסים תלווה במכתב, שבו יצוינו הפרטים האלה: 3)
מכסת שעות הזכאות שנקבעה לבית-הספר לשנת הלימודים הבאה (ללא
שעות ניהול)
-
החלטות מדיניות של ועדת השילוב היישובית שיש להן השלכות על אופן
מיפוי הצרכים
-
לוח הזמנים לביצוע -
הוראות נוספות על-פי הנחיות המפקח על החינוך המיוחד. -
במכתב יודגש שההיענות לצרכים כפופה למגבלות כוח האדם העובד במסגרת
תכנית השילוב ולסדרי העדיפויות במתן השירותים.
שלב ג': הצוות הבין-מקצועי של המסגרת החינוכית מכין מיפוי צרכים
מיפוי הצרכים ייערך על-פי ההנחיות המובאות ב-12.3, בהנחיית מתי"א ובשיתוף
מומחים מטעם מתי"א או מטעם המרכז הטיפולי לקביעת האסטרטגיות
הטיפוליות. טופסי המיפוי המלאים יועברו לרכז השילוב במתי"א.
שלב ד': מתי"א מכין הצעת תכנית להקצאת שירותי השילוב על בסיס
מיפוי הצרכים
התכנית תוכן בהנחיית המפקח על החינוך המיוחד, על בסיס מיפוי ההתמחויות
של כל מורי השילוב שנערך במתי"א ומיפויי הצרכים של מסגרות החינוך.
התכנית תביא בחשבון את שעות ההכנה המיועדות למורי השילוב, הנכללות
במכסות הזכאות של בתי הספר.
1)
עדיפות ראשונה תינתן למענה מרבי לצרכים של תלמידים בכיתות חינוך מיוחד
ובקבוצת עדיפות א'.
2)
במידת הצורך יבוא רכז השילוב במתי"א בדברים עם מנהלי מסגרות החינוך
כדי לבדוק פתרונות חלופיים שונים שיענו על צורכי התלמידים.
3)
התכנית תכלול גם הצעות ליזמות לפרויקטים מיוחדים של שילוב ממכסת ועדת
השילוב היישובית.
4)
לתכנית תצורף רשימת צרכים שלא ניתן להיענות להם בשנת הלימודים
הקרובה על-פי מצבת מורי השילוב הנוכחית, ויצוין אם ניתן למצוא להם מענה
בטווחי זמן שונים במסגרת תכנית השילוב וכיצד (תכנון של גיוס כוח אדם,
השתלמויות מקצועיות בהתאם לצרכים וכדומה).
5)
שלב ה': ועדת השילוב היישובית מאשרת מיפוי צרכים ותכנית להקצאת
שירותי השילוב
ועדת השילוב היישובית תבדוק תחילה את סיכום מיפויי הצרכים שהוגשו
על-ידי מסגרות החינוך. מצאה הוועדה שבבית-ספר מסוים, על-פי מצוי
הצרכים שהוגש על-ידו וחוות הדעת של המפקח על החינוך המיוחד, אין מיצוי
של מכסת הזכאות שלו - תחליט הוועדה על הפחתת מכסת הזכאות לאותו
בית-ספר. השעות תועברנה למכסת הוועדה.
1)
הוועדה תחליט על ייעודי השעות ממכסתה (כולל המרת שעות לימי הדרכה
על-פי הנהלים המפורטים בתת-סעיף 20), תקבע את מכסת השעות שתוקצינה
למרכז הטיפולי ואם השירותים שהוא נותן יהיו חלק ממכסות הזכאות של
מסגרות החינוך או על חשבון מכסת הוועדה כתגבור. כמו כן תקבע הוועדה את
דרכי ההיערכות למתן מענה לצרכים בלתי צפויים במועד זה במסגרת מכסת
סל השילוב היישובי (פתיחת כיתה נוספת לחינוך מיוחד ביישוב, הצטרפות
תלמידים לקבוצת עדיפות א' וכדומה).
2)
משקיבלה ועדת השילוב היישובית את החלטותיה ואישרה את תכנית ההקצאה
של שירותי השילוב, תועברנה ההחלטות למתי"א לצורך היערכות לביצוע.
3)
שלב ו': מתי"א נערך לביצוע תכנית השילוב
רכז השילוב במתי"א יעדכן את מנהלי מסגרות החינוך על החלטות ועדת
השילוב היישובית הנוגעות לבית-ספרו.
1)
המפקח על החינוך המיוחד יודיע למורי השילוב שחל שינוי במסגרת שבה הם
יעבדו בשנה הבאה. המפקח יודיע למורים על המסגרת החדשה ויביא את
הדבר לידיעת מנהלי מסגרות החינוך הנוגעים בדבר.
2)
על-פי החלטות ועדת השילוב היישובית יכין מנהל מתי"א את הדו"חות הבאים,
אשר יאושרו על-ידי המפקח על החינוך המיוחד:
3)
דו"ח עדכון זכאויות של בתי-הספר: הדו"ח יועבר לממונה על השילוב באגף
לחינוך מיוחד לצורך עדכון מערכת התקן בשעות הזכאות ובשעות ניהול.
א.
דו"ח הקצאת שעות תקן לבתי-ספר (למעט שעות ניהול שתוקצינה
אוטומטית), למרכז/ים טיפולי/ים ולמתי"א: הדו"ח יועבר למנהל מחלקת
התקן.
ב.
דו"ח פתיחת גני ילדים משולבים (ובכלל זה הקצאת שעות התקן להם):
הדו"ח יועבר לממונה על השילוב באגף לחינוך מיוחד, על-פי הנהלים
ב-16.2.
ג.
דו"ח פתיחת כיתות משולבות יישוביות: הדו"ח יועבר לגזברות, על-פי
הנהלים ב-16.3.
ד.
בהנחיית המפקח על החינוך המיוחד יכין מנהל מתי"א תכנית עבודה של
מתי"א לשנת הלימודים הבאה בנושא השילוב. התכנית תובא לאישור ועדת
השילוב היישובית.
4)
שלב ז': מחלקת התקן במחוז מקצה שעות תקן ממקור סל השילוב לשנת
הלימודים הבאה
מחלקת התקן במחוז תבצע את הקצאת שעות השילוב על בסיס נתוני הזכאות
שיועברו אליה מאגף החינוך המיוחד באמצעות המערכת הממוחשבת ועל-פי
נתוני ההקצאה שיעביר המפקח על החינוך המיוחד.
1)
מחלקת התקן תודיע לבתי-הספר על מכסת הזכאות הסופית שנקבעה להם.
הודעה מרוכזת תישלח למתי"א.
2)
שלב ח': בתי-הספר נערכים להפעלת תכנית השילוב
מנהל בית-הספר יודיע להורי התלמידים בעדיפות א' ובעדיפות ב' שהם יקבלו
תמיכה מסל השילוב בשנה הבאה ויקבל את הסכמתם בכתב.
1)
הצוות הבין מקצועי של בית-הספר, בתיאום עם רכז השילוב במתי"א, יכין
תכנית עבודה להפעלת תכנית השילוב בבית-הספר. העתק מתכנית העבודה של
מורי השילוב יועבר לרכז השילוב במתי"א למעקב.
2)
עם תחילת שנת הלימודים יכינו מורי השילוב, בשיתוף עם המחנכות הנוגעות
בדבר, תכנית חינוכית יחידנית (תח"י) לכל תלמיד בכיתה רגילה הנתמך מסל
השילוב על-פי הנהלים המפורטים בתת-סעיף 18. הכנת התח"י תונחה על-ידי
מתי"א ותלווה על-ידי הצוות הבין-מקצועי של בית-הספר.
3)
לתלמידים בכיתות חינוך מיוחד תוכן תכנית לימודים אישית על-פי ההוראות
בחוזר הוראות הקבע תשנח/7, סעיף 1.2‎-1.
4)
לוח הזמנים להיערכות לתכנית השילוב
תאריך היעד

האחראי לביצוע
הנושא
היערכות ברמה המחוזית והארצית
15 בינואר
האגף לחינוך מיוחד
העברת נתונים לוועדות היגוי מחוזיות
20 בפברואר
ועדת ההיגוי המחוזית
גמר קביעת מכסות השילוב היישוביות
10 במרס
האגף לחינוך מיוחד
הודעה לוועדות השילוב היישוביות על
המכסה היישובית ועל חלוקתה


היערכות יישובית ובית ספרית30 במרס
ועדת השילוב היישובית
קביעת מדיניות השילוב היישובית
מנהל מתי"א
העברת מידע וטופסי מיפוי צרכים למסגרות
החינוך
15 במאי
מנהל בית-הספר ויו"ר
הוועדה לגיל הרך
גמר מיפוי הצרכים במסגרות החינוך10 ביוני
מנהל מתי"א
הכנת תכנית להקצאת שירותי שילוב
יו"ר ועדת השילוב
היישובית
אישור מיפוי הצרכים ותכנית ההקצאה
30 ביוני
המפקח על החינוך
המיוחד ומנהל מתי"א
גמר היערכות מתי"א לביצוע תכנית השילוב
30 ביולי
האגף לחינוך מיוחד,
גף אמח"י
ומחלקות התקן במחוזות
גמר הקצאת שעות התקן ממקור סל השילוב
עד חודש
ממועד פתיחת
שנת הלימודים
מנהל בית-הספר
היערכות בתי-הספר (הכנת תח"י
ותכניות לימודים אישיות)

כללים להקצאת שירותי סל השילוב 15.
הקצאת שעות סל השילוב לתלמיד תיעשה לתקופה קצובה שלא תעלה על שנה.
בתום התקופה תתבצע הערכה מחדש של צורכי התלמיד על-ידי הצוות
הבין-מקצועי. הקצאת שירותי סל השילוב לתלמידים שהצוות הבין-מקצועי של
בית-הספר (או ועדת המשנה לגיל הרך) מצא שהם נזקקים לסיוע מסל השילוב,
תיעשה על-פי הכללים שלהלן.
בגני ילדים 15.1
בגני טרום חובה
לתלמיד בקבוצת עדיפות א' שאובחן כבעל לקות קשה יוקצו עד 4 טיפולים
פרא-רפואיים ו/או טיפולים ביצירה ובהבעה, בהתאם לצרכיו.
בגני חובה
לתלמיד משותק מוחין או בעל נכות פיזית קשה יוקצו 2 שיעורים שבועיים
על-ידי גננת שי"ח ועד 4 טיפולים פרא-רפואיים ו/או טיפולים בהבעה
בשבוע, בהתאם לצרכיו.
לתלמיד מעוכב התפתחות או מעוכב שפה או שיש לו בעיות
התנהגותיות/רגשיות קשות יוקצו 2 שיעורים שבועיים על-ידי גננת שי"ח,
ובהתאם לצורך יוספו עד 2 טיפולים פרא-רפואיים ו/או טיפולים בהבעה
בשבוע.
לתלמידים שהושמו בגן משולב בעקבות המלצת ועדת השמה או ערר
תוקצינה עבור הגן המשולב 30 ש"ש לגננת המשולבת. ניתן להקצות
לתלמידים אלה גם טיפולים בהבעה וטיפולים פרא-רפואיים, על-פי הצרכים
ובהתחשב במכסת השעות המיועדת לגני הילדים.
הערה: הקצאת שירותי סל השילוב לתלמידים לקויי חושים מפורטת ב-15.3
להלן.
בבתי-הספר היסודיים ובחטיבות הביניים 15.2
תלמידים בכיתות חינוך מיוחד
לתלמיד בכיתה לחינוך מיוחד יוקצו טיפולים פרא-רפואיים ו/או טיפולים
ביצירה ובהבעה על-פי צרכיו, ובלבד שסך כל שעות הטיפול לתלמידים
באותה כיתה לא יעלה על השעות כדלקמן:
כיתות א'-ג': עד ש"ש אחת בממוצע לתלמיד
כיתות ד'-ט': עד חצי ש"ש בממוצע לתלמיד.
תלמידים בכיתות רגילות
לתלמיד בעל שיתוק מוחין או בעל נכויות פיזיות קשות תוקצינה עד 6 ש"ש
להוראה מתקנת ולטיפולים פרא-רפואיים ו/או לטיפולים בהבעה, בהתאם
לצרכיו.
לתלמיד שיש לו בעיות תפקודיות קשות ומורכבות בתחום הלמידה או
ההתנהגות תוקצינה עד 3 ש"ש להוראה מתקנת ו/או לטיפולים בהבעה ו/או
לטיפולים פרא-רפואיים.
הערה: הקצאת שירותי סל שילוב לתלמידים לקויי חושי מפורטת ב-15.3
להלן.
הקצאת שירותי סל שילוב לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה ולתלמידים
חירשים וכבדי שמיעה
15.3
לתלמידים לקויי חושים המשולבים במסגרות החינוך הרגיל ניתנת תמיכה
ייחודית במסגרת מכסת סל תגבור חנ"מ (מקור 17) הקיימת בכל מחוז,
כדלקמן:
לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה השעות מאוגמות במרכזי תמיכה
מתמחים.
לתלמידים חירשים וכבדי שמיעה השעות מאוגמות במרכזי תמיכה
מתמחים ו/או במרכזי "שמע" ובמיח"א.
במסגרת מכסת סל השילוב המוסדית ניתן להוסיף לתלמידים לקויי חושים
שעות לטיפולים פרא-רפואיים ולטיפולים בהבעה על-פי הצרכים של התלמיד,
כדלקמן:
בגני ילדים
לתלמיד בעל לקות ראייה המקשה על תפקודו התקין ניתן להוסיף טיפול
אחד בשבוע.
לתלמיד עיוור ניתן להוסיף עד 2 טיפולים בשבוע.
לתלמיד כבד שמיעה ניתן להוסיף טיפול אחד בשבוע.
לתלמיד חירש ניתן להוסיף עד 2 טיפולים בשבוע.
בבתי-הספר היסודיים ובחטיבות הביניים
לתלמיד בעל לקות ראייה המקשה על תפקודו התקין ניתן להוסיף עד ש"ש
אחת.
לתלמיד עיוור ניתן להוסיף עד 2 ש"ש.
לתלמיד כבד שמיעה ניתן להוסיף עד ש"ש אחת.
לתלמיד חירש ולתלמיד כבד שמיעה שהוריו חירשים ניתן להוסיף עד 2
ש"ש.
הקצאת תוספת השעות מסל השילוב על-פי הצרכים תיעשה לאחר שתוקצינה
לתלמיד שעות התמיכה מסל תגבור חינוך מיוחד. בכל מקרה לא יינתנו מסל
השילוב טיפולים לתלמידים לקויי חושים הניתנים להם במסגרת סל תגבור
חינוך מיוחד על-ידי מטפל אחר (כך, למשל, תלמיד כבד שמיעה המטופל במרכז
שמע על-ידי מרפא בדיבור במסגרת סל תגבור חנ"מ - אין להוסיף לו שעות
לריפוי בדיבור על-ידי מטפל אחר במסגרת סל השילוב).
אופן ניצול השעות ושיטת הפעלתן 15.4
כללי הקצאת השירותים שפורטו לעיל מתייחסים למספר השעות שהתלמיד
נזקק להן. בית-הספר או גן הילדים, בתיאום עם רכז סל השילוב, יכול
לארגן את השעות באופן שחלק מהן תינתנה בצורה פרטנית וחלקן תינתנה
במסגרת קבוצתית או כיתתית, בהתאם לצרכים של התלמיד, למהות
הטיפול ולתועלת שהתלמיד יכול להפיק ממנו.
שירותי סל השילוב יכולים להינתן בתוך כיתת האם או מחוצה לה, על-פי
שיקול הדעת המקצועי של המורה לחינוך מיוחד או המטפל, בשיתוף הצוות
הבין-מקצועי של בית-הספר או גן הילדים ובהתחשב במהות הטיפול
ובצורכי התלמידים.
בשעות בשילוב יועסקו אך ורק מורי חינוך מיוחד ששובצו בבית-הספר
על-ידי המפקח על החינוך מיוחד.
שעות הכנה למורי השילוב 15.5
שעות ההכנה של מורה השילוב מיועדות לפעולות ההכנה הנדרשות
מהמורה, לייעוץ, להדרכה ולהשתתפות בישיבות צוות. שעות ההכנה הן
חלק מהיקף משרתו של המורה.
א.
לכל מורה שילוב שבסיס משרתו 30 ש"ש (עובד בגן ילדים ו/או בכיתות
א'-ו') תוקצינה שעות הכנה על שעות ההוראה/הטיפול בפועל כדלקמן:
ב.
תוספת שעות מספר שעות ההוראה/
הכנה הטיפול בפועל
0 עד 10 ש"ש
ש"ש אחת 19‎-11 ש"ש
2 ש"ש 20 ש"ש ומעלה
לכל מורה שילוב שבסיס משרתו 24 ש"ש (עובד בכיתות ז'-ט') תוקצינה
שעות הכנה על שעות ההוראה/הטיפול בפועל כדלקמן:
ג.
תוספת שעות מספר שעות ההוראה/
הכנה הטיפול בפועל
0 עד 8 ש"ש
ש"ש אחת 15‎-9 ש"ש
2 ש"ש 16 ש"ש ומעלה

במקרים שבהם היקף משרתו של מורה השילוב מזכה אותו
בשעות הכנה, אולם משרתו מפוצלת בין כמה בתי-ספר באופן
שאינו מזכה אותו בשעות הכנה בכל אחד מבתי-הספר בנפרד
(כאמור בטבלאות לעיל), תוסיף ועדת השילוב היישובית את
שעות ההכנה שהוא זכאי להן לאחד מבתי-הספר שהוא עובד
בהם.
ד.
הדיווח החודשי לגזברות על עבודת המורה יכלול את שעות
ההכנה שלו כחלק משעות ההוראה ובאותו פיצול.
ה.
מספר התלמידים שייתמכו על-ידי מורי השילוב 15.6
מספר התלמידים הנתמכים על-ידי מורי השילוב במסגרת
חינוכית מסוימת הוא פועל יוצא של גורמים אחדים:
א.
מכסת סל השילוב הנתונה לכל מסגרת חינוכית 1)
מספר שעות הטיפול שכל תלמיד בעדיפות א' נזקק לו ויתרת
השעות המיועדת לטיפול בתלמידים בעדיפות ב'
2)
שיטת הטיפול המותאמת לכל תלמיד - פרטנית או קבוצתית
(גודל הקבוצה מותאם לאופי הטיפול)
3)
היקף המשרה של כל אחד ממורי השילוב ומספר המוסדות
שבהם משרתו מפוצלת, כדלקמן:
4)

מספר התלמידים מספר המוסדות שבהם
מספר ש"ש עבודה בפועל
המרבי לטיפול המשרה מפוצלת (לא כולל שעות הכנה)
22 1 28‎-25
20 2
18 3
15 4
12 5
18 1 24‎-21
16 2
14 3
12 4
10 5
15 1 20‎-17
14 2
13 3
10 4
8 5
16 1 16‎-13
11 2
10 3
8 4
7 5
9 1 12‎-10
8 2
7 3
6 4
5 5
הערה: עבודה בתוך מרכז טיפולי נחשבת לעבודה במוסד אחד.
בבואו לאשר את מיפוי הצרכים בכל מסגרת חינוכית יבדוק
המפקח על החינוך המיוחד אם הובאו בחשבון כל אחד
מהגורמים שהוזכרו לעיל ואם נעשה ניצול הולם של שעות
השילוב.
ב.
הקצאת שירותי סל שילוב לתלמיד חריג שנמנעת ממנו האפשרות ללמוד
במוסד לחינוך מיוחד
15.7
לתלמיד חריג הלומד בכיתה רגילה, אף שוועדת ההשמה החליטה על
השמתו בבית ספר לחינוך מיוחד או בגן ילדים לחינוך מיוחד - מסיבות
ביטחוניות או בשל העדר מוסד חינוך מיוחד הולם במרחק גיאוגרפי
סביר - תוקצינה לפחות 6 ש"ש להוראה מתקנת ולטיפולים
פרא-רפואיים ו/או לטיפולים בהבעה, בהתאם לצרכיו.
הגן המשולב והכיתה המשולבת היישובית 16.
הגן המשולב 16.1
הגן המשולב הוא אחת מצורות התמיכה האפשריות בתלמידים
מעוכבי התפתחות או שפה או בתלמידים לקויי חושים
המשולבים במסגרת הגן הרגיל על-פי המלצת ועדת השמה/ערר.
במסגרת הגן המשולב עובדות שתי גננות: גננת-אם מנהלת הגן
וגננת לחינוך מיוחד.
גן ילדים רגיל יוגדר כגן משולב אם שולבו בו 10‎-8 ילדים
שהופנו לוועדת ההשמה וזו המליצה על השמתם בגן משולב. סך
כל התלמידים בגן משולב לא יפחת מ-22 תלמידים. אם
התלמידים המשולבים הם לקויי חושים, יהיה מספרם 8‎-6,
וסך כל התלמידים בגן לא יפחת מ-18.
נוסף לשעות ההוראה של הגננת המשתלבת, המוקצות מסל
השילוב כאמור לעיל, יקצה משרדנו לגן המשולב ממקורות
אחרים: שעות הוראה לגננת-האם הרגילה, שתי גננות משלימות
("גננות סבב") ושתי עוזרות לגננות.
החלטה על פתיחתו של גן משולב היא בסמכותה של ועדת
השילוב היישובית, בהתחשב בהמלצת ועדת ההשמה ובמכסת
שעות סל השילוב המיועדת לגני הילדים. במידת הצורך תוכל
ועדת השילוב להוסיף לצורך זה שעות מהמכסה העומדת
לרשותה. מספר השעות שיש להקצות לגן משולב הוא 30 ש"ש
(28 ש"ש להוראה ו-2 ש"ש להכנה). השעות תועברנה מסמל
מתי"א לסמל הגן המשולב.
החלטה על פתיחתו של גן ילדים משולב לתלמידים לקויי חושים
המופנים אל הגן מכמה רשויות מקומיות תיעשה על-ידי הפיקוח
המקצועי על ילדים אלה, בתיאום עם ועדת השילוב היישובית.
30 שעות ההוראה וההכנה של הגננת המשתלבת בגן זה
תוקצינה לגן ממקור סל תגבור (מקור 17), כדלקמן:
לגן משולב לתלמידים עיוורים וליקויי ראייה - מייעוד 30,
"שעות לעיוורים וללקויי ראייה"
-
לגן משולב לתלמידים חירשים וכבדי שמיעה - מייעוד 28,
"שעות לחירשים ולכבדי שמיעה"
-
הגדרתו של גן ילדים רגיל כגן משולב היא לשנה אחת בלבד.
לפיכך תאשר ועדת השילוב היישובית בכל שנה מחדש את
פתיחתו של גן משולב.
נוהל פתיחת גן משולב 16.2
משאישרה ועדת השילוב היישובית פתיחת גן משולב
בכפיפות לאמור לעיל, תורה הוועדה למנהל מתי"א להועיד
27 ש"ש ממכסת שעות השילוב לגיל הרך ו/או ממכסת ועדת
השילוב היישובית עבור הוראה ו-3 ש"ש להכנה עבור גננת
חינוך מיוחד באותו גן.
מנהל מתי"א ידווח על הקצאת שעות השילוב לגן המשולב
בדו"ח עדכון הקצאת שעות השילוב ועל-גבי הטופס המובא
בנספח 8. הדו"ח יאושר על-ידי המפקח על החינוך המיוחד
ויישלח לממונה על השילוב באגף לחינוך מיוחד לצורך עדכון
הקצאת שעות השילוב.
מחלקת התקן במחוז תפחית מתקן מתי"א את השעות
המיועדות לגן המשולב ותעבירן לסמל הגן. התקן של הגן
המשולב יישלח למתי"א.
גננת האם בגן המשולב תדווח לגזברות המחוז מדי חודש על
עבודתה היא, על עבודתה של הגננת המשתלבת ועל עבודתן
של שתי הגננות המשלימות (זו המשלימה את גננת האם וזו
המשלימה את הגננת המשתלבת).
כיתות משולבות יישוביות 16.3
ועדת השילוב היישובית רשאית ליזום את פתיחתה של כיתה
משולבת המקבצת תלמידים בעלי בעיות תפקודיות מורכבות
בתחום הלמידה מבתי-ספר שונים ביישוב או באזור.
ועדת השילוב תקצה מהסל העומד לרשותה 24 ש"ש לפחות
לכיתה המשולבת (22 ש"ש להוראה ו-2 ש"ש להכנה). הוועדה
רשאית לחייב בתי-ספר שהפנו תלמידים לכיתה המשולבת
לנכות את השעות הנדרשות להוראה בכיתה זו ממכסת הזכאות
של כל בית-ספר, יחסית למספר התלמידים שהוא הפנה לכיתה
המשולבת.
כיתות משולבות של תלמידים לקויי חושים תיפתחנה על-פי
החלטת הפיקוח המקצועי על תלמידים אלה. לכיתות אלה
תוקצינה 24 שעות ההוראה לפחות מסל תגבור חינוך מיוחד.
מספר התלמידים המשולבים בכיתות משולבות יהיה 10‎-8,
ובכיתות משולבות של תלמידים לקויי חושים - 8‎-6 תלמידים.
ועדת השילוב היישובית תוכל להקצות מהסל העומד לרשותה
עד 6 ש"ש לכיתה לטיפולים פרא-רפואיים ו/או לטיפולים
בהבעה.
פתיחתה של כיתה משולבת יישובית אינה מחייבת הפניית
תלמידים לוועדת השמה אולם היא מחייבת החלטה של ועדת
השילוב היישובית ומותנית בהסכמת ההורים.
תלמידים שהופנו לוועדות השמה או ערר, ואחת מהן המליצה על
לימודיהם בכיתה משולבת - תתחשב ועדת השילוב היישובית
בהמלצה זו ותבדוק אם ניתן לשבץ אותם במסגרת כיתה
משולבת מקובצת באחד מבתי-הספר ביישוב.
אם לא ניתן לשבץ את התלמיד בכיתה משולבת, ידאג מנהל בית
הספר שהתלמיד לומד בו לתת מענה הולם לבעיה משעות סל
השילוב.
משאישרה ועדת השילוב היישובית פתיחת כיתה משולבת
יישובית בבית-ספר מסוים, ידווח מנהל מתי"א לגזברות את
פרטי בית-הספר, את דרגת הכיתה ואת פרטי המורה המשלבת
והמורה המשתלבת באותה כיתה על גבי הטופס המובא בנספח
9. הדו"ח יאושר על-ידי המפקח על החינוך המיוחד.
המרכז הטיפולי במסגרת תכנית השילוב 17.
תכנית השילוב מיועדת לאפשר למסגרות החינוך הרגיל ולוועדת
השילוב היישובית לפתח ולגבש מגוון רחב של אסטרטגיות לטיפול
בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות, הכול
בהתאם לצרכים של התלמידים, במסגרת מכסת שעות השילוב
ובמגבלות זמינות כוח-האדם והאמצעים הפיזיים הזמינים לטיפול
בכל מקום ומקום. האסטרטגיות הטיפוליות השונות עשויות למצוא
את ביטוין בכמה ממדים; ביניהם:
א.
סוגי הטיפולים הניתנים לתלמידים: הוראה מתקנת, טיפולים
ביצירה ובהבעה, טיפולים פרא-רפואיים ועוד
-
שיטת הטיפול: פרטנית, קבוצתית -
המקום שבו מתקיימים הטיפולים: בתוך הכיתה, מחוץ לכיתה -
המועד שבו הטיפול ניתן: בשעות הלימודים, לאחר שעות
הלימודים
-
מספר שעות הטיפול בתלמיד -
משך הטיפול ואינטנסיביות הטיפול. -
המרכז הטיפולי מרחיב את מגוון האסטרטגיות הזמינות לטיפול
בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ועשוי לתת מענה הולם במקרים
האלה:
ב.
כאשר הטיפול בתלמיד מחייב סביבה טיפולים ייחודית, שלא
ניתן ליצור אותה במסגרת החינוכית שהוא לומד בה.
-
כאשר הצוות הבין-מקצועי של בית הספר, ועדת השילוב
היישובית או ועדת המשנה לגיל הרך מחליטים שיש לקיים את
הטיפול בתלמיד בשעות שלאחר הלימודים משום שלא ניתן
לקיים טיפול אפקטיבי בו בתוך הכיתה שבה הוא לומד ולא רצוי
להוציאו לטיפול מחוץ לכיתה במהלך הלימודים.
-
כאשר נדרש טיפול קבוצתי לתלמידים בודדים הלומדים
במסגרות שונות והנזקקים לאותו סוג טיפול
-
כאשר נדרש טיפול פרטני מסוג מסוים לתלמידים בודדים
הלומדים במסגרות רבות ושונות וריכוז הטיפול בתלמידים אלה
במקום אחד יביא לניצול יעיל יותר של שעות השילוב באופן
משמעותי בהשוואה לנדידת המטפל בין מספר גדול מאוד של
מסגרות.
-
ועדת השילוב היישובית היא המוסמכת להחליט על הקמתו של
המרכז הטיפולי במסגרת מתי"א, על סוגי הטיפולים שיינתנו בו ועל
מספר השעות שתוקצינה למרכז מדי שנה מתוך מכסת סל השילוב
היישובית. במקומות שמתקיים בהם יום חינוך ארוך במסגרות
החינוך תביא הוועדה בחשבון את ההשלכות העשויות להיות לכך
על מתן טיפולים לתלמידים לאחר יום הלימודים.
ג.
בכל מקום שמתקבלת בו החלטה לקיים טיפולים בתלמידים
במסגרת מרכז טיפולי מהטעמים המפורטים לעיל יש לתת את הדעת
על המשמעויות שיש לכך לגבי אופיים של הטיפולים ולגבש עקרונות
עבודה במרכז הטיפולי אשר יבטיחו את הקשר השוטף בין המטפל
למחנכת של התלמיד ויאפשרו למחנכת לממש את אחריותה
לקידומו של התלמיד.
נוסף לכך יש להביא בחשבון את המשמעויות הנובעות מכך
שהתלמיד צריך להגיע למרכז הטיפולי בשעות אחר הצהריים
(המרחק של המרכז הטיפולי ממקום המגורים של התלמיד, הצורך
והנכונות ללוות את התלמיד על-ידי בן משפחה בוגר וכדומה).
ד.
במקומות שקיים בהם מרכז טיפולי ישמש המרכז אחת מזרועות
הביצוע של מתי"א. שעות השילוב המוקצות למרכז הטיפולי הן חלק
ממכסת סל השילוב היישובי.
ה.
ועדת השילוב היישובית תחליט, על-פי העניין, אם שעות התקן
המוקצות למרכז הטיפולי תהיינה על חשבון מכסת הזכאות שלה
ו/או על חשבון מכסות הזכאות של מסגרות החינוך. בכל מקום שבו
המרכז הטיפולי פועל כמוסד עצמאי (בעל סמל מוסד משל עצמו)
תהיינה שעות הניהול למרכז הטיפולי על חשבון מכסת הזכאות של
ועדת השילוב היישובית, ותחושבנה כדלקמן:
ו.
על כל 25 שעות תקן תוקצינה 2 ש"ש לניהול. מספר שעות הניהול
המרבי לא יעלה על 12 ש"ש.
עקרונות פעולה למרכז הטיפולי במסגרת תכנית השילוב ז.
מדיניות מתן שירותי השילוב במסגרת המרכז הטיפולי (מי
יקבל, איזה טיפול, כמה שעות, היכן יינתן הטיפולי ומתי) תהיה
כפופה להחלטת ועדת השילוב היישובית ולכללים של תכנית
השילוב.
1)
בין אם שעות התקן המוקצות למרכז הטיפולי הן על חשבון
מכסת ועדת השילוב היישובית ובין אם הן על חשבון מכסות
הזכאות של המסגרות החינוכיות - הגורם המפנה תלמיד למרכז
טיפולי יהיה מנהל המסגרת החינוכית שהתלמיד לומד בה.
המרכז הטיפולי לא יקבל תלמידים לטיפול במסגרת שעות
השילוב ללא הפניה ממנהל המסגרת החינוכית שבה התלמיד
לומד.
2)
מנהל המסגרת החינוכית יפנה תלמיד למרכז הטיפולי רק לאחר
קבלת הסכמה בכתב מהורי התלמיד.
3)
עבור כל תלמיד המטופל במרכז הטיפולי תוכן תכנית
חינוכית-טיפולית על-פי הכללים של תכנית השילוב. התכנית
תוכן בשיתוף עם המחנכת של התלמיד.
4)
מנהל המרכז הטיפולי יפנה את הצוות המטפל למסברות החינוך
שהתלמידים לומדים בהן לצורך הכנת התח"י, איסוף מידע
רלבנטי אודות התלמיד, פגישות עם הצוות החינוכי וכדומה.
על-פי הצורך אפשר שהמטפל יופנה למסגרת החינוכית כדי
לקיים חלק מהתהליך הטיפולי במסגרת החינוכית.
5)
מנהל המרכז הטיפולי יהיה אחראי לקיום קשר שוטף עם
מסגרות החינוך לצורך דיווח על מהלך הטיפול בתלמידים
וקבלת משוב.
6)
המרכז הטיפולי לא יקבל הורים לשיחה ללא תיאום מוקדם עם
מנהל המסגרת החינוכית. רצוי לקיים את הפגישות עם ההורים
במסגרת החינוכית בשיתוף עם המחנכת.
7)
מנהל המרכז הטיפולי יתאם את פעולות המרכז עם מנהל
מתי"א, על-פי הנחיות המפקח על החינוך המיוחד.
8)
צוות המרכז הטיפולי, בהיותו חלק מכלל מורי השילוב ביישוב,
ישתתף בכל פעילויות התמיכה המקצועית היזומות על-ידי
מתי"א, כמפורט ב-13.4
9)
תכנית חינוכית-טיפולית אישית 18.
כל שירותי החינוך המיוחד שיינתנו לתלמידים במסגרת סל השילוב
יהיו מבוססים על תכנית חינוכית-טיפולית אישית (תח"י) שתוכן
לכל אחד מהתלמידים.
א.
לתלמידים בכיתות חינוך מיוחד תוכן תכנית לימודים אישית על פי
חוק החינוך המיוחד וההנחיות לכלל מסגרות החינוך המיוחד
שיפורסמו בעניין זה בחוזר המנהל הכללי.
ב.
התכנית האישית לתלמידים בכיתות רגילות תוכן על בסיס מיפוי
הצרכים שהוכן על-ידי הצוות הבין-מקצועי של בית-הספר, שאושר
על-ידי ועדת השילוב היישובית.
ג.
לאחר שנקבע הצוות המטפל בכל תלמיד, יכין הצוות המטפל תכנית
חינוכית-טיפולית. התכנית תוכן בשיתוף עם המחנך ועם הצוות
הבין-מקצועי של בית-הספר/הגן. התכנית תושתת על בדיקה
מעמיקה של צורכי התלמיד בכל תחום טיפולי, ותתייחס לנושאים
האלה:
ד.
ציון תחומי התפקוד החזקים של התלמיד בכיתה ונקודות
החולשה שלו
-
הגדרת מטרות -
ניסוח יעדים לתקופת הטיפול -
קביעת דרכי פעולה ותכנית עבודה המתייחסת
לנושאים/להיבטים שיטופלו על-ידי המחנכת והצוות
הבין-מקצועי ולנושאים שיטפל בהם הצוות הטיפולי של מתי"א
-
קביעת אמצעים ומועדים למשוב ולהערכה. -
לצורך הכנת התכנית הבסיסית יוכל הצוות הבין-מקצועי לקבל
ממתי"א ו/או מהמרכז הטיפולי שירותי ייעוץ והדרכה באבחון
דידקטי ובבניית תכנית חינוכית-טיפולית.
התכניות המיועדות לתלמידים לקויי חושים תובאנה לאישור
מוקדם של הפיקוח המקצועי או של המדיכים המקצועיים על
לקויות אלה, ותכלולנה הן את השעות המוקצות לתלמידים מסל
התגבור והן את שעות ההשלמה (אם הן נדרשות) מסל השילוב.
ה.
מחנכת הכיתה תביא את התכנית לידיעת הורי התלמיד ביום
ההורים הקרוב. מורת השילוב המטפלת בתלמיד תשתתף בשיחה.
ו.
הפניית תלמידים אל ועדות השמה 19.
הפניית תלמיד אל ועדת השמה על-ידי גן ילדים או בית-ספר
מחייבת קבלת אישור מוקדם של ועדת השילוב היישובית.
בבואה לאשר הפניית תלמיד לוועדת השמה תבדוק ועדת השילוב
אם מוצו כל אפשרויות הטיפול בו במסגרת הכיתה הרגילה,
באמצעות המשאבים העומדים לרשות בית-הספר או גן הילדים
ובאמצעות שירותי סל השילוב של מתי"א.
ועדת השילוב תהיה רשאית להחליט על טיפולים נוספים שיינתנו
לתלמיד במסגרת הכיתה הרגילה ממכסת שעות סל השילוב של
בית-הספר או ממכסת השעות העומדות לרשותה, כדי למנוע הפניה
לוועדת ההשמה של התלמידים שאפשר לשלבם בכיתה הרגילה.
בהקצאת שעות השילוב ממכסת ועדת השילוב היישובית תביא
הוועדה בחשבון את האפשרות שיהיה צורך בתוספת שעות
ממכסתה הן עבור תקן בסיסי לכיתה לחינוך מיוחד חדשה, על-פי
מידע שיציג בפניה המפקח על החינוך המיוחד, והן עבור טיפולים
בתלמידים בכיתות החינוך המיוחד.
השמת תלמיד בגן משולב מחייבת המלצה של ועדת השמה או ערר.
השמת תלמיד בכיתה משולבת יישובית אינה מחייבת החלטה של
ועדת השמה או ערר, אולם היא מחייבת החלטה של ועדת השילוב
היישובית ומותנית בהסכמתם של הורי התלמיד.
תגבור מערך ההדרכה היישובי/האזורי בנושא שילוב 20.
ימי ההדרכה של החינוך המיוחד המיועדים לנושא השילוב בכל
מקום ומקום יאוגמו במסגרת מתי"א.
ועדת השילוב היישובית תהיה רשאית להחליט על תגבור מערך
ההדרכה של החינוך המיוחד בנושא השילוב, על-פי הצרכים
ובהתחשב במספר ימי ההדרכה הקיימים בנושא זה. מדריכים
המופנים לעבודה בחינוך הממ"ד יאושרו על ידי מפקח חינוך מיוחד
ממ"ד.
ועדת השילוב היישובית תוכל לפנות אל ועדת ההיגוי המחוזית
בבקשה להמיר שעות ממכסת השעות העומדת לרשותה לימי
הדרכה, ובלבד שמספר השעות המומרות לא יעלה על %2.5
ממכסת סל השילוב היישובית. המרת השעות לימי ההדרכה תהיה
על-פי מפתח של 7 ש"ש לכל יום הדרכה בודד ו-13 ש"ש לכל 2 ימי
הדרכה.
הפנייה אל ועדת ההיגוי המחוזית תיעשה על-גבי טופס בקשה
להמרת שעות מסל שילוב לימי הדרכה שבנספח 7 לא יאוחר מסוף
חודש יולי מדי שנה.
ועדת ההיגוי המחוזית תאשר את הבקשה לאחר שתבדוק את מערך
ההדרכה הכולל ביישוב/באזור.
משאישרה ועדת ההיגוי המחוזית את הבקשה, היא תדווח לאגף
לחינוך מיוחד על כך לצורך ביצוע ההמרה.
לבירורים נוספים אפשר לפנות אל הגב' דליה פז,
הממונה על השילוב, טל' 02‎-5603280 ו-03‎-6931804.

נספחים 21.
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/8(ג), כ"ב בניסן התשנ"ט, 8 באפריל 1999