1. אוכלוסיות מיוחדות
1.8 פנימיות
(נט)
1.8‎-1 הכוון לחינוך הפנימייתי לשנת הלימודים התש"ס

1. כללי
"המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער" הוא מחוז במשרד החינוך התרבות
והספורט המפקח על בתי ספר בחינוך ההתיישבותי ומטפל בתלמידים המתחנכים
במסגרת החינוך הפנימייתי בגיל העל-יסודי (כיתות ז'-י"ב).
החינוך במסגרת "פנימייה חינוכית" כדוגמת "כפרי נוער" או חברת נוער בקיבוצים הוא
אחת הדרכים להשגת יעדים חינוכיים ולמתן פתרונות בתחום הלימודי
הסוציו-אקונומי של התלמיד ומשפחתו.

2. קבלת מידע על המערכת הפנימייתית
הממונים על הכוון התלמידים בבתי הספר, היועצים או צוות בין-מקצועי יעמדו
במהלך שנת הלימודים בקשר מקצועי רצוף עם אגף הקליטה ב"מינהל לחינוך
התיישבותי ועליית הנוער", ובאמצעותם ניתן לקבל מידע על האפשרויות הגלומות
בחינוך הפנימייתי ולהביא בחשבון את מכלול האפשרויות הקיימות עבור התלמיד
מתוך האלטרנטיבות המתאימות ביותר לאישיותו, לכישוריו, להישגיו, לצרכיו
ולמשאלותיו, ובכלל זה האפשרות של חינוך פנימייתי.

3. בתי הספר הפנימייתיים
בתי הספר הפנימייתיים מגוונים מבחינת אופיים ומסלולי הלימודים שלהם. לומדות
בהם קבוצות אוכלוסייה מגוונות, המתחנכות על פי רציונל חינוכי ייחודי וגישות
חינוכיות הנבנות בהתאם לצורכיהם וליכולתם של התלמידים.

סוגי בתי הספר ודוגמאות לתכניות ייחודיות
בתי ספר ממלכתיים וממלכתיים דתיים
-
חטיבות ביניים וחטיבות עליונות (בתי ספר שש-שנתיים וארבע-שנתיים)
-
כפרי נוער תיכוניים עיוניים/מדעיים/טכנולוגיים או כפרי נוער חקלאיים, וכן בתי
ספר ימיים, ישיבות תיכוניות, אולפנות וחברות נוער בקיבוצים
-
מסגרת מכינה כפתרון לתלמידים בכיתות ו'-ז' (בגיל 11‎-14) שהפער בין הישגיהם
הלימודיים לבין הישגיהם הנורמטיביים של בני גילם הוא למעלה משלוש שנות
לימוד (מדובר בתלמידים שבגיל 12 אינם שולטים במיומנויות יסוד, אף שלא
אובחנו אצלם בעיות בתחום הקוגניטיבי; ההנחה היא שמצבם הלימודי נובע
מהזנחה סביבתית והלימודים במסגרת מכינה יאפשרו להם לצמצם את הפער
במהלך שנה עד שנתיים; קיימות שלוש מכינות: ממ"ד בן יקיר, כפר הרואה; ממ'
קרית-יערים; ממ' רמת הדסה בטבעון)
-
אולפן לעולים (במסגרת בתי הספר הפנימייתיים אין מענה לעולים הזקוקים
לאולפן: העולים בבתיה"ס לומדים במסגרת אולפן אינטנסיבית, ועם סיום שלב
האולפן הם משולבים בתכנית הלימודים הרגילה, הכוללת תמיכה
לימודית-חינוכית).
-

4. הקריטריונים לקבלה
הקריטריונים לקליטה במסגרת החינוכית הפנימייתית מתמקדים בגורמים הקשורים
בתפקוד המשפחה, בתפקוד התלמיד בתחום הלימודים ובגורמים תרבותיים, חברתיים
וסביבתיים.

5. דרכי הפנייה
לשם בדיקת אפשרות סידורם של התלמיד או התלמידה במסגרת "המינהל לחינוך
התיישבותי ועליית הנוער" וכדי לאבחן את התאמתם למסגרות החינוכיות ישלח היועץ
החינוכי למשרדים המחוזיים של המינהל חומר רקע רלוונטי אודות התלמידים:
חוות דעת חינוכית באמצעות "שאלון להפניית תלמיד" (בתי הספר שאין ברשותם
דו"חות אלו יפנו למשרדים המחוזיים של המינהל בבקשה לקבל את הדו"חות)
א.
כל מידע נוסף העשוי לסייע להכרת התלמיד וצרכיו.
ב.
תקופת ההרשמה: בין החודשים מרס-יולי 99.
למידע נוסף ניתן לפנות אל המשרדים המחוזיים בימים א'-ה', בשעות 8‎-16:
- מחוז תל-אביב והמרכז: רח' קפלן 17, ת"א, טל' 6930198‎-03
- מחוז ירושלים: רח' קרן היסוד 19 א', טל' 6244099‎-02
- מחוז חיפה: בניין צים, רח' פלים 7, טל' 8621195‎-04
- מחוז באר-שבע: רח' הנרייטה סאלד 1, טל' 6295632‎-07.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/8, כ"ב בניסן התשנ"ט, 8 באפריל 1999