להנימו ןוגרא .3
םידומילה תנש הנבמ 3.5
לירפא שדוחב םידומיל תושפוח 3.5‎-11(טנ)

םוי דע ךשמית ,(1999 סרמב 23) ט"נשתה ןסינב 'ו-ב הלחהש ,השפוחה :חספ
,ןושאר םויב ושדחתי םידומילה .(1999 לירפאב 9) ט"נשתה ןסינב ג"כ ,ישיש
תועשה תכרעמ יפל הנושארה העשב ,(1999 לירפאב 11) ט"נשתה ןסינב ה"כ
.העובקה
.1
םידומילה .(1999 לירפאב 21) ט"נשתה רייאב 'ה ,יעיבר םוי :תואמצעה םוי
יפל הנושארה העשב ,(1999 לירפאב 22) ט"נשתה רייאב 'ו ,ישימח םויב ושדחתי
.העובקה תועשה תכרעמ
.2
תועדוה


1999 לירפאב 8 ,ט"נשתה ןסינב ב"כ ,8/טנ ל"כנמ רזוח