להנימו ןוגרא .3
םידומילה תנש הנבמ 3.5
הרובגלו האושל ןורכיזה םוי 3.5‎-12(טנ)


ו"כ ,ינש םויב םייקתת הרובגלו האושל ןורכיזה םוי ןויצל תיתכלממה החיתפה תרצע
השרו וטיג ימחול רכזל הטרדנאה תבחרב ,20 העשב ,99 לירפאב 12 ,ט"נשתה ןסינב
.הלשממה שארו הנידמה אישנ דמעמב היהת תרצעה ."םשו די"ב
,םייטרפ םישנאכ םיפסנה תחצנה - "םש שי שיא לכל" אוה הנשה יזכרמה אשונה
.תוהז ילעבו םש ילעב ,החפשממ קלחכ
ימואל הלצה עצבמ לע ,הרובגלו האושל ןורכיזה תושר ,"םשו די" הזירכה הנשה
,אישנה - הנידמה ישאר ורבח עצבמה לא .האושב םיפסנה תומש לש החצנהלו ףוסיאל
ךוניחה רש ,םיישארה םינברה ,ןוילעה טפשמ תיב אישנ ,תסנכה ר"וי ,הלשממה שאר
תא רוביצה תעדותל תולעהל ידכ האושה ילוצינ ןוגרא זכרמו - טרופסהו תוברתה
תרמשמל םידקפומה ,דע-יפדב םמושירו םיפסנה תומש ףוסיאבש תימואלה תוחילשה
,םישנ ןוילימ השולש לש םהיתומש ופסאנ הכ דע ."םשו די"בש תומשה לכיהב םלוע
.המלשוה םרט הכאלמהו ,האושב וחצרנש םידליו םירבג
תא רודל רודמ ריבעהלו ותשרומ תא רומשלו רוכזל ,רוצנל דימת עדי לארשי םע
ךישמהל םיביוחמ ,לארשי תנידמ לש המוקתה רוד ,ונא .ימואלהו ישיאה ונורכיז
תומש ,האושב םיפסנה תומש תבצמ תא םילשהל תעכ סייגתהלו וז תובא תרוסמב
.דחכנו סמרנש אלמ םלוע היה םהמ דחא לכש וניתויחאו וניחא
:ט"נשתה ןסינב ז"כ ,ישילש םוי ,הרובגלו האושל ןורכיזה םויל םיעוריאה ןלהל
םירזה תחנה סקט - 10 העשב
וטיג ימחול רכזל הטרדנאה ילגרל םירזה תחנה סקט םייקתי הריפצה רחאל דימ
,ל"כטמרה ,תסנכה ר"וי ,הלשממה שארו הנידמה אישנ תופתתשהב היהי סקטה .השרו
םילוצינ ינוגרא יגיצנ ,רפס יתבו םידימלת לש תוחלשמ ,רוביצ ירחבנו ל"כפמה
.ץראה יבחרמ םינוש תודסומו
"םש שי שיא לכל" - 10.30 העשב
ץראב .תוצופתבו ץראב תירישעה הנשה וז םייקתמ "םש שי שיא לכל" החצנהה לעפמ
ר"וי תוסחב ,רוביצ ישיאו הנידמה ישאר דמעמב ,תסנכב תינמז-וב םייקתמ לעפמה
."םשו די"ב "רוכזי" להואבו ,הרבסהה זכרמו "םשו די" ,תסנכה
לעפמה תורטמ
תומש תא חיצנהל ידוהי לכל תורשפא ןתמ ,תוהז ילעב םידיחיכ םיפסנה תחצנה
האושה תונברק תא חיצנהל םדא לכל תורשפא ןתמו האושב ופסנש ותחפשמ ינב
םתחפשמ לכמ שיא ראשנ אלש
-
םיאבה תורודל האושה ןורכיז תלחנה
-
התשחכהו האושה תחכשה תעינמ
-
.אשונל םבוריקו תונברקה םע רעונה ינב תוהדזה
-
לע חרפ חינהלו "םשו די"ב "רוכזי" להואב ויריקי תומש תא אירקהל ןמזומ רוביצה
תומש תחצנהל דע יפד םוקמב לבקל ולכוי תומשה יארוק ."רוכזי" להוא תפצר
."םשו די"ב םלוע תרמשמל האושב ופסנש םהיריקי
האושה תונברקל יזכרמ הרכזא סקט - 13 העשב
רוביצהו רעונ ינב ,הלהקמ ,ןזח תופתתשהב "םשו די"ב רוכזי להואב םייקתמ סקטה
.בחרה
רעונה תרצע - 17.30 העשב
ימחול רכזל הטרדנאה תבחרב םייקתת ,טרופסהו תוברתה ךוניחה רש דמעמב ,תרצעה
,רעונה תועונת ירבחו רעונ ינב ,םידימלת יפלא ופתתשי תרצעב ."םשו די"ב השרו וטיג
רעונהו הרבחה להנימ ,הרבסהה זכרמ םע ףותישב איה תרצעה .םירמזו םינמא
.רעונה תועונת תצעומו ונדרשמב

,"םשו די" לש תומשה לכיהב לבקל רשפא םיפסנ לש תומש תמישרו דע יפד
.6751683‎-02 'לטתועדוה


1999 לירפאב 8 ,ט"נשתה ןסינב ב"כ ,8/טנ ל"כנמ רזוח