להנימו ןוגרא .3
םידומילה תנש הנבמ 3.5
לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םוי 3.5‎-13(טנ)

'ג ,ינש םויב הנשה לוחי לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םוי ברע :ןורכיזה םוי ברע
רנ" קלדויו ,הריפצ עמשית ברעב הנומש העשב .(99 לירפאב 19) ט"נשתה רייאב
סקטה .יברעמה לתוכה תבחרב ל"כטמרהו הנידמה אישנ דמעמב "הרובגה ןורכיז
.היזיוולטב וירבד תא אשיי םינבל-די ר"וי .וידרב רדושי
םוי ברעב תולעהל רוביצה שקבתנ הלשממה תטלחה יפל :ונימחולל ןורכיז רנ
ולפנש םימחולה תרובגל למס ,"הרובגה ןורכיז רנ" תא ,ותיבב שיא-שיא ,ןורכיזה
הז גהנמ םייקל םידימלתה תא דדועל םישקבתמ םיכנחמה .לארשי תוכרעמב
.םתיבב

דרוי ,רקובב 7 העשב ,(לירפאב 20) רייאב 'ד ,ישילש םויב :ל"הצ יללחל הרכזא
יבחרב עמשית 11 העשב .ןורכיזה םוי תאצ םע םרויו ,ןרותה יצחל הנידמה לגד
יתבב ןורכיזה םוי יסקט וכרעיי וז העשב .היימוד תוקד יתשל תוא - הריפצ ץראה
ןורכיזה םוי םויסל סקטה לצרה רהב ךרעיי 19.45 העשב .םייאבצה תורבקה
.הנידמל 51-ה תואמצעה םוי תוגיגח תחיתפלו
דחא .תוחפל םינושארה םירועישה תשולשב םידומילה ומייקתי ןורכיזה םויב
אוהו ,םתרובג תלילע רופיסלו לארשי תוכרעמב םילפונה רכזל שדקוי םירועישה
הרבחהו תודהיה ,תונויצה תויעבב ןוידל ןמז שדקוי ןכ .התיכה ךנחמ ידי-לע ןתניי
רש ירבד .וידרב םינבל-די ר"וי וירבד תא אשיי רקובב 7 העשב .םויה יניינעלו
יעיברה רועישב .תרושקתב ומסרפתי ןורכיזה םויל טרופסהו תוברתה ךוניחה
,םילפונה לש םהיתומש תרכזה ,ל"הצ יללחל הרכזא :ןורכיזה םוי תרצע ךרעית
ינב תרצעל ןימזהל ץלמומ .םילפונה רכזל היימוד תדימעו ,רפסה-תיב ירגוב
ובזעי אל הרקמ לכב .הכרעמב ולפנ ,רפסה-תיב ידימלת ,ןהיריקי רשא תוחפשמ
.12 העשה ינפל רפסה-יתב תא םידימלתה
.תודחוימ תוינכת ןורכיזה םויב רדשת תיכוניחה היזיוולטה
ןתוא ודקפי םידומילה תנש ךשמב תוטרדנא וצמיאש רפסה-יתב :תוטרדנא ץומיא
.ןדיל ןורכיזה סקט תא וכרעיו ןורכיזה םויב
םידימלת לשו םיידוסיה רפסה-יתבב 'ח תותיכ ידימלת לש תוחלשמ :תודחייתה
תוזוחמה ילהנמ ידי לע הנעבקיתש יפכ ,תונוילעה תוביטחבו םייניבה תוביטחב
ל"הצ יללח לש םהיתורבקל הנילעת ,תוימוקמה תויושרב רעונהו ךוניחה תוקלחמו
םשל ,םייחרזאה תורבקה-יתבבש תויאבצה תוקלחבו םייאבצה תורבקה-יתבב
םהבש תומוקמב .המואה דיתע ןעמל םהייח תא ונתנש םילפונה םע תודחייתה
,ןהירומ לע ,םיידוסי לעה רפסה-יתב לש ב"י-ו א"י תותיכ יכ יוצר ירשפא רבדה
תוטרדנא דיל םג וכרעיי תודחייתה ירוקיב .תודחייתהה ירוקיבב הנפתתשת
םיקרפ וארקייו םיחרפ וחנוי תודחייתהה ירוקיבב .םינבל-די יתבבו ןורכיזה
.םימיאתמ
םידימלתה ןיב קלוחי ןורכיזה םוי תרצע תארקל :"םיבכמה םד" חרפ - "רוכזי" גת
םע ףותישב ,םינבל-די זכרמ ידי לע ןכוהש ,"םיבכמה םד" חרפ ,"רוכזי" גת
.ןוחטיבה דרשמב לייחה תחצנהל הדיחיה
רפסמכ ,רפסמ תופטעמ תימוקמה תושרה לש ךוניחה תקלחממ לבקי רפס תיב לכ
- רתיהו ,םידימלתל וקלוחיש "רוכזי" יגת 40 הפטעמ לכבו ,רפסה תיבב תותיכה
.םידימלתה לש תוחפשמה ינבל
יאכז ,תוחא וא חא ,תב ,ןב ,םא ,בא ,גוז-ןב לארשי תוכרעמב לכשש הארוה דבוע
חוודת וז תורדעיה .לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םויב רפסה תיבמ רדעיהל
תא םילבקמה הארוה-ידבועל הז חווידל לומיסה ."רכשב תקדצומ תורדעיה"כ
.49 אוה טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשממ םתרוכשמתועדוה


1999 לירפאב 8 ,ט"נשתה ןסינב ב"כ ,8/טנ ל"כנמ רזוח