להנימו ןוגרא .3
םידומילה תנש הנבמ 3.5
תואמצעה םוי 3.5‎-14(טנ)


הז אשונ ."דבכל הבוחהו דובכל תוכזה" אשונה ןמיסב דומעי ט"נשתה תואמצעה םוי
ןורכיזה םוי םויסל ,םילשוריב לצרה-רה לע תואושמה תקלדה סקטב יוטיב ידיל אובי
.תואמצעה םוי תוגיגח תחיתפלו לארשי תוכרעמ יללחל
תועדוה


1999 לירפאב 8 ,ט"נשתה ןסינב ב"כ ,8/טנ ל"כנמ רזוח