להנימו ןוגרא .3
בושחמו עדימה תייגולונכט 3.6
טנרטניאה רתא - "חוא"ב םינוכדעו תושדח
תודיחיה ירתאבו - דרשמה לש
3.6‎-5(טנ)
יכוניח עדימו טנרטניא - "חוא"
.1
תודיחימ םירמוחו עדימ ןווגמ ףיסומו םוי ידמ ןכדעתמ דרשמה לש טנרטניאה רתא
:תונושה דרשמה
ירלודומ ןפואב תורגבה תוניחבו םידומילה תוינכת בוציע :ראורבפ רזוח
.םיחנמ םיווקו תונורקע - ידוסי-לעה רפסה-תיבב םידומילה ןוגראו
1.1
יאנת :רפסה יתבב ס"בנמה תכרעמל הכימתו הנקתה יתוריש ,02.99/5 זרכמ
.זרכמה תדרוה תורשפאו תורשקתהה תפוקת ,ףס יאנת ,םיקפסל השיג
1.2
http://www.education.gov.il. :"חוא" תבותכ

דרשמה לש תודיחיה ירתא .2
הנבמ לע םיטרפ הרבסהה זכרמ לש שדחה רתאב :הרבסהה זכרמ רתא
חול רתאב .ותוליעפ ןפוא לעו תוזוחמל רשקה לע ,ויתודיחי לע ,זכרמה
לע ,םיסקט לע ,םיסנכ לע םיטרפ אוצמל רשפא ובו ,יביטקארטניא םיעוריא
םימוסרפ תמישר רתאב םייוצמ ןכ ומכ .דועו םירויס לע ,תואצרה לעו ןויע ימי
הנידמה םוחתב תובשחוממ תוילוק-רוא תוקפה לע םיטרפו הרבסהה זכרמ לש
.תינויצה היישעהו
2.1
http://www.education gov.il/hasbara. :רתאה תבותכ

יכירדמ :םינווגמ םירמוח ליכמה שדח רתא והז :ידוסי םדק ךוניחל ףגאה רתא
םיזכרמ לעו םיטקיורפ לע עדימו תונותיע יעטק ,תויוליעפל תועצהו הדימל
,םהיריחמו ףגאה ימוסרפ תמישר ,ןופלא רתאב אוצמל רשפא ןכ ומכ .םייגוגדפ
.היינפ תויורשפאו ןועדימ
2.2
http://www.education gov. il/preschool. :רתאה תבותכ

לוחמהו ינפוגה ךוניחה ,טרופסה תושר רתא
:רתאב שדח
ינפוגה ךוניחב םידימלת תכרעה
ינפוג רשוכב רועיש יכרעמ
.םידימלתל תויאופר תוקידבל םילהנ
2.3
http://www.education.gov. il/sport. :רתאה תבותכ

םיפוג ,היתויוליעפ ,איה יהמ :תיזוחמה רעונה תצעומ :ביבא לת זוחמ רתא
:הלאה םיאשונב עדימו םינופלטו
2.4
תמישר ,תורגבה ינויצ בוטימ ,תודחוימ תושירד :תואטיסרבינואל הלבקה
דועו הבטה םילבקמה תועוצקמה
לארשיב דליה תובוחו תויוכז תרהצה ,רפסה תיב ירדס :תובוחו תויוכז
דליה תויוכזל תימואלניבה הנמאה תיצמתו
.התיכה םילקאו תורגבה תוניחב אשונב ןוידל רמוח
http://www.education. gov.il/tel-aviv. :רתאה תבותכ

.ט"נשתה ץיק דעומב תורגבה תוניחב חול :תוניחבה ףגא רתא
2.5
http://www.education. gov.il/exams. :רתאה תבותכ

הנכהל תושירדה תאו םיללכה תא תוגיצמה תויחנה :רמגה תודובע רתא
.היפוסוליפב רמגה תודובע לש השגהלו
2.6
http://www.education.gov.il/avodot-gemer. :רתאה תבותכ

הירוגטק הפסותיה האירקה רדחב :(יכוניחה-יגולוכיספה תורישה) י"פש רתא
ללוכ ,םירמאמה יטרפב תופצל ןתינ .תויעבו םינויפא :תורגבתהה ליג אשונב
.word ץבוקכ ומצע רמאמה תא דירוהל וא ,ריצקת
2.7
http://www.education.gov.il/shefi. :רתאה תבותכ

:תילגנאב םישדח םיטקיורפ :וקסנואל ילארשיה ימואלה דעווה רתא
.דליהו םדאה תויוכז אשונב רנימסו יכוניח ילככ רסומה תייפוסוליפ
2.8
http://www.education.gov.il/unesco. :רתאה תבותכתועדוה


1999 לירפאב 8 ,ט"נשתה ןסינב ב"כ ,8/טנ ל"כנמ רזוח