להנימו ןוגרא .3
ךוניח תודסומ להנימ 3.7
תסנכל תוריחבה 3.7‎-10
(טנ)

תסנכל תויללכה תוריחבה הנמייקתת (99 יאמב 17) ט"נשתה ןוויסב 'ב ךיראתב
םורתל תורשפא הארוההו ךוניחה תכאלמב םיקסועל תונמזמ תוריחבה .15-ה
וז הפוקתב .ץראב םייטרקומדה-םייטילופה תוברתהו ךוניחה םודיקל תיתועמשמ
תאו םידימלתה תוברועמ תא דדועל לעפנ ,הבוט תוחרזאל ךוניחה תא ריבגהל לכונ
ןוידה תוברת תאו תוניגההו תונלבוסה יכרע תא חפטנ ,העשה תויעבב םתואצמתה
תיטילופה תוברתב תורעתהל םישדח םילועל עייסנ ,םידימלתה ברקב חוכיווהו
םעו הלומעת םע תיתרוקיב תודדומתהל םילכ םידימלתל הנקנו ,תילארשיה
.היגוגמד
דייצלו קרפה לעש תולאשב יכוניחה קוסיעל ןמז שידקהל םיארקנ תותיכה יכנחמ
ךנחנו תונושה םהיתועד תא עיבהל םהל רשפאנ ךכ .שורדה עדיב םידימלתה תא
תפוקתב דחוימב הבר םתועמשמש םיכרע ,תעד לוקישלו תיאמצע הבישחל םתוא
.תוריחבה
.1
,תסנכל תוריחבה םוי תרחמל דעו (99 לירפאב 11) ט"נשתה ןסינב ה"כ םויב לחה
.תוגלפמ יגיצנ ךוניחה תודסומל ןימזהל ןיא ,הלשממה שארל תוריחבה םוי וא
.2
לש וא םידימלת לש תוינויסינ תויפלק וז הפוקתב ךוניחה תודסומב םייקל ןיא
.םירומ
.3
תודסומב םייתגלפמ וא םייטילופ הלומעת וא םוסרפ םויק וז הפוקתב רשפאל ןיא
.ךוניחה
.4
לש תוריחבב הרושקה תוליעפלו תינידמו תיתגלפמ תוליעפל תורושקה תוארוהה
.5‎-3.7 ףיעס ,(א)8/טנ עבקה תוארוה רזוחב תואבומ הארוה ידבוע
.5

,יגוגדפה להנימה להנמ ןגס ,הכומס ריאי ר"ד לא תונפל רשפא םיפסונ םיטרפל
.5604029‎-02 'לטתועדוה


1999 לירפאב 8 ,ט"נשתה ןסינב ב"כ ,8/טנ ל"כנמ רזוח