תוניחב .4
תורגב תוניחב 4.3
תועוצקמ ראשל היגולוכיספה ידומיל ףוריצ
םידומילה תינכת תלחהו הרבחה יעדמ
היגולוכיספב השדחה
4.3‎-14(טנ)

לכל (ל"י 2) היגולוכיספה ידומיל תא ףרצל ןתינ ט"נשתה םידומילה תנשמ לחה
הנידמה עדמ ,הלכלכ - (ל"י 2) םירחאה הרבחה יעדמ תועוצקממ דחא
:םירשפאה םיפוריצה הלא .היגולויצוסו
.1
למס
ןולאשה
עוצקמה למס
ןולאשה
עוצקמה למס
ןולאשה
עוצקמה
069201 היגולוכיספ ל"י 2 931291
+
היגולויצוס ל"י 2 931288
+
הדובע ל"י 1
931491 הלכלכ 2 931291
+
היגולויצוס ל"י 2 931288
+
הדובע ל"י 1
931491 הלכלכ ל"י 2 069201
+
היגולוכיספ ל"י 2 931288
+
הדובע ל"י 1
931391 הנידמה עדמ ל"י 2 069201
+
היגולוכיספ ל"י 2 931288
+
הדובע ל"י 1
931391 הנידמה עדמ ל"י 2 931291
+
היגולויצוס ל"י 2 931288
+
הדובע ל"י 1
931391 הנידמה עדמ ל"י 2 931491
+
הלכלכ ל"י 2 931288
+
הדובע ל"י 1

םידומילה תינכת יפל היגולוכיספה עוצקמ דמליי ט"נשתה םידומילה תנשמ לחה
.השדחה
.ס"שתה םידומילה תנשב קר םייקתת השדחה םידומילה תינכתב תורגבה תניחב
.הנשיה םידומילה תינכת יפל םידימלתה ונחביי ט"נשתה םידומילה תנשב
.2

,ןואיל הדוהי ר"ד ,הרבחה יעדמל ר"מפמה לא תונפל ןתינ םירוריבל
.(תיבב) 5815342‎-02-ו (הדובעב) 5601008‎-02 'לט
תועדוה


1999 לירפאב 8 ,ט"נשתה ןסינב ב"כ ,8/טנ ל"כנמ רזוח