הארוה יכרד .6
תירפס-תיב-ץוח תוליעפו םילויט 6.2
םילויטב ןוחטיבו תוחיטב תוארוה ןונער 6.2‎-3(טנ)

ל"כנמה ירזוחב תוארוהב ןכדעתהל שי לויט וא תירפס-תיב-ץוח תוליעפ לכ ינפל
ןפואב רפסה תיבל ץוחמ הדימלה תא וא לויטה תא םייקל היהי ןתינש ידכ ,םיאבה
:חוטבו ןיקת
.1
6.2‎-13 דע 6.2‎-6 םיפיעס ,(ג)4/טנ עבקה תוארוה רזוח -
"ךוניחה תכרעמב םילויט" ,ז"נשתה ,'ו דחוימ רזוח -
טרופס תויוליעפב תוחיטב תוארוה" ,5.1‎-6 ףיעס ,א8/חנשת עבקה תוארוה רזוח
."תוירפס-תיב ץוח שפונו
-
שומח הוולמ חולשל תושקבתמה תויטרפ תורבחש העפותל םידע ונא הנורחאל
תושירד יפ לע אלש הלא םישנא תורישכמ הנושאר הרזע שיגמב ךרוצה לע הנעיש
לבקל אלו תונריע תולגל שי .ךכל ךמסוהש ימ ידי לע אלו (תועש 44) דרשמה
.הלאכ םיוולמ
.2
םיפסונ םישגד .3
:לויטל םואיתה תשקב תשגהל םינמזה תוחולב דומעל שי 3.1
;האיציה ינפל םוי 14 :3-ו 2 םירוזאל לויטב -
.האיציה ינפל םוי 21 :1 רוזאל :לויטב -
ידיב יל"הצ קשנב שומיש תרסואה היחנהה םויק יאל-תאש רתיב םידע ונא
,6.2‎-5 ףיעס ,(ג)4/טנ עבקה תוארוה רזוחב האר) לויטב םישומחה םיוולמה
:םינפוא ינשב רתומ הז קשנב שומישה .(2.4 ףיעס תת
3.2
דחא לש הנושאר הגרדמ החפשמ בורקו עבק אבצ שיא אוה הוולמה רשאכ
לויטה יפתתשממ
הביטחה דקפמ לש דומצ רושיא םע ,תיבחרמה הנגהה לש אוה קשנה רשאכ
.תיבחרמה
הנילה רתא ןויצ ךות ,םואיתה תשקבב תאז שיגדהל שי ,הניל בייחמ לויטה םא
.שומח הוולמב תביוחמ הניל לכ :בל תמושתל .(הנבמ וא חטש)
3.3
יארחא ידיב היהיש דיינה ןופלטה רפסמ תא םואיתה תשקב ספוט לע ןייצל שי
.ותושחרתה ןמזב לויטה
3.4
:לא תונפל רשפא תולאשב
;02‎-6222211 'לט ,םילויטל בצמה רדח -
.02‎-5603005/6 'לט ,םילויטה תלהנימ -תועדוה


1999 לירפאב 8 ,ט"נשתה ןסינב ב"כ ,8/טנ ל"כנמ רזוח