הארוה יכרד .6
תירפס-תיב-ץוח תוליעפו םילויט 6.2
ידוהיה עבורב שומח אל לויט 6.2‎-4(טנ)

יללכ .1
רקבל - םידימלתו םירומ ,םילהנמ - ךוניחה תכרעמ ישנא תא דדועל המגמב
תוברתה ךוניחה דרשמ וכרענ ,םישודקה תומוקמבו - םילשורי - לארשי תריבב
הנעמ תתל ,לארשי תרטשמ תועצמאב ,םינפ ןוחטיבל דרשמהו טרופסהו
.יברעמה לתוכבו ידוהיה עבורב םילייטמל ינוחטיב
1.1
תוחוכ ידי לע חטבואי רשא יברעמה לתוכבו ידוהיה עבורב יפקיה לולסמ רדגוה
םואיתה תוכשל םע םואית רחאל - הלא םילולסמב םילייטמה .הרטשמ
ןוושחרמב ו"כ-מ ףקותל סנכנ הז להונ .קשנ תאישנמ םירוטפ ויהי - תויזוחמה
.(15.11.98) ט"נשתה
1.2
ורקבי ,לארשיב רפס תיב ירגוב ,הרענו רענ לכש גואדל םיכנחמכ ונתבוח
.הב םיאצמנה תודהיל םישדוקמה תומוקמבו םילשוריב םהידומיל ךלהמב
לטנה לשב םילשורימ םהילגר תא ורידהש הלא תא דדועל הרקיע וז תוכרעיה
לתוכב הווצמ תב/רב טקיורפה תא םייקל םג רשפא םילויטל ףסונ .ינוחטיבה
.יברעמה
1.3
םאותמה לולסמה .2
העיסנה לולסמ
רוזמר ךרד איה הסינכה ,ןויצ רה ןוינחב ,תחטבואמה םיסובוטואה תיינחל
.ןוינחל ,םילשורי תביטח 'חרב םשמו ,םנה-ןב-יג תמוצ
2.1
הכילהה לולסמ
עבורל ,תינמראה היכראירטפה 'חרל ,ןויצ-רה רעשל ןוינחהמ אוה לולסמה
ףסוי תרופ תבישיל ,לארשי תראפת 'חרל ,הנוהכה תורמשמ 'חרל ,ידוהיה
.יברעמה לתוכל תוליבומה תוגרדמלו
2.2
תויורשפא יתש - ןוינחל הרזחה לולסמ 2.3
לתוכל העגהה ביתנמ הרזח
הכילהו (תופשאה רעשל - הנימי - תיברעמ) םיאקסרובה רעשמ האיצי
.ןוינחל דע - תומוחל ץוחמ - תלייטה ךרואל
םירתאה תא ללוכו ,"לתוכה לולסמ - רפס יתב ילויט" ב טלושמ ולוכ לולסמה
,ודרקה ,םיידרפסה תסנכה יתב וכותבו ידוהיה עבורה ,יברעמה לתוכה :הלאה
יתב רכיכ ,ינאידורהה עבורה ,ףורשה תיבה ,ילארשיה לדגמה ,הבחרה המוחה
."הברוחה" תסנכה תיב ,ןשיה בושייה רצח ,הסחמ
2.4
םואיתה ןפוא
.3
דעוממ םוי 14-מ רחואי אל םילויט םואיתל הכשלל השקב שיגי רפסה תיבב יארחאה
לש דיינ ןופלטו ןופלט 'סמו תבותכ ןוגכ ,םיקיודמ םיטרפ לולכת השקבה .לויטה םויק
,לויטה דעומ תאו םיפתתשמה תומכ תא ,לויטה רוזא תא ןכו ,םילויטה לע יארחאה
."לתוכה לולסמ" ןויצ ךות
:לא תונפל רשפא תורהבהבו תולאשב
;02‎-6222211 'לט ,םילויטל בצמ רדח -
.02‎-5603005/6 'לט ,םילויטה תלהנימ -
תועדוה


1999 לירפאב 8 ,ט"נשתה ןסינב ב"כ ,8/טנ ל"כנמ רזוח