הארוה יכרד .6
דומיל ירזע 6.5
םידומיל תוינכתל ףגאל שדח טנרטניא רתא 6.5‎-1(טנ)

םירמאמ לש רתא טנרטניאב םיקה ,"למע" תשר םע ףותישב ,םידומיל תוינכתל ףגאה
,"העבהו ןושל ירומל עדימ תרגיא" ,"תורפסל הרומל ןולע" ךותמ םיחוקלה הרומל
:ןלהל טרופמכ ,"הירוטסיהה ירומל ןולע"ו "תוחרזאל הרומל ןועידי"
"תורפסל הרומל ןולע"
רואל ואציש תורפסל הרומל םינולעה 18 ךותמ םירמאמה בור םילולכ הז רגאמב
.יתדהו יללכה רפסה תיבב הנוילעה הביטחהו םייניבה תביטח ירומל ,הכ דע
.1
"העבהו ןושל ירומל עדימ תרגיא"
העבהו ןושל ירומל עדימה תורגיא ו"מ ךותמ םירמאמה בור םילולכ הז רגאמב
רפסה תיבב הנוילעה הביטחהו םייניבה תביטח ירומל ,הכ דע רואל ואציש
.יתד-יתכלממהו יתכלממה
.2
"תוחרזאל הרומל ןועידי"
14 ךותמ השדחה םידומילה תינכתל הקיזב םירמאמה בור םילולכ הז רגאמב
תיבב הנוילעה הביטחה ירומל הכ דע רואל ואציש תוחרזאל הרומל םינועידיה
.יתדהו יללכה רפסה
.3
"הירוטסיהה ירומל ןולע"
רואל ואציש הירוטסיהה ירומל םינולעה 7 ךותמ םירמאמה בור םילולכ הז רגאמב
יתכלממה רפסה תיבב הנוילעה הביטחהו םייניבה תביטח ירומל ,הכ דע
.יתד-יתכלממהו
העונתה" רפסה לש תיטנרטניא הסרג םג הז רתאב תאצמנ םירמאמל ףסונ
תובחרה תללוכ הסרגה .'ד הדיחי ,"לארשי תנידמ תמקהו תידוהיה תימואלה
תוינכתל ףגאה ידי לע ם"שתה תנשב רואל אציש ,רפסה) תימוחת-ןיב הרשעהו
.(תינש ספדוי אלו ,לזא ,םידומיל
.4
.http://amalnet.l2.il/sites/agaftal/ :רתאה תבותכ
תועדוה


1999 לירפאב 8 ,ט"נשתה ןסינב ב"כ ,8/טנ ל"כנמ רזוח