הארוה ידבוע .8
הארוה ידבוע תרשכה 8.2
הארוה ידבועל תומלתשה תועש יקנעמ
ס"שתה םידומילה תנשב
8.2‎-2(טנ)
יללכ .1
תומלתשה תועש יקנעמ ס"שתה םידומילה תנשב ונתניי הדובעה ימכסה יפ לע
תועיפומה תוארוהב טרופמכ ,תומיאתמ תורגסמב םימלתשמה הארוה ידבועל
.ןלהל
,ךוניחה יבלש לכב הארוה ידבוע תומלתשה תועש קנעמל השקב שיגהל םיאשר
יתב ,םייניב תוביטח ,םיידוסי רפס יתב ,םידלי ינג) ךוניח תודסומב םיקסעומה
תרשכהל תודסומו יגולונכטה ביתנב רפס יתב ללוכ ,םהיגוסל םיידוסי לע רפס
קלחב םיקסעומה םירומ תוברלו ןותבש תנשב הארוה ידבוע טעמל ,(הארוה ידבוע
.םילהנמו הכרדה ידיקפתב םתרשממ
תואכז .2
ךוניח תודסומב הארוה ידבוע תומלתשה תועש קנעמל השקב שיגהל םיאשר
ידבוע הרשכהל תוללכמבו שרדמ יתבב ,םיידוסי לע ךוניח תודסומב ,םיימשר
.םירומה ינוגראב םירבח םהש ,הארוה
(1
ידבוע וא םתרשמב םיעובק הארוה ידבוע תומלתשה תועש קנעמל םיאכז
.תוחפל הדובע תונש יתש ומייסש הארוה
(2
ימכסהמ םיקנעמה תרגסמב ,םתדובע תונש ךשמב וכז רבכש הארוה ידבוע
םידבוע - םינש 3 ךשמב אלמ דומיל רכש ירזחהב וא קנעמ תועש 12-ב ,רכשה
.ףסונ קנעמל םיאכז םניא הלא
(3
.ש"ש 2 לש קנעמל יאכז היהי ש"ש 6 תוחפל דמולה הארוה דבוע (4
ש"ש 3 לש קנעמ רשאל היהי ןתינ ש"ש 11‎-9 דמולה הארוה דבועל
.ביצקתה תולבגמל תופיפכב
ש"ש 4 לש קנעמ רשאל היהי ןתינ רתויו ש"ש 12 דמולה הארוה דבועל
.ביצקתה תולבגמל תופיפכב
4-ל ךרע הווש אוה לארשיב החותפה הטיסרבינואב ימדקא סרוק :הרעה
.תויתנש דומיל תועש
ףרצי תומלתשה תועש קנעמב הכזמה דחא סרוקמ רתויב דמולה הארוה דבוע
רפסמ בושיח ןיינעל דחא לולכמכ םיסרוקה לכב תודמלנה תועשה רפסמ תא
.תועשה
(5
ותרשממ קלחבו דחא יכוניח דבורב ותרשממ קלחב קסעומה הארוה דבוע
אוהש הרשמה ףקיה בושיח ןיינעל ןה ,עבוקה ונחבמ היהי ,רחא יכוניח דבורב
תרגסמה ,קנעמה תועש םולשתל סיסבה תעיבק ןיינעל ןהו לעופב הב קסעומ
.רתוי לודג הרשמ ףקיהב הב קסעומ אוהש
(6
תורעה .3
להונה תא האר) םיררעה תדעו רושיאל ואבוי ליעלד םימוחתה דחאב םיגירח
.(ןלהל םירוערע תשגהל
(1
בתכב הנפי תומלתשה תועש קנעמל תעגונה היעב ררבל ןיינועמה הארוה דבוע
תוברתה ךוניחה דרשמ לש תיזוחמה הכשלב תומלתשהה לע חקפמה לא
.טרופסהו
(2
תולבגמל תופיפכבו ןלהל תוטרופמה תויופידעל םאתהב ונתניי תועשה יקנעמ
.ביצקתה
(3
תויומידק .4
הנושאר תופידע
םה ובש דבורב הארוהל הכמסה תארקל לעופב הארוה ידבוע לש םידומיל
:הזה טוריפה יפל םתרשמ לש ירקיעה קלחב םיקסעומ
(1
ךירדמ וא ךמסומ הרומ ,תכמסומ תננג תגרדב הארוה ידבוע לש םידומיל
הארוה ידבוע תרשכהל רנימסב וא הללכמב ריכב ראותל םידמולה ךמסומ
.הכמסהה תמלשהמ קלחכ ובשחיי
תשרדנש ךוניחה ידבורב הכמסה ידומילכ ובשחיי הארוה תדועתל םידומיל
.הארוה תדועת םהב
.B.Sc., B.Ed. Tec, ראותל יגולונכטה ךוניחב םירומ לש םידומיל
הארוה תדועתל םידומיל ןכו ךמסומ יעוצקמ ךירדמ ,יאנכט ,יאסדנה
.יגולונכטה ךוניחל הכמסה ידומילכ ובשחיי
היינש תופידע
ימדקא ראותל םידמולה ךוניחה יבלש לכב הארוה ידבוע לש םידומיל
דחא לש תרכומ החולשב וא ץראב ההובג הלכשהל תודסומב ,אוהשלכ
הצעומהמ רתיה ולביקש תודסומב וא ץראב ההובג הלכשהל תודסומה
.ץראב םיימדקא םידומיל םייקל ההובג הלכשהל
(2
תישילש תופידע (3
יזכרמ ,תומגמ יזכרמ ,תועוצקמ יזכרמ ,םיכירדמ) םידיקפת ילעבל םיסרוק
בשחתהבו הארוה ידבוע תויומלתשהל ףגה רושיאב ,(םיטקיורפ יזכרמ ,תובכש
זוחמה לש םיידוחייה םיכרצב
ליג תבכשל הכמסהל םיסרוק ןכו ,ףסונ הארוה םוחתל עוצקמ תבסהל םיסרוק
קנעמה לבקמ לש הארוהה םוחתב הקמעהל וא תפסונ
הרות ידומילו ךכל תורשואמה תוהובגה תובישיב "בר" ראותל םידומיל
םימיאתמ תודסומב הפ-לעבש
.ראות לפכל םירומיל
םהיתויוכזו םימלתשמה תובוח .5
.הארוהה דבוע לש ותרשממ קלח היהי תועשה קנעמ (1
רפסמל ההז תועש רפסמ העובקה ותרשממ תיחפהל שרדיי אל הארוהה דבוע
%140 לע הלעי אל קנעמה תא ללוכה תועשה ףקיהש יאנתב ,קנעמה תועש
תונקמ ןניא הארוהה דבוע לש העובקה ותרשמל רבעמש קנעמה תועש .הרשמ
.תואבה םינשל ולא תועשל תועיבק
(2
לע חקפמל עידוהל בייח תועש קנעמל ותשקב הרשואש הארוה דבוע
םידומילה תינכתב יוניש לכ לע הארוה ידבוע תומלתשהל ףגב תומלתשהה
.קנעמה ךרוצל ורשואש םידומילה דסומבו
(3
לוטיב ןכתיי .תואכזה לש תשדוחמ הקידב בייחמ תומלתשהה תינכתב יוניש
.הזכ יוניש בקע קנעמה
(4
התואב עייתסהל לכוי אל יהשלכ הביסמ הלטוב קנעמל ותוכזש הארוה דבוע
םיסרוק לוטיבמ םיעבונה םילוטיב איצוהל ,ותרשמ תא םצמצש הנעטב הנש
.דרשמה תשירד יפל םהילא חלשנ הארוהה דבועש
(5
קנעמה תונש ןיינמכ ,תופסונ םינש המכ הארוהב דובעל בייחתי קנעמה לבקמ
.לביקש
(6
יפל וב קסעומ אוהש דסומה תולעבמ העיסנ תואצוה רזחהל יאכז קנעמה לבקמ
.(1/ונ רזוחב 37 ףיעס האר) תוינוריע תועיסנ טעמל ,ירוביצה בכרה יפירעת
ותשקבב הנפי טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ ידי לע קסעומה הארוה דבוע
תולעב ידי לע קסעומה הארוה דבוע .תיזוחמה הכשלבש תורבזגל רזחהל
.תולעבה לא רזחהל השקבב הנפי תיטרפ
(7
ךכ לע עידוי אוה ,םידומילה תנש תצורמב וידומיל תא הארוהה דבוע קיספה
קנעמ םולשת תא קיספת איהו ,ורכש תא תמלשמה תולעבל וא זוחמה תורבזגל
רחאלש שדוחב דחאב לחה העיסנה תואצוה רזחה תאו תומלתשהה תועש
.םידומילה תקספה
(8
תומלתשהל ףגה תרגסמב לעפתש ,םירומה ינוגראלו ונדרשמל תפתושמ הדעו
הז ללכבו) םימלתשמה לש םהיתובוח יולימ רחא בוקעת ,דרשמב הארוה ידבוע
.םיררע תדעו שמשתו םהיתויוכז לע רומשת ,(םידומיל תרוקיב
(9
ןרושיאלו תושקבה תשגהל להונה .6
תוכשלב ,רפסה-יתב תויוריכזמב ולבקל ןתינש ,דחוימ ספוט לע שגות השקבה
תורדתסה לש םיפינסבו טרופסהו תוברתהו ךוניחה דרשמ לש תויזוחמה
שי ספוטה תא .םיידוסי לעה רפסה יתב ירומ ןוגרא לשו לארשיב םירומה
ספוטב טרופמכ ,הנופה לש ותדובע זוחמבש תומלתשהה לע חקפמל חולשל
.(11.5.99) ט"נשתה רייאב ה"כ דע ,השקבה
(1
:ןלהל טרופמכ םתחוי ספוטה (2
תא ורשאי - דרשמה ידבוע םירומ - םיימשר ךוניח תודסומב הארוה ידבוע
תודבוע תוננג .דסומה לע חקפמה תעידיבו להנמה ידי לע םיטרפה תונוכנ
.תוחקפמה תמיתחב םיטרפה תא הנרשאת דרשמה
לע תולעבה תאו דסומה להנמ תא ומיתחי תורחא תויולעבב הארוה ידבוע
.דסומה
וריבעיו דסומה להנמ תא ומיתחי הארוה ידבוע תרשכהל תודסומב םירומ
.ונדרשמב הארוה ידבוע תרשכהל ףגה להנמל השקבה תא
.דסומה למס לש ןוכנ יולימ לע ודיפקי הארוהה ידבוע
ז"ט דע םיאכזה םינופל יאנת לע םירושיא איצוי הארוה ידבוע תומלתשהל ףגה
.(30.6.99) ט"נשתה זומתב
(3
רחואי אל ימשר םידומיל רושיא איצמהל שרדיי יאנת לע קנעמ ול רשואש דבוע
תועש רפסמ תא לולכי רושיאה .(30.11.99) ס"שתה ולסכב א"כ םוימ
תנש תאו דמול דבועה ותארקלש ראותה תא ,תויעובש תועשב םידומילה
ותוכז לטובת ,הזכ םידומיל רושיא איצמי אלש הארוה דבוע .ראותל וידומיל
לש הרקמב) ורכשמ וכוני קנעמה ןובשח לע ול ומלושש םיפסכהו ,קנעמל
תלבק ךרוצל האלמ תינכתב דמול הרומהש ןייצמה רושיאב יד א"מל םידומיל
.(קנעמה
(4
םירוערע תשגהל להונה .7
תועש קנעמ תלבקל םיאכזה תומישרב ותללכה יא לע רערעל שקבמה הארוה דבוע
,זוחמב הארוה ידבוע תומלתשהל ףגב תומלתשהה לע חקפמל קמונמ בתכמב הנפי
תא חלשיו ,ותעד תווח תא ףרצי חקפמה .קנעמ תלבקל השקבה ספוט תא ףרציו
.חקפמה תועצמאב הארוהה דבועל רזחות הדעווה תבושת .םיררע תדעוול השקבה
.(28.10.99) ס"שתה ןוושחרמב ז"ט דע ולבקתי םירוערע
ולבקתהש תועש זוכיר רחאל קר םירערעמה תושקבב ןודת הדעווה :בל תמושתל
.1999 רבמצד שדוחב ,םילוטיבמ האצותכ
תונבשחתהו חוויד - םולשתה עוציב .8

ךוניחה דרשמ ידי לע םלושי הנידמה דבוע אוהש הארוה דבועל תומלתשה קנעמ
.טרופסהו תוברתה
(1
דסומ לע תולעבה ידי לע םלושי הנידמה דבוע וניאש הארוה דבועל תומלתשה קנעמ
ידבוע תומלתשהל ףגה להנמ ידי-לע קנעמה רושיא םע דימ וב קסעומ שקבמהש ךוניחה
.תומלתשהה קנעמ תא תולעבל ריזחי ונדרשמ .הארוה
.הז רדסהב םיללכנ םניא םתא תיפסכ תונבשחתה ירשק ןיא ונדרשמלש תודסומ
(2
.1999 ילוי שדוח ףוס דע ךוניחה תודסומל ןתנית םיקנעמה לע העדוה
(3
םע תונבשחתהה תטיש היהת ימוקמה ןוטלשה זכרמ תעד לע :תויולעבה םע תונבשחתה
:ןמקלדכ תומלתשה יקנעמכ ןדי לע ומלושש םימוכסה תרזחה ךרוצל תויולעבה
(4
ךוניחב דומיל רכש םולשת ךרוצל עבקנש ,רפסה תיב ליפורפ היהי תונבשחתהל סיסבה
.ידוסי-לעה

שדוח ידמו רבוטקוא שדוחמ רחואי אל םולשתה עצובי תינושאר האצקה ךמס לע
.ושדוחב

ורבעויו ,רפסה תיב לש ליפורפה יפ לע ושעיי ידוסי לעה ךוניחב תויולעבל םירזחה
.דומילה רכש תורבעה םע ףטוש ןפואב

רפסמ לע הרהצה לולכיש עוציב ח"וד תושרה ידי לע רבעוי 1996 יאמ שדוחב
.ועצובש םיקנעמה

אלש תויולעבמ וכוני םימולשת .2000 ילוי שדוחב עצבתת תיפוסה תונבשחתהה
.שקובמכ וריהצה

תועדוה


1999 לירפאב 8 ,ט"נשתה ןסינב ב"כ ,8/טנ ל"כנמ רזוח