חוזר זה בוטל
5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום
5.1 בטיחות
הוראות בטיחות לפעילות קרב מגע
5.1‎-18
1 במאי 1999
תאריך תחולה
עדכון חוזר תשנח/8(א)
סעיף 5.1‎-6
מטרת הפרסום 


בחוזר הוראות הקבע תשנח/8א, סעיף 5.1‎-6, פרסמנו הוראות בטיחות הנוגעות לפעילות
קרב מגע. אנו מבקשים לפרט הוראות אלה, ולכן אנו מבקשים להחליף את עמ' 83
ו-84 של סעיף זה בעמ' 13‎-11 שלהלן:
לאחר איסוף החצים יש לבדוק אותם כדי לגלות סדקים, שברים וכד'.
יש למנות את הקשתים ולוודא שכולם חזרו מעבר לקו המטרה.
אין לעמוד מעבר לקו הירי (גם לא המאמן).
אחסון
את הקשתות יש לתלות כאשר המיתרים משוחררים.
החצים יאוחסנו במאוזן, וכל חץ יאוכסן בנפרד, כדי למנוע פגיעה בנוצות
הכיוון.
מומלץ לאחסן את החץ ואת הקשת במקום קריר ויבש.
יש למרוח בדונג את המיתרים.
קשתות עשויות מפיברגלס יש לנקות באמצעות מטלית לחה ולייבשן לאחר מכן.
10)
7.6 פעילות קרב מגע
"קרב מגע" הוא פעילות שבה התלמידים מתורגלים להתגוננות נכונה בפני
תקיפה פיזית. תכנית זו מתבצעת בקרב תלמידי כיתות ט'-י' ומועברת על ידי
מדריכות חיילות שהוכשרו לכך.
1)
הוראת "הגנה עצמית" תיעשה על ידי מדריכה שהוסמכה לכך.
2)
המדריכה רשאית להפעיל קבוצת תלמידים שלא תעלה על 20 משתתפים (10
זוגות).
3)
לפני תחילת הפעילות בבתי הספר תקבל המדריכה מידע אודות התלמידים שיש
להם מגבלות רפואיות.
4)
בתחילת השיעור תברר המדריכה עם התלמידים אם כולם בריאות וכשירים
לפעילות.
5)
מדריכה המאתרת התנהגות חריגה מבחינה בריאותית אצל תלמיד תפסיק את
פעולתו בשיעור.
6)
תלמידים שאינם משתתפים בשיעורי חינוך גופני מפאת בריאות לקויה לא
ישתתפו בשיעור קרב המגע אלא באישור של רופא.
7)
ערכת עזרה ראשונה תימצא במקום האימון או בקרבתו המיידית.
8)
האימון ייערך באולמות סגורים (באולם התעמלות, בחדר כיתה גדול, במקלט
וכו'). מומלץ לקיים את האימון באולם ספורט. אם אין אולם ספורט זמין,
ייבחר חדר הכיתה הגדול ביותר הקיים בבית הספר (יש לקחת בחשבון את
מספר התלמידים המתאמנים ולדאוג שהחדר יהיה מרווח במידה מספקת
לביצוע תנועות ותרגולים בשיעור).
9)
יש לסדר את הכיתה לקראת שיעור קרב המגע, ובכלל זה הזזת הכיסאות,
השולחנות וחפצים העלולים לגרום חבלה למתאמנים והצמדתם לקירות.
10)
כאשר התרגולים כוללים קפיצות או נפילות, יש לדאוג שיימצאו מזרנים
מתאימים. אם אין מזרנים, לא יבוצעו תרגילי נפילות.
11)
המשתתפים ילבשו בגדים מתאימים לאימון (אימוניות או בגדים רגילים) ונעלי
ספורט. יש להקפיד שבעת האימון לא יימצאו בכיסי החניכים או על גופם
חפצים קשים וחדים כמו מפתחות, אולרים, עדיים שונים, שעונים וכו'.
12)
התרגילים יבוצעו רק לאחר הכנה וחימום מתאימים.
13)
בשיעור יהיו נוכחים בכיתה מחנך הכיתה או מורה אחר נוסף למדריכה
החיילת. לא יתקיים שיעור קרב מגע ללא נוכחות מורה בכיתה.
14)
בתחילת כל שיעור יימסרו לתלמידים נוהלי הבטיחות הנוגעים לשיעורי קרב
מגע בכלל ולתרגול הספציפי בפרט.
15)
לפני כל תרגיל חדש יש לתת למשתתפים הסבר כללי של שלבי הביצוע ושל
כללי הבטיחות הייחודיים לאותו תרגיל.
16)
תרגיל הדגמה
תלמיד הנבחר על ידי המדריכה לצורך הדגמה יתודרך באופן ברור ומפורט,
תוך מתן דגש לנקודות האלה:
17)
חניקה, התקפה, שימוש בחפצים, פציעה וכו' *
קביעת סימנים מוסכמים בין המדריך לתלמיד ובין התלמידים לבין
עצמם, המסמנים מצב חירום הדורש הפסקה מיידית של ביצוע התרגיל.
*
במקרה שהסימנים המוסכמים לא הובנו כראוי על ידי התלמיד והמדריכה
מרגישה כי נשקפת לו סכנה (של חנק למשל), תפעל המדריכה בכוח המינימלי
הדרוש להיחלצות מסכנה זו.
אירוע חריג
באירוע שבו נפגעה המדריכה או נפצע תלמיד תבוצענה הפעולות האלה:
18)
הפסקת השיעור והנחיה לתלמידים להמתין בכיתה *
הפניית התלמיד למרפאת בית ספר ופנייה לאחות בית הספר *
דיווח למנהל בית הספר *
דיווח לגורמי צה"ל האחראים *
דיווח לממונה באגף הביטחון של משרד החינוך התרבות והספורט. *
המשך השיעור יהיה לפי שיקול דעתו של מנהל בית הספר שיוכל להתייעץ עם
האחראים הישירים: הממונה הארצי לקרב מגע במשרד החינוך התרבות
והספורט וקצינת קרב המגע המרחבית.
עם סיום השיעור, ולפני שחרור התלמידים, תברר המדריכה אם התלמידים
מרגישים בטוב.
19)
7.7 טיולי שלג
כללי 1)
מטרת הוראות הבטיחות שלהלן היא להגדיר את נוהלי הבטיחות
בטיולי שלג כדי למנוע פגיעות ולהגביר את בטיחותם ואת הנאתם של
המטיילים. הטיול והכנתו יתבצעו בהתאם להוראות אלו ובהתאם
להוראות בחוזר מיוחד ו', התשנ"ז, "טיולים במערכת החינוך".
א)
בטיולי שלג אנו מבחינים בשלושה סוגי פעילות עיקריים: ב)
טיול חד-יומי, שבמהלכו מתנסים בפעילות שלג, בהליכה בשלג
רך, בהליכה בשלג קפוא ובשימוש בעזרים שונים כמו גרזנים,
דוקרנים וכו'
(1)
טיול העפלה, שעיקרו הגעה ליעד באחת הפסגות (2)
פעילות הישרדות הכוללת את פעילות הטיול החד-יומי והעפלה
ותרגול אמצעי הישרדות בשלג, התארגנות במחסות יום ולילה,
חציבת מאורות ולינת לילה.
(3)
הפעילות תתקיים באתר החרמון ורק באזורים המורשים לכך על ידי
החברה להגנת הטבע ושלטונות הצבא.
ג)
הפעילות בשלג תיעשה בימים שבהם ייפתח אתר החרמון. כאשר האתר
ייסגר בגלל מזג האוויר, לא תבוצע פעילות שלג בחרמון. תנאי נוסף הוא
אישור הצבא הלוקח בחשבון את השיקולים הביטחוניים וגם את תנאי
מזג האוויר.
ד)
יציאה לטיולי שלג מחייבת הודעה מראש להורים וקבלת אישור בכתב
מהם.
ה)
לפעילות הישרדות נדרש, נוסף לאמור ב-ה' לעיל, גם אישור בריאות
מרופא לפעילות בתנאי קור ומאמץ.
ו)
שעות הפעילות ז)
בטיול שלג יסתיים הטיול עד שעתיים לפני רדת החשכה. (1)
בפעילות הישרדות יתחילו התלמידים בהכנת מערות 3 לפחות
לפני רדת החשכה, ועד רדת החשכה תהיינה המערות מוכנות.
(2)
חניכים 2)
בטיול חד-יומי ישתתפו תלמידי כיתות ז' ומעלה. א)
בטיול העפלה ישתתפו תלמידי כיתות ט' ומעלה. ב)
בטיולי הישרדות ישתתפו תלמידי כיתות י"א ומעלה.
ג)הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/9(א), ט"ז באייר התשנ"ט, 2 במאי 1999