םוריח תעשו ןוחטיב ,תוחיטב .5
םיכרדב תוריהזו תוחיטב 5.2
4 ליג דע םידלי תועסה
5.2‎-2
1999 יאמב 1
הלוחת ךיראת
'ד דחוימ רזוח ןוכדע
חנשת
 םוסרפה תרטמ


תעשו ןוחטיב ,תוחיטב ילהונ" ,ח"נשתה ,'ד דחוימה רזוחב 6 ,'ח-2 ףיעסל ןוקית ןלהל
:"םידלי ינגב םוריח
.הרובעתה תונקתמו םיקוחהמ בייחתמה יפ לע םידלי תעסה עצובת ןורקיעב
.1
ביוחמ וניאש רחא בכרב וא םיסובוטואב םידלי תעסה לש הרקמב ,ךכל ףסונ
:הלאה תויחנהה יפ לע גוהנל שי ,תוחיטב תורוגחב
.2
.רגובמ הוולמ העסהל ףרצל שי 4 ליג דע םידלי 7 לכ לע 2.1
דע רתויה לכל הנמתש םידלי תצובק לש התברקב בשי רגובמ הוולמ לכ
םאתהב םיסורפ םירגובמה ויהי ךכו ,ותחגשה תחת םינותנה םידלי 7
.סובוטואה ךותב
2.2
לכב .םידלי 42 לע הלעי אל סובוטואב ועסויש 4 ליג דע םידליה רפסמ
רפסמ לע (םירגובמ ללוכ) יללכה םיעסונה רפסמ הלעי אל הרקמ
.עיסמה בכרב םיבשומה
2.3
הרוצב סובוטואל ולעי םידליהש ךכל וגאדי םירגובמה םיוולמה
םידליה לכש אדוול שי ןכ ומכ .תרדוסמ הרוצב ונממ ודריו תרדוסמ
.העיסנה לכ ךלהמב םהיבשומ לע ובשי
2.4
לכש אדווי ,סובוטואב םירגובמה דחא ראשיי סובוטואהמ הדיריב
םידליה לכש אדווי ןכו ונממ דרי ךכ רחא קרו ,ונממ ודרי םידליה
.וכרדל ךישמהל גהנל רשאי זא קרו ,סובוטואהמ וקחרתה
2.5
,תבש ןויצ רמ לא תונפל רשפא םיפסונ םיטרפל
.02‎-5602268 'לט ,םיכרדב תוריהזו תוחיטב םוחת להנמ
עבק תוארוה


1999 יאמב 2 ,ט"נשתה רייאב ז"ט ,(א)9/טנ ל"כנמ רזוח